Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007 – 2013 Prosinec 2007, verze PD 1.4 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007 – 2013 Prosinec 2007, verze PD 1.4 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007 – 2013 Prosinec 2007, verze PD 1.4 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 Prioritní osy ROP NUTS 2 Jihovýchod Prioritní osa 1 - DOSTUPNOST DOPRAVY 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 1.3 - Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob 1.4 - Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu Prioritní osa 2 - ROZVOJ UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu Prioritní osa 3 - UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL 3.1 - Rozvoj urbanizačních center 3.2 - Rozvoj regionálních středisek 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 3.4 - Veřejné služby regionálního významu

3 Finanční alokace Alokace ROP JV (aktuální kurz 1 euro = 28,285 Kč) Prioritní osa 1 – Dostupnost dopravy 9 763 mil. Kč 49 % Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 7 223 mil. Kč 73,98 % Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 985 mil. Kč 10,08 % Obnova voz. parku dráž. vozidel h. přepravy osob 1 048 mil. Kč 10,73 % Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 508 mil. Kč 5,20 % Prioritní osa 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 3 786 mil. Kč 19 % Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 3 218 mil. Kč 85 % Rozvoj služeb v cestovním ruchu 568 mil. Kč 15 % Prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a venk. sídel 5 699 mil. Kč 28,6 % Rozvoj urbanizačních center 2 306 mil. Kč 40,46 % Rozvoj regionálních středisek 1 412 mil. Kč 24,79 % Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 1 079 mil. Kč 18,93 % Veřejné služby regionálního významu 902 mil. Kč 15,83 %

4 Minimum celkových způsobilých výdajů Prioritní osa 1 – Dostupnost dopravy Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 2 mil. Kč Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 5 mil. Kč Obnova voz. parku dráž. vozidel h. přepravy osob 3 mil. Kč Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 0,5 mil. Kč Prioritní osa 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 2 mil. Kč Rozvoj služeb v cestovním ruchu 0,3 mil. Kč Prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel Rozvoj urbanizačních center 2 mil. Kč Rozvoj regionálních středisek 2 mil. Kč Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 2 mil. Kč Veřejné služby regionálního významu 2 mil. Kč

5 Maximální výše dotace Prioritní osa 1 – Dostupnost dopravy Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu Není omezeno Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 100 mil. Kč Obnova voz. parku dráž. vozidel h. přepravy osob Není omezeno Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 100 mil. Kč Prioritní osa 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 100/50 mil. Kč Rozvoj služeb v cestovním ruchu 10 mil. Kč Prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel Rozvoj urbanizačních center Není omezeno Rozvoj regionálních středisek 100 mil. Kč Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 50 mil. Kč Veřejné služby regionálního významu Není omezeno

6 Typy projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

7 Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost výstavba, technické zhodnocení a zlepšení technických parametrů silnic II. a III. třídy tvořících hlavní regionální dopravní síť regionu soudržnosti Jihovýchod technické zhodnocení a výstavba mostů, protihlukových zdí a bariér, obchvatů nebo jejich částí, zklidnění průtahů, výstavba okružních křižovatek, přeložek silnic atd. výstavba a technické zhodnocení potřebné infrastruktury u veřejného mezinárodního civilního letiště Příjemci podpory kraje organizace zřizované a zakládané krajem 1.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

8 Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost instalace moderních informačních a odbavovacích systémů pro cestující výstavba a technické zhodnocení přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť instalace zařízení dopravní telematiky výstavba návazných systémů Park and Ride, Bike and Ride, Kiss and Ride nákup ekologických dopravních prostředků a modernizace a rekonstrukce dopravních prostředků ve VHD Příjemci podpory provozovatel dráhy kraje, obce, svazky obcí organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji podnikatelský subjekt zajišťující základní dopravní obslužnost v rámci závazku veřejné služby 1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

9 Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost nákup nových vozidel a modernizace stávajících drážních vozidel zajišťujících veřejnou hromadnou dopravu, příměstskou regionální železniční dopravu, příp. vozidel používaných v systémech kombinujících železniční a tramvajovou dopravu (tram–train) Příjemci podpory provozovatelé drážní dopravy kraje, obce organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji 1.3 – Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob

10 Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost výstavba a technické zhodnocení cyklostezek, společných stezek pro chodce a cyklisty a komunikací pro bezmotorová vozidla v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací s vyloučením automobilové dopravy, řešení kolizních míst přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací Příjemci podpory kraje, obce, svazky obcí organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji 1.4 – Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu

11 Prioritní osa 2 Rozvoj cestovního ruchu výstavba a technické zhodnocení turistické infrastruktury včetně pořízení technického zařízení technické zhodnocení a zpřístupnění památek regionálního významu pro potřeby cestovního ruchu včetně nezbytné doprovodné infrastruktury výstavba a technické zhodnocení ubytovacích a stravovacích zařízení značení a úpravy cyklotras, výstavba a technické zhodnocení turistických tras, hippostezek, stezek, naučných stezek včetně doplňkového zařízení výstavba, úpravy a technické zhodnocení přístupových komunikací k turisticky využitelným objektům a památkám nadregionálního významu Příjemci podpory obce, svazky obcí, kraje nestátní neziskové organizace (2letá historie v CR) organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi právnické osoby s účastí samosprávy malí a střední podnikatelé (2letá historie; pod 2 tis. obyvatel v CR) 2.1 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

12 Prioritní osa 2 Rozvoj cestovního ruchu tvorba marketingových strategií podpora a propagace specifických regionálních turistických produktů vytváření místních a regionálních systémů informování turistů o atraktivitách cestovního ruchu kulturní akce s dlouhodobým a významným regionálním dopadem rozvoj informačních systémů cestovního ruchu a míst s veřejně přístupným internetem pro turisty a návštěvníky regionu marketingové a informační kampaně orientované na propagaci regionu Příjemci podpory obce, svazky obcí, kraje nestátní neziskové organizace (2letá historie v CR) organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi právnické osoby s účastí samosprávy malí a střední podnikatelé (2letá historie; pod 2 tis. obyvatel v CR) 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu

13 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel regenerace historických center a městských památkových rezervací a obnova vhodného funkčního využití stavebního fondu ve starší zástavbě revitalizace veřejných prostranství ve městech výstavba a technické zhodnocení infrastruktury zařízení neziskové sociální péče registrovaných dle zákona řešení kvalitativně i kapacitně nedostatečné dopravní infrastruktury související s rostoucí automobilovou dopravou výstavba a technické zhodnocení škol, školských zařízení a infrastruktury pro další vzdělávání včetně pořízení a modernizace učebních pomůcek a vybavení sloužících přímo k výuce technické zhodnocení zdravotnických zařízení a jejich vybavení technické zhodnocení infrastruktury a vybavení zařízení sloužících k poskytování služeb pro sociální integraci skupin výstavba a technické zhodnocení objektů pro kulturu, sport a práci s dětmi a mládeží regenerace, revitalizace a konverze brownfields součástí realizace projektů může být budování partnerství a rozvoj sítí mezi městy a dalšími subjekty za účelem přenosu dobré praxe v oblasti inovačních strategií (vzdělávání, veřejných služeb a veřejné správy) 3.1 – Rozvoj urbanizačních center

14 Příjemci podpory statutární města regionu soudržnosti Jihovýchod (Brno, Jihlava) ostatní příjemci (jen pokud budou svůj projekt realizovat na správním území vymezených měst): –organizace zřizované nebo zakládané statutárními krajskými městy regionu soudržnosti Jihovýchod (Brno, Jihlava) se souhlasem zřizovatele –nestátní neziskové organizace (2letá historie) –vzdělávací instituce –malí a střední podnikatelé Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel 3.1 – Rozvoj urbanizačních center

15 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel komplexní úpravy veřejných prostranství výstavba a technické zhodnocení škol, školských zařízení a infrastruktury pro další vzdělávání včetně pořízení a modernizace učebních pomůcek a vybavení sloužících přímo k výuce technické zhodnocení zdravotnických zařízení a jejich vybavení výstavba a technické zhodnocení infrastruktury zařízení neziskové sociální péče registrovaných dle zákona výstavba a technické zhodnocení objektů pro kulturu, sport a volnočasové aktivity, práci s dětmi a mládeží, národnostními menšinami i rizikovými skupinami obyvatel regenerace, revitalizace a konverze brownfields výstavba místních datových sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti Příjemci podpory obce (města) s počtem 5 000 – 49 999 obyvatel a jimi zřizované nebo zakládané organizace se souhlasem zřizovatele ostatní příjemci (jen pokud budou svůj projekt realizovat na správním území vymezených měst): –nestátní neziskové organizace (2letá historie) –vzdělávací instituce –malí a střední podnikatelé 3.2 – Rozvoj regionálních středisek

16 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel komplexní úpravy veřejných prostranství výstavba a technické zhodnocení škol, školských zařízení a infrastruktury pro další vzdělávání včetně pořízení a modernizace učebních pomůcek technické zhodnocení zdravotnických zařízení a jejich vybavení výstavba a technické zhodnocení infrastruktury zařízení neziskové sociální péče registrovaných dle zákona výstavba a technické zhodnocení objektů pro kulturu, sport a volnočasové aktivity, práci s dětmi a mládeží, národnostními menšinami i rizikovými skupinami obyvatel regenerace, revitalizace a konverze brownfields výstavba místních datových sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti Příjemci podpory obce s 501 – 4 999 obyvateli (a jimi zřizované nebo zakládané organizace se souhlasem zřizovatele) ostatní příjemci (jen pokud budou svůj projekt realizovat na správním území vymezených měst): –svazky obcí –nestátní neziskové organizace (2letá historie) –vzdělávací instituce –malí a střední podnikatelé 3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

