Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZP ŮSOBILÉ VÝDAJE. Legislativa upravující způsobilé výdaje Obecné nařízení (Nařízením Rady (ES) č.1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZP ŮSOBILÉ VÝDAJE. Legislativa upravující způsobilé výdaje Obecné nařízení (Nařízením Rady (ES) č.1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních."— Transkript prezentace:

1 ZP ŮSOBILÉ VÝDAJE

2 Legislativa upravující způsobilé výdaje Obecné nařízení (Nařízením Rady (ES) č.1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti), Nařízení o ERDF (Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj) Prováděcí nařízení (Nařízením Komise (ES) č.1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č.1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj) Další související předpisy ES a ČR v platném znění

3 Způsobilé výdaje a program Cíl 3 ČR - Bavorsko 2 základní dokumenty: Metodická příručka způsobilé výdaje – má část závaznou (část 2 - Pravidla ZV) a doporučující/výkladové části Pravidla Národního orgánu - Národním orgánem je MMR - odbor regionální přeshraniční spolupráce. Pravidla vznikla s ohledem na specifika programu Cíl 3 a představují upravení, resp. zpřísnění závazné části Metodické příručky ZV! V otázkách, které nejsou upraveny pravidly Národního orgánu je pro program závazná část 2 Metodické příručky ZV s respektováním jejích dalších výkladových částí. Doporučujeme všem, aby se před vlastním předložením žádosti seznámili jak s Metodickou příručkou ZV, tak také s Pravidly Národního orgánu. Pravidla Národního orgánu budou součástí Příručky pro žadatele.

4 Metodická příručka způsobilé výdaje S cílem zabezpečení jednotného výkladu způsobilých výdajů uvedených v nařízení vydalo MMR dokument: Metodická příručka způsobilých výdajů (celý název - Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013) – k dispozici ke stažení na : http://www.strukturalni-fondy.cz/rps/pravidla-zpusobilosti-vydaju-pro-obdobi-2007-2013

5 Struktura Metodické příručky způsobilých výdajů 1. Úvod 2. Pravidla způsobilých výdajů – závazná (shrnují výklad uvedený v nařízeních) 3. Výklad k pravidlům 4. Dokladování a účetní zpracování dokladů 5. Relevantní právní předpisy 6. Zkratky a výklad pojmů část 2 – závazná pro všechny část 3, 4, 5 – má doporučující, podpůrný a výkladový charakter

6 Pravidla Národního orgánu Zpřísňují pravidla uvedená v Metodické příručce ZV (část 2). Členěna do 2 hlavních částí: 1. časová způsobilost výdajů 2. výčet hlavních nezpůsobilých výdajů programu

7 Časová způsobilost výdajů - Cíl 3 ČR - Bavorsko Od 1. 1. 2007 – jsou způsobilé výdaje na přípravu projektu (výdaje spojené s přípravou žádosti včetně příloh, které jsou nezbytné k předložení žádosti) - max. 5% způsobilých výdajů projektu, Např. dokumentace pro stavební řízení, cestovné, překlad žádosti, výdaje spojené s konzultacemi projektu, apod. V rámci těchto 5% přípravných výdajů nelze uplatnit žádné výdaje na vybavení, majetek nebo zásoby. Ostatní výdaje způsobilé až po provedení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti - písemné vyrozumění příjemce s uvedením přesného data! Způsobilost výdajů končí 31. 12. 2015.

8 Kontrola způsobilých výdajů  Způsobilost výdajů bude kontrolována na české straně již při kontrole žádosti příslušnými kraji, v průběhu realizace projektu pak příslušnými Kontrolory, kterými je Centrum pro regionální rozvoj ČR, resp. pobočky v Chomutově a v Písku.  Kontrola prováděná Kontrolory bude probíhat na základě předkládání žádostí o platbu a s tím souvisejících dokladů a dokumentace.  Nezapomeňte, že při sestavování rozpočtů je z hlediska způsobilosti výdajů nutno dodržovat základní principy: výdaje musí být v souladu s legislativou ES a ČR a s operačním programem včetně navazujících dokumentů výdaje musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklém), nezbytné a být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné a musí být doložitelné účetními doklady výdaje musí být zaplaceny a zaplacení doloženo před jeho proplacením z Fondů EU (s výjimkou odpisů, režijních nákladů a věcných příspěvků).

