Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do předmětu Ing. Lucie Václavková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do předmětu Ing. Lucie Václavková."— Transkript prezentace:

1 Úvod do předmětu Ing. Lucie Václavková

2 Program přednášky a cvičení
Informace o předmětu a vyučujícím Úvod do problematiky Systém řízení BOZP v podniku

3 1.1 Informace o vyučujícím
Konzultační hodiny: Po – 17.15 Kancelář: RB 312 Tel.: 224 098 312 Web: lucie.vaclavkova.com

4 1.2 Informace o předmětu Program přednášek (.doc)
Program cvičení a požadavky na ukončení předmětu (.doc)

5 1.1 Informace o vyučujícím
Konzultační hodiny: Po – 11.30 Kancelář: RB 312 Tel.: 224 098 312 Web: lucie.vaclavkova.com

6 1.2 Informace o předmětu Program přednášek (.doc)

7 2.1.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
soubor opatření: technických organizačních výchovných  snižování ohrožení nebo poškození: zdraví a životů lidí životního prostředí majetku souhrn individuálních práv a povinností jednotlivých zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů ve vztahu k výkonu konkrétní práce na konkrétním pracovišti  plnění povinností: stát x zaměstnavatel zaměstnavatel (vedoucí zaměstnanci) x pracovníci

8 2.1.2 Struktura BOZP Bezpečnost práce
obecná pravidla chování zaměstnavatele a zaměstnanců pravidla obsluhy strojů, technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí a provádění prací při některých technologiích Vytváření a ochrana zdravých pracovních podmínek, včetně hygieny práce Posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci (pracovně-lékařská péče) Bezpečnost práce x Ochrana zdraví zaměstnanců

9 2.1.3 Vnější faktory ovlivňující BOZP
legislativa její změny podnikatelské prostředí nárůst MSP outsourcing restrukturalizace ekonomik technika a technologie časová a funkční flexibilita pracovníků stárnutí a feminizace pracovní síly migrace pracovních sil …..

10 2.1.4 Vnitřní faktory ovlivňující BOZP
obor činnosti podniku velikost podniku systém řízení podniku organizační struktura podniku informační systém podíl zahraničního kapitálu

11 2.1.5 Nástroje řízení BOZP v podniku
aplikace obecně závazných právních předpisů v podmínkách zaměstnavatele, vstupní a periodické vzdělávání zaměstnanců, trvalé prioritní posuzování otázek BOZP v rámci řídících procesů, vynucení dodržování pravidel BOZP jako součásti pracovních povinností zaměstnanců, účast zaměstnanců a jejich zástupců na řešení otázek BOZP.

12 2.2.1 Přístupy k řízení BOZP v podniku
efektivní přístupy jsou takové, kde bezpečnost práce chápána: komplexně – prevence rizik vyplývající z prováděných aktivit (pracovních, podnikatelských) integrovaně – nedílná součást všech prováděných podnikatelských aktivit

13 2.2.2 Přístupy k řízení BOZP v podniku
OHSAS – systém managementu BOZP Bezpečný podnik – program pro zavedení integrovaného systému řízení BOZP ILO – OSH 2001 – směrnice ILO pro systémy řízení BOZP ČSN EN ISO 9001 – systém managementu jakosti ČSN EN ISO systém environmentálnílního managementu společný princip trvalého zlepšování

14 2.3 Základní prvky systému řízení BOZP

15 2.4 Proč zavádět systém řízení BOZP?
Lidský činitel  převažující příčina úrazů, nehod a havárií Systém řízení a organizace BP v podniku  vliv na selhání lidského činitele DOBŘE ŘÍZENÝ PODNIK = VYSOKÁ ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI PRÁCE

16 2.5 Jaké jsou hlavní přínosy?
Zavedení pořádku a systému do interní organizace a řízení BP Dosažení úplného souladu s právními požadavky Úspory energií, surovin a dalších zdrojů Snížení rizika vzniku nežádoucích událostí Získání dobrého jména firmy a zvýšení její konkurenceschopnosti Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, peněžní ústavy, pojišťovny a veřejnou správu Rozšíření možností v exportní oblasti a v oblasti státních zakázek a podpor podnikání Posílení dobrých vztahů s veřejností a veřejnou správou

17 2.6.1 Efektivní systém řízení BP je charakterizován:
Integrováním řízení BP do celkového řízení podniku Zahrnutím aspektů BP do soustavy podnikových rozhodovacích kritérií Stejnou prioritou BP jako mají ekonomická hlediska Pravidelným sledováním a vyhodnocováním úrovně BP na pracovištích a v prostorách organizace Zjišťováním a soustředěním poznatků a informací a na jejich základě přijímáním nápravných opatření Zapojením všech zaměstnanců do zvyšování úrovně BP podniku Posilováním vědomí odpovědnosti zaměstnanců za ochranu vlastního zdraví Motivováním, vzděláváním a školením zaměstnanců podniku na všech úrovních tak, aby hlediska BP uplatňovali při všech svých činnostech

18 2.6.1 Efektivní systém řízení BP je charakterizován:
Prosazováním otevřeného přístupu a diskuse se zaměstnanci a veřejností Zahrnutím hlediska BP do projektování všech stávajících nových operací – činností, výrobků, procesů nebo pracovišť Posuzováním rizika ohrožení zdraví lidí, životního prostředí nebo majetku ještě dříve než se začne s novou činností nebo projektem Usilováním o bezpečné provádění činností zajišťovaných dodavatelsky Poskytováním informací zákazníkům, jak bezpečně nakládat s dodávanými výrobky a produkty Informováním místního/okresního úřadu, zaměstnanců, zákazníků a veřejnosti o závažných rizicích a přijatých bezpečnostních opatřeních Spoluprací se státními orgány i místní samosprávou při prevenci vzniku havárií a při zvyšování ochrany zdraví lidí a životního prostředí regionu Podporu uplatňování zásad efektivního řízení BP formou sdílení zkušeností a nabídkou pomoci ostatním organizacím

19 2.7 Zajištění BOZP v podniku
management vrcholový management (hlavní odpovědnost) schvaluje politiku BOZP, poskytuje zdroje pro zlepšování BOZP v podniku, jmenuje člena vedení zodpovědného za implementaci systému BOZP a prověřování jeho implementace ostatní vedoucí pracovníci péče o BOZP součást pracovních povinností osoba odborně způsobilá (v prevenci rizik) odborně způsobilý zaměstnanec (OZZ) externí zabezpečení (ŽL) podřízena vrcholovému managementu rozdíly v podnicích různé velikosti

20 3.1 Činnost odborně způsobilé osoby
hlavním úkolem je: napomáhat zaměstnavateli při vyhledávání rizik, zjišťování jejich zdrojů a příčin, hodnotit rizika, navrhovat opatření k jejich odstranění, napomáhat při plnění dalších úkolů. činnost by měla zahrnovat: vytvoření systému řízení BOZP v podniku provádění činností vyplývajících z vytvořeného systému provádění kontroly funkčnosti systému řízení BOZP a navrhování případných oprav navrhování úprav systému řízení podle změn v podmínkách a trvale zlepšovat systém.

21 3.2 Předpoklady odborné způsobilosti v oblasti BOZP
alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, odborná praxe (délka se liší podle stupně dokončeného vzdělání), doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti. v případě ŽL (služby v oblasti BOZP) středoškolské vzdělání + odborná praxe

22 Zdroje Čermák, J.: Bezpečnost práce : aktualizované okruhy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Eurounion ISBN Šubrt, B. a kol.: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci podle právního stavu k Praha : Anag, ISBN VÚBP: Jak zavést efektivní systém řízení bezpečnosti práce. Edice Bezpečný podnik. Praha: VÚBP,1999 MPSV A ČÚBP: Národní příručka - Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISBN   Puskeilerová, L., Kotek, L.: Nejběžnější systémy managementu bezpečnosti v České republice. Dostupné z Dandová, E.: Kdo je odborně způsobilou osobou v oblasti BOZP? Dostupné z Neugebauer, T.: Činnost a postavení odborně způsobilého zaměstnance prevence rizik. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Úvod do předmětu Ing. Lucie Václavková."

Podobné prezentace


Reklamy Google