Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh 5 knih – rok vydání 2009 a ž 2011 Aneta Byrtusová Tento materiál byl vytvo ř en v rámci projektu „Inovace studijních obor ů na PdF UHK“ reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh 5 knih – rok vydání 2009 a ž 2011 Aneta Byrtusová Tento materiál byl vytvo ř en v rámci projektu „Inovace studijních obor ů na PdF UHK“ reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036."— Transkript prezentace:

1 Návrh 5 knih – rok vydání 2009 a ž 2011 Aneta Byrtusová Tento materiál byl vytvo ř en v rámci projektu „Inovace studijních obor ů na PdF UHK“ reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

2  1. Milion meloun ů – Daniela Fisherová (2011)  2. Listonoš vítr (co p ř inesl a co mi šeptal) - Radek Malý (2011)  3. P ř eshádky – Petr Nikl (2010)  4. Písn ě mraven č í ch ů vy – Daisy Mrázková (2009)  5. Zbornaplaz – Adolf Born (2009)

3

4 „Sbírka Daniely Fischerové Melounové dny obsahuje p ě tat ř icet básni č ek pro d ě ti, které si hrají s d ě tskou p ř edstavivostí i s jazykem. Nabízejí ř adu slovních h ř í č ek, pohrávají si i s formálními mo ž nostmi básn ě a jsou plné humoru. Autorka se pokouší p ř iblí ž it d ě tem n ě které tradi č ní básnické útvary, formy a postupy - nap ř. klasický sonet, limerick, ale i zvukomalbu, absolutní báse ň, kalambúr, dvojsmysl apod. P ř itom vytvá ř í vnit ř n ě dokonale propracovanou autonomní literární hru, která obstojí jako samostatné dílo. Navazuje tak na tradici poetických poetik (Nezval, Brukner aj.).“ (1)

5  V ě k: 9+  Autorka: „Daniela Fischerová je autorkou rozhlasových her, scéná řů krátkých, animovaných i celove č erních film ů, povídek, knihy aforism ů, spoluautorkou v ě decko-populární publikace Hv ě zdy a osudy a u č ebnice Ob č anská výchova pro 6.–9. ro č ník. Od poloviny 70. let se v ě nuje básnické a prozaické tvorb ě pro d ě ti. Jejím prozatím posledním vydaným dílem je kniha detektivních povídek Sváte č ní vra ž dy (2013). Za svoji divadelní a rozhlasovou tvorbu získala domácí i mezinárodní ocen ě ní. „(2)  Ilustrátorka: Irena Šafránková  „P ů vodním povoláním výtvarnice a ilustrátorka (ilustruje nap ř íklad knihy Daniely Fischerové.“(3)

6   Fisherová, 2011, s. 2

7

8  „Básník Radek Malý, dnes ji ž uznávaná osobnost mladé básnické generace, napsal pásmo nápaditých verš ů o podzimu, a výtvarník Pavel Č ech, uznávaná osobnost sou č asného č eského komiksu, je doprovodil svými k ř ehkými, snovými ilustracemi. Vznikla nádherná kní ž ka, z ní ž na č tená ř e zavane jemný dech podzimních mlh, v nich ž tan č í padající listy. Verše Radka Malého jsou hravé i tesklivé, veselé i smutné, rozpustilé i nostalgické, ale v ž dy p ů sobivé a originální, tak ž e kní ž ka Listonoš vítr bude literárním i výtvarným objevem pro všechny vnímavé malé č tená ř e a jejich rodi č e.“ (4)

9  V ě k: 8+  Autor: Radek Malý (* 24. č ervence 1977Olomouc) je č eský básník, autor kní ž ek pro d ě ti, p ř ekladatel a vysokoškolský u č itel.  Ilustrátor: Pavel Č ech

10   Malý, 2011, s. 16

11

12  „Kniha absurdních básní a próz P ř eshádky u ž svým názvem nazna č uje volnou návaznost na knihu Zá hádky (Kniha roku 2008 v Magnesii Lite ř e). Obsahuje nonsensové kotrmelce a minip ř íb ě hy v ě nované neexistujícím tvor ů m, novotvar ů m a fantaskním situacím. Výtvarná č ást rovn ěž modifikuje kombina č ní hru n ě kterých na t ř etiny roz ř ezaných stran. Kniha se oproti Zá hádkám pouští do ješt ě krkolomn ě jších p ř emet ů. Proto ta p ř edpona p ř es v názvu. S linoryty autora.“ (5)