17 Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Žádost a povinné přílohy Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

18 Žádost - povinné přílohy Žádost obsahuje: tištěný výstup elektronické žádosti vyplněné a finálně uložené na webové adrese programu BENEFIT7 se shodným kódem jako elektronická verze; žádost je pevně spojena a podepsána statutárním zástupcem (popř. pověřenou osobou k podpisu na základě ověřené plné moci) žadatele povinné a další přílohy žádosti ve stanoveném rozsahu –1x v originále/ověřené kopii a 1x v kopii; –všechny přílohy musí být očíslovány podle seznamu příloh generovaného z BENEFIT7 a pokud se jedná o přílohu obsahující více listů, musí být listy pevně spojeny; pokud není příloha relevantní, vyznačí se v BENEFIT7 a již se nepřikládá

19 Žádost - povinné přílohy elektronicky na CD: -v případě staveb nebo stavebních částí položkový rozpočet vygenerovaný v obecném rozpočtovém formátu (ORF), v případě nestavebního charakteru podrobné rozpočty pro položky a podpoložky ve formátu.xls -Studie proveditelnosti včetně tabulek kapitol 7., 8. a 9. ve formátu.xls, finanční a ekonomická analýza -fotodokumentace prokazující stav před začátkem realizace projektu (povinně u projektů stavebního charakteru a dále tam,kde to je vhodné) ŽÁDOST SE PŘEDKLÁDÁ NA MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝ ODBOR IMPLEMENTACE PROJEKTŮ (BRNO/JIHLAVA)

20 Povinné přílohy Studie proveditelnosti závazná osnova na www.jihovychod.czwww.jihovychod.cz součástí je i vypracování elektronické finanční a ekonomické analýzy (pro všechny projekty bez ohledu na finanční výši) údaje v ní obsažené nesmí být v rozporu s údaji v žádosti ani v ostatních přílohách

21 Povinné přílohy Doklad o zajištění zdrojů spolufinancování při předložení žádosti: čestné prohlášení žadatele o disponibilitě dostatečným množstvím finančních prostředků na krytí nákladů spojených s realizací předkládaného projektu, minimálně na vlastní podíl žadatele nebo dvě etapy projektu – v případě, že projekt má více než 2 etapy (záleží na tom, co je vyšší) před podpisem Smlouvy bude žadatel vyzván k doložení již prokazatelných dokumentů (např. výpisy z účtů ne starší 30 dnů od doručení výpisu na příslušné pracoviště OIP, úvěrové smlouvy, závazné úvěrové přísliby apod.)

22 Povinné přílohy Doklad o zajištění zdrojů spolufinancování ●kraje, obce, příp. organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi: -při předložení žádosti: čestné prohlášení s odkazem na usnesení zastupitelstva o záměru předložit projekt a zajistit zdroje financování minimálně na první dvě etapy projektu včetně vlastního podílu. -nejpozději před podpisem Smlouvy: výpis z usnesení zastupitelstva o zajištění finančních prostředků pro minimálně dvě etapy projektu

23 Povinné přílohy Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu souvisí-li realizace projektu s konkrétními pozemky nebo budovami, musí být pro zajištění udržitelnosti projektu jednoznačně vyjasněny majetkoprávní vztahy spojené s projektem pokud je žadatel vlastníkem všech dotčených nemovitostí, tato práva již jinak nedokládá pozemky či budovy, které nejsou ve vlastnictví žadatele: doložit smlouvu zaručující udržitelnost projektu minimálně po určenou dobu pěti let od data ukončení realizace projektu (nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, smlouva o smlouvě budoucí na odkup pozemků nebo budov atd.), dále písemný souhlas pronajímatele (spoluvlastníka) s realizací projektu majetek se zástavním právem nebo jinak zatížen: existenci tohoto závazku v rámci této povinné přílohy uvést a prokázat, že zástavní právo či jiný závazek neohrozí realizaci projektu (např. doklad druhé smluvní strany o řádném splácení kupní ceny objektu, poskytnutého úvěru)

24 Povinné přílohy Prokázání právní formy žadatele obce – není nutné dokládat; kraje – není nutné dokládat; svazky obcí – smlouva o vytvoření svazku obcí, doklad o registraci (doklad vydaný příslušným orgánem); organizace zřízené obcí, krajem – zřizovací listina; organizace založené obcí, krajem – zakládací listina; právnické osoby s účastí samosprávy – zakládací listina; nestátní neziskové organizace – zakladatelská smlouva nebo zakládací listina, smlouva či zřizovací listina podle druhu organizace (neplatí pro občanská sdružení), výpis z příslušného rejstříku (u obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů a církevních právnických osob), stanovy s označením dne registrace na ministerstvu vnitra (pouze občanská sdružení); malí a střední podnikatelé – není nutné dokládat

