Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu 3. Zásady Programu prevence kriminality na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu 3. Zásady Programu prevence kriminality na."— Transkript prezentace:

1 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu 3. Zásady Programu prevence kriminality na rok 2014 28. 11. 2013 Pracovní jednání pro pracovníky II. obcí, zajišťující agendu prevence kriminality

2 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Výzva pro předkládání žádostí o dotaci do Programu prevence kriminality na rok 2014 bude zveřejněna na stránkách Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz

3 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Program prevence kriminality na rok 2014 (PPK 2014)  vychází ze Strategie PK v ČR na léta 2012 – 2015  významnou prioritou pro rok 2014 jsou projekty zaměřené na: zvýšení bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) a jejich okolí, snížení počtu spáchaných protiprávních skutků v SVL, prevence rasově motivovaných sporů a extremistických projevů včetně alternativních a inovativních způsobů zapojení obyvatel SVL do zlepšení jejich bezpečnostně sociální situace  podmínky PPK 2014 upravují Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci PPK 2014  počet projektů, které mohou žadatelé podávat není omezen

4 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zásady PPK 2014  dotaci nelze poskytnout na: -projekty z oblasti primární prevence na školách a ve škol. Zařízeních -projekty protidrogové prevence -projekty z oblasti zvýšení bezpečnosti v dopravě

5 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zásady PPK 2014 Povinnosti pro žadatele – obec/kraj: -pověřen í pracovn í ka odpovědn é ho za prevenci kriminality (PK) -zřízení a zajištění činnosti pracovn í skupiny/komise PK -m í t zpracovanou platnou Koncepci PK (kraj) a nebo Koncepci PK/Pl á n komplexn í ho ře š en í probl é mu na svém území, platný na 2 – 4 roky (obce) – musí platit v roce, kdy se žádá o dotaci -garance finančn í spolu ú časti žadatele na celkových n á kladech projektu ve vý š i min. 10%

6 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zásady PPK 2014 Žádost musí obsahovat povinné přílohy: -Program žadatele a dílčí projekty (žádosti) -Bezpečnostní analýzu a vyjmenování hlavních bezpečnostních problémů, které budou v rámci projektu řešeny s odkazem na priority stanovené ve Strategii nebo Koncepci prevence kriminality kraje/obce, -doklad o schválení projektu/ů (programu) zastupitelstvem nebo radou kraje či obce, -u projektů z oblasti situační prevence souhlasné stanovisko Policie ČR, -u projektů situační prevence týkajících se kamerových systémů jsou součástí zpracované tzv. Rozšiřující podmínky, -u projektů sociální prevence z oblasti podpory sportovních hřišť garanci žadatele o zajištění sociální práce s cílovou skupinou projektu, včetně jejího popisu, -u projektů s cílovou skupinou rizikových a/nebo ohrožených dětí doložit písemné souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“), že projekt a jeho aktivity jsou součástí kontinuální práce s těmito dětmi a jsou v souladu s přístupy a postupy uvedeného OSPODu, -u projektu Asistent prevence kriminality vyjádření k plnění požadovaných náležitostí, -u projektu na zřízení Speciální výslechové místnosti (SVM) je nutno doložit stanovisko Expertní skupiny SVM.

7 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zásady PPK 2014 Finanční limity pro nejčastěji požadované projekty Vybudování městského kamerového dohlížecího systému (dále jen „MKDS“) – I. etapa (zahájení) max. 1 000 000 Kč; v případě měst s počtem obyvatel nad 70 tisíc - max. 1 500 000 Kč. Rozšíření MKDS o kamerové body max. 350 000 Kč; v případě měst s počtem obyvatel nad 70 tisíc - max. 550 000 Kč; je žádoucí, aby MKDS byly propojeny mezi obcí a Policií ČR. Vybavení sportovních hřišť a plácků - max. 300 000 Kč,

