Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ odborné školení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ odborné školení."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ odborné školení Ústí nad Labem 27. 9. 2007 Svaz chemického průmyslu České republiky Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR CZ.04.1.03/4.1.15.3/0048

2 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR2 Asociace výzkumných organizací MODUL 1: Ochrana výsledků VaV Průmyslově právní ochrana

3 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR3 OBSAH MODULU 1.Úvod 2.Ochrana technických řešení a práv na označení 3.Ochrana průmyslových práv v zahraničí 4.Náklady na průmyslově právní ochranu 5.Odborná pomoc a zdroje informací 6.Související práva a způsoby ochrany 7.Podnikový vynález 8.Přihláška vynálezu, ochranné známky a průmyslového vzoru 9.Diskuse

4 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR4 Úvod Z historie patentového práva 1474 Benátský zákon – ochrana vynálezů 10 let po oznámení Benátské republice V Anglii byl patent monopolem na zboží/služby 1623 Statute of Monopoly (=antimonopolní zákon); od 1710 nutný popis vynálezu; do 1977 uděluje panovník 1790 počátek udělování patentů v USA 1877 Německo 1897 Rakousko-Uhersko

5 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR5 Ochrana technických řešení Patenty na vynálezy Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Za vynálezy se nepovažují např. objevy, vědecké teorie, programy počítačů a podávání informací. Odborník

6 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR6 Ochrana technických řešení Užitné vzory Technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná, se chrání užitnými vzory. Užitnými vzory nelze chránit způsoby výroby!

7 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR7 Ochrana technických řešení Průmyslový vzor (design) Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku nebo jeho části. Průmyslový vzor je způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální povahu. Informovaný uživatel

8 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR8 Ochrana technických řešení Topografie polovodičových výrobků Topografií se rozumí série jakkoli zafixovaných nebo zakódovaných vzájemně souvisejících zobrazení, znázorňujících trojrozměrné trvalé uspořádání vrstev, z nichž se polovodičový výrobek skládá.

9 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR9 Ochrana práv na označení Ochranné známky Ochrannou známkou může být označení schopné grafického znázornění (tedy vnímatelné zrakem), je-li způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Veřejnost; spotřebitel

10 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR10 Ochrana práv na označení Označení původu a zeměpisná označení Označení původu a zeměpisné označení se používají k označení zboží, které má určitou kvalitu související s vymezenou zeměpisnou oblastí.

11 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR11 Ochrana průmyslových práv v zahraničí Pařížská unijní úmluva Všechna průmyslová práva: Ochrana v zahraničí tzv. národní cestou Patenty: evropský patent - až 37 států Evropy mezinárodní patentová přihláška PCT – až 137 států světa Průmyslové vzory: Průmyslový vzor Společenství – OHIM, EU jako celek Ochranné známky: mezinárodní přihláška – WIPO, až 80 států světa komunitární ochranná známka – OHIM, EU jako celek

12 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR12 Náklady na průmyslově právní ochranu Licence Licenční smlouvou k předmětům průmyslového vlastnictví opravňuje poskytovatel nabyvatele k výkonu práv z průmyslového vlastnictví v určitém rozsahu a na sjednaném území a nabyvatel se zavazuje k úplatě. Smlouva musí být písemná. Obchodní zákoník vyžaduje zápis do rejstříku vedeného na ÚPV.

13 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR13 Náklady na průmyslově právní ochranu Oceňování průmyslového vlastnictví Průmyslová práva se dle z. č. 151/1997 Sb. oceňují výnosovým způsobem, a to jako součet diskontovaných budoucích ročních čistých výnosů vyplývajících z užívání těchto práv. Roční čistý výnos se zjistí ze smlouvy o užívání práva nebo podle skutečnosti za poslední rok před oceněním. Nelze-li právo ocenit nebo je-li cena zjištěná výše uvedeným způsobem nepřiměřeně vyšší nebo nižší než cena obvyklá, ocení se právo cenou obvyklou.

14 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR14 Náklady na průmyslově právní ochranu V ČR cenově dostupné, v zahraničí až na průmyslový vzor Společenství drahé. Podrobné náklady uvedeny v příručce. Dotazy?

15 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR15 Odborná pomoc Advokáti – někteří to umí Patentoví zástupci - technicky i právně vzdělaní odborníci s minimálně pětiletou praxí v oboru, kteří složili odbornou zkoušku u ÚPV

16 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR16 Zdroje informací www.upv.cz - Úřad průmyslového vlastnictví ČRwww.upv.cz http://ep.espacenet.com/ - patentů 80 států světahttp://ep.espacenet.com/ http://wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search- struct.jsp - mezinárodní přihlášky ochranných známekhttp://wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search- struct.jsp http://oami.europa.eu/en/default.htm - komunitární ochranné známky a komunitární průmyslové vzoryhttp://oami.europa.eu/en/default.htm

17 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR17

18 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR18

19 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR19

20 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR20

21 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR21 Průmyslová práva a autorská práva Autorské právo chrání formu vyjádření myšlenky, ne tu myšlenku U vynálezů a technických řešení nutno zobecňovat Vynález může nezávisle vytvořit více vynálezců Autorská práva k dílu vznikají okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Průmyslová práva vznikají registrací. Myšlenka obsažená v autorském díle nemusí být nová, nová však musí být jeho forma.

