Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ odborné školení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ odborné školení."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ odborné školení Praha 26. 10. 2007 Svaz chemického průmyslu České republiky Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR CZ.04.1.03/4.1.15.3/0048

2 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR2 Asistenční centrum, a.s. MODUL 5: Projektové řízení

3 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR3 Obsah prvního modulu I.Proces a zásady realizace VaVaI projektů II.Role zaměstnavatele při přípravě projektů III.Zkušenosti s inovacemi v podnicích IV.Technologické platformy V.Praktické zkušenosti a příklady

4 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR4 I. PROCES A ZÁSADY REALIACE VaVaI PROJEKTŮ

5 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR5 Realizace a zhodnocení projektu Realizace projektu představuje závěrečné fáze životného cyklu projektu: IV. fázi - Implementaci (vlastní realizaci) a V. fázi - Zhodnocení projektu (závěrečné vyhodnocení akce).

6 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR6 IV. fáze - Implementace V. fáze

7 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR7 V. fáze - Zhodnocení

8 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR8 Management realizace projektu Okamžikem podpisu smlouvy začíná realizace projektu a začíná také proces jeho monitorování a kontroly: Monitoring projektu: průběžné sledování realizace projektu, monitorovací návštěvy, zasílání průběžných monitorovacích zpráv. Hlavním účelem monitoringu je ujistit se, zda projekt probíhá podle předběžného plánu uvedeného v žádosti, identifikovat včas jakékoliv problémy při realizaci projektu, návrh opatření na zlepšení či nápravu, posoudit úspěšné prvky projektu.

9 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR9 Management realizace projektu Formální monitoring realizace projektu: předkládání průběžné zprávy projektu během jeho realizace. Průběžné monitorovací zprávy jsou vypracovávány na základě schválené žádosti o finanční dotaci, prokazují, že je projekt realizován v souladu s plánem uvedeným v žádosti, prokazují, že je dosahováno plánovaných výsledků a výstupů, mají většinou 2 části - finanční zprávu a zprávu o realizaci projektu, spolu s nimi je současně zasílána žádost o proplacení skutečně vynaložených nákladů. Žádost o platbu musí být podepsána osobou odpovědnou za finanční řízení projektu.

10 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR10 Nástroje pro sledování, kontrolu a vyhodnocování projektu Hlavními nástroji pro sledování, kontrolu a vyhodnocování projektu jsou: Ganttův diagram nástroj sloužící ke kalendářnímu plánování a ke sledování a evidenci plnění dílčích prací a činností v rámci projektu. Matice logického rámce nástroj plánování, monitorování a vyhodnocení projektu; stanoví očekávané cíle projektu, dílčí výsledky a výstupy a aktivity potřebné k jejich dosažení; slouží ke stručnému a přehlednému popisu projektu na relativně malém prostoru. SWOT analýza. komplexní metoda kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních stránek projektu; klasifikace 4 základních skupin (SILNÉ a SLABÉ stránky, PŘÍLEŽITOSTI a NEBEZPEČÍ).

11 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR11 Zavazující podmínky vedení analytického účetnictví, výběr dodavatelů zakázek, na které bude poskytnuta podpora, dle předem stanovených pravidel, zajištění publicity projektů během a po realizaci projektu dle stanovených pravidel, dělení projektů na jednotlivé etapy dle harmonogramu prací na základě předem stanovených podmínek.

12 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR12 Nejčastější chyby při realizaci špatná realizace výběrových řízení na dodavatele, nedostatečné finanční zajištění projektu – nutno počítat s rezervou a financováním uznatelných i neuznatelných nákladů, nedodržení harmonogramu či obsahu projektu, nenaplnění závazných monitorovacích ukazatelů (výběrových kriterií), nedostatečná administrativní evidence projektu, chybně vedené účetnictví projektu, nedostatečná průběžná kontrola projektu, nerespektování celkových zásad programu / opatření.

