Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 25.10.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 25.10.2012."— Transkript prezentace:

1 EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 25.10.2012

2 OBSAH Repre komise 10.10. 2012  Rozpočet 2013  Zásady financování VVŠ – II. Část ukazatel K  Návrh KEN studijních programů

3 ROZPOČET 2013  21,803.802 tis. Kč – celkový rozpočet VŠ  19,808.772 tis. Kč – rozpočet bez PF  1,995.053 tis. Kč – PF I. nárůst o 700 mil. oproti roku 2012 po vázání ( 3,32% ) - 200 mil. do PF - 500 mil. do ukazatele K = změna poměru A:K z 80:20 v roce 2012 na 77,5:22,5 v roce 2013 II. ukazatel A zůstává nezměněn, ale při 5% poklesu počtu financovaných studentů dojde k cca 8% nárůstu normativu na studenta

4 Návrh zásad financování II. část 1. Změny parametrů ukazatele K 2. Způsob výpočtu A+K pro umělecké vysoké školy 3. Změny čerpání ukazatele F 4. Ostatní ukazatele – J, U, G, I, C, S, D – beze změny

5 Ukazatel K  Úprava definice ukazatele zaměstnanosti  Změna vah jednotlivých parametrů

6 Zaměstnanost absolventů  Počet absolventů B, M, N, P studií  Mínus standardizovaná míra nezaměstnanosti dle trvalého bydliště absolventa (nikoli sídla školy)  Krát KEN – průměrný pro B, M, N, P  Krát koeficient jednotlivých typů studia B=1, M=1,5, N=0,5, P dle délky studia  Již se nezapočítává vliv absolventů Bc studia nepokračujících do 2 let od absolvování v dalším studiu

7 Váhy parametrů K - návrh Ukazatel K20122013 Celkem 100 % Započítané body RIV (absolutně) 29,3 %26,0 % Započítané body RUV 1,7 %2,0 % Účelové neinvestiční prostředky na výzkum 5,0 % Vlastní příjmy 3,0 % Vážený počet profesorů a docentů 2,0 % Zaměstnanost absolventů 32,0 % Cizinci v příslušném typu studijního programu 2,0 %5,0 % „Samoplátci“ v příslušném typu studijního programu 3,0 %5,0 % Vyslaní v rámci mobilitních programů 11,0 %10,0 % Přijatí v rámci mobilitních programů 11,0 %10,0 %

8 Připomínky RVŠ  Úprava ukazatele zaměstnanosti – použití standardizované míry nezaměstnanosti není spravedlivé, nezahrnutí bonifikace za nepokračující bakaláře není logicky zdůvodněné  Váhy jednotlivých indikátorů - Navýšení RUV neřešit na úkor RIV – potřebných 0,3 převést ze zaměstnanosti či od samoplátců nebo cizinců - RIV nesnižovat ani ve prospěch samoplátců – ty ponechat v loňské 3% výši - Upřesnit termín cizinci ( Slováci ) a zachovat loňský rozsah 2% ve prospěch mobilit - Mobility ponechat v loňském rozsahu po 11%  Obecné doporučení nečinit žádné změny neboť není známa strategická úvaha MŠMT o dalším průběhu reformy VŠ

9 Váhy parametrů K Ukazatel K2012 Návrh 2013 Repre 2013 Celkem 100 % Započítané body RIV (absolutně) 29,3 %26,0 % 29% Započítané body RUV 1,7 %2,0 % 2% Účelové neinvestiční prostředky na výzkum 5,0 % 5% Vlastní příjmy 3,0 % 3% Vážený počet profesorů a docentů 2,0 % 2% Zaměstnanost absolventů 32,0 % 32% Cizinci v příslušném typu studijního programu 2,0 %5,0 % 2% „Samoplátci“ v příslušném typu studijního programu 3,0 %5,0 % 3% Vyslaní v rámci mobilitních programů 11,0 %10,0 % 11% Přijatí v rámci mobilitních programů 11,0 %10,0 % 11%

10 Financování uměleckých VŠ  Bude od roku 2013 v rámci ukazatele A řešeno odděleně od financování ostatních veřejných vysokých škol; bude jim fixně stanoven podíl na celkovém objemu ukazatele A ve výši 3,5%.  Jednotlivým uměleckým vysokým školám se stanovuje limit jednoho souhrnného počtu studentů za všechny kategorie. Tento limit je rozhodující pro financování a určuje podíl dané umělecké vysoké školy na částce dané 3,5% A. MŠMT s uměleckými vysokými školami komunikuje v období dohodovacího řízení o rozdělení celkového počtu do jednotlivých kategorií (B1, M1, N1, P1) a následně v období po 31.10.2012 monitoruje, jak se počty studentů vyvíjí v jednotlivých studijních programech a oborech.  Celkový počet studentů, dohodnutý s jednotlivými uměleckými školami, je platný pro rozpočet roku 2013 a dále pro stanovení rozpočtů v letech nadcházejících. Revize je možná, pokud se vyskytnou nové závažné a neočekávané okolnosti nebo pokud se dlouhodobě bude počet studentů na jedné VŠ nebo na všech VŠ v součtu vychylovat o více než 10% od počtu stanoveného pro akademický rok 2012/2013 a to v obou směrech.  Ukazatel K – RUV otevřen pro rok 2013 všem uměleckým oborům ( dokončení pilotního ověření sytému RUV), od roku 2014 pak otevřen uměleckým výstupům bez ohledu na obor studia

11 Čerpání ukazatele F  Systémová podpora VŠ, kam bude patřit i podpora U3V, SSP, RUV, apod.  Nadále prostor pro ostatní žádosti na podporu mimořádných, rozpočtem nezajištěných aktivit (rozvojových i jiných),  Poskytování těchto finančních prostředků bude podléhat následujícím pravidlům: - žádosti se předkládají ve stanovených termínech v roce - na předepsaném formuláři - musí splňovat definované podmínky formálního i věcného charakteru - hodnocení žádostí provede k tomu jmenovaná skupina odborníků  Příloha U3V – připomínky RVŠ - nutnost školného - upřesnění pojmu virtuální výuka a vydávání dokladu o způsobilosti lektora  Příloha SSP – připomínky RVŠ - zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení byl zrušen zákonem č. 329/2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením) - důsledné zavedení klasifikačních domén Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF 2001) - doplnit do typologie studenty s poruchou autistického spektra

12 Koeficienty ekonomické náročnosti  Návrh na schválení KEN u 18 nových oborů schválen s výjimkou oborů Archeologie a Průmyslové inženýrství  Úprava KEN u oborů Ošetřovatelství a Porodní asistence schválena

13 Plán aktivit skupiny III.  Do 15.10. podklady pro zahájení diskuze k IRP a synergiím s FRVŠ a CRP – materiál byl Agentuře RVŠ zaslán a je předmětem samostatného bodu dnešního jednání P RVŠ  Limity financovaných studentů 2014 – zahájit jednání již v roce 2012  Důsledky novely zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) na způsob podávání žádosti VŠ o jednotlivé typy dotací – vznesen požadavek RVŠ na celkovou úpravu metodiky žádostí o dotace a příspěvky


Stáhnout ppt "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 25.10.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google