Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní právo Prameny a zásady Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní právo Prameny a zásady Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO."— Transkript prezentace:

1 Trestní právo Prameny a zásady Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO

2 Prameny trestního práva Ústava ČR – zákon č. 1/1993 Sb. LZPS – zákon č. 2/1993 Sb. Trestní zákon – zákon č. 140/1961 Sb. Trestní zákoník – zákon č. 40/2009 Sb. Trestní řád – zákon č. 141/1961 Sb. Rejstřík trestů – zákon č. 269/1994 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže – zákon č. 218/2003 Zákon o výkonu trestu – zákon 169/1999 Sb. A jiné… (o probační a mediační službě, o výkonu vazby, o státním zastupitelství)

3 Právní norma Platnost – legislativní proces a vyhlášení ve Sbírce zákonů – promulgační norma (promulgace) Účinnost – pravidlo chování se stává závazným – norma sama, event. Obecná lhůta 15 dnů, nejdříve platností Platnost  vacatio legis  účinnost tzv.legisvakanční lhůta

4 Právní norma

5 Základní zásady TP Čl. 6 odst.2 LZPS – Nikdo nesmí být zbaven života Čl. 6 odst.3 LZPS - Trest smrti se nepřipouští Čl. 7 odst.2 LZPS – nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu Čl. 8 odst.2 LZPS trestní stíhání jen na základě zákonných důvodů (proti svévoli st. Moci) Čl. 8 odst.3 LZPS – zadržení – jen zákonné důvody (obviněný, podezřelý) – ihned seznámení s důvody + výslech do 48hodin předat soudu nebo propustit na svobodu – soud do 24 hodin vyslechnout a rozhodnout o vazbě nebo propustit Čl. 39 LZPS – jen zákon stanoví co je TČ a jaké tresty, event. jiné ujmy lze uložit

6 Základní zásady TP Základní zásady (principy) – vůdčí ideje právního odvětví Nullum crimen sine legem; nula poena sinne legem Žádný trestný čin bez zákona; žádný trest bez zákona Zákaz analogie k tíži pachatele Princip individuální trestní odpovědnosti (TZ nezná kolektivní odpovědnost!) – výjimka z pravidla návrh trestní odpovědnosti právnických osob Zásada humanismu Zásada odpovědnosti za zavinění (výslovně požadován úmysl – nestačí-li nedbalost)

7 Moc soudní – Ústavní soud 15 soudců na 10let Jmenuje prezident se souhlasem Senátu Volitelnost  40+, VŠ právník, 10let praxe Negativní zákonodárce – je-li zákon v rozporu s Ústavou  zruší část zákona Žaloba se nazývá – ústavní stížnost Sídlo Brno, Joštova 8 Předseda JUDr. Pavel Rychetský www.concourt.cz

8 Ústavní soud

9 Soustava obecných soudů

10 Soustava správního soudnictví

11 Podmínky na jmenování soudcem v ČR Právní bezúhonost Způsobilost k právním úkonům Věk minimálně 30 let VŠ vzdělání právnického směru dosažené v magisterském studijním programu Morální vlastnosti Souhlas s výkonem funkce Jmenuje prezident

12 Systematika zvláštní části Hlava I. § 91 - 115Trestné činy proti republice, cizímu státu nebo mezinárodní organizaci Hlava I. Hlava II. § 118 - 152Trestné činy hospodářské Hlava II. Hlava III. § 153 - 178aTrestné činy proti pořádku ve věcech veřejných Hlava III. Hlava IV. § 179 - 195Trestné činy obecně nebezpečné Hlava IV. Hlava V. § 196 - 209aTrestné činy hrubě narušující občanské soužití Hlava V. Hlava VI. § 210 - 218bTrestné činy proti rodině a mládeži Hlava VI. Hlava VII. § 219 - 230Trestné činy proti životu a zdraví Hlava VII. Hlava VIII. § 231 - 246Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti Hlava VIII. Hlava IX. § 247 - 258Trestné činy proti majetku Hlava IX. Hlava X. § 259 - 265Trestné činy proti lidskosti Hlava X. Hlava XI. § 266 - 272eTrestné činy proti brannosti Hlava XI. Hlava XII. § 273 - 295Trestné činy vojenské Hlava XII.

