Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ODVĚTVÍ SOUKROMÉHO PRÁVA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ODVĚTVÍ SOUKROMÉHO PRÁVA"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ODVĚTVÍ SOUKROMÉHO PRÁVA
OBČANSKÉ PRÁVO ZÁKLADNÍ ODVĚTVÍ SOUKROMÉHO PRÁVA

2 Rozlišujeme: Občanské právo hmotné
obsahuje osobní a zejména majetková práva subjektů Občanské právo procesní upravuje proces řízení před soudy ve věcech občanského, rodinného, pracovního, obchodního práva apod.

3 Základní prameny: Občanský zákoník – zák. č. 40/1964 Sb.
občanské právo hmotné Občanský soudní řád – zák. č. 99/1963 Sb. občanské právo procesní upravuje postup soudů a účastníků soudního řízení při řešení soudních sporů a jiných záležitostí (např. osvojení) jednotný soudní přepis pro celou oblast občanského, obchodního, pracovního a rodinného práva

4 Do občanského práva patří:
zastoupení uzavírání smluv vznik, změny a zánik právních závazků promlčení práva závazky z protiprávního jednání - náhrada škody úprava vlastnického práva dědické právo úprava zástavního práva věcná břemena aj.

5 Zastoupení Každá osoba (fyzická i právnická), se může nechat ve svém právním jednání zastoupit. Smyslem zastoupení je to, aby někdo činil právní úkony za osobu, která k nim sama není způsobilá, nebo aby za způsobilou osobu mohl činit právní úkony někdo jiný Zástupcem může být fyzická i právnická osoba

6 Zastoupení zákonné (přímo ze zákona)
U nezletilých osob jsou zákonnými zástupci rodiče případně soudem stanovený opatrovník. U osob zbavených svéprávnosti nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům je zástupcem soudem stanovený opatrovník. Zastoupení smluvní na základě plné moci - zmocnění

7 Plná moc Plná moc (vzor) je jednostranný právní úkon, který je adresovaný třetím osobám. Plnou mocí se buď určitému adresátovi, nebo komukoliv jinému dává na vědomí, že určitá osoba je oprávněna zastoupeného zastupovat a v jaký rozsah toto oprávnění má. Plnou moc tak můžeme nazvat osvědčením o existenci práva určité osoby zastupovat osobu jinou.

8 V plné moci musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění.
Podle rozsahu rozlišujeme: plnou moc speciální – pouze k jednomu či několika úkonům plnou moc generální – ke všem úkonům, které by mohl vykonat sám zmocnitel

9 Plná moc Účinky plné moci zanikají:
1. provedením úkonu, na který byla omezena, 2. odvoláním plné moci zmocnitelem 3. výpovědí plné moci zmocněncem 4. smrtí zmocněnce.

10 SMLOUVY

11 Co je to smlouva? Smlouva (dohoda) je dvou nebo vícestranný
právní úkon Smlouvy mohou být ústní nebo písemné

12 Druhy smluv: Kupní smlouva Darovací smlouva Smlouva o dílo
Smlouva o půjčce Nájemní smlouva Smlouva o úschově Smlouva o přepravě Pojistné smlouvy Smlouva o sdružení

13 Vznik smlouvy Smlouvy vznikají ze dvou jednostranných právních úkonů:
1. Návrh na uzavření smlouvy – nabídka musí obsahovat alespoň podstatné náležitosti navrhované smlouvy návrh může být odvolán či měněn -) nový návrh 2. Přijetí návrhu přijetím smlouvy dává příjemce najevo souhlas s obsahem navrhované smlouvy v průběhu trvání smlouvy lze dohodou smluvních stran měnit obsah smlouvy

14 Náležitosti právních úkonů = podmínky uzavírání smluv:
Právní subjektivita Vůle Určitost a srozumitelnost Vzájemná shoda Možnost a dovolenost

15 Náležitosti písemné smlouvy:
Označení smluvních stran – jméno, příjmení, bydliště, datum narození, právní postavení smluvní strany (kupující, pronajímatel, objednatel…) Co nejpřesnější popis předmětu smlouvy (závazků obou stran) Způsob plnění smlouvy – datum, místo a další podmínky plnění smlouvy Datum a místo podpisu smlouvy Vlastní podpisy smluvních stran

16 Pamatujme si! V konkrétním případě bývá vhodné či dokonce nezbytné sepsat smlouvu buď přesně podle znění zákona, nebo použít pro její sepsání vzor. Nejlépe je pověřit jejím sepsáním advokáta nebo notáře.