9 Nezpůsobilé výdaje (1) Pro lepší orientací uvádíme shrnutí hlavních nezpůsobilých výdajů dle: Metodické příručky ZV – části 2, kterými jsou zejména: výdaje bez přímého vztahu k projektu, výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, výdaje nevyhovující pravidlům časové způsobilosti programu, výdaje s celkovým či převažujícím dopadem mimo dotační území programu (na české straně mimo kraj Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský), ta část pořizovací ceny pozemku, která je vyšší než 10% celkových způsobilých výdajů na projekt, nepovolil-li Národní orgán procentuální sazbu vyšší, ta část pořizovací ceny (u pozemků, staveb, použitého zařízení), která je vyšší než cena zjištěná znaleckým posudkem, režijní náklady, které se týkají všeobecného provozu organizace bez příčinné vazby na projekt, výdaje odpovídající svým vymezením účetní kategorii mimořádných nákladů (jedná se např. o opravu nákladů minulých účetních období, vyúčtování nároku zaměstnanců na odstupné při reorganizaci, odškodnění při pracovních úrazech, výdaje, kterými nájemce podle smlouvy uvádí po skončení nájmu najatou věc do předešlého stavu apod.), mzdové náklady zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu nepodílí.

10 Nezpůsobilé výdaje (2) u zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílí, alikvotní část osobních nákladů, která neodpovídá pracovnímu vytížení zaměstnance na daném projektu ostatní výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (např. příspěvky na penzijní připojištění, jubilejní dary apod.). pozn: povinný odvod do FKSP - je-li stanoven, je způsobilým výdajem. výdaje na právní spory, správní a místní poplatky, které nemají přímou vazbu na přípravu a realizaci projektu, sankční poplatky, pokuty a penále, případně další sankční výdaje, ať už sjednané ve smlouvách nebo vznikající z jiných příčin, úroky z úvěrů a půjček DPH nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet, přímé daně, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň dědická a darovací, silniční daň, Clo.

11 Nezpůsobilé výdaje (3) Národní orgán dále rozšířil soubor nezpůsobilých výdajů uvedených výše o následující: leasing poplatky za otevření a správu bankovního účtu, pokud není založen pouze pro účely realizace projektu pozn: každý vedoucí partner si bude muset otevřít pouze pro účely projektu eurový účet. Výdaje s ním spojené jsou způsobilými výdaji. věcné příspěvky, např. poskytnutí pozemku, staveb, zařízení, surovin včetně neplacené dobrovolné práce apod., nad 10% celkových způsobilých výdajů projektu po odečtení příjmů, přičemž z toho nesmí neplacená dobrovolná práce převýšit 5% celkových způsobilých výdajů projektu po odečtení příjmů. pozn: ocenění neplacené práce dobrovolníků se stanoví dle informačního systému o průměrném výdělku - Regionální statistika ceny práce viz. http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky, přičemž cena nepřesáhne 150 Kč/hod. Ocenění ostatních věcných příspěvků kromě dobrovolné práce bude dle znaleckého posudku v souladu s Metodickou příručkou ZV „Dokladování věcných příspěvků“ (kapitola 4.2.5).

12 Nezpůsobilé výdaje (4) odměny členům statutárních orgánů vyplývající z titulu jejich funkce, tzn. z titulu výkonu činnosti statutárního orgánu, paušální režijní výdaje (nepřímé), odpis pohledávek, výdaje na audit projektu, pokud ve smlouvě není přímo stanovena povinnost takový audit provést, výdaje na reprezentaci mimo výdaje v rámci Technické pomoci a výdaje uskutečněné partnerem, pokud jsou vynakládány v souladu s cíli projektu (např. občerstvení při školení a seminářích) nákup osobních vozů, dary převyšující hodnotu 500 Kč/kus, dary do 500 Kč/kus, pokud nemají žádný význam z hlediska naplnění cíle projektu a rovněž pokud nejsou označeny v souladu s pravidly propagace EU, ceny v soutěžích převyšující hodnotu 500 Kč, ceny v soutěžích do 500 Kč, pokud nemají souvislost s daným projektem a pokud nejsou označeny v souladu s pravidly propagace EU, dodávky, které nevytvářejí ve vztahu k naplnění cílů projektu žádnou přidanou hodnotu - jedná se o případ, kdy dodavatel pouze zprostředkuje koupi zboží či služby, kterou mohl žadatel pořídit za stejných podmínek ale za nižší cenu přímo od výrobce či poskytovatele služby.

