Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Římské právo obligační zvláštní část

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Římské právo obligační zvláštní část"— Transkript prezentace:

1 Římské právo obligační zvláštní část
Kontrakty verbální, literární, reálné a innominátní. Šestá přednáška letního semestru. ©Petr Dostalík, 2010

2 Kontrakty verbální Převaha ústní formy Stipulace postačuje dané slovo;
Ústní otázka věřitele a ústní odpověď Přesně daná slova, latinsky: Dari mihi spondes? Spondeo.

3 Kontrakty verbální Sponse nejstarší forma verbální stipulace;
přístupná pouze římským občanům; doprovázená obětmi bohům později pouze otázka a odpověď v dalším vývoji – možno použít i pro cizince možno jakýkoliv jazyk otázka a odpověď mohou být v jiném jazyce

4 Kontrakty verbální příklad
Je obvyklé, že lidé potřebují více peněz než mají. Postup v nejstarším římském právu, které neznalo výpůjčku byl tento: B: Slibuješ mi dát tisíc? A: Slibuji. V tomto okamžiku je A zavázán dát B tisíc. Půjčka mezi A a B je zajištěna. Teď už může B v klidu vyplatit A 1000, protože A se zavázal mu je vrátit. Po uzavření stipulace B odevzdá peníze A a A mu je po nějakém čase vrátí. Pokud A nevrátí zapůjčené peníze, pak B využije uzavřenou sponsi, a zažaluje A o vydání. Problém ovšem může nastat, pokud B po uzavření sponse nevyplatí A dohodnutou sumu. Vzhledem k abstraktní povaze sponse bude A stále zavázán vyplatit B tisíc z vlastních peněz, přestože neobdržel tuto částku od B. A nemůže žalovat B na vydání peněz, protože není mezi A a B žádný právní vztah, B nic neslíbil A.

5 Příklad dokončení Tato situace připadala některému z praetorů nespravedlivá, a proto v tomto případě poskytl A proti žalobě B ze sponse námitku (non numeratae pecuniae). A ovšem musel prokázat, že žádné peníze neobdržel, což nebývalo snadné. Právo Justiniánské proto přeneslo důkazní břemeno z dlužníka na věřitele, pokud nebyla ve smlouvě uvedena kauza

6 Kontrakty verbální Podle nařízení císaře Lva I.
není třeba otázky a odpovědi mezi přítomnými osobami; východní část říše – zvláštní zvyk sepisovat o stipulaci zvláštní listinu – cautio zesílení důkazu, že byla stipulace provedena převzata domněnka, že jestliže je listinou; dosvědčena přítomnost stran, presumuje se i ústní forma;

7 Verbální kontrakty Plnění ze stipulace
Dare (inidviduální nebo genericky určená) Actio certae creditae pecuniae (rei) Actio triticaria Facere, omitere nebo pati Actio ex stipulatu Žaloby byly stricti iuris, ale mohla být do nich pojata doložka „ex fide bona“

8 Verbální kontrakty Plnění ze stipulace Vznik akcesorického závazku
Smluvní pokuta Ručení Adstipulace

9 Verbální kontrakty Adstipulace
idem dari mihi spondes? Zavazuješ se mi dát totéž? ŘP neuznává možnost přímého zastoupení oprávněn přijmout místo plnění místo věřitele dlužník se osvobozuje a obligace zaniká

10 Adstipulatio vedlejší věřitel se příkazní smlouvou zavázal vydat vše, co získal hlavnímu věřiteli VV může disponovat s pohledávkou, může ji vymáhat soudně, může ji odpustit, pak ale odpovídá za škodu Actio Legis Aquilliae příklad plurality subjektů – odlišovat od stipulatio causa adiectus

11 Adstipulator x solutionis c. adiectus
vedlejší dlužník stejné postavení jako hlavní dlužník spojeni mandátní smlouvou Dari mihi spondes? Spondeo Idem mihi dari spondes?

12 Adstipulator x solutionis c. adiectus
Solutionis causa adiectus Mihi et Titii dari spondes? Spondeo; Věřitel pouze pro plnění nesmí vymáhat pohledávku, nesmí s ní disponovat, nesmí ji odpustit;

13 Adstipulatio Adstipulovaná pohledávka není v majetku vedlejšího věřitele nepřechází na dědice; adstipulátorovi nemůže být slíbeno víc než HV

14 Verbální kontrakty Další druhy verbálních kontraktů Dotis dictio
Promissio iurata operarum závazný slib propuštěnce učiněný při příležitosti propuštění na svobodu zavazuje se konat práce pro patrona

