Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

T RESTNÍ PRÁVO Trestní sankce. T RESTNÍ SANKCE 1. Pojem a účel trestu – I. pojem zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání který.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "T RESTNÍ PRÁVO Trestní sankce. T RESTNÍ SANKCE 1. Pojem a účel trestu – I. pojem zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání který."— Transkript prezentace:

1 T RESTNÍ PRÁVO Trestní sankce

2 T RESTNÍ SANKCE 1. Pojem a účel trestu – I. pojem zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání který může uložit jen soud pojem – zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání (právní újma pachatele činu – na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud (čl. 90 Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, § 37 odst. 1 TrZ); Pozn. - u mladistvých - opatření výchovná, ochranná a trestní – účel Pozn. - u mladistvých - opatření (výchovná, ochranná a trestní – účel - § 9 ZSM - především vytvoření podmínek pro sociální a duševní rozvoj mladistvého se zřetelem k jím dosaženému stupni rozumového a mravního vývoje, osobním vlastnostem, k rodinné výchově a k prostředí mladistvého, z něhož pochází, i jeho ochrana před škodlivými vlivy a předcházení dalšímu páchání provinění); zásada personality trestu zásada personality trestu (má zasáhnout jen pachatele trestného činu), zásady přiměřenosti a humanismu zásady přiměřenosti a humanismu (čl. 7 odst. 2 LPS, § 37 odst. 2 TrZ a § 24 odst. 2 ZSM, § 2 odst. 1 ZVTOS a mez. úmluvy), zásada pomocné neboli subsidiární úlohy trestní represe zásada pomocné neboli subsidiární úlohy trestní represe; zásada – nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege trestněprávní nauka – normativní pojetí trestného činu – zásada – nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege (čl. 39 LPS); dvě základní koncepce dvě základní koncepce smyslu, důvodu a pojetí trestu – teorie absolutní teorie absolutní (teorie odplaty – trestá se, protože bylo pácháno zlo) a teorie relativní teorie relativní (teorie účelová, prevence – trestá se, aby nebylo pácháno zlo) a smíšené teorie smíšené teorie (slučovací); BIVŠ - kurz trestního práva 2013

3 T RESTNÍ SANKCE 1. Pojem a účel trestu – II. účel trestu nahrazen úpravou obecných zásad sankcionování účel trestu – není v novém TrZ výslovně vyjádřen a nahrazen úpravou obecných zásad sankcionování (trestní sankce - §§ 36 – 38, tresty – §§ 39 – 45, ochranná opatření - §§ 98 – 99) z. zákonnosti z. přiměřenosti z. individualizace použitých sankcí z. personality sankce z. neslučitelnosti určitých druhů sankcí u téhož pachatele z. humanity sankcí Účel a funkce trestání založeny v ČR na smíšené teorii trestání Účel a funkce trestání založeny v ČR na smíšené teorii trestání – ochranné, nápravné a generálně preventivní působení trestání; ochrana společnosti před pachateli trestných činů zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti vychovávat odsouzeného k tomu, aby vedl řádný život generálně preventivní účinek trestu spravedlivost trestu!!!!!!!!!!!!!!! BIVŠ - kurz trestního práva 2013