25 Povinné přílohy Podrobný rozpočet projektu zahrnuje rozpočet vyplněný v žádosti BENEFIT7 a také podrobné rozpočty pro jednotlivé položky a podpoložky rozpočtu; rozpočty zahrnují jak způsobilé, tak nezpůsobilé výdaje, uvádějí se včetně DPH s tím, že žadatel, který má nárok na odpočet DPH uvádí tuto daň souhrnně do nezpůsobilých výdajů projektu; rozpočet stavby se dokládá jak v tištěném výstupu, tak v elektronickém výstupu (v obecném rozpočtovém formátu); u novostaveb, nástaveb, přístaveb a obdobných staveb žadatel uvádí navíc i agregovanou cenu za m 3 obestavěného prostoru, u staveb i cenu za m 2 plochy budov a m 2 plochy území včetně výpočtu měrných jednotek;

26 Povinné přílohy Podrobný rozpočet projektu Žadatel je povinen v rámci podrobného rozpočtu jednoznačně určit např. relevantními jednotkami a vyčíslit (je-li to pro projekt relevantní): které výdaje jsou způsobilé a nezpůsobilé; včetně procentního poměru těchto výdajů; velikost a určení investičních a neinvestičních výdajů; jak stanovil poměr způsobilých a nezpůsobilých výdajů; velikost a určení způsobilých aktivit z ostatních oblastí podpory zahrnutých do žádosti, včetně procentního poměru těchto výdajů ke způsobilým; velikost a určení výdajů na části projektu omezené pravidly programu včetně procentního poměru těchto výdajů ke způsobilým;

27 Povinné přílohy Projektová dokumentace podrobnost dokumentace pro stavební povolení (příp. ohlášení stavby pokud nevyžadují stavební povolení) dle Stavebního zákona (souhrnná technická zpráva, situace stavby, půdorysy jednotlivých podlaží a střechy, řezy, výkresy přípojek a komunikací s napojením na veřejné rozvodné sítě a komunikace) koordinační situace stavby zpracovaná na pokladě snímku z katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel!!! pokud se nezpracovává => jednoduchý výkres se zřejmými aktivitami včetně situace stavby pokud není stavbou => podrobný popis předmětu projektu v rámci studie proveditelnosti

28 Povinné přílohy Územní rozhodnutí, územní souhlas doloženo s vyznačením nabytí právní moci na celý projekt (pokud je vyžadováno) je-li spojeno územní a stavební řízení dokládá se sdělení stavebního úřadu o sloučení s nabytím právní moci je-li ošetřeno veřejnoprávní smlouvou, pak se dokládá tato je-li sloučení územního souhlasu s provedením ohlášené stavby, pak se dokládá toto

29 Povinné přílohy Stavební povolení, ohlášení stavby ohlášení stavby – souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby případně doklad o ohlášení stavby a čestné prohlášení žadatele, že stavební úřad nezakázal provedení stavby nebo nepodléhá stavebnímu povolení (tyto varianty v případě, že se stavební úřad nevyjádří) stavební povolení - s vyznačením právní moci dokládá nejpozději před podpisem Smlouvy pokud nevyžaduje stavební povolení (ohlášení) musí být vyznačeno v doloženém územní rozhodnutím (souhlasu) v případě nevyžadující „nic“ dokládá se čestné prohlášení, že není vyžadováno

30 Povinné přílohy Doklady prokazující finanční zdraví opisy daňových přiznání ověřené finančním úřadem za poslední 2 roky ne starší 60 dní (včetně příslušných dokumentů k přiznání) kraj – nedokládá obec – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, rozpočet na příslušný rok organizace zřízené kraji, obcemi – výkaz zisku a ztrát, příloha, rozvaha

31 Povinné přílohy Prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku pouze pokud je relevantní zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky potvrzení od referátů kultury příslušného krajského úřadu nebo úřadu obce s rozšířenou působností

32 Povinné přílohy Prokázání statutárního zástupce organizace doklad potvrzující oprávnění osoby k podpisu Smlouvy –v případě, že Smlouvu bude podepisovat statutární zástupce, je třeba doložit oprávnění k podpisu (týká se všech žadatelů) v podobě úředně ověřené kopie s aktuálním stavem (např. výpis z obchodního rejstříku, zápis z ustavující schůze, atd.) –v případě, že k podpisu Smlouvy je pověřena jiná osoba než statutární, je třeba doložit pověření od oprávněné osoby k podpisu Smlouvy

33 Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Veřejné zakázky Listopad 2007Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

34 Zákon o veřejných zakázkách Definuje veřejné zakázky = úplatné poskytnutí dodávek a služeb, provedení stavebních prací, na základě smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem Veřejní zadavatelé jsou povinni se jím řídit Dotovaní zadavatelé jsou povinni se jím řídit v případě, že: –veřejná zakázka je hrazena z více než 50% z prostředků veřejného zadavatele + –jde o stavební práce v objemu min. 165 288 000,- Kč nebo služby související se stavebními pracemi min. 6 607 000,- Kč

