Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMICKÉ INFORMACE Sněm RVŠ 29. ledna 2015 Lenka Valová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMICKÉ INFORMACE Sněm RVŠ 29. ledna 2015 Lenka Valová."— Transkript prezentace:

1 EKONOMICKÉ INFORMACE Sněm RVŠ 29. ledna 2015 Lenka Valová

2 OBSAH Rozpočet 2015 I. Vývoj financování VŠ II. Normativní financování a) ukazatel A – vývoj počtu studentů, výše normativů b) ukazatel K – úprava indikátorů III. Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ a) ukazatel D – podpora mezinárodní spolupráce b) ukazatel F – Fond vzdělávací politiky c) další úpravy IV. Výpočet limitu financovaných studentů pro rok 2016

3 Ukazatel Celkem rozpočet VŠ (mil. Kč) * Meziroční vývoj (%) 5,422,23-1,59-5,36-6,58 0,61* 3,32 -0,15 -1,3 Celkem rozpočet VŠ bez PF (mil. Kč) Meziroční vývoj (%) 3,593,91-1,32-4,30-6,662,580,5 -0,4 Poměr výdajů na VŠ k HDP (%) 0,650,680,660,620,550,560,55 0,51 I. Vývoj financování VŠ * po vázání prostředků rozpočtu v průběhu roku 2012

4 II. Normativní financování a) Ukazatel A Celkový počet studentů Přepočtený počet studentů Limit Financovaný počet studentů Změna poměru A:K na 76:24 (z 77,5:22.5) Pokles počtu financovaných studentů o 5,6%

5 Celková částka určená v bilanci rozpočtu VŠ na normativní financování v rozpočtovém okruhu I. Bilance není dosud* definitivně MŠMT zveřejněna neboť: - dojde na její úkor k posílení rozpočtového okruhu IV. Fond vzdělávací politiky o částku cca 4,7 mil. ve prospěch Studia studentů se specifickými potřebami - naopak k jejímu navýšení spojenému s definitivním stanovením výše příspěvku na Ubytovací stipendia vyplývajícímu z údajů SIMS o počtech studentů majících na něj nárok. Konečnou výši normativů na studenta tak nelze dosud* přesně určit, nepochybně však dojde v důsledku poklesu počtu studentů k nárůstu: - jak základního normativu o cca 3,6% (cca ,- Kč) - tak průměrného normativu o cca 5,6% (cca ,- Kč) * ke dni konání Sněmu RVŠ

6 II. Normativní financování b) Ukazatel K Ukazatel K Celkem 100 % Započítané body RIV (absolutně) 29,3 %29,0 % 26% Započítané body RUV 1,7 %2,0 % 2% Účelové neinvestiční prostředky na výzkum 5,0 % 3% Mezinárodní granty5% Vlastní příjmy 3,0 % 3% Vážený počet profesorů a docentů 2,0 % 2% Zaměstnanost absolventů 32,0 % 32% Cizinci v příslušném typu studijního programu 2,0 % 2% „Samoplátci“ v příslušném typu studijního programu 3,0 % 3% Vyslaní v rámci mobilitních programů 11,0 % 11% Přijatí v rámci mobilitních programů 11,0 % 11% Ukazatel K Celkem 100 % Započítané body RIV (absolutně) 29,3 %29,0 %26,0%34,30% Započítané body RUV 1,7 %2,0 % 3,5% Účelové neinvestiční prostředky na výzkum 5,0 % 3,0%4% Mezinárodní granty 5,0%- Vlastní příjmy 3,0 % 4,0% Vážený počet profesorů a docentů 2,0 % 2,6% Zaměstnanost absolventů 32,0 % 16,0% Cizinci v příslušném typu studijního programu 2,0 % 2,6% „Samoplátci“ v příslušném typu studijního programu 3,0 % 4,0% Vyslaní v rámci mobilitních programů 11,0 % 14,5% Přijatí v rámci mobilitních programů 11,0 % 14,5% Závěry Reprezentativní komise a : -Zvýšit váhu RUV na 3,5 % -Zrušit indikátor mezinárodní granty -Snížit váhu indikátoru nezaměstnanost na 16% -„Zbylá“ procenta rovnoměrně rozdělit mezi ostatní indikátory