15 Kontrakty literární Vznik na základě písemné formy
písemná forma důkazní listina zlepšuje postavení věřitele v průběhu sporu; pouze podřízený význam pod vlivem Řecka koncem republiky zvyk pořizovat záznamy o jednáních; Dvoustranné zápisy do účetních knih provedený se souhlasem druhé strany

16 Kontrakty literární Zápis v jedné knize jako příjem a ve druhé jako výdej dával vzniknout obligaci obligace stricti iuris, vždy na peníze Condictio certae creditae pecuniae Nomina arcaria původně pouze skutečně přijaté nebo vyplacené peníze;

17 Kontrakty literární Fiktivní zápisy do účetních knih Příklad
Převod pohledávky Změna kauza obligace Novace Příklad A prodal B věc za 1000 na úvěr. A zanesl do svých účetních knih, že mu B dluží 1000, ačkoliv nikdy A peníze v hotovosti B nevydal. Tímto zápisem zanikla mezi A a B kupní smlouva a vznikl mezi nimi jednostranný závazek, podle kterého má B zaplatit A 1000.

18 Kontrakty literární Abstraktní charakter
zápis do účetních knih se může dít z jakéhokoli hospodářského důvodu; pokud byly peníze skutečně vyplaceny – závazek vzniká již okamžikem předání peněz reálný kontrakt; zápis v účetní knize slouží pouze jako důkaz; Kontrakty nebyly převzaty do práva justiniánského

19 Formy literárních kontraktů
Listiny soukromé Syngrafy vyhotovené před šesti svědky stylizovány ve třetí osobě opatřeny pečetěmi vydavatele a svědků Chirografy listina psaná ve formě dopisu chairené je obvykláý forma pozdravu datace, podpis nebyl vyžadován;

20 Formy literárních kontraktů
Listiny veřejné o soukromých právních úkonech veřejnými úřady archivovány ve veřejných archivech Listiny notářské sepisovány městským preatorem obsahují úřední legalisaci Listiny soudní

21 Formy literárních kontraktů
Diagrafy - bankéřské přípisy bohatí soukromníci prováděli výplaty prostřednictvím bank; podrobné listiny o smlouvách, které byly příčinou těchto plateb; listiny obsahovaly podpis kontrahenta, jemuž byla suma vyplacena; archivace listin a jejich zaslání do státního archivu;

22 Kontrakty reálné „Re contrahitur obligatio“ Čtyři typizované kontrakty
Mutuum Commodatum Depositum Pignus Contracti innominati

23 Reálné kontrakty Nepojmenované kontrakty Do ut des Do ut facias
Facio ut des Dacio ut facias Permutace Vetešnická smlouva

24 Reálné kontrakty Povinnost vrátit věc, kterou jsem obdržel od druhé strany tutéž věc nebo věci stejné hodnoty, váhy a množství Pactum de non contrahendo povinnost vrátit vzniká až okamžikem předání věci před předáním věci pouze jako smlouva o smlouvě budoucí

25 Reálné kontrakty nutno uzavřít ve formě stipulace;
možno žalovat na náhradu škody pomocí actio ex stipulatu; žaloba směřuje na náhradu škody; možno použít pouze tehdy, pokud nedošlo k podstatné změně okolností Dig pr.

26 Reálné kontrakty Mutuum
odevzdání zastupitelných věcí do vlastnictví jiné osoby dlužník se zavazuje vrátit stejné množství, druh a kvalitu; splněno je až tehdy, kdy věřitel nabude vlastnictví vydržením smísením cizích peněz ze svými přes třetí osobu

27 Mutuum jestliže byla uzavřena stipulace, žaluje se ze stipulace, ne z mutua; Dissens v kauze při tradici SC Macedonianum Condictio certae creditae pecuniae

28 Reálné kontrakty Commodatum Pojem Vznik Práva a povinnosti stran
Acti commodati Directa Contraria

29 Reálné kontrakty Precarium (Výprosa) Pojem Práva a povinnosti stran
Rozdíl mezi prekariem a komodátem Rozdíl mezi prekariem a darovnáním Právní ochrana prekaristy

30 Kontrakty reálné Depositum Pojem Právní vývoj deposita
Práva a povinnosti stran Depositum miserabile Depositum irregulare Sekvestrace

31 Kontrakty reálné Pignus Pojem Práva a povinnosti stran
Actio pigneratitia Directa Contraria

32 Kontrakty reálné Contracti innominati Condictio penitentiam
Do ut des Do ut facias Facio ut des Facio ut facias Condictio penitentiam Actio praescriptis verbis

33 Kontrakty reálné Contracti innominati Permutatio
Contractus aestimatorius


Stáhnout ppt "Římské právo obligační zvláštní část"

Podobné prezentace


Reklamy Google