Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Platy v roce 2002.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Platy v roce 2002."— Transkript prezentace:

1 Platy v roce 2002

2

3 Exteritoriální organizace a instituce Q 2,0 0,8 0,7 1,0 Nezjištěno .
Území : v tis. ZAMĚSTNANÍ V NH 1993 2000 20011) 2001 2005 2007 Celkem 4 874 4 732 4 750 4 728 4 764 4 922 O K E Č kategorie Zemědělství, myslivost a související činnosti A 01 322 190 178 151 141 Lesnictví, rybolov, chov ryb a souv. činnosti A 02, B 53 50 47 39 35 Těžba nerostných surovin C 126 70 68 67 49 54 Zpracovatelský průmysl D 1 444 1 282 1 315 1 310 1 296 1 406 Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody E 99 77 88 87 73 Stavebnictví F 424 439 430 428 459 447 Obchod, opr. motor. vozidel a spotř.zboží G 510 613 608 605 615 Ubytování a stravování H 149 156 159 182 181 Doprava, skladování a spoje I 388 373 364 363 360 Finanční zprostředkování J 100 102 101 97 Nemovitosti a pronájem, podnikatelské čin. K 220 266 258 256 288 353 Veřejná správa a obrana, povinné soc. zab. L 308 343 341 339 333 326 Vzdělávání M 315 299 302 300 297 290 Zdravotní a sociální péče, veterin. činnosti N 282 291 306 304 328 338 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby O 163 176 179 194 Činnosti domácností P 1,1 1,7 1,3 3,2 2,7 Exteritoriální organizace a instituce Q 2,0 0,8 0,7 1,0 Nezjištěno . 2,4 2,6 1,5

4 Rok 2008 Průměrná mzda na FO v NH 23 542 Kč 23488 Kč
V podnikatelské sféře Kč V nepodnikatelské sféře Kč Meziroční nárůst – oproti roku 2007 V NH +8,5% V podnikatelské sféře +9,6% V nepodnikatelské sféře ,4%

5 2 / 3 lidí pobírají mzdu nižší než průměrnou
Průměrná mzda v ČR : rok K rok 2005 – K rok 2006 – Kč rok Kč finanční sféra Kč výroba oděvů Kč zemědělství a lesnictví Kč ubytování a stravování Kč letecká a kosmická doprava Kč stavebnictví Kč 2 / 3 lidí pobírají mzdu nižší než průměrnou

6 Hrubý měsíční plat ve vybraných zemích 2004
Německo Francie Polsko ČR Maďarsko Slovensko

7 Výpočet čisté mzdy Hrubá mzda – součet všech položek, které náleží zaměstnanci za práci + zdravotní pojištění – 9% z HM zaměstnance, které odvádí zaměstnavatel +sociální pojištění – 25 % z HM zaměstnance, které odvádí zaměstnavatel = superhrubá mzda záloha na daň z příjmů + sleva na dani - jedna dvanáctina ročních slev + daňové zvýhodnění ( např. bonus na dítě) sociální pojištění – 6,5 % z HM placené zaměstnancem zdravotní pojištění – 4, 5 % z HM placené zaměstnance = čistá mzda

8 Funkce mzdy – národohospodářské hledisko
Mzdový systém – souhrn nástrojů a stanovených postupů, pomocí nichž se utváří mzda jednotlivých pracovníků podle předem stanovených kriterií Funkce mzdy – národohospodářské hledisko alokační –mzda vytváří tlak na pohyb pracovních sil směrem, kde je mzdová úroveň nejvyšší selektivní – nutnost respektovat úroveň mezd na trhu práce, mzda vyčlení ty výrobce, kteří mzdové náklady zhodnotí a kteří odpadnou vyrovnávací - stanovení ceny práce ( mzdy) v souladu s nabídkou a poptávkou

9 Funkce mzdy v podniku: nákladová, příjmová, sociální, pobídková
Faktory ovlivňující motivační účinnost mzdy: výše výdělku ( relace výdělku k ostatním pracovníkům, pocit spravedlivé odměny ) úroveň reálné výše mzdy ( kupní síla ) vědomí závislosti mezi výší mzdy a pracovním úsilím a jeho výsledky u jednotlivých pracovníků míra ovlivnitelnosti pracovního výsledku jednotlivcem postoje bezprostředních vedoucích včetně oceňování práce mezilidské vztahy na pracovišti jistota pracovního místa a zachování jistoty výdělku do budoucnosti možnost osobního rozvoje a pracovního postupu informovanost pracovníka a případná spoluúčast na řízení