13  V ě k: 10+  Autor: Petr Nikl  „Vydává autorské knihy pohádek. V ě nuje se výtvarným a divadelním performancím. Č len souboru Mehedada, spolupracuje s r ů znými divadelními t ě lesy i s jednotlivciZa knihu Záhádky získal v roce 2008 ocen ě ní Magnesia Litera v kategoriích „kniha roku“ a „kniha pro d ě ti a mláde ž “. (6)  Ilustrátor: Petr Nikl

14  Nikl, 2010, s. 9

15

16  „K ř ehké básn ě, pozorování p ř írody o č ima mraven č í ch ů vy nejsou ž ádné snadné veršovánky. Je to krystalická poezie, hledání slov, dívání se. Práv ě to „dívání se“ je pro d ě ti tak podstatné. Zastavit se, d ř epnout, lehnout si do trávy, jen tak pozorovat, u ž není v dnešním sv ě t ě nic obvyklého. Písn ě mraven č í ch ů vy jsou malým zastavením, úlevným vydechnutím a d ů le ž itým vyznáním velké č eské malí ř ky 20. století.  Knihu graficky upravila Helena Šantavá.  Ocen ě ní: Cena spolku Hollar v sout ěž i Nejkrásn ě jší kniha roku Č R 2009.“ (7)

17  V ě k: 6+  Autorka: Daisy Mrázková ˇ“*5. 5. 1923 v Praze. Je malí ř ka a spisovatelka. Studovala na Um ě leckopr ů myslové škole v letech 1943– 1944. V ě novala se olejomalb ě, od roku 1962 té ž d ě tské literatu ř e a ilustrování knih pro d ě ti, pozd ě ji p ř eva ž ovala v její tvorb ě perokresba, kresba barevnými tu ž kami a v devadesátých letech malba vaje č nou temperou. V 70. letech se stala pr ů kopnicí ž ánru bilderbuchu pro d ě ti. A ž ivotním osudem z ů stává spjata se svým man ž elem, malí ř em Ji ř ím Mrázkem (1920– 2008).“ (8)  Ilustrátor: Daisy Mrázková

18

19

20  „Malí ř a ilustrátor Adolf Born si touto knihou splnil sv ů j celo ž ivotní sen - ilustrovat svého oblíbeného autora Christiana Morgensterna, jen ž inspiroval k tvorb ě také nes č etné mno ž ství č eských básník ů a p ř ekladatel ů. Rozli č né motivické variace č eských p ř eklad ů byly Adolfovi Bornovi výzvou, aby si s nimi pohrál a vytvo ř il vlastní vizi sv ě ta Morgensternových básní, s jejich vá ž ným i nevá ž ným, temným i hravým humorem. Adolf Born se tu odkrývá v pon ě kud jiném sv ě tle, ne ž jak jej zná b ěž ný č tená ř. „ (9)

21  V ě k: 10+  Auto ř i:  r ů zní č eští p ř ekladatelé (Josef Hiršal, atd.)  Christian Morgenstern „Christian Otto Josef Wolfgang Morgenstern (6. kv ě tna 1871 Mnichov - 31. b ř ezna 1914 Merano) byl n ě mecký básník, noviná ř a p ř ekladatel. Je pova ž ován za zakladatele n ě mecké nonsensové poezie.“ (11)  Ilustrátor: Adolf Born „Jeho nejznám ě jší díla zahrnují ilustrace knih od Miloše Macourka (Mach a Šebestová, Ž ofka), Julese Verna (Trose č ník z Cynthie), A. Dumase staršího (T ř i mušketý ř i), Vojt ě cha Stekla č e (série Bo ř íkovy lapálie) a jiné. Celkem má na svém kont ě více ne ž 250 ilustrovaných knih. Za svoji č innost obdr ž el ř adu ocen ě ní, nap ř íklad Grand Prix na Sv ě tové výstav ě karikatury v Montrealu, je nositelem francouzského ř ádu Rytí ř um ě ní a literatury a medaile Za zásluhy 1. stupn ě.“ (10)

22  „Dva ko ř eny se pod jedli,  ke klep ů m z lesa sesedly.  Co do vrcholk ů vítr vnes,  zde dole p ř ijde na p ř et ř es.  Veverka, teta stoletá,  pun č ochy p ř itom doplétá.  Knik, pípne ten a knak zas ten.  A vysta č í s tím celý den.“  Hiršal, 2009, nestr.

