Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní doba a doby odpočinku ZS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní doba a doby odpočinku ZS"— Transkript prezentace:

1 Pracovní doba a doby odpočinku ZS 2011-12
Ilona Kostadinovová

2 Téma dnešní přednášky Pracovní doba a doby odpočinku Dovolená

3 Pracovní doba a doby odpočinku

4 Pracovní doba a doby odpočinku
čl. 28 LZPS Právo na spravedlivou odměnu za práci Právo na uspokojivé pracovní podmínky 1918 – zavedena v Československu 8 hodinová pracovní doba § 13 odst. 3 ZP zaměstnanec má právo na přidělování práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. zaměstnanec má rovněž právo na rozvržení pracovní doby před zahájením práce. výjimky: konto pracovní doby (§ 86, 87 ZP) kratší pracovní doba (§ 80 ZP) dohody o pracích konaných mimo PP – zml není povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu (§ 74 odst. 2 ZP)

5 Pracovní doba a doby odpočinku
§ 78 ZP – vymezeny základní definice týkající se prac.doby a doby odpočinku PRACOVNÍ DOBA = doba, v níž je zmc povinen vykonávat pro zml práci a rovněž doba, v níž je zmc na pracovišti připraven k výkonu práce dle pokynů zmle DOBA ODPOČINKU = doba, která není pracovní dobou SMĚNA = část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zmc povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat PRÁCE PŘESČAS = práce, kt.koná zmc na příkaz zmle nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení PD, a to mimo rámec rozvrhu pracovních směn

6 STANOVENÁ TÝDENNÍ PRACOVNÍ DOBA
obecně: max. 40 h/týdně odlišná úprava u: 2-směn.provozu – max. 38,75 h, 3-směn.a nepřetrž.provozu – max. 37,5 h u pracovníků v „dolech“– max.37,5 h u zmců mladších 18 let – max. 40 h/týden (§ 79a ZP) v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout 8 h ve více pracovněpr.vztazích nesmí v souhrnu přesáhnout 40 h/týden (projev směrnice Rady 94/33/ES, o ochraně mladistvých) (toto omezení zavedeno technickou novelou ZP – předtím byl max. rozsah stanovené týdenní prac. doby mladistvých 30 h/týden a max.6 h/den) x Zkrácená PD = stanovená týdenní PD zkrácená pod zákonný rozsah 40 h/týdně z důvodů a způsoby uvedenými v § 79 odst.3 ZP: bez snížení mzdy může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis nelze u zmlů poskytujících plat (§ 109/3 ZP) Kratší PD sjednána mezi zmcem a zmlem (v prac. smlouvě, či jiné dohodě) zmci náleží mzda/plat odpovídající takto sjednané PD

7 Rozvržení pracovní doby
rozhoduje o něm zml dle zásad obsažených v § 81 a násl. ZP (nutnost projednání s odborovou organizací, či v KS): zpravidla do 5 denního pracovního týdne nesmí být v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce nutnost přihlížet k potřebám zmců pečujících o děti a k zákazu výkonu některých prací některými ženami a mladistvými (práce v noci, apod.) rovnoměrné x nerovnoměrné zvl. způsoby: pružná pracovní doba konto pracovní doby Rovnoměrné rozvržení pracovní doby délka směny max. 9 hodin Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby délka směny max. 12 hodin průměrná týdenní pracovní doba (bez práce přesčas) nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období, které může činit nejvýše 26 týdnů (kolektivní smlouvou může být prodlouženo na max.52 týdnů) zml – povinnost zpracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním zmce nejpozději 2 týdny (a u konta prac.doby 4 týdny) před začátkem období, na něž je prac.doba takto rozvržena (se zmcem lze dohodnout i jinou dobu seznámení)

8 Pružná pracovní doba lze uplatnit u rovnoměrného i nerovnoměrného rozvržení pracovní doby u rovnoměr.rozvržení PD – musí být týdenní prac.doba naplněna v každém týdnu u nerovnoměr.rozvržení PD –musí být týdenní prac.doba naplněna nejdéle ve 4-týdenním vyrovnávacím období 2 části: základní pracovní doba – úsek, v němž je zmc povinen být na pracovišti volitelná pracovní doba – zml určí max začátek a konec PD tak, aby celková délka směny nepřesáhla 12 h neuplatní se zejména – při pracovní cestě, v době důležitých osobních překážek v práci, po kterou zmci náleží náhrada mzdy nebo pen.dávky dle předpisů o nem.pojištění – v takových případech platí pro zmce předem stanovené rozvržení týdenní pracovní doby do směn, které je zml pro tento účel povinen určit

9 Konto pracovní doby jiný způsob nerovnoměrného rozvržení PD, který může obsahovat jen kolektivní smlouva případně vnitřní předpis (dříve musel být k uplatnění konta PD a délce období předchozí souhlas jednotlivých zmců, jichž se bude toto rozvržení PD týkat – po tzv. „technické novele“ již není zapotřebí) nelže použít při pracích konaných mimo PP a u zmlů poskytujících plat (§ 109/3) vyrovnávací období – max. 26 týdnů (kolektivní smlouvou lze prodloužit až na 52 týdnů po sobě jdoucích) při uplatnění konta PD – zml povinen vést účet PD zmce a účet mzdy zmce na účtu PD zmce se vykazuje: stanovená týdenní PD (případně kratší PD), rozvrh PD na jednotlivé pracovní dny včetně začátku a konce směny a odpracovaná PD v jednotlivých prac.dnech za týden (zml povinen vykazovat každý týden rozdíl mezio stanovenou týdenní PD a odpracovanou PD) u zmců, u nichž se s jejich souhlasem konto PD uplatní – přísluší za vyrovnávací období za jednotlivé kalendářní měsíce mzda ve stálé měsíční výši sjednaná v kolektivní smlouvě nebo stanovená vnitřním předpisem – tato mzda nesmí být nižší než 80 % průměrného výdělku zmce => za tím účelem bude zml vykazovat na účtu zmce jeho stálou mzdu a dosaženou mzdu za kalendářní měsíc, na kt.zmci vzniklo právo dle sjednaných podmínek rozdíly, které vzniknou po skončení vyrovnávacího období nebo při skončení PP, bude zml povinen ve vztahu k zmci vyrovnat

10 Pracovní pohotovost = doba, v níž je zmc připraven k případnému výkonu práce dle pracovní smlouvy, kt. musí být v případě naléhavé potřeb vykonána nad rámec rozvrhu prac. směn zml ji může požadovat jen, pokud se na ní se zmcem dohodne zmci náleží: pokud nevykonává práci – odměna ve výši 10 % prům. výdělku (nezapočítává se do pracovní doby) pokud vykonává práci – mzda/plat (if výkon práce nad stanovenou prac.dobu = práce přesčas)

11 Práce přesčas práce konaná zmcem na příkaz (či se souhlasem) zmle nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení PD a konanou mimo rámec rozvrhu prac. směn u zmců s kratší PD – práce přesahující stanovenou týdenní PD (nelze jim ji nařídit) lze ji konat jen výjimečně zml ji může nařídit jen z vážných provozních důvodů (a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi 2 směnami a z důvodů uvedených v § 91 odst i ve dnech prac.klidu) u zmců pečujících o dítě do 1 roku věku – nutný souhlas s prací přesčas (§ 241, odst. 3) (tech.novela–již neplatí abs. zákaz) limity: nařízená práce přesčas: max. 8 h/týden max. 150 h/kal.rok nad uvedený rozsah pouze na základě dohody celková práce přesčas: v průběh max.8 h/týdně v období, kt. může činit max. 26 týdnů po sobě jdoucích (KS – 52 týdnů) další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví (§ 93a)

12 Odměňování za práci přesčas
za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo právo, tzv. dosažená mzda. dále náleží za práci přesčas příplatek nebo náhradní volno. příplatek ve výši 25% průměrného výdělku náleží, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou na čerpání náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. Neposkytne-li zaměstnavatel náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak se zaměstnancem dohodnuté době, přísluší zaměstnanci zmíněný příplatek. u vedoucích zaměstnanců – lze sjednat mzdu již s přihlédnutím k případné práci přesčas, je-li současně v rámci limitu nařízené práce přesčas v kalendářním roce sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo při sjednání mzdy přihlédnuto (pak dosažená mzda ani příplatek ani náhradní volno za práci přesčas konanou v tomto sjednaném rozsahu nepřísluší)

13 Práce v noci minimálně 3 hodiny mezi 22.°° – 6.°°
délka směny zmce pracujícího v noci nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 h po sobě jdoucích (není-li to z provozních důvodů možné – v průměru max. 8 h/období 26 týdnů po sobě jdoucích) povinnosti zmle - zajistit: přiměřené sociální zajištění (zejm. možnost občerstvení) vybavení pracoviště prostředky pro poskytnutí první pomoci lékařské prohlídky: před započetím práce v noci min. 1x za rok kdykoliv o to zaměstnanec požádá 2 6 – 22 hod. 1 3 hod 6 – 22 hod. 22 – 6 hod 22 – 6 hod 22 – 6 hod

14 Přestávky v práci Na jídlo a oddech Bezpečnostní přestávka
= doba odpočinku, kt. se poskytuje po určité době výkon práce a zajišťuje zmci odpočinek v době výkonu práce Na jídlo a oddech nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce (u mladistvého zmce – nejdéle po 4,5 h) trvání – min. 30 minut lze ji dělit (alespoň 1 část – 15 minut) v zásadě se nezapočítává do pracovní doby neposkytuje se na začátku a konci směny Bezpečnostní přestávka dle zvláštních pr. předpisů (autodoprava,…) započítává se do pracovní doby (i když připadne na přest. na jídlo a oddech) Přestávka ke kojení (§ 242 ZP) pracuje-li kojící zaměstnankyně po stanovenou PD – náleží: na každé dítě do 1 roku - 2 půlhodinové přestávky v dalších 3 měsících – 1 půlhodinová přestávka/směnu po kratší PD (min. ½ týdenní PD) – náleží na každé dítě do 1 roku – 1 půlh. přest. započítávají se do pracovní doby (náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši prům.výdělku

15 NEPŘETRŽITÝ ODPOČINEK MEZI DVĚMA SMĚNAMI
obecně: alespoň 12 h během 24 h po sobě jdoucích zkrácený (až na 8 h během 24 h): u zmce staršího 18 let následující odpočinek musí být o dobu zkrácení prodloužen (u zmců v zemědělství při sezónních pracích – lze poskytnout až v období následujících 3 týdnů od jeho zkrácení) lze pouze: v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené PD a při práci přesčas, v zemědělství při poskyt. služeb obyvatelstvu (veř. stravování, ZZ,…) u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zmců při živelních událostech a v jiných mimořádných případech

16 NEPŘETRŽITÝ ODPOČINEK V TÝDNU
obecně: alespoň 35 hodin během každého období 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů zkrácený (až na 24 h během 7 dnů): u zmců starších 18 let za období 2 týdnů musí činit délka tohoto odpočinku celkem alespoň 70 h lze pouze: v případech uvedených při krácení odpočinku mezi 2 směnami navíc: u technologických procesů, kt. nemohou být přerušeny u zmců v zemědělství – odlišně: za období 3 týdnů musí činit délka odpočinku alespoň 105 h při sezónních pracech - za období 6 týdnů – alespoň 210 h umožňuje-li to provoz zmle – stanoví se tento odpočinek všem zmcům na stejný den tak, aby do něho spadala neděle

17 Dny pracovního klidu = dny, na kt.připadá nepřetrž.odpoč.v týdnu + svátky (z.č. 245/2000 Sb.) práci lze nařídit jen výjimečně v den nepřetržitého odpočinku v týdnu – lze nařídit jen výkon nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech: naléhavé opravné, nakládací, vykládací, inventurní a závěrkové práce. práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu. při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech. práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatel. práce v dopravě. krmení a ošetřování zvířat. ve svátek lze nařídit výkon prací jako u nepřetržitého odpočinku v týdnu a dále: práce v nepřetržitém provozu. práce při střežení objektů zaměstnavatele.

18 Další příplatky související s PD
příplatek z práci ve svátek ve výši průměrného výdělku (není-li poskytnuto náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek) příplatek za práci v noci - nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku příplatek za práci v sobotu a v neděli nejméně ve výši 10% průměrného výdělku Jiná minimální výše příplatku za práci v noci a příplatku za práci v sobotu a v neděli a způsob určení těchto příplatků může být s účinností od sjednávána v kolektivní smlouvě.

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Pracovní doba a doby odpočinku ZS"

Podobné prezentace


Reklamy Google