35 Pokyny ROP JV jsou zvláštními pravidly pro případy nepokryté podrobnými postupy zákona jsou veřejně přístupné na www.jihovychod.cz, v Příručce pro žadatele předpokládaná cena zakázky vychází z cen bez DPH vždy je nutno dodržovat principy § 6 zákona: transparentnosti, rovného zacházení, nediskriminace jestliže vnitřní pravidla příjemce stanovují přísnější postupy, může se příjemce řídit vlastními pravidly, pokud nejsou v rozporu s těmito Pokyny bez dodržení těchto Pokynů nemohou být způsobilé výdaje považovány za způsobilé příjemce nesmí účelově dělit zakázku s cílem volnějšího režimu zadávání příjemce je povinen zajistit veřejný přístup k vyhlášené výzvě k podání nabídek a doložit jej příjemce je povinen uvést ve výzvě k podání nabídek a v uzavírané smlouvě s dodavatelem skutečnost, že dle §2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly !!! příjemce je povinen zaslat alespoň e-mailem a 7 kalendářních dní předem OIP pozvánku na zasedání hodnotící komise, probíhá – li toto zasedání po podpisu Smlouvy (u zakázek od 2 mil/6 mil) VŘ je možno provést i před registrací projektu výdaje na VŘ provedená před registrací projektu nejsou způsobilé (u projektů zakládajících veřejnou podporu nejsou způsobilé vůbec)

36 I. Zakázky do 500 tisíc Kč bez DPH nejmírnější režim postačuje dodržení zásad zákona a kriterií hospodárnosti, rovného zacházení, efektivnosti a účelnosti do 50 000 Kč se nevyžaduje písemný doklad o veřejném zpřístupnění výzvy a postačuje pouze 1 nabídka nad 50 000 Kč je třeba předložit alespoň 3 nabídky nemusí být uzavírána písemná smlouva, postačuje prokázání účetními doklady

37 II. Zakázky nad 500 tisíc do 2 milionů (6 milionů u staveb) dodržení zásad § 6 zákona+hospodárnosti,efektivnosti a účelnost oslovte písemně 3 dodavatele k předložení písemných nabídek s vítězem uzavřete písemnou smlouvu obsah výzvy: identifikace zadavatele, vymezení předmětu zakázky, zadávací dokumentace, požadavky na prokázání splnění kvalifikace (oprávnění k podnikání, čestné prohlášení o 3 zrealizovaných zakázkách v posledních 3 letech), lhůta pro podávání nabídek nejméně 20 dnů), kriteria pro hodnocení nabídek, informace o možnosti požadovat po zadavateli dodatečné informace Vítěz= ekonomicky nejvýhodnější nabídka nebo nejnižší cena vypracujte záznam o posouzení a hodnocení nabídek (stručný popis způsobu hodnocení, stanovení pořadí, podpis zadavatele)

38 III. Zakázky nad 2 miliony Kč (6 mil. Kč u staveb) ●oslovte písemnou výzvou min. 5 dodavatelů k předložení písemných nabídek ●s vítězem uzavřete písemnou smlouvu výzva k podávání nabídek musí obsahovat: identifikaci zadavatele, vymezení předmětu zakázky, zadávací dokumentaci, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, lhůta pro podávání nabídek nesmí být kratší než 30 dnů, kriteria pro hodnocení nabídek, informace o možnosti požadovat po zadavateli dodatečné informace kvalifikace: čestné prohlášení o tom, že dodavatel není v likvidaci a konkursu, oprávnění k podnikání, čestné prohlášení o 3 zrealizovaných zakázkách v posledních 3 letech – u zakázek nad 5 mil. (u staveb nad 15 mil.) máte povinnost požadovat! posouzení a hodnocení nabídek provede nejméně tříčlenná komise (k zasedání komise pošlete na OIP pozvánku 7 dní předem) vypracujte záznam o posouzení a hodnocení nabídek povinnost zveřejnit poptávku na Informačním subsystému o veřejných zakázkách (www.isvzus.cz)www.isvzus.cz

39 Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Veřejná podpora Listopad 2007Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

40 Pojem veřejná podpora Článek 87 odst. 1 Smlouvy o založení ES „Podpory poskytované v jakékoliv formě státy nebo ze státních prostředků, které narušují nebo hrozí narušit soutěž tím, že zvýhodňují určité podnikání nebo určitá odvětví výroby, jsou pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem.“

41 Právní úprava Smlouva o založení ES Čl. 87 a následující Sekundární legislativa ES, rozhodnutí EK a ESD Nařízení o vnitrostátní regionální investiční podpoře Nařízení o podpoře de minimis Nařízení o podpoře vzdělávání Nařízení o podpoře MSP Vnitrostátní legislativa Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti VP + prováděcí vyhláška

42 Znaky veřejné podpory poskytována z veřejných prostředků narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby ovlivňuje obchod mezi členskými státy Pozn. Všechny body musí být splněny kumulativně, pak se jedná o veřejnou podporu, která je zakázána, pokud není povolena výjimka!