17 Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy:
Vždy si celou smlouvu důkladně přečtěte! Zaměřte se především na podmínky plnění smlouvy (např. kdy, jak a za co zaplatíte, kdy a jak zboží obdržíte)! Zjistěte, jaké jsou podmínky vypovězení smlouvy! Finanční částku vždy vypisujte slovy! Sledujte, k čemu všemu vás smlouva zavazuje (např. nezavazuje-li k dalšímu plnění v budoucnu)!

18 Nikdy se nenechte nutit k podpisu smlouvy v časové tísni, může být užitečné vzít si smlouvu s sebou domů a promyslet si všechny její důsledky, případně se o možných problémech poradit!

19 Pamatuj si! Mlčení nebo nečinnost samy o sobě neznamenají přijetí návrhu! Mlčení neznamená souhlas!!! Vždy se dobře seznam s obsahem smlouvy!!! Přečíst musíš, podepsat můžeš!!!

20

21 Smlouvy Dlužníkovi vzniká uzavřením smlouvy povinnost splnit to, k čemu se zavázal. Věřiteli vzniká právo na plnění od dlužníka. Pokud dlužník neplní, může věřitel plnění vymáhat: Vyzve dlužníka, aby plnil. Vymáhá plnění soudní cestou.

22 Kupní smlouva

23 Reklamace a ochrana spotřebitele
Na každý výrobek se vztahuje záruční doba, v níž prodejce odpovídá za vzniklé vady. Záruční doba slouží k ochraně spotřebitele.

24 Minimální zákonná záruční lhůta
obecná: roky u potravin: dní krmiva: týdny zvířata: týdnů zhotovení věci na zakázku: 6 měsíců zhotovení stavby: 3 roky opravy a úpravy: 3 měsíce

25 Záruční doby se neliší jen v závislosti na předmětu smlouvy, ale také podle toho, zda byla věc koupena „na firmu“, a nebo je to běžný spotřebitelský nákup. Pokud je smlouva uzavřena mezi dvěma podnikatelskými subjekty, neřídí se občanským zákoníkem, ale zákoníkem obchodním. Ten dává podnikatelům volnou ruku ke stanovení individuálních obchodních podmínek.

26 Expirační lhůta: lhůta, do které musí být zboží použito
prodlužuje záruční dobu (např. u jogurtu) záruka nemůže nikdy končit dříve než expirace

27 Prodávající může záruku prodloužit nad rámec zákonné záruční doby.
Nesmí však sjednat kratší záruční dobu než je zákonná. Záruční doba začíná běžet převzetím věci. Za vady na výrobku v době převzetí a v době záruční odpovídá prodávající.

28 1. Odstranitelné - pokud lze vadu odstranit do 30 dnů
Rozlišují se vady: 1. Odstranitelné - pokud lze vadu odstranit do 30 dnů 2. Neodstranitelné - pokud by odstranění vady trvalo déle než 30 dnů vadu nelze odstranit, ale věc lze užívat: vzniká nárok na slevu vadu nelze odstranit a věc nelze užívat: vzniká nárok na vrácení peněz či výměnu zboží

29 Nezaměňujme zákonnou záruku se samotnou životností výrobku.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

30 Zásilkový prodej Podle ustanovení občanského zákoníku máte právo od smlouvy uzavřené v zásilkovém obchodě (tj. zakoupené prostřednictvím teleshoppingu, internetu, apod.) odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění, a to bez udání důvodu (tedy i v případě, že je zboží bezvadné).

31 Zásilkový prodej K řádnému odstoupení od smlouvy postačí v uvedené lhůtě doručit oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu (není třeba v této lhůtě vracet zboží). Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

32 Kam se obrátit v případě problémů?
Česká obchodní inspekce Sdružení obrany spotřebitelů Sdružení českých spotřebitelů


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ODVĚTVÍ SOUKROMÉHO PRÁVA"

Podobné prezentace


Reklamy Google