10 Zákony a související předpisy z oblasti pracovního práva
Zákoník práce, zákon č.262/2006 Sb. Zákon č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti Související předpisy: Zákon č.2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání Zákon č.245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a dnech pracovního klidu Nařízení vlády č.168/2002 Sb.,kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky Vyhláška č.114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

11 Zákoník práce předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů
účastníci pracovněprávních vztahů pracovní poměr ( vznik, změny, skončení prac. poměru ) dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr pracovní doba a doba odpočinku bezpečnost a ochrana zdraví při práci odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost, srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce překážky v práci, dovolená, péče o zaměstnance, náhrada škody informování, projednání v pracovněprávním vztahu a oprávnění odborové organizace

12 Základní soustavy podnikových předpisů pro odměňování
Zákon č.1/92 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a průměrném výdělku, který byl určen pro podnikatelskou sféru byl zrušen a nahrazen ustanoveními v zákoníku práce Základní soustavy podnikových předpisů pro odměňování minimální - je tvořena jen pracovní smlouvou a mzdovým výměrem, rozšířená - tzn. mzdový předpis (dle zákoníku vnitřní předpis – musí být v písemné formě, dostupný všem zaměstnancům, ale je vymezen obecněji – může upravovat odměňování, ale také to může být pracovní řád) pracovní smlouva a mzdový výměr, komplexní - zahrnuje pracovní řád (jsou vyjmenovaní zaměstnavatelé, kteří musí pracovní řád vypracovat – správní úřady, soudy, státní zastupitelství, ČNB, státní fondy, územní samosprávné celky apod.)), mzdový předpis, pracovní smlouvu a mzdový výměr;

13 Orgány zastupující zaměstnance Dle zákoníku práce: odborová organizace, rada zaměstnanců, zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Úloha odborových orgánů Odborové orgány mají právo účastnit se pracovněprávních vztahů včetně kolektivního vyjednávání za podmínek stanovených zákonem. Zaměstnavatel informuje příslušný odborový orgán zejména o vývoji mezd, platů, průměrné mzdy a jejích jednotlivých složek včetně členění podle jednotlivých profesních skupin, pokud není dohodnuto jinak. Zaměstnavatel projedná s příslušným odborovým orgánem zejména a) ekonomickou situaci zaměstnavatele, b) normování práce, c) změny organizace práce, d) systém hodnocení a odměňování zaměstnanců, e) systém školení a vzdělávání zaměstnanců,

14 Kolektivní smlouvy -zákon č. 2/1991 Sb
Kolektivní smlouvy -zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, podnikové (uzavřené mezi zaměstnavatelem a odborovým orgánem) vyššího stupně (pro větší počet zaměstnavatelů, uzavírá je vyšší odborový orgán s organizací nebo organizacemi zaměstnavatelů) Za odvedenou práci přísluší zaměstnanci mzda, nebo plat, nebo odměna z dohod (za provedení práce, za pracovní činnost). Mzda, plat a odměna z dohod „Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci…“ (není-li stanoveno zákonem jinak) „Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je: a) stát b) územní samosprávný celek, c) státní fond, d) příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, nebo e) školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona41)…“

15 Odměna z dohody je peněžité plnění poskytované za práci vykonanou
Náležitosti sjednávané mezi podnikem a zaměstnancem - pracovní doba (40, a 38,75, a 37,5 hod., rozdělení pracovní doby -rovnoměrné a nerovnoměrné (pružná doba, kratší doba, rozdělená doba) - tarifní mzda, plat, odměna z dohod Mzda a plat se poskytují podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. Odměna z dohody je peněžité plnění poskytované za práci vykonanou na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. (Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle stupně vzdělání, rozsahu dalšího vzdělání a praktických znalostí a dovedností požadovaných pro výkon této práce, podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídící náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody a za zdraví a bezpečnost, podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce. – dle zákoník práce)  nutné zařazení pracovníka do tarifní třídy (stupně) a mzdový tarif

16 Minimální mzda nařízení vlády č.567 / 2006 Sb. 8 000 Kč
je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu, mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda, do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.