13 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR13 II. ROLE ZAMĚSTNAVATELE PŘI PŘÍPRAVĚ PROJEKTŮ

14 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR14 Role zaměstnavatele při přípravě projektu Zaměstnavatel by měl vytvářet příznivé podmínky pro úspěšnou realizaci projektu v podobě: odpovídajícího technického a technologického zázemí pro úspěšnou realizaci projektu, materiálních a prostorových podmínek vzhledem k možnostem realizace projektu, dostatečného ekonomického zázemí se zajištěnými zdroji financování, podpory kvalitních informačních toků mezi jednotlivými subjekty, které se nějakým způsobem na realizaci projektů podílejí.

15 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR15 III. ZKUŠENOSTI S INOVACEMI V PODNICÍCH

16 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR16 OPPP - INOVACE Žadatel: NERIA, a. s. Místo realizace: Pohořelice Název projektu: Aplikace slinutých karbidů (tvrdokovů) při výrobě progresivních postupových paketovacích střižných nástrojů Předmět projektu: Projekt je zaměřen na transfer výsledků výzkumu a vývoje společnosti v oblasti využití tvrdokovů – slinutých karbidů při výrobě speciálních střižných postupových nástrojů. Inovace spočívá v použití těchto tvrdokovů s vyšší tvrdostí a otěruvzdorností při výrobě střižných nástrojů, což zvyšuje životnost jejich namáhaných částí. Společnost má v současnosti k dispozici funkční prototyp střižného nástroje. K realizaci projektu je třeba pořízení moderní progresivní technologie: CNC obráběcí centrum, 3 D měřící stroj, CNC elektroerozivní řezací stroj, NC bruska, technologie na odsávání a povrchovou úpravu. Celkové investiční náklady: 24 000 000,- Kč Dotace z programu: 10 672 000,- Kč

17 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR17 IV. TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY

18 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR18 Co jsou to technologické platformy? Technologická platforma = sdružení průmyslových podniků, malých a středních podniků, výzkumných a finančních institucí, zástupců Evropské komise, orgánů veřejné správy, uživatelů a spotřebitelů, především však organizací podílejících se na výzkumu, vývoji a inovacích v daném průmyslovém odvětví. Cíl technologických platforem: příprava vizí a strategických dokumentů rozvoje dané hospodářské oblasti efektivní využívání prostředků ze 7. rámcového programu na podporu evropského výzkumného prostoru (tzv. ERA). Na léta 2007 – 2013 se pro 7. rámcový program předpokládá částka 73 mld. EUR. V současné době existuje v Evropské unii více než 30 platforem. Kromě výše zmíněných celoevropských technologických platforem existují také národní technologické platformy.

19 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR19 ČTP SusChem V prosinci 2005 byla ustavena Česká národní technologická platforma pro udržitelnou chemii (ČTP SusChem). Úkolem ČTP SusChem je podpora aktivit a iniciativ organizací působících ve prospěch rozvoje chemie a chemického průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit. Základní cíle ČTP SusChem: zvyšování konkurenceschopnosti českého chem. v ČR, vytváření mostu mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti chemie na základě iniciování a provádění vědecko-technických výzkumů a komerčního využití vědeckých řešení, propagace inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v chemickém průmyslu, zapojení ČR do realizace hlavních činností Evropské technologické platformy pro udržitelnou chemii.

20 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR20 Současná situace Chemické produkty: EU je vedoucím světovým producentem chemikálií s 32 % světové produkce. V tomto odvětví v Evropě je zhruba 25 000 společností. Chemický průmysl EU přímo zaměstnává asi 2,7 milionu lidí. Podstatná část (27 %) primárních chemických produktů se spotřebovává v průmyslu samotném. Škála produktů: základní chemikálie (37,7 %), speciální produkty (28,8 %), farmaka (23,3 %) spotřební chemikálie (10,2 %). Největší spotřebitelé chemikálií: hutní, strojírenský, elektrotechnický a elektronický průmysl, textilní, oděvní, automobilové odvětví a také papírenské a tiskařské odvětví.