43 jakýkoliv subjekt (bez ohledu na právní formu, vlastnickou strukturu, způsob financování, deklarovaný neziskový charakter) vyvíjející ekonomickou činnost (=nabízení zboží nebo služeb na trhu) Pojem podnik

44 MSP Definice v Nařízení č. 364/2004 (kterým se novelizuje n.č. 70/2001) 1. Za drobný, malý a střední podnik se považuje, pokud: a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, b) má obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR nebo jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR. 2. Za malý podnik se považuje, pokud: a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, b) jeho obrat za poslední uzavřené účetní období nebo aktiva uvedená v rozvaze nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR. 3. Za drobný podnik se považuje, pokud: a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a b) jeho obrat za poslední uzavřené účetní období nebo aktiva uvedená v rozvaze nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR.

45 Nezávislý MSP Podnik nezávislý – nespadá pod definici partnerských nebo propojených. Méně než 25 % kapitálu nebo hlasovacích práv může vlastnit jiný subjekt. Podnik partnerský - vlastní 25% - 50% kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podniku. Podnik propojený - podnikatel vlastní většinu akcionářských nebo členských hlasovacích práv v jiném podniku, podnikatel má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů administrativy, řídicího nebo dozorčího orgánu, uplatňovat rozhodující vliv v jiném podniku podle uzavřené smlouvy nebo stanov.

46 Praktický dopad na žadatele Pravidla VP stanovuje EU a jsou pro něj přímo závazná Pravidla VP jsou speciální k pravidlům způsobilosti, tzn. užijí se přednostně (výše podpory se určuje dle sumy způsobilých výdajů, ne dle celkových výdajů projektu) Projektům, které zakládají VP je možno poskytnout dotaci jen na základě výjimky stanovené nařízením nebo Evropskou komisí Odpovědnost za určení veřejné podpory je na straně příjemce Za přijetí zakázané VP je v důsledku postižený příjemce (odnětí dotace, navrácení poskytovateli s úroky – nyní referenční sazba 4,24%, nesrovnalost) Evropská komise přezkoumává dodržení pravidel VP do 10 let od poskytnutí podpory

47 Režim poskytnutí VP „RIP“ – regionální investiční podpora dle nařízení č. 1628/2006 podpora je poskytována na počáteční investice (založení nové provozovny, případně rozšíření provozovny, sortimentu, zásadní změna celkového výrobního postupu) nabytí kapitálového majetku spojeného s provozovnou (v případě že by jinak byla uzavřena a majetek odkoupil nezávislý investor) výdaje jsou podle článku 5 nařízení způsobilé až dnem podání žádosti, tj. registraci, práce na projektu může být zahájena až tímto dnem, zahájení prací = zahájení stavebních prací nebo první právně závazný příslib objednávky studie proveditelnosti nejsou způsobilým výdajem – nejednalo by se o motivační efekt nelze kumulovat s další podporou pokud by kumulace vedla k překročení intenzity podpory s výjimkou MSP musí být pořízený majetek nový pod definici MSP nespadají územně samosprávné celky a jejich organizace (nelze jim poskytnout bonusy pro MSP) pod definici MSP spadají NNO

48 Režim poskytnutí VP „de minimis“ Podpora de minimis dle nařízení 1998/2006 na tříleté období určené pro daňové účely v daném členském státě 200 tisíc EUR (v odvětví dopravy 100 tisíc EUR) lze poskytnout po přezkoumání, zda v rozhodném období nebyla překročena hranice každý žadatel poskytovateli sděluje, zda již podporu v režimu de minimis obdržel a v jaké výši není možné ji kumulovat na tytéž způsobilé náklady, pokud by taková kumulace měla za následek míru podpory převyšující míru stanovenou pro konkrétní podmínky každého případu

49 Režim poskytnutí VP „Notifikace“ Notifikace v oblastech, které nejsou pokryty blokovými výjimkami v ROP JV: oblasti podpory 1.2 a 1.3 obnova vozového parku letiště

50 Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007 – 2013 Způsobilé výdaje Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

51 Způsobilé výdaje způsobilé výdaje jsou oprávněné výdaje projektů, které mohou být spolufinancovány z ROP JV obecně platí zásada, že nezpůsobilé výdaje jsou všechny kromě způsobilých výdajů vyjmenovávaných v příslušné kapitole prováděcího dokumentu, úplný rozsah způsobilých výdajů bude specifikován ve výzvě k dané oblasti podpory obecná pravidla pro způsobilost výdajů jsou stanovena v Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v Metodické příručce způsobilých výdajů 2007–2013 a v Prováděcím dokumentu ROP JV způsobilé výdaje vznikají dnem registrace projektu na Oddělení hodnocení projektů u projektů nezakládajících veřejnou podporu je projektová dokumentace způsobilým výdajem od 1. 1. 2007

