Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy trestního práva Autor: Mgr. Pavel Semerák Občanský a společenskovědní základ Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy trestního práva Autor: Mgr. Pavel Semerák Občanský a společenskovědní základ Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488."— Transkript prezentace:

1 Základy trestního práva Autor: Mgr. Pavel Semerák Občanský a společenskovědní základ Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488

2 2 Obsah Pojem, prameny a účel trestního práva Trestné činy Pachatelé - fyzické osoby (FO) Podmínky trestné odpovědnosti FO Okolnosti vylučující trestnost Tresty Skutkové podstaty trestných činů Trestní odpovědnost právnických osob (PO) Druhy trestů PO Použité zdroje

3 Pojem, prameny a účel trestního práva 3 Pojem Trestní právo (TP) je souhrn právních norem o trestání osob za závažná provinění (trestné činy) proti chráněným společenským a individuálním zájmům. Prameny TP hmotné (materiální) – zabývá se vymezením trestných činů a trestů. Hlavním pramenem je trestní zákoník a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. TP procesní (formální) – obsahuje normy o zjišťování činů a jejich pachatelů a o soudním trestním řízení. Hlavním pramenem je zákon o trestním řízení soudním (trestní řád).

4 Pojem, prameny a účel trestního práva 4 Přestupky, což jsou provinění méně závažná než trestné činy se zabývá správní právo trestní(patří do odvětví správního práva!) Účelem TP je především udržování pořádku a bezpečnosti. TRESTNÍ PRÁVO hmotné procesní trestné činy a tresty obecně skutkové podstaty trestných činů tresty postup při trestním řízení

5 Trestné činy 5 V trestním zákoníku je definováno 256 druhů trestných činů s uvedením trestů, které se za ně ukládají. Trestné činy (TČ) jsou protiprávní činy uvedené v trestním zákoně. Dělí se na: ○ přečiny jsou všechny nedbalostní a z úmyslných pouze takové, na něž je stanoven trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. ○ zločiny jsou všechny ostatní (závažnější) TČ. Trestnost se vztahuje na dokonaný TČ i na pokus o takový čin. Trestná je i příprava k TČ, jestliže záleží v organizování zvlášť závažné trestné činnosti (např. tipování oběti, opatření střelné zbraně k usmrcení osoby, úprava klíče atd.).

6 Pachatelé – fyzické osoby (FO) 6 Pachatelem TČ je fyzická osoba, která spáchala TČ sama. Spolupachatelé jsou osoby, které spáchali TČ společným jednáním. Každý spolupachatel je odpovědný tak, jako kdyby jej spáchal sám – jde o tzv. solidární odpovědnost. Účastníci TČ nebo pokusu jsou trestně odpovědni stejně jako pachatelé a spolupachatelé. Účastníkem je: ○ organizátor, který čin zorganizoval nebo řídil, ale přímo se nepodílel na jeho spáchání; ○ návodce, který pachatele k výkonu činu úmyslně navedl; ○ pomocník, který poskytl pomoc zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, radou nebo slibem pomoci

7 Podmínky trestní odpovědnosti FO 7 Při posuzování, zda jde o TČ, se zkoumají tyto podmínky trestní odpovědnosti: naplnění skutkové podstaty, vina (zavinění), okolnosti vylučující protiprávnost činu. Skutková podstata TČ je jeho definice, vymezení, které je uvedeno v TZ (jestliže výsledky šetření odpovídají znakům skutkové podstaty a shodují se s ní, je naplněna skutková podstata TČ). --------------------------------- Pozor: skutková podstata není totéž, co skutkový děj Skutkový děj = jednání pachatele, které je předmětem vyšetřování.

8 8 Vina (zavinění) má dvě základní formy: úmysl a nedbalost. Úmyslné: a) úmysl přímý = subjekt věděl, že může porušit nebo ohrozit chráněný zájem a chtěl tak učinit. b) úmysl nepřímý = subjekt věděl, byl srozuměn s tím, že může porušit nebo ohrozit chráněný zájem. Nedbalostní: a) nedbalost vědomá = subjekt věděl, že může porušit nebo ohrozit chráněný zájem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že se tak nestane. b) nedbalost nevědomá = subjekt neví o tom, že svým jednáním může způsobit porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, ačkoliv vědět mohl a měl.

9 Okolnosti vylučující trestnost 9 I když došlo k naplnění skutkové podstaty a byla zjištěna i vina, jednající osoba je někdy beztrestná. A to v těchto případech: nutná obrana krajní nouze nedostatečný věk nepříčetnost oprávněné použití zbraně

10 Tresty 10 1. Odnětí svobody 2. Domácí vězení 3. Obecně prospěšné práce 4. Propadnutí majetku 5. Peněžitý trest 6. Propadnutí věci 7. Zákaz činnosti 8. Zákaz pobytu 9. Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 10. Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání 11. Ztráta vojenské hodnosti 12. Vyhoštění z území České republiky

11 Skutkové podstaty trestných činů 11 Všechny skutkové podstaty TČ jsou uvedeny ve zvláštní části trestního zákoníku, kde vyčerpávajícím způsobem vymezují rozsah trestného bezpráví. Jsou systematicky uspořádané do třinácti hlav: I.TČ proti životu a zdraví II.TČ proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství III.TČ proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti IV.TČ proti rodině a dětem V.TČ proti majetku VI.TČ hospodářské

12 12 VII. TČ obecně nebezpečné VIII. TČ proti životnímu prostředí IX. TČ proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci XI. TČ proti branné povinnosti XII. TČ vojenské XIII. TČ proti lidskosti, proti míru a válečné TČ Zvlášť nebezpečné TČ: TČ související s teroristickým útokem nebo terorem TČ páchané na dětech a mladistvých TČ hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupině osob a podněcování k nenávisti vůči skupině osob k omezování jejich práv a osob

13 Trestní odpovědnost právnických osob (PO) 13 od prosince 2011 je součástí českého právního řádu zákon o trestní odpovědnosti PO a řízení proti nim. Účinný od 1.1. 2012. (vztahuje se na české i zahraniční PO mající sídla nebo majetek na území ČR). TČ spáchaný PO je protiprávní čin spáchaný jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jestliže tak jednal: ◘ statutární orgán nebo její člen, ◘ jiná osoba oprávněná za PO jednat, ◘ ten, kdo za PO vykonává řídící nebo kontrolní činnost, ◘ osoba, která má rozhodující vliv na řízení, ◘ zaměstnanec při plnění pracovních úkolů.

14 Druhy trestů PO 14 Soud může uložit PO tyto tresty: zrušení PO, pokud má sídlo v ČR, propadnutí majetku (veškerého), peněžitý trest, zákaz činnosti až na 20 let, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz plnění veřejných zakázek, zákaz přijímání dotací, povinnost uveřejnění rozsudku.

15 15 Použité zdroje Ryska, R., Puškinová, M. Právo pro střední školy. Praha: Eduko, 2013. ISBN 978-80-87204-76-4 Bartoníčková, K. a kol. Občanský a společenskovědní základ. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251- 2631-8 Emmert, F. a kol. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: DIDAKTIS, 2004. ISBN 80-86285-68-5 Novotný, Z., Schelle, K., Tomancová, J. a kol. Právní nauka pro školy i praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-1118-1 Všechny objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí SW Microsoft Office nebo jsou vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Základy trestního práva Autor: Mgr. Pavel Semerák Občanský a společenskovědní základ Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488."

Podobné prezentace


Reklamy Google