13 Nezpůsobilé výdaje (5) aktivity mimo podporované území, pokud nejsou přesně specifikovány v žádosti o podporu a pokud nejsou schváleny Monitorovacím výborem, Mzdy (platy) nad rámec obvyklé výše mezd/platů u partnera v případě, že je uplatňován podíl z vyplácených mezd, Mzdy (platy) nad rámec mezd(platů) obvyklých v regionu- Regionální statistika ceny práce viz. http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky - pro jednotlivé profese v případě, že jsou práce prováděny na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti,http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky výdaje na publikace, pokud obsahují bezplatnou inzerci, výdaje za nákup majetku, vybavení apod., pokud nejsou použity zcela pro účely projektu - v tomto případě lze nárokovat pro proplacení pouze alikvotní část pořizovací ceny odpovídající výši jejího využití pro účely projektu, výdaje na veškeré kulturní a umělecké činnosti s výjimkou zájmové umělecké činnosti, spolupráce místních nepodnikatelských subjektů v oblasti kultury a umění jako je např. pořádání přeshraničních výstav, spolupráce divadel a muzeí apod., výdaje hrazené v hotovosti nad 500 EUR.

14 Věcné příspěvky pro spolufinancování z fondů lze využít tzv. věcných příspěvků. věcnými příspěvky je poskytnutí pozemku, staveb, zařízení nebo surovin, poskytnutí výzkumné (odborné) činnosti nebo neplacené dobrovolné práce bez nároku na odměnu pokud se příjemce rozhodne využít pro spolufinancování z fondů uplatnění vkladu v podobě věcného příspěvku, je nutno, pro účely doložení způsobilých výdajů, prokázat u věcných příspěvků charakteru poskytnutí pozemku, stavby, zařízení, materiálu jak vlastnictví, tak i hodnotu tohoto věcného příspěvku v souladu se způsobem dokladování viz. kapitola 4.2.5 „Dokladování věcných příspěvků“ uvedené v aktuální verzi Metodické příručky ZV. Ocenění věcných příspěvků kromě dobrovolné práce je třeba dokládat znaleckým posudkem dle z. č. 151/1997. V případě dokladování neplacené dobrovolné práce je třeba postupovat obdobně jako při dokladování osobních nákladů viz.kap.4.2.3 „Osobní náklady a jejich dokladování“ uvedené v aktuální verzi Metodické příručky ZV.

15 DPH Daň z přidané hodnoty může být způsobilým výdajem pouze za předpokladu, že způsobilým výdajem je rovněž plnění, ke kterému se daň vztahuje. Pokud je dané plnění způsobilým výdajem pouze z části, je způsobilým výdajem rovněž pouze alikvotní část DPH vztahující se k tomuto plnění - více viz. kap. 3.2.6.2 „DPH“ uvedené v aktuální verzi Metodické příručky ZV. V případě, že DPH podléhá krácení nároku na odpočet, je DPH nutno upravit tzv. vypořádacím koeficientem odpočtu. Při administraci žádosti o platbu se uznávají pouze základy daně (tj. bez DPH) a v době, kdy je již znám skutečný vypořádací koeficient za celý rok, je uznána (i zpětně) část DPH krácená tímto vypořádacím koeficientem. Při administraci žádosti o platbu lze proto jako uznatelný výdaj kvalifikovat pouze DPH upravené vypořádacím koeficientem. Pokud v době podání žádosti o platbu není DPH upravena pomocí vypořádacího koeficientu, pak se DPH v plné výši posuzuje jako nezpůsobilý výdaj. Pokud bude projekt končit dříve než bude znám parterem vypořádací koeficient, nelze potom uplatnit tento krácený nárok DPH. Krátit nárok na odpočet zálohovým koeficientem je nepřípustné.


Stáhnout ppt "ZP ŮSOBILÉ VÝDAJE. Legislativa upravující způsobilé výdaje Obecné nařízení (Nařízením Rady (ES) č.1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních."

Podobné prezentace


Reklamy Google