52 Způsobilé výdaje způsobilé výdaje projektu se člení na hlavní a doplňkové a na investiční a neinvestiční projekt musí být realizován na území NUTS II Jihovýchod (s výjimkou odůvodněných případů v oblasti podpory 2.2) a převážné dopady projektu musí být vždy na území NUTS II Jihovýchod příklady způsobilých výdajů: a) hlavní: výdaje na projektovou dokumentaci výdaje na výkupy pozemků určených k zástavbě výdaje na nákup nemovitostí podmiňujících výstavbu výdaje na stroje a zařízení, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek výdaje na stavební a technologické činnosti výdaje na povinnou publicitu výdaje na finanční leasing

53 Způsobilé výdaje příklady způsobilých výdajů: b) doplňkové (max. 10% podíl z celkových způsobilých výdajů): výdaje na mzdové náklady a povinné pojistné výdaje na nákup materiálu výdaje na výběrová řízení výdaje na poradenské, konzultační, expertní a právní služby finanční výdaje a poplatky licence, patenty a jiná práva náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy ostatní doplňkové neinvestiční výdaje, zejména služby !!!! u projektů zakládajících VP způsobilé nejsou zejména: poradenské služby, služby administrativního řízení projektu (= projektový manažer) náklady na provedení VŘ

54 Vedení účetnictví příjemci jsou povinni vést účetnictví nebo daňovou evidenci v souladu s předpisy ČR příjemci, kteří vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou povinni vést analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu příjemci, kteří nevedou účetnictví, jsou povinni vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, rozšířenou o některé požadavky, které budou uvedeny ve Smlouvě, např: příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví uskutečněné příjmy a výdaje jsou analyticky vedeny ve vztahu k příslušnému projektu, tzn. že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se vztahují

55 PUBLICITA PROJEKTU Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

56 Pravidla publicity pravidla publicity je příjemce povinen dodržovat v případě, že získá finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP JV jejich smyslem je zvýšit povědomí veřejnosti o poskytnuté podpoře dodržování publicity je kontrolováno a v případě nedodržení požadavků se příjemce vystavuje riziku odebrání části dotace pravidla se týkají: –grafických norem –časových limitů příjemce musí dále zvážit: –vhodnost umístění propagačních materiálů –velikost a četnost propagačních materiálů –formu jednotlivých nástrojů publicity

57 Obecné zásady publicity symbol Evropské unie + odkaz na ERDF + Investice do vaší budoucnosti Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti značka ROP JV logo příslušného kraje dle místa realizace projektu údaje musí zabírat nejméně 25 % tabulky nebo panelu u malých propagačních předmětů se neuvádí: –Evropský fond regionálního rozvoje –Investice do vaší budoucnosti

58 Typy propagačních prostředků Velkoplošné reklamní panely (billboardy) veřejný příspěvek překročil 500 000 EUR financování infrastruktury nebo stavebních prací doporučen je standardní euroformát 5,1 x 2,4 m (velikost a počet musí odpovídat velikosti akce, min. 2 x 2 m) nahrazení velkoplošného reklamního panelu stálou vysvětlující tabulku (pamětní deskou) Stálá vysvětlující deska (pamětní tabulka) veřejný příspěvek překročil 500 000 EUR nákup hmotného předmětu, financování infrastruktury nebo stavebních prací minimální velikost 300 x 400 mm visí nejméně po dobu udržitelnosti

59 Typy propagačních prostředků plakáty (min. A4), inzerce informační materiály (brožury, letáky, oznámení, obaly na CD/DVD apod.) informační akce (konference, semináře, veletrhy, výstavy, soutěže apod. – náležitosti na dokumentech např. pozvánce, prezenční listě či předávaných materiálech a dále vlajka v místě konání akce) internetové stránky propagační předměty (jsou chápány jako doplnění publicity) NEZAPOMEŇTE FOTODOKUMENTACÍ DOLOŽIT SPLNĚNÍ PRAVIDEL PUBLICITY

60 Logo EU Vždy se ujistěte, zda logo EU používáte správně! Povolené varianty: jednobarevné použití zobrazení na barevném pozadí