4 T RESTNÍ SANKCE 2. Systém trestů Pojem uspořádání jednotlivých druhů trestů podle závažnosti, podle postihovaných zájmů a vzájemné vztahy mezi jednotlivými tresty Pojem – uspořádání jednotlivých druhů trestů podle závažnosti, podle postihovaných zájmů a vzájemné vztahy mezi jednotlivými tresty; Základní zásady zásada „nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege“; Základní zásady - zásada „nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege“; zásada humanismu zásada humanismu ; Taxativní výčet pravidelných trestů v § 52 TrZ výjimečný trest v § 54 Taxativní výčet tzv. pravidelných trestů v § 52 TrZ (zásada nulla poena sine lege) a výjimečný trest v § 54, zrušením trestu smrti a alternativními sankcemi zásada humanismu (při ukládání a výkonu trestu), která se projevuje kupříkladu zrušením trestu smrti a alternativními sankcemi. Třídění trestů – a) podle zájmů odsouzeného Třídění trestů – a) podle zájmů odsouzeného (postihující svobodu, majetek a na cti); b)zda lze uložit samostatně nebo pouze vedle jiného trestu, a to tresty vedlejší b) zda lze uložit samostatně nebo pouze vedle jiného trestu, a to tresty vedlejší, c)tresty – absolutně určité a relativně určité c) tresty – absolutně určité a relativně určité, d)tresty lze uložit každému pachateli nebo zúženému okruhu pachatelů d) tresty lze uložit každému pachateli nebo zúženému okruhu pachatelů, e)podle věku pachatele e) podle věku pachatele, f) nepodmíněný trest odnětí svobody a tresty alternativní f) nepodmíněný trest odnětí svobody a tresty alternativní; BIVŠ - kurz trestního práva 2013

5 T RESTNÍ SANKCE 3. Druhy trestů - § 52 Trest odnětí svobody druhynepodmíněný podmíněné odsouzení podmíněné odsouzení s dohledem výjimečnýuniversálnísubsidiárnímimořádné zvýšení mimořádné sníženívýkon nepodmíněného trestu Trest odnětí svobody – svoboda pohybu (čl. 8 LPS), § 52 odst. 2, odst. 3 TrZ – druhy (nepodmíněný - § 55 - § 57a, podmíněné odsouzení – § 81 – § 82, podmíněné odsouzení s dohledem - § 84 - § 86, výjimečný - § 54 - charakteristika), universální, subsidiární (§ 55 odst. 3 TrZ), mimořádné zvýšení (§ 59) a mimořádné snížení (§ 58), výkon nepodmíněného trestu (zák. č. 169/1999 Sb., ŘVT č. 345/1999 Sb.) Domácí vězení Domácí vězení – nový druh trestu od 1.1.2010 (§ 60 - § 61), výkon (§§ 334a – 334g), alternativa k TOS, Obecně prospěšné práce Obecně prospěšné práce - (§§ 62 – 65), prolomení zákazu nucených prací podle čl. 9 LPS, alternativa k TOS, Propadnutí majetku Propadnutí majetku - (§ 66), prolomení ústavní ochrany nedotknutelnosti majetku ( čl. 11), Peněžitý trest Peněžitý trest - (§§ 67 – 69), alternativa k TOS, nové stanovení výměry, náhradní trest odnětí svobody, Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty - (§ 70 - § 72), musí náležet pachateli, propadnutí náhradní hodnoty, Trest zákazu činnosti Trest zákazu činnosti - (§ 73 - § 74), smyslem je zabránit pachateli v páchání trestné činnosti, výměra, podmíněné upuštění, Trest zákazu pobytu Trest zákazu pobytu - (§ 75), Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce - (§ 77 – 78) nový druh trestu od 1.1.2010, Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání a ztráta vojenské hodnosti Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání a ztráta vojenské hodnosti - (§ 78 - § 79) zásah do nemajetkových práv pachatele, jde jen o vedlejší tresty, Vyhoštění Vyhoštění (§ 80) – intenzivní zásah do svobody pohybu (čl. 14 LPS), týká se jen cizinců, významná další omezení, výměra. BIVŠ - kurz trestního práva 2013