7 Usnesení P RVŠ  Rada VŠ obecně podporuje posílení finančních nástrojů podporujících excelenci VŠ při naplňování vize jejich činnosti, zdůrazňuje však, že jejich přijímání musí být spojeno s celkovým nárůstem finančních prostředků na činnost VŠ. K jednotlivým návrhům: - Poměr A:K - předsednictvo Rady VŠ neschválilo návrh na změnu poměru těchto ukazatelů - Mezinárodní granty – předsednictvo Rady VŠ neschválilo návrh na zrušení tohoto indikátoru - Nezaměstnanost – stanovisko Rady VŠ je k návrhu na snížení váhy tohoto indikátoru neutrální, nicméně připomíná dlouhodobý požadavek na zvýšení validity dat, se kterými je v tomto indikátoru pracováno - RUV – stanovisko předsednictva Rady VŠ je k návrhu na změnu váhy indikátoru RUV neutrální.  P RVŠ k informaci o podkladech pro jednání Reprezentativní komise MŠMT vyslovuje nesouhlas s pozdním zasláním těchto podkladů a zejména důrazně protestuje proti změnám vah ukazatele K bez toho, aby tyto značné změny byly řádně zdůvodněny. Odmítá princip skokových změn vah ukazatelů ze strany MŠMT určovaných na základě pouze matematického modelování bez slovně formulovaných cílů v oblasti vývoje ukazatele K.  RVŠ se značným znepokojením vnímá skutečnost, že pečlivě shromážděné, prodiskutované a usnesením odsouhlasené připomínky Rady VŠ adresované Reprezentativní komisi ve věci rozpočtových pravidel nebyly přijaty a ani zohledněny. Předsednictvo RVŠ navazuje na své usnesení z a důrazně žádá ministerstvo při jednání RK v oblasti ekonomických otázek o v dostatečném předstihu poskytovaná a zejména komplexně zdůvodňovaná opatření směřující k řešení dlouhodobě avizované systémové změny financování VVŠ.

8 III. Úprava Pravidel …… a) ukazatel D – Mezinárodní spolupráce Nový model výpočtu výše podpory mezinárodní spolupráce Průměrování reálné podpory za poslední 3 roky ( )

9 III. Úprava Pravidel …… b) ukazatel F – Fond vzdělávací politiky Zrušení možnosti škol podávat samostatně projekty směřující k systémovým krokům z důvodu značného nárůstu projektů a jejich nesnadného odlišení od běžně financované činnosti škol Zrušení čl. 22 odst. 4 MŠMT počítá s možností využití v odst. 3 č. 22 – bude vypisovat tematicky výzvy

10 III. Úprava Pravidel …… c) další úpravy  Doplnění způsobu započítávání studentů přijatých k doplnění zákonem požadované pedagogické kvalifikace  Upřesnění definice indikátorů Přijatí/Vyslaní v rámci mobilitních programů v důsledku dalšího neudělování ECTS a DS Labelu  Příloha č. 3 – zpřesnění metodiky v oblasti podpory studia studentů se specifickými potřebami (vyčleněna kategorie autistů, doplněny veterinární obory, kombinovaná postižení oceněna součtem nákladovosti pro každé postižení a součet násoben 0,9)

11 IV. Výpočet limitu financovaných studentů na rok 2016  Snížení limitu studentů v kategorii B1a M1 o 2,5% (přitom do výpočtu vstupují společně jako B1+M1)  Přijatá varianta výpočtu limitu: - zachovává postup přerozdělení dle VKM, krácení o 2,5% provedeno plošně - nezaměstnanost není ve výpočtu uplatněna - v modelovém výpočtu dochází k nárůstu u 2 VVŠ max. o +1,6% a u ostatních k poklesu max. -6,2%  Následující modelová tabulka vychází částečně z dat roku 2014 – nejde o definitivní limit

12

13 úprava limitu 2016  Nedostatek absolventů všeobecného lékařství  Návrh MŠMT – pro výpočet limitů 2016 u nich postupovat analogicky s programy zubního lékařství  Stanovisko zástupců RVŠ – nepodpořit, neboť obdobně by bylo možno uvažovat o dalších oborech studia  Závěr RK – návrh MŠMT přijat, limitován však maximálním 10% nárůstem


Stáhnout ppt "EKONOMICKÉ INFORMACE Sněm RVŠ 29. ledna 2015 Lenka Valová."

Podobné prezentace


Reklamy Google