Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMICKÉ INFORMACE Sněm RVŠ 29. ledna 2015 Lenka Valová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMICKÉ INFORMACE Sněm RVŠ 29. ledna 2015 Lenka Valová."— Transkript prezentace:

1 EKONOMICKÉ INFORMACE Sněm RVŠ 29. ledna 2015 Lenka Valová

2 OBSAH Rozpočet 2015 I. Vývoj financování VŠ II. Normativní financování a) ukazatel A – vývoj počtu studentů, výše normativů b) ukazatel K – úprava indikátorů III. Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ a) ukazatel D – podpora mezinárodní spolupráce b) ukazatel F – Fond vzdělávací politiky c) další úpravy IV. Výpočet limitu financovaných studentů pro rok 2016

3 Ukazatel2008200920102011201220132014 2015 Celkem rozpočet VŠ (mil. Kč) 24 10224 64024 24922 950 21 671 21 103* 21 80321 770 21 491 Meziroční vývoj (%) 5,422,23-1,59-5,36-6,58 0,61* 3,32 -0,15 -1,3 Celkem rozpočet VŠ bez PF (mil. Kč) 21 08021 90421 61520 68719 30919 80819 907 19 833 Meziroční vývoj (%) 3,593,91-1,32-4,30-6,662,580,5 -0,4 Poměr výdajů na VŠ k HDP (%) 0,650,680,660,620,550,560,55 0,51 I. Vývoj financování VŠ * po vázání prostředků rozpočtu v průběhu roku 2012

4 II. Normativní financování a) Ukazatel A 20112012201320142015 Celkový počet studentů 364 172363 252355 492345 696334 054 Přepočtený počet studentů 334 024331 725323 266312 649294 575 Limit320 200320 185304 025289 482272 857 Financovaný počet studentů 317 176319 191303 323288 847272 656 Změna poměru A:K na 76:24 (z 77,5:22.5) Pokles počtu financovaných studentů o 5,6%

5 Celková částka určená v bilanci rozpočtu VŠ na normativní financování v rozpočtovém okruhu I. Bilance není dosud* definitivně MŠMT zveřejněna neboť: - dojde na její úkor k posílení rozpočtového okruhu IV. Fond vzdělávací politiky o částku cca 4,7 mil. ve prospěch Studia studentů se specifickými potřebami - naopak k jejímu navýšení spojenému s definitivním stanovením výše příspěvku na Ubytovací stipendia vyplývajícímu z údajů SIMS o počtech studentů majících na něj nárok. Konečnou výši normativů na studenta tak nelze dosud* přesně určit, nepochybně však dojde v důsledku poklesu počtu studentů k nárůstu: - jak základního normativu o cca 3,6% (cca 27 259,- Kč) - tak průměrného normativu o cca 5,6% (cca 35 867,- Kč) * ke dni konání Sněmu RVŠ 29.1.2015

6 II. Normativní financování b) Ukazatel K Ukazatel K2012 2013 20142015 Celkem 100 % Započítané body RIV (absolutně) 29,3 %29,0 % 26% Započítané body RUV 1,7 %2,0 