6 T RESTNÍ SANKCE 4. Ochranná opatření def. - Trestněprávní následek trestného činu nebo činu jinak trestného Společné rysy trestů a ochranných opatření Společné rysy trestů a ochranných opatření právní následky trestného činu opatření státního donucení, která mohou ukládat pouze soudy vynutitelné státním donucením ukládaná pouze na základě zákona (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) zásada přiměřenosti a subsidiarity zásada přiměřenosti a subsidiarity (§ 38 odst. 1, odst. 2, §§ 96 - 97 TrZ) zásadní časové omezení většiny trestů a ochranných opatření Odlišné znaky trestů a ochranných opatření Odlišné znaky trestů a ochranných opatření uložení ochranného opatření a zabezpečovací detence i za čin jinak trestný nezohledňování závažnosti deliktu při ukládání ochranného opatření v takové míře jako u trestu ochranná opatření nevyjadřují negativní hodnocení pachatele a jeho činu ochranná opatření mohou být uložena též v občanskoprávním řízení újma u ochranných opatření je pouze průvodním jevem; Druhy a způsob ukládání ochranných opatření ochranné léčení ochranné léčení (§ 99), zabezpečovací detence zabezpečovací detence (§ 100), zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty (§ 101 - § 104), ochranná výchova ochranná výchova (§ 22 – § 23 ZSM) BIVŠ - kurz trestního práva 2013

7 T RESTNÍ SANKCE 5. Společné a odlišné rysy sankcí a hmotně-právních alternativ k potrestání 5. Společné a odlišné rysy sankcí (trestů a ochranných opatření) a hmotně-právních alternativ k potrestání právní následky trestného činu prostředky k dosažení účelu TrZ rozhodují o nich pouze soudy rozhodují o nich pouze soudy (s výjimkou účinné lítosti pachatele i státním zástupcem) vynutitelné státním donucením vynutitelné státním donucením – v případech, že jsou bezprostředně spojeny s určitou povinností preventivní působení BIVŠ - kurz trestního práva 2013

8 Z ÁNIK VÝKONU TRESTU – P ROMLČENÍ VÝKONU TRESTU Z ÁNIK VÝKONU TRESTU – P ROMLČENÍ VÝKONU TRESTU (§§ 94 – 95) Zánik výkonu trestu Zánik výkonu trestu (§§ 94 – 95) Promlčení výkonu trestu Uložený trest nelze vykonat po uplynutí promlčecí doby 1) Uložený trest nelze vykonat po uplynutí promlčecí doby, jež činí třicet a) třicet let, jde-li o odsouzení k výjimečnému trestu, (nahrazeno: 20) dvacet b) dvacet let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu deset let, deset c) deset let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody nejméně na pět let, pět d) pět let při odsouzení k jinému trestu. Promlčecí doba počíná 2) Promlčecí doba počíná právní mocí rozsudku a při podmíněném odsouzení nebo podmíněném propuštění právní mocí rozhodnutí, že se trest vykoná. Do promlčecí doby se nezapočítává 3) Do promlčecí doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno trest vykonat proto, že se odsouzený zdržoval v cizině, vykonával ochranné léčení ústavní nebo zabezpečovací detenci nebo byl na něm vykonáván jiný trest odnětí svobody. Pokud jde o peněžitý trest, zákaz činnosti, zákaz pobytu, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce a vyhoštění, do promlčecí doby se nezapočítává též doba, po kterou byl na odsouzeném vykonáván trest odnětí svobody. Promlčecí doba se přerušuje 4) Promlčecí doba se přerušuje, a) učinil-li soud opatření směřující k výkonu trestu, o jehož promlčení jde, nebo b) spáchal-li odsouzený v promlčecí době trestný čin nový, na který trestní zákon stanoví trest stejný nebo přísnější (beze změn). 5) Přerušením promlčecí doby počíná nová promlčecí doba (beze změn). Vyloučení z promlčení Vyloučení z promlčení (§ 95) Výkon trestu § 35 se nepromlčuje Výkon trestu uloženého pro trestné činy uvedené v § 35 se nepromlčuje. BIVŠ - kurz trestního práva 2013

9 Z AHLAZENÍ ODSOUZENÍ (H LAVA VI. - § 105 - § 106) § 105 Podmínky zahlazení odsouzení Soud zahladí odsouzení 1) Soud zahladí odsouzení, vedl-li odsouzený po výkonu nebo prominutí trestu anebo po promlčení jeho výkonu řádný život nepřetržitě po dobu nejméně ) patnácti let a ) patnácti let, jde-li o odsouzení k výjimečnému trestu, deseti let b) deseti let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu pět let, pěti let c) pěti let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu jeden rok, tří let d) tří let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody nepřevyšujícímu jeden rok nebo k trestu vyhoštění, jednoho roku e) jednoho roku, jde-li o odsouzení k trestu domácího vězení, k trestu propadnutí majetku, k trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, k trestu zákazu pobytu, k trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce nebo k peněžitému trestu za úmyslný trestný čin. řídí se doba uvedená v odstavci 1 podle délky trestu odnětí svobody, vedle něhož byl uvedený trest uložen 2) Jde-li o odsouzení k ztrátě čestných titulů nebo vyznamenání nebo k ztrátě vojenské hodnosti, řídí se doba uvedená v odstavci 1 podle délky trestu odnětí svobody, vedle něhož byl uvedený trest uložen. i před uplynutím doby uvedené v odstavci 1 3) Jestliže odsouzený prokázal po výkonu nebo prominutí trestu anebo promlčení jeho výkonu svým velmi dobrým chováním, že se napravil, může soud s přihlédnutím k zájmům chráněným trestním zákonem zahladit odsouzení na žádost odsouzeného nebo toho, kdo je oprávněn nabídnout záruku za dovršení nápravy odsouzeného, i před uplynutím doby uvedené v odstavci 1. BIVŠ - kurz trestního práva 2013

10 Z AHLAZENÍ ODSOUZENÍ (H LAVA VI. - § 105) Doba uvedená v odstavci 1 se v případě, že se u podmíněně propuštěného má za to, že trest byl vykonán dnem, kdy odsouzený byl podmíněně propuštěn, řídí délkou skutečného výkonu trestu; v případě, že trest byl zmírněn rozhodnutím prezidenta České republiky, řídí se délkou trestu takto zmírněného 4) Doba uvedená v odstavci 1 se v případě, že se u podmíněně propuštěného má za to, že trest byl vykonán dnem, kdy odsouzený byl podmíněně propuštěn, řídí délkou skutečného výkonu trestu; v případě, že trest byl zmírněn rozhodnutím prezidenta České republiky, řídí se délkou trestu takto zmírněného. Bylo-li pachateli uloženo více trestů vedle sebe, nelze odsouzení zahladit, pokud neuplyne doba pro zahlazení toho trestu, k jehož zahlazení tento zákon stanoví dobu nejdelší 5) Bylo-li pachateli uloženo více trestů vedle sebe, nelze odsouzení zahladit, pokud neuplyne doba pro zahlazení toho trestu, k jehož zahlazení tento zákon stanoví dobu nejdelší. 6) Ustanovení odstavce 5 se užije přiměřeně též na případ, kdy pachateli bylo uloženo vedle sebe více trestů, u kterých může podle tohoto zákona nastat účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen. odsouzení nelze zahladit, nebylo-li dosud vykonáno nebo jinak ukončeno uložené ochranné opatření; toto ustanovení se přiměřeně použije i tam, kde trestní zákon stanoví, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen 7) I v případě, že uplynula doba uvedená v odstavci 1, odsouzení nelze zahladit, nebylo-li dosud vykonáno nebo jinak ukončeno uložené ochranné opatření; toto ustanovení se přiměřeně použije i tam, kde trestní zákon stanoví, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen. § 106 Účinky zahlazení Bylo-li odsouzení zahlazeno, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen Bylo-li odsouzení zahlazeno, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen. BIVŠ - kurz trestního práva 2013


Stáhnout ppt "T RESTNÍ PRÁVO Trestní sankce. T RESTNÍ SANKCE 1. Pojem a účel trestu – I. pojem zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání který."

Podobné prezentace


Reklamy Google