13 Nová systematika zákona

14 Trestní odpovědnost Základem trestní odpovědnosti je TRESTNÝ ČIN (PROVINĚNÍ) Povinnost strpět za spáchaný TČ sankce (nejenom tresty!) stanovené trestním zákonem v rámci trestně právního vztahu Trestně právní vztah vzniká spácháním TČ mezi pachatelem a státem Trestně procesní vztah vzniká mezi obviněným a orgány činnými v trestním řízení (policejní orgán, státní zástupce, soud)- v rámci těchto vztahů vzniká (např.právo na obhajobu)

15 Vysvětlení pojmů old Trestný čin je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu K trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li tento zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti

16 Vysvětlení pojmů new Trestný čin je pro protiprávní čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoníku K trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li tento zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti

17 Vysvětlení pojmů TČ se rozumí i příprava k trestnému činu, pokus trestného činu, organizátorství, návod pomoc

18 Vysvětlení pojmů Trestné činy Přečiny – nedbalostní TČ a úmyslné se sazbou do 5ti let Zločiny – ostatní Návaznost na procesní stránku věci

19 Vysvětlení pojmů Provinění Původně – se jednalo o méně závažné, zpravidla majetkové a občanskoprávní delikty – projednávaly je Místní lidové soudy, od r. 1970 se projednávaly jako tzv. přečiny od r. 1990 – přestupek, event. některé TČ Trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá provinění Upravuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže 218/2003 Sb.

20 Vysvětlení pojmů Zavinění – vnitřní (psychický) vztah člověka ke skutečnostem, které zakládají trestný čin I.) úmysl (dolus) A) úmysl přímý (chtěl způsobem v trestním zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem) (např. bytová krádež) B) úmysl nepřímý /eventuální/ (věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn) (např. pachatel neplatil výživné, přičemž věděl, že tím může u vyživované osoby způsobit stav nouze)

21 Vysvětlení pojmů Zavinění II.) nedbalost (culpa) A) nedbalost vědomá věděl, že může způsobem v trestním zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí (pachatel nedodržuje dopravní předpisy a spoléhá na to, že nedojde k nehodě a následnému zranění) B) nedbalost nevědomá nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl (na rozdíl od náhody) (např. lékař zvolil pro konkrétního pacienta způsob léčby, který vzhledem ke zdravotním problémům pacienta, o nichž lékař nevěděl, vedl k poškození zdraví pacienta, přičemž tento lékař měl možnost uvedené informace ještě před stanovením léčby zjistit)

22 Druhy trestů Účel trestu Účelem trestu je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život, a tím působit výchovně i na ostatní členy společnosti. Výkonem trestu nesmí být ponížena lidská důstojnost. Upuštění od potrestání

23 Druhy trestů a) odnětí svobody, b) domácí vězení, c) obecně prospěšné práce, d) propadnutí majetku, e) peněžitý trest, f) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, g) zákaz činnosti, h) zákaz pobytu, i) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, j) ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání, k) ztrátu vojenské hodnosti, l) vyhoštění.

24 Druhy trestů Výjimečný trest Výjimečným trestem se rozumí jednak trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let, jednak trest odnětí svobody na doživotí. Výjimečný trest může být uložen jen za zvlášť závažný zločin, u něhož to trestní zákon dovoluje. Trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let může soud uložit pouze tehdy, jestliže závažnost zvlášť závažného zločinu je velmi vysoká nebo možnost nápravy pachatele je obzvláště ztížena. Trest odnětí svobody na doživotí může soud uložit pouze pachateli, který spáchal zvlášť závažný zločin vraždy podle § 140 odst. 3, nebo který při spáchání zvlášť závažného zločinu obecného ohrožení podle § 272 odst. 3, vlastizrady (§ 309), teroristického útoku podle § 311 odst. 3, teroru (§ 312), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje podle § 411 odst. 3, válečné krutosti podle § 412 odst. 3, perzekuce obyvatelstva podle § 413 odst. 3 nebo zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst.§ 140§ 272§ 309§ 311§ 312§ 400§ 401§ 411§ 412§ 413§ 415 Uloží-li soud trest odnětí svobody na doživotí, může zároveň rozhodnout, že doba výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou se pro účely podmíněného propuštění do doby výkonu trestu nezapočítává.

25 Věk a psychická stav pachatele Kdo v době spáchání činu nedovršil čtrnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný. (pozor změna – 15 let) Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.

26 Výkon trestu Věznice S dohledem S dozorem S ostrahou Se zvýšenou ostrahou Ochranné opatření – ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci, ochranná výchova (mládež) Nelze současně ochranné léčení a detenci


Stáhnout ppt "Trestní právo Prameny a zásady Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO."

Podobné prezentace


Reklamy Google