21 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR21 Současná situace Chemický průmysl = hlavní zdroje inovace sektoru Mechanismy inovace v sektoru: nové materiály pro zlepšení a obnovu produktů, nové materiály pro inovaci procesů a snížení cen využitím chemikálií ve větším objemu aplikací.

22 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR22 Konkurenceschopnost v ohrožení tlaky na chemický trh v Evropě neustále sílí, mnoho produktů se stalo komoditami, které podléhají silné konkurenci převážně z Asie, evropský trh stagnuje, zatímco v Číně se odehrává silný růst, podíl EU na světové produkci se za dekádu snížil z 32 % na dnešních 28 %, produktivita práce konstantně roste, ale zaměstnanost se v EU (15) v chemickém průmyslu snižuje, nastává odlivu investic do jiných oblastí. EU potřebuje inovaci partnerství ke snížení nebo k zvrácení těchto trendů a k poražení mezinárodní konkurence, obzvláště ze strany rodící se asijské ekonomiky.

23 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR23 Lidské zdroje Evropa je svědkem prudkého poklesu počtu studentů, kteří ukončili studium chemie a chemického inženýrství. Očekává se, že tento trend bude pokračovat i v blízké budoucnosti a reflektuje podobnou zkušenost napříč všemi vědeckými disciplínami. Jestliže chce sektor zůstat inovativní a nadále růst, tak tento fakt musí být zvrácen. Vzdělávací systém uvnitř European Research Area musí být rozvinut: aby prezentoval chemické vědy a technologie jako základní a relevantní součást moderní kultury, aby nadchnul více studentů k budování jejich kariéry ve vědě a technologii.

24 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR24 Vliv a přínos TP Účinná komunikace mezi zástupci rozhodovací sféry a technologickou platformou přispěje k odstranění bariér v podobě: nařízení, norem a standardů, ekonomických opatření, bezpečnosti a rozvoje lidských zdrojů. Tímto způsobem ovlivní vznik technologických platforem řadu dějů v ekonomické i sociální oblasti na evropské i národní a regionální úrovni. Technologické platformy mohou přispět k posílení zásad EU v oblasti udržitelného rozvoje včetně vývoje technologií pro životní prostředí.

25 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR25 Vliv a přínos TP Během rozvoje technologické platformy by mělo dojít k identifikaci problematických ekonomických i sociálních témat a k jejich odstraňování. Účastníci platforem jsou zpravidla rozptýleni v mnoha evropských regionech a socioekonomické změny, které přinášejí nové technologie, mohou působit v regionech disproporčně. Technologické platformy mohou pozitivně působit na odstraňování tohoto vlivu pomocí tvorby infrastrukturních sítí a využívat regionálních prvků pro získání specifických znalostí pro vstup na lokální trhy s novými technologiemi.

26 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR26 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

27 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR27 KONTAKT lektor: Jaroslav Jasanský pozice: Projektový senior manager kontakt: jasansky@asistencnicentrum.cz V případě otázek, organizačních změn a koordinace ohledně školení kontaktujte hlavního koordinátora školení: jméno: Michal Kollár, DiS. email: kollar@asistencnicentrum.cz tel.: +420 775 650 744

28 26. 10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR28 REALIZÁTOŘI ŠKOLENÍ Asociace výzkumných organizací Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 tel./fax: +420 241 493 138 tel.: +420 239 041 998 e-mail: avo@avo.cz http://www.avo.cz Asistenční centrum, a.s. Sportovní 3302, 434 01 Most tel.: +420 476 105 840 fax: +420 476 105 888 e-mail: info@asistencnicentrum.cz http://www.asistencnicentrum.cz Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem tel.: +420 475 309 222 fax: +420 475 212 079 e-mail: vuanch@vuanch.cz http://www.vuanch.cz


Stáhnout ppt "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ odborné školení."

Podobné prezentace


Reklamy Google