8 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zásady PPK 2014 Finanční limity pro nejčastěji požadované projekty Odměny za práci nutnou k realizaci projektu včetně případných daní a odvodů: a)soci á ln í ch, pedagogických, nepedagogických pracovn í ků a obdobných profes í ve vý š i max. 250 Kč /1 hodinu vykonan é pr á ce, b)psychologů, psychoterapeutů, odborných lektorů, supervize a obdobných vysoce specializovaných činnost í ve vý š i max. 500 Kč/1 hodinu vykonan é pr á ce. Pozn. Maximálně však v limitu stanoveném pro DPP zákoníkem práce, tj. 300 hodin v kalendářním roce nebo u DPČ v limitu max. 800 hodin / rok. Příspěvek na náklady na pobyty max. 400 Kč/ 1 osobu/1 den (bez dopravy). Příspěvek na mzdy asistentů prevence kriminality v maximální výši 16.800 Kč hrubé mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění, které má zaměstnavatel povinnost za zaměstnance hradit (tzv. super hrubá mzda) pro jednoho asistenta na plný úvazek na jeden měsíc.

9 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zásady PPK 2014 Praktické záležitosti: Žádost musí obsahovat min. 2 kritéria efektivity dle přílohy č. 12 Zásad. Žádost o změnu rozpočtu je možné zaslat na OPK MV nejpozději do 30. 9. daného roku (nutné získat nové rozhodnutí). Vyhodnocení projektů – do 31. 1. 2015 se předkládá přímo na OPK MV a příslušnému KÚ elektronicky na vědomí, má část: a) finanční b) věcnou Investiční dotace – OPK MV pořádá pro úspěšné žadatele školení.

10 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zásady PPK 2014 Praktické záležitosti: Žádost - písemně: 1 originál + 1 kopie (vše v kroužkové vazbě bez použití eurofolií, očíslované stránky) - elektronicky: CD/DVD (všechny přílohy naskenované jednotlivě ve formátu pdf/word, žádost také ve formátu excel) Název projektu ve znění: např. Ostrava – fotopasti Podpisy na žádostech (čitelně jméno, příjmení, funkce): statutární zástupce obce a ředitel místně příslušného ÚO PČR + razítka Povinnost respektovat strukturu a číslování odrážek u tzv. Rozšiřujících podmínek pro MKDS

11 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zásady PPK 2014 – Postup shrnutí 1.Všechny žádosti/projekty budou do určeného data shromaždovány na KÚ. 2.Všechny projekty budou zkontrolovány z hlediska splnění požadovaných formálních náležitostí a doložení požadovaných příloh. 3.Pracovní skupina PK MSK provede základní věcné hodnocení dle hodnotícího formuláře a vytvoří pořadník doporučených projektů (dle dosaženého počtu bodů). 4.Předložené žádosti krajů a obcí následně posoudí Hodnotící komise Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen „RVPPK“) a navrhuje výši poskytnutí dotace. Při svém posuzování přihlédne k doporučení krajů. 5.S přihlédnutím k doporučení hodnotící komise dotace schvaluje RVPPK. 6.Vyrozumění o schválení či neschválení dotace na projekty kraje nebo obcí sděluje žadateli odbor prevence kriminality Min. vnitra písemně. Důvody neschválení projektu se nesdělují.

12 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Harmonogram realizace PPK 2014 TermínGesceAktivita nejpozději 30. 11. 2013 OPK MVZveřejnění výzvy k podávání žádostí do PPK na rok 2014 na web. stránkách Min. vnitra. do 14. 2. 2014obceObce zasílají svoje žádosti o dotaci na příslušný KÚ. únor/březen 2014 krajeKraje (pracovní skupina PK) posuzují žádosti obcí (jednotlivé projekty) dle kritérií pro hodnocení. do 7. 3. 2014krajeKraj zasílá seznamy posuzovaných projektů na OPK MV – seznam obsahuje přehled všech žádostí (doporučené i nedoporučené). duben/květen 2014 OPK MVOznámení výsledků na webu OPK MV a také písemně úspěšných žadatelům, kteří získali dotaci.


Stáhnout ppt "Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu 3. Zásady Programu prevence kriminality na."

Podobné prezentace


Reklamy Google