22 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR22 Obchodní tajemství Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají alespoň potenciální hodnotu, nejsou běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel jejich utajení zajišťuje!!

23 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR23 Obchodní tajemství a patent Při porušení/ohrožení obchodní tajemství se lze domáhat, aby se rušitel zdržel závadného jednání, odstranil závadný stav, přiměřeného zadostiučinění (i v penězích), náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení. Poslední nárok je navíc oproti nárokům z patentu. Hlavní rozdíl: při porušení obchodního tajemství je důkazní břemeno na straně jeho majitele, zatímco u patentů je na straně (i jen domnělého) porušovatele práv z patentu.

24 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR24 Vynálezce a přihlašovatel Podnikový vynález 1 Původce, který vytvořil vynález v pracovním poměru, na nějž zaměstnavatel uplatnil právo na patent, má právo na přiměřenou odměnu. Pro její výši je rozhodný –technický a hospodářský význam vynálezu –přínos z využitím nebo jiného uplatnění (licence) –přihlíží k materiálovému podílu zaměstnavatele –a k rozsahu pracovních úkolů původce Původce má právo na dodatečné vypořádání.

25 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR25 Vynálezce a přihlašovatel Podnikový vynález 2 Vytvořil-li původce vynález v pracovním poměru, přechází právo na patent na zaměstnavatele. Původce je povinen zaměstnavatele písemně vyrozumět o vytvoření vynálezu Zaměstnavatel musí do tří měsíců uplatnit právo na patent, jinak přechází zpět na původce.

26 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR26 Přihláška vynálezu Přihláška vynálezu sestává z těchto částí žádosti o udělení patentu popisu vynálezu nejméně jednoho patentového nároku popř. výkresů anotace

27 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR27 Popis vynálezu Popis vynálezu musí zahrnovat název vynálezu oblast techniky, které se vynález týká dosavadní stav techniky podstata vynálezu objasnění výkresů, jsou-li přiloženy nejméně jeden příklad vynálezu průmyslová využitelnost vynálezu

28 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR28 P A T E N T O V É N Á R O K Y obsahují 1.úvodní část zahrnující název vynálezu a znaky známe 2.význakovou část uvedenou slovy "... vyznačující se tím..." a znaky, pro které se ve spojení se znaky požaduje ochrana

29 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR29 Kategorie vynálezů 4 kategorie vynálezů Výrobek Způsob výroby Zařízení Použití

30 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR30 Účinek patentu Majitel patentu má výlučné právo využívat vynález poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám nebo na ně patent převést

31 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR31 Přihláška ochranné známky Přihláška musí obsahovat Obchodní firmu (název) či jméno a příjmení a sídlo či bydliště přihlašovatele, znění či vyobrazení přihlašovaného označení, seznam konkrétních výrobků či služeb přihlašovaných k ochraně včetně uvedení tříd. Výrobky a služby se v přihlášce uvedou seřazené vzestupně podle tříd mezinárodní klasifikace. Každé skupině výrobků nebo služeb musí předcházet číslo třídy, do níž výrobky nebo služby patří.

32 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR32 Přihláška průmyslového vzoru Přihláška musí obsahovat zejména vyobrazení průmyslového vzoru, které definuje předmět ochrany a rozsah ochrany. Doporučuje se sedm pohledů = ze všech šesti stran a axonometrický pohled.

33 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR33 Dotazy?

34 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR34 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

35 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR35 KONTAKT lektor: Stanislav Babický pozice: patentový zástupce kontakt: stabi57@seznam.cz tel.: +420 475 309 253 V případě otázek, organizačních změn a koordinace ohledně školení kontaktujte hlavního koordinátora školení: jméno: Michal Kollár, DiS. Email: kollar@asistencnicentrum.cz Tel: 775 650 744

36 od 27. září 2007Svaz chemického průmyslu ČR36 REALIZÁTOŘI ŠKOLENÍ Asociace výzkumných organizací Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 tel./fax: +420 241 493 138 tel.: +420 239 041 998 e-mail: avo@avo.cz http://www.avo.cz Asistenční centrum, a.s. Sportovní 3302, 434 01 Most tel.: +420 476 105 840 fax: +420 476 105 888 e-mail: info@asistencnicentrum.cz http://www.asistencnicentrum.cz Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem tel.: +420 475 309 222 fax: +420 475 212 079 e-mail: vuanch@vuanch.cz http://www.vuanch.cz


Stáhnout ppt "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ odborné školení."

Podobné prezentace


Reklamy Google