Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do předmětu Ing. Lucie Václavková. Program přednášky a cvičení  Informace o předmětu a vyučujícím  Úvod do problematiky  Systém řízení BOZP v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do předmětu Ing. Lucie Václavková. Program přednášky a cvičení  Informace o předmětu a vyučujícím  Úvod do problematiky  Systém řízení BOZP v."— Transkript prezentace:

1 Úvod do předmětu Ing. Lucie Václavková

2 Program přednášky a cvičení  Informace o předmětu a vyučujícím  Úvod do problematiky  Systém řízení BOZP v podniku

3 1.1 Informace o vyučujícím  Konzultační hodiny: »Po 16.15 – 17.15  Kancelář: RB 312  E-mail: lucie@vaclavkova.comlucie@vaclavkova.com  Tel.: 224 098 312  Web: lucie.vaclavkova.comlucie.vaclavkova.com

4 1.2 Informace o předmětu  Program přednášek (.doc).doc  Program cvičení a požadavky na ukončení předmětu (.doc).doc

5 1.1 Informace o vyučujícím  Konzultační hodiny: »Po 10.30 – 11.30  Kancelář: RB 312  E-mail: »lucie.vaclavkova@vse.czlucie.vaclavkova@vse.cz »lucie@vaclavkova.comlucie@vaclavkova.com  Tel.: 224 098 312  Web: lucie.vaclavkova.comlucie.vaclavkova.com

6 1.2 Informace o předmětu  Program přednášek (.doc).doc

7 2.1.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)  soubor opatření: »technických »organizačních »výchovných  snižování ohrožení nebo poškození: »zdraví a životů lidí »životního prostředí »majetku  souhrn individuálních práv a povinností jednotlivých zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů ve vztahu k výkonu konkrétní práce na konkrétním pracovišti  plnění povinností: »stát x zaměstnavatel »zaměstnavatel (vedoucí zaměstnanci) x pracovníci

8 2.1.2 Struktura BOZP  Bezpečnost práce »obecná pravidla chování zaměstnavatele a zaměstnanců »pravidla obsluhy strojů, technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí a provádění prací při některých technologiích  Vytváření a ochrana zdravých pracovních podmínek, včetně hygieny práce  Posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci (pracovně-lékařská péče)  Bezpečnost práce x Ochrana zdraví zaměstnanců

9 2.1.3 Vnější faktory ovlivňující BOZP  legislativa její změny  podnikatelské prostředí  nárůst MSP  outsourcing  restrukturalizace ekonomik  technika a technologie  časová a funkční flexibilita pracovníků  stárnutí a feminizace pracovní síly  migrace pracovních sil  …..

10 2.1.4 Vnitřní faktory ovlivňující BOZP  obor činnosti podniku  velikost podniku  systém řízení podniku  organizační struktura podniku  informační systém  podíl zahraničního kapitálu  …

11 2.1.5 Nástroje řízení BOZP v podniku  aplikace obecně závazných právních předpisů v podmínkách zaměstnavatele,  vstupní a periodické vzdělávání zaměstnanců,  trvalé prioritní posuzování otázek BOZP v rámci řídících procesů,  vynucení dodržování pravidel BOZP jako součásti pracovních povinností zaměstnanců,  účast zaměstnanců a jejich zástupců na řešení otázek BOZP.

12 2.2.1 Přístupy k řízení BOZP v podniku  efektivní přístupy jsou takové, kde bezpečnost práce chápána: »komplexně – prevence rizik vyplývající z prováděných aktivit (pracovních, podnikatelských) »integrovaně – nedílná součást všech prováděných podnikatelských aktivit

13 2.2.2 Přístupy k řízení BOZP v podniku  OHSAS 18 001 – systém managementu BOZP  Bezpečný podnik – program pro zavedení integrovaného systému řízení BOZP  ILO – OSH 2001 – směrnice ILO pro systémy řízení BOZP  ČSN EN ISO 9001 – systém managementu jakosti  ČSN EN ISO 14001- systém environmentálnílního managementu  společný princip trvalého zlepšování

14 2.3 Základní prvky systému řízení BOZP

15 2.4 Proč zavádět systém řízení BOZP?  Lidský činitel  převažující příčina úrazů, nehod a havárií  Systém řízení a organizace BP v podniku  vliv na selhání lidského činitele DOBŘE ŘÍZENÝ PODNIK = VYSOKÁ ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI PRÁCE

16 2.5 Jaké jsou hlavní přínosy?  Zavedení pořádku a systému do interní organizace a řízení BP  Dosažení úplného souladu s právními požadavky  Úspory energií, surovin a dalších zdrojů  Snížení rizika vzniku nežádoucích událostí  Získání dobrého jména firmy a zvýšení její konkurenceschopnosti  Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, peněžní ústavy, pojišťovny a veřejnou správu  Rozšíření možností v exportní oblasti a v oblasti státních zakázek a podpor podnikání  Posílení dobrých vztahů s veřejností a veřejnou správou

17 2.6.1 Efektivní systém řízení BP je charakterizován: 1.Integrováním řízení BP do celkového řízení podniku 2.Zahrnutím aspektů BP do soustavy podnikových rozhodovacích kritérií 3.Stejnou prioritou BP jako mají ekonomická hlediska 4.Pravidelným sledováním a vyhodnocováním úrovně BP na pracovištích a v prostorách organizace 5.Zjišťováním a soustředěním poznatků a informací a na jejich základě přijímáním nápravných opatření 6.Zapojením všech zaměstnanců do zvyšování úrovně BP podniku 7.Posilováním vědomí odpovědnosti zaměstnanců za ochranu vlastního zdraví 8.Motivováním, vzděláváním a školením zaměstnanců podniku na všech úrovních tak, aby hlediska BP uplatňovali při všech svých činnostech

18 2.6.1 Efektivní systém řízení BP je charakterizován: 9.Prosazováním otevřeného přístupu a diskuse se zaměstnanci a veřejností 10.Zahrnutím hlediska BP do projektování všech stávajících nových operací – činností, výrobků, procesů nebo pracovišť 11.Posuzováním rizika ohrožení zdraví lidí, životního prostředí nebo majetku ještě dříve než se začne s novou činností nebo projektem 12.Usilováním o bezpečné provádění činností zajišťovaných dodavatelsky 13.Poskytováním informací zákazníkům, jak bezpečně nakládat s dodávanými výrobky a produkty 14.Informováním místního/okresního úřadu, zaměstnanců, zákazníků a veřejnosti o závažných rizicích a přijatých bezpečnostních opatřeních 15.Spoluprací se státními orgány i místní samosprávou při prevenci vzniku havárií a při zvyšování ochrany zdraví lidí a životního prostředí regionu 16.Podporu uplatňování zásad efektivního řízení BP formou sdílení zkušeností a nabídkou pomoci ostatním organizacím

19 2.7 Zajištění BOZP v podniku  management »vrcholový management (hlavní odpovědnost) ›schvaluje politiku BOZP, ›poskytuje zdroje pro zlepšování BOZP v podniku, ›jmenuje člena vedení zodpovědného za implementaci systému BOZP a prověřování jeho implementace »ostatní vedoucí pracovníci ›péče o BOZP součást pracovních povinností  osoba odborně způsobilá (v prevenci rizik) »odborně způsobilý zaměstnanec (OZZ) »externí zabezpečení (ŽL)  podřízena vrcholovému managementu  rozdíly v podnicích různé velikosti

20 3.1 Činnost odborně způsobilé osoby  hlavním úkolem je: »napomáhat zaměstnavateli při vyhledávání rizik, zjišťování jejich zdrojů a příčin, hodnotit rizika, navrhovat opatření k jejich odstranění, napomáhat při plnění dalších úkolů.  činnost by měla zahrnovat: »vytvoření systému řízení BOZP v podniku »provádění činností vyplývajících z vytvořeného systému »provádění kontroly funkčnosti systému řízení BOZP a navrhování případných oprav »navrhování úprav systému řízení podle změn v podmínkách a trvale zlepšovat systém.

21 3.2 Předpoklady odborné způsobilosti v oblasti BOZP  alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,  odborná praxe (délka se liší podle stupně dokončeného vzdělání),  doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti.  v případě ŽL (služby v oblasti BOZP) středoškolské vzdělání + odborná praxe

22 Zdroje  Čermák, J.: Bezpečnost práce : aktualizované okruhy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Eurounion. 2006. ISBN 80-7317-051-5  Šubrt, B. a kol.: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci podle právního stavu k 30. 4. 2007. Praha : Anag, 2007. ISBN 978-80-7293-400-2  VÚBP: Jak zavést efektivní systém řízení bezpečnosti práce. Edice Bezpečný podnik. Praha: VÚBP,1999  MPSV A ČÚBP: Národní příručka - Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 2003. ISBN 80-86552-61-6  Puskeilerová, L., Kotek, L.: Nejběžnější systémy managementu bezpečnosti v České republice. Dostupné z http://www.bozpinfo.cz/citarna/tema_tydne/safety_system050912.html http://www.bozpinfo.cz/citarna/tema_tydne/safety_system050912.html  Dandová, E.: Kdo je odborně způsobilou osobou v oblasti BOZP? Dostupné z http://bzp.bozpinfo.cz/dotazy/odborne_zpusobila_osoba_nzp.html http://bzp.bozpinfo.cz/dotazy/odborne_zpusobila_osoba_nzp.html  Neugebauer, T.: Činnost a postavení odborně způsobilého zaměstnance prevence rizik. Dostupné z: http://www.bozpinfo.cz/knihovna- bozp/citarna/tema_tydne/cinnostapostaveniozz.zakladni_cinnost_ozz.htmlhttp://www.bozpinfo.cz/knihovna- bozp/citarna/tema_tydne/cinnostapostaveniozz.zakladni_cinnost_ozz.html


Stáhnout ppt "Úvod do předmětu Ing. Lucie Václavková. Program přednášky a cvičení  Informace o předmětu a vyučujícím  Úvod do problematiky  Systém řízení BOZP v."

Podobné prezentace


Reklamy Google