Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský program prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2011 (dále jen „Program PK“) vychází z : Strategie prevence kriminality na léta 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský program prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2011 (dále jen „Program PK“) vychází z : Strategie prevence kriminality na léta 2008."— Transkript prezentace:

1

2 Krajský program prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2011 (dále jen „Program PK“) vychází z : Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 (dále jen „Strategie“) Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Krajského programu prevence kriminality a Programu prevence kriminality hl.m. Prahy na rok 2011 (dále jen „Zásady“) Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009 – 2011 (dále jen „Koncepce PK“)

3 předcházení páchání trestné činnosti omezování páchání trestné činnosti posilování pocitu bezpečí občanů

4 Pachatel – mládež, mladí dospělí, recidivisté Oběti – dětské oběti mravnostní, násilné majetkové trestné činnosti a dětské oběti šikany, oběti majetkové trestné činnosti a násilné trestné činnosti – včetně domácího násilí, oběti rasově nebo národnostně motivovaných trestných činů Rizikoví jedinci v postavení potenciálních pachatelů nebo obětí – zejména predelikventní děti a mládež, rodiny dětí s poruchami chování, sociálně vyloučení jedinci a skupiny, ženy, senioři, osaměle žijící osoby, cizinci, příslušníci národnostních etnických menšin, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody

5 Podpora sociální prevence Podpora situačních opatření Podpora informování občanů Koordinace činností Podpora medializace Vzdělávání osob Mapování aktuálních problémů

6 V rámci Programu PK budou v roce 2011 finančně podpořeny neinvestiční projekty. Pro Karlovarský kraj schválena částka 826.000,-Kč

7 soulad s prioritami Strategie projekty musí být realizovány na území KK realizátory jsou obce KK, které nejsou zahrnuty do městské úrovně prevence kriminality (tj. s počtem obyvatel pod 25 tisíc.)

8 realizátory projektů mohou být obce KK s počtem nad 25 tisíc obyvatel za předpokladu, že aktivity projektu budou zahrnovat větší spádové území ( správní obvod obce s rozšířenou působností, mikroregion, okres) při výběru projektů obcí bude přihlédnuto k zatíženosti dle indexu nápadu celkové trestné činnosti za rok 2009 v KK

9 Celkové předpokládané náklady na Program PK vycházejí z výše schváleného finančního limitu státní účelové dotace na rok 2011 a podílu obce na financování projektu (minimální spoluúčast obce je 20% z celkových nákladů)

10 příjemcem dotace MV je Karlovarský kraj obec může podat maximálně 3 žádosti (projekty) - zároveň musí uvést pořadí projektů dle priorit obce dotace se poskytuje max. do výše 80% z celkových nákladů na projekt

11 Projekty sociální prevence Výcvikové a terapeutické pobyty Nákup služby – např. preventivní intervenční programy od NNO pro místní školy, domovy pro seniory apod. Vybavení nízkoprahových zařízení, podpora streetwork Služba streetwork zaměřená výhradně na rizikové skupiny dětí a mládeže Terénní programy pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody Terénní programy pro osoby, které se dostaly do konfliktu se zákonem a byl jim, nebo bude uložen, alternativní trest nebo opatření

12 Podpora informování občanů, vzdělávání, medializace Besedy, přednáškové cykly, semináře, apod. Akce pro veřejnost, kampaně, soutěže Výcviky, kurzy nácviku sebeobrany Cedule, publikace samolepky, varovné piktogramy, apod. Zvyšování právního vědomí občanů Prevence zneužívání moderních technologií – kyberstalking, kyberšikana

13 žadatel nerespektuje priority dané ve Strategii žadatel neprovedl za minulé období, jako příjemce dotace, s poskytovatelem vypořádání v rámci finančního vypořádání v termínu stanoveném vyhláškou č. 52/2008 Sb.

14 projekty z oblasti sociální prevence - na primární úrovni (zajišťováno z dotačních titulů MŠMT) projekty protidrogové prevence (zajišťovány především prostřednictvím RVKPP) projekty zaměřené za zvýšení bezpečnosti v dopravě registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

15 Odměny za práci nutnou k realizaci projektu včetně případných daní a odvodů : sociálních, pedagogických a nepedagogických pracovníků a obdobných profesí ve výši max. 250,- Kč/hod vykonané práce psychologů, psychoterapeutů, odborných lektorů, supervize a obdobných vysoce specializovaných činností ve výši max. 500,-Kč/hod vykonané práce příspěvek na náklady na pobyty max. 300,-Kč/1 osobu/1 den (bez dopravy)

16 písemně cestou pošty nebo datovou schránkou na formuláři (příloha programu) – v jednom vyhotovení-originál včetně povinných příloh nejpozději do 19. ledna 2011

17 ověřená kopie usnesení rady nebo zastupitelstva obce o schválení realizace neinvestičního projektu PK, s vyčleněním vlastní finanční spoluúčasti – min. 20% z celkových nákladů na projekt kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu popis projektu v rozsahu 1-3 strany s uvedením zejména ( cíl projektu, obsah projektu, vymezení cílové skupiny, výchozí stav v oblasti působnosti projektu, předpokládaný přínos projektu, výběr prostředků a metod k dosažení cíle, personální a technické zajištění projektu, časový harmonogram)

18 listopad 2010 MV oznamuje výši finančního limitu státní účelové dotace na rok 2011 pro Karlovarský kraj ve výši 826.000,- Kč tvorba Programu PK dle Zásad MV prosinec 2010 předložení Programu PK ke schválení Radě KK

19 20. – 23.12. 2010 vyhlášení Programu PK, včetně vyvěšení výzvy na webu ( informační portál KK) do 19.1.2011 možnost podat žádosti – projekty 26.1.2011 jednání Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality v KK a výběr projektů k finanční podpoře

20 7.2.2011 vybrané neinvestiční projekty jsou předkládány Radě KK ke schválení výše jejich finanční podpory do 27.2.2010 kraj odesílá seznam vybraných neinvestičních projektů prevence kriminality na MV duben/květen 2011 MV vydává Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z státního rozpočtu ČR pro rok 2011 Zastupitelstvo KK rozhoduje o poskytnutí finanční podpory vybraným projektů obcí, v souvislosti s vydaným rozhodnutím MV květen 2011 kraj uzavírá smlouvy o poskytnutí dotace s žadateli vybraných a schválených neinvestičních projektů

21

22 Manažerka prevence kriminality Karlovarského kraje Manažerka prevence kriminality Karlovarského kraje Bc. Šárka Benešová tel. : 353 502 575, mobil : 739 604 886 sarka.benesova@kr-karlovarsky.cz sarka.benesova@kr-karlovarsky.cz e-mail: sarka.benesova@kr-karlovarsky.czsarka.benesova@kr-karlovarsky.cz Konzultant pro Karlovarský kraj – MVČR, OPK Konzultant pro Karlovarský kraj – MVČR, OPK Mgr. Martin Dočkal tel.: 974 833 798 martin.dockal@mvcr.cz martin.dockal@mvcr.cz e-mail: martin.dockal@mvcr.czmartin.dockal@mvcr.cz

23


Stáhnout ppt "Krajský program prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2011 (dále jen „Program PK“) vychází z : Strategie prevence kriminality na léta 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google