61 Nepovolené varianty loga EU Emblém je obrácený Hvězdy nejsou vzpřímené Hvězdy nemají správnou pozici v kruhu

62 Příklad použití

63

64 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

65 Formální náležitosti do 10 dnů od ukončení výzvy jedná se o následující: –dodaná tištěná žádost je shodná s existující žádostí uloženou v programu BENEFIT7; zároveň je žádost ve stavu umožňujícím načtení do programu MONIT7+; –žádost v tištěné podobě je podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo jeho oprávněným zástupcem; –v tištěné podobě jsou dodány všechny povinné přílohy dle Příručky pro žadatele a příjemce; –dodané žádosti a přílohy jsou ve 2 pare – originál/ověřená kopie a kopie; elektronické (1x na CD nebo vloženy jako příloha do BENEFIT7) –žádost a povinné přílohy jsou vyhotoveny dle předepsaných metodik, jsou aktuální a nemají zcela zjevné vady nebo nejsou neúplné zjištění formálního nedostatku/závažné chyby v případě vyřazení odesláno oznámení do 10 dnů od vzniku této skutečnosti

66 Kritéria přijatelnosti jedná se o následující: –žadatel splňuje definici pro příjemce uvedenou u příslušné oblasti podpory; –žádost se vztahuje pouze na jednu oblast podpory programu ROP JV; pro dosažení efektivnosti a synergií může žádost doplňkově (maximálně z 20% způsobilých výdajů) zahrnovat i aktivity z ostatních oblastí podpory, kde je žadatel oprávněný žádat o podporu; zároveň platí, že žádost musí minimálně z poloviny celkových výdajů projektu zahrnovat aktivity podporované programem ROP JV –žádost je svým zaměřením v souladu s cíli a typy podpory příslušné oblasti podpory; –projekt je realizován (vyjma oblasti podpory 2.2) a bude mít hlavní dopad na území regionu soudržnosti Jihovýchod; –způsobilé výdaje žádosti jsou přiměřené a nezahrnují ve významné míře výdaje nezpůsobilé; –žádost je s výhradou konečného posouzení oprávněnými orgány před podpisem Smlouvy v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek a pravidel veřejné podpory;

67 Kritéria přijatelnosti –žádost je v souladu s pravidly programu ROP JV vyplývajícími z Prováděcího dokumentu ROP JV, Příručky pro žadatele a příjemce a dalších pravidel a pokynů zveřejněných ke konkrétní výzvě: maximální výše dotace na projekt, pokud je stanovena; minimální hranici celkových způsobilých výdajů stanovená pro danou oblast podpory pro stanovení výše dotace; –monitorovací indikátory uvedené v žádosti zahrnují všechny výstupy a výsledky ve vztahu k cílům projektu; žadatel vybírá indikátory ze seznamu nabídnutého programem ROP JV; –projekt nemá negativní vliv na horizontální kritéria rovných příležitostí a udržitelného rozvoje; –projekt splňuje podmínky stanovené metodikou finančního zdraví žadatele (tabulka na www.jihovychod.cz/financni )www.jihovychod.cz/financni v případě vyřazení odesláno oznámení do 10 dnů od vzniku této skutečnosti

68 Hodnocení projektů, které prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti hodnocení min. 2 hodnotiteli + možnost přizvání externího experta minimální bodová hranice 60 bodů hodnotící tabulky dostupné na www.jihovychod.czwww.jihovychod.cz VRR rozhoduje o přijetí projektu, zařazení mezi náhradní nebo jeho vyřazení do 28 dnů od zasedání VRR odeslán dopis s výsledkem

69 VYHLÁŠENÉ VÝZVY Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

70 Seznam vyhlášených oblastí podpory (pouze kolové výzvy) a jejich alokace Oblast podporyAlokacePříjem žádostí od Ukončení výzvy do 1.2 Dostupnost dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 258 mil Kč2. 1. 2008 8:30 hod 29. 2. 2008 13:30 hod 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 200 mil Kč2. 1. 2008 8:30 hod 29. 2. 2008 13:30 hod 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 435 mil Kč2. 1. 2008 8:30 hod 29. 2. 2008 13:30 hod 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu 110 mil Kč2. 1. 2008 8:30 hod 29. 2. 2008 13:30 hod 3.2 Rozvoj regionálních středisek570 mil Kč2. 1. 2008 8:30 hod 31. 3. 2008 16:00 hod 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 270 mil Kč2. 1. 2008 8:30 hod 31. 3. 2008 16:00 hod 3.4 Veřejné služby regionálního významu 750 mil Kč2. 1. 2008 8:30 hod 29. 2. 2008 13:30 hod

71 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www.jihovychod.cz Pracoviště Jihlava Odbor implementace projektů Jihlava Žižkova 89, 586 01 Jihlava Jihlava: Ing. Erika Šteflová vedoucí Odboru implementace projektů Jihlava tel. 532 193 600 steflova@jihovychod.cz Ing. Lucie Oháňková vedoucí oddělení realizace projektů Jihlava tel. 532 193 605 ohankova@jihovychod.cz Konzultace projektů: Brno: Ing. Jan Karásek vedoucí Odboru implementace projektů Brno tel. 532 193 505 karasek@jihovychod.cz


Stáhnout ppt "Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007 – 2013 Prosinec 2007, verze PD 1.4 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší."

Podobné prezentace


Reklamy Google