17 Zaručená mzda mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle tohoto zákona, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru nebo platového výměru musí být sjednána předem zaměstnavatel je povinen v den nástupu práce vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy, není-li to upraveno v pracovní smlouvě nebo vnitřním předpisu

18 mzdové příplatky – tarifní stanovené zákonem a ostatní (netarifní),
Naturální mzda Zaměstnanci lze poskytovat část mzdy s výjimkou minimální mzdy naturální formou. Naturální mzdu může zaměstnavatel poskytovat jen se souhlasem zaměstnance a za podmínek s ním dohodnutých. Jako naturální mzdu lze poskytovat výrobky, výkony, práce a služby. Poskytování naturální mzdy ve formě lihovin nebo jiných návykových látek není dovoleno. Skladba mzdy základní složka mzdy (forma) - časová (prostá, v rozpětí, měsíční), nebo úkolová (individuální, kolektivní apod.), smíšená, podílová, jiná, mzdové příplatky – tarifní stanovené zákonem a ostatní (netarifní), pohyblivá odměna – prémie, podíly na výsledku hospodaření, ostatní odměny, další podmínky pro výkon práce;

19 Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy
Nejnižší úrovně zaručené mzdy (=dříve minimální mzdové tarify) pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, takto:( rok 2007)  Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy  v Kč za hodinu v Kč za měsíc ,10 Kč Kč  ,10 Kč Kč  ,60 Kč Kč  ,70 Kč Kč  ,50 Kč Kč  ,90 Kč Kč  ,10 Kč Kč  ,20 Kč Kč

20 Mzda za práci přesčas – dosažená mzda zvýšená nejméně o 25 % průměr
Mzda za práci přesčas – dosažená mzda zvýšená nejméně o 25 % průměr.výdělku, pokud se nedohodli na poskytnutí náhradního volna Mzda, náhradní volno a nebo náhrada mzdy za svátek ( náhradní volno do tří měsíců), příplatek ke mzdě ve výši průměrného výdělku Mzda za noční práci – příplatek nejméně ve výši 10 % prům. výdělku Mzda za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí a za práci v noci (vymezení ztíženého prostředí - nařízení vlády ), příplatek nejméně ve výši 10 % prům. výdělku Mzda za práci v sobotu a v neděli, příplatek nejméně ve výši 10 % prům. výdělku

21 Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely
z hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období hrubá mzda pro výpočet průměrného výdělku – nezahrnuje: náhrady za dovolenou, odměnu za pracovní pohotovost, nemocenské dávky rozhodné období - předchozí čtvrtletí zjišťuje se jako průměrný hodinový výdělek

22 Plat „Platem se rozumí peněžitá plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci“. ( dříve původní zákon 143/1992 Sb.) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň Do platového stupně – podle doby dosažené praxe, doby péče o dítě Do platové třídy –podle nejnáročnějších prací, jejíchž výkon řídí nebo které sám vykonává Platové třídy se stanoví v 16 platových třídách a v každé z nich ve 12 platových stupních Platový tarif v 16 platové třídě činí nejméně 3,4 násobek platového tarifu 1 platové třídy Platový tarif ve 12 platovém stupni činí nejméně 1,5 násobek platového tarifu 1 stupně

23 Minimální platové tarify v Kč za měsíc
Platová třída Tarif v platové třídě stupně1 Tarif v platové třídě stupně 12 Pramen: Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., příloha (pro rok 2006) a Zákoník práce pro rok 2007

24 Nařízení vlády č. 469/2002 Sb.ze dne 5. srpna 2002,
kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb. a nařízení vlády č. 213/2005 Sb. § 3 Katalog prací Katalog prací v příloze k tomuto nařízení stanoví v souladu s charakteristikami uvedenými v zákoně o platu zařazení prací (příkladů prací) do platových tříd podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a člení je podle druhu do povolání. Kvalifikační předpoklady

25 Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách:
1 platová třída: základní vzdělání (základy vzdělání) platová třída: základní vzdělání (základy vzdělání) platová třída: střední vzdělání platová třída: střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem platová třída: střední vzdělání s výučním listem platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou platová třída: vyšší odborné vzdělání 10 platová třída: vysokoškolské vzdělání - bakalářský studijní program platová třída: vysokoškolské vzdělání - magisterský studijní program 16 platová třída: vysokoškolské vzdělání - magisterský studijní program nebo doktorský studijní program

26 Tarifní příplatky k platu
pravidelné (za vedení, osobní, zvláštní, hodnostní) podle podmínek vykonávané práce (za zastupování, za noční práci (20% prům. výdělku), za práci v sobotu a v neděli (25%), za práci přesčas (25%, nebo 50%), za práci ve svátek (dohodou), při výkonu jiné práce, za dělenou směnu (30%) (průměrný výdělek definován obdobně jako v případě mezd)