23  1. Kosmas. [online]. [cit. 2014-12-07]. Dostupné z: http://www.kosmas.cz/knihy/155341/milion-melounu/ http://www.kosmas.cz/knihy/155341/milion-melounu/  2. Danielafisherova. [online]. [cit. 2014-12-07]. Dostupné z: http://www.danielafischerova.cz/zivotopis.htm http://www.danielafischerova.cz/zivotopis.htm  3. Cdbd. [online]. [cit. 2014-12-07]. Dostupné z: http://www.cbdb.cz/autor-15556-irena-safrankova http://www.cbdb.cz/autor-15556-irena-safrankova  4. Kosmas. [online]. [cit. 2014-12-07]. Dostupné z: http://www.kosmas.cz/knihy/159685/listonos-vitr/ http://www.kosmas.cz/knihy/159685/listonos-vitr/  5. Kosmas. [online]. [cit. 2014-12-07]. Dostupné z: http://www.kosmas.cz/knihy/155334/preshadky/ http://www.kosmas.cz/knihy/155334/preshadky/  6. Wikipedie. [online]. [cit. 2014-12-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Nikl http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Nikl  7. Baobab-books. [online]. [cit. 2014-12-07]. Dostupné z: http://www.baobab-books.net/pisne-mravenci-chuvy http://www.baobab-books.net/pisne-mravenci-chuvy  8. Baobab-books. [online]. [cit. 2014-12-07]. Dostupné z: http://www.baobab-books.net/daisy-mrazkova http://www.baobab-books.net/daisy-mrazkova

24  9. Megaknihy. [online]. [cit. 2014-12-07]. Dostupné z: http://www.megaknihy.cz/poezie/62936-zbornaplaz- aneb-adolf-born-a-christian-morgenstern.html http://www.megaknihy.cz/poezie/62936-zbornaplaz- aneb-adolf-born-a-christian-morgenstern.html  10. Fineart. [online]. [cit. 2014-12-07]. Dostupné z: http://www.fineart.cz/Umelci/Born- Adolf.aspx?gclid=CjwKEAiAkpCkBRCtstKQo5ia5nES JACsCikRA47-8gQwDiVSL2EzWo6LSXLqRvKyI- tgxd3i_Grs7xoCgV7w_wcB http://www.fineart.cz/Umelci/Born- Adolf.aspx?gclid=CjwKEAiAkpCkBRCtstKQo5ia5nES JACsCikRA47-8gQwDiVSL2EzWo6LSXLqRvKyI- tgxd3i_Grs7xoCgV7w_wcB  11. Wikipedie. [online]. [cit. 2014-12-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Christian_Morgenstern http://cs.wikipedia.org/wiki/Christian_Morgenstern

25  1. FISHEROVÁ, Daniela. Milion meloun ů. Praha: Meander, 2011. ISBN 978-80-86283-91-3  2. MALÝ, Radek. Listonoš vítr : (co p ř inesl a co mi šeptal). vyd.1. Praha: Albatros, 2011. ISBN 978-80-00-02697-8.  3. NIKL, Petr. P ř eshádky. Praha: Meander, 2010. ISBN 978-80- 86283-86-9.  4. MRÁZKOVÁ, Daisy. Písn ě mraven č í ch ů vy. vyd.1. Praha: Baobab, 2009. ISBN ISBN: 978-80-87060-26-1.  5. MORGENSTERN, Christian Zbornaplaz aneb Adolf Born a Christian Morgenstern. vyd.1. SLOVART, 2009. ISBN 978-80- 7391-338-0.

26


Stáhnout ppt "Návrh 5 knih – rok vydání 2009 a ž 2011 Aneta Byrtusová Tento materiál byl vytvo ř en v rámci projektu „Inovace studijních obor ů na PdF UHK“ reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036."

Podobné prezentace


Reklamy Google