27 Doporučená norma – Katalog prací podle povolání a stupňů –1996, pro podnikatelskou sféru
Obsahuje 893 povolání- uspořádání podle oborů výroby a oborů činností, dále podle povolání a uvnitř povolání podle stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací. Povolání obsahuje číslo a název povolání, charakteristiku povolání a rozpětím stupňů, obecné charakteristiky prací a příklady prací v jednotlivých stupních

28 FINANČNÍ REFERENT stupeň: 8 - 10
Charakteristika povolání Zajišťování financování organizace. Stanovování způsobu financování, provádění průzkumů trhu, vyhledávání finančních zdrojů, efektivní využívání a umísťování volných finančních prostředků, získávání nových a zajišťování splácení úvěrů, zpracování finančních plánů a zajišťování potřebných oběžných prostředků. Koordinace vztahů finančního a ostatních systémů, zejména obchodního, investičního, provozního a ekonomického.

29 9. stupeň Charakteristika prací Zajišťování komplexních úseků aktivní finanční politiky organizace nebo provádění jejího financování Příklady prací: Provádění finančních analýz a prognóz.Provádění rozborů efektivity finanční politiky organizace, finanční situace a rozborů důchodové situace. Posuzování výrobních, provozních, organizačních, technických, ekonomických a jiných záměrů z finančního hlediska. Navrhování opatření na zlepšení finanční situace organizace.

30 3. Zajišťování financování organizace, vyhledávání a zajišťování potřebných finančních zdrojů úvěrů, zajišťování optimálního využití volných finančních prostředků 4. Zajišťování úvěrové politiky organizace. 5. Zajišťování zahraničního platebního styku 10. stupeň Charakteristika prací Stanovování finanční strategie organizace. Provádění finančních operací společnosti na finančním a kapitálovém trhu. Koordinace finančních a jiných aktivit společnosti. Zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách podniku.

31 Mzdové formy - v kompetenci podniků a podnikatelů
Mzda: časová, úkolová, podílová, smíšená, mzda s měřeným denním výkonem, programová mzda, prémie, podíly na zisku, gratifikace , výkonnostní odměny…

32 Časová mzda = Mt x odpracovaný čas Výhoda: jednoduchá, vytváří podmínky pro rozvoj osobních vlastností Lze využít: kde nelze spolehlivě stanovit postup a množství vykonané práce kde záleží na kvalitě kde je výkon podmíněn chodem technologického zařízení , pracovník nemůže ovlivnit výkon stroje Nedostatky: nezávislost na výkonu pracovníka náročná na organizátorskou a řídící práci

33 Úkolová mzda – motivuje a aktivizuje k vyššímu výkonu, je závislá na výkonu pracovníka
Lze použít: lze přesně určit požadovaný objem práce provedenou práci lze snadno změřit podmínky provádění práce se nemění v příliš velkém rozsahu pracovní výkon závisí z převážné míry na samotném pracovníkovi převažují požadavky na kvantitu oproti kvalitě použití výkonové normy neodporuje bezpečnostním předpisům

34 Předpokladem je správné a objektivní stanovení norem času nebo norem výkonu
Norma času – zahrnuje čas práce, čas obecně nutných přestávek a čas podmínečně nutných přestávek Čas práce – označení všech druhů spotřeby času, při nichž pracovník vykonává úkony nutné ke splnění pracovních úkolů Obecně nutné přestávky – podmíněny fyziologickými potřebami pracovníka a zahrnují zákonnou přestávku na jídlo a oddech Čas podmínečně nutných přestávek – doba nečinnosti pracovníka, způsobená danou úrovní techniky, technologie a organizace práce

35 Norma výkonu = denní fond prac. doby / norma času
Časy práce i přestávek se podle opakovatelnosti dělí na časy jednotkové, dávkové a směnové Norma výkonu = denní fond prac. doby / norma času Norma času = denní fond prac. doby / norma výkonu Norma obsluhy = T- Tc / ta No – počet zvířat ošetřovaných v závislosti na dané technologii Tc - úhrn směn. časů v čase pracovní směny ( hygiena, oddech, úklid pracoviště) ta – norma času jednotkového na ošetření jednoho kusu

36 Úkolová mzda za výkon = Usv x výkon Usv = norma času x mzdový tarif Usv = Nč x Mt
Úkolová mzda za produkci ( za výrobky ) = Usq x Q Usq = normativ potřeby práce / plánovaný objem výroby = Npp / pOv Úkolová mzda akordní – stanovuje se na základě sdružených norem času za plánovaný výkon pro skupinu na sebe navazujících prací, jde o časově a kapacitně sladěné výkony. Mzda se stanoví předem, zvyšuje se kolektivní odpovědnost za provedení převzatého úkolu. aUs = suma ( Usv x plánovaný výkon )

37 Úkolová mzda vícefaktorová – kombinace podle výkonu a produkce Mzda = ( Usv x V ) + ( Usq x Q )
Podílová mzda – podíl jednotlivce z peněžně vyjádřených výkonů, tržeb pro určené časové období Mzda = tržba x podílová sazba Podílová sazba = plánovaná mzda / plán. tržba Smíšená mzda – různé kombinace

38 Mzda s měřeným denním výkonem – pevná časová mzda, diferencovaná pomocí hodnocení práce, lze příplatek za výkon, v regulovaných systémech výroby tzv. „základními časy“ včetně přirážky na osobní potřeby Smluvní mzda – pracovník se zaváže že za určité časové období odvede určitý výsledek, odměňuje se očekávaný výsledek Programová mzda – plnění pevně vymezeného úkolu zadaného skupině pracovníků s předpokládaným časem provedení. Je uzavřena dohoda mezi vedením podniku a zástupcem zaměstnanců, podnik nese odpovědnost za organizaci výrobního procesu, pracovníci za výsledek a kvalitu

39 Pohyblivé složky mzdy – mzdová zvýhodnění
nástroj zvyšování hmotné zainteresovanosti na výsledcích (zvýšení výkonů, kvality práce, dodržování časových termínů, snížení nákladů ) krátkodobější platnost rozdílné podle potřeb motivace Prémie, výkonnostní a mimořádné odměny, podíly na zisku, odměny při významných životních a pracovních výročích, věrnostní odměny, příspěvky k určité příležitosti

40 Zásady pro konstrukci prémií:
Prémie – nejběžnější forma, prémiové řády jsou součástí kolektivních smluv poskytují se v závislosti na plnění předem stanovených ukazatelů ustanovení prémiových řádů musí být stručná jednoduchá a srozumitelná Zásady pro konstrukci prémií: volba prémiových ukazatelů – jednoduché, srozumitelní, plnění kontrolovatelné, plnění ukazatele musí být pracovníkem ovlivnitelné počet ukazatelů – co nejméně, vyjadřovat požadované cíle

41 výše prémie - musí odpovídat pracovnímu úsilí, sazba z prémiové základny ( v procentech ,v korunách ), výchozí sazba je na 100% plnění, zvyšování nebo snižování podle stupně plnění se stanoví předem prémiové období –stanoví se předem, měsíc, čtvrtletí, ihned po splnění ukazatele !!! neustále sledovat ekonomickou účinnost prémiování !!!

42 Vyjadřování počtu pracovníků

43 Náklady práce

44 Vývoj nákladů práce a jejich struktury v NH ČR
Náklady práce Celkem za měsíc Kč % Kč % Mzdy ,25 63,17 Náhrady mzdy 7,27 7,28 Celkem mzdy 70,52 70,45 Sociální požitky 1,86 2,16 Soc.zabezpečení zákonné 25,59 24,99 Soc.zabezpečení ostatní 0,86 1,23 Personální náklady a výdaje 1,23 1,33 Daně a dotace -0,06 -0,16 Pramen: ĆSÚ, Úplné náklady práce za rok 2007, (všechny ES podnik. a nepodnik. Sféry, za všechny velikostní skupiny)

45 Produkční ekonomika jazyk diagramu –pojem bod,čára, křivka běžná řeč – bod – situace na trhu matematika – bod –dán dvěma uspořádanými čísly, vektor zabývá se kvantifikací technologických vztahů pomocí matematických, statistických metod mezi produkcí, jako výsledkem výrobní činnosti ( závisle proměnnou ) a produkčními faktory ( nezávisle proměn.) existuje určitá funkční závislost, která je souhrnně charakterizována jako produkční funkce nemění-li se technologie, nemění se produkční funkce produkční funkce poskytují informace o množství předpokládané výroby v závislosti na druhu a množství použitých faktorů

46 Y = f ( x1, X2 , ….xm / xm+1 ….xn ) Význam: - pro plánování - rozbor hospodářské činnosti, výroby - kontrola Tvorba produkčních funkcí: shromáždění podkladových údajů ( pokusy, časové řady..) vyčíslení odhadových funkcí ( statistické metody, shoda) rozbor odvozených závislostí: statistické charakteristiky ( míra těsnosti, koeficient korelace ) ekonomické charakteristiky ( JP, MP, extrémní hodnoty )

47 Náklady práce


Stáhnout ppt "Platy v roce 2002."

Podobné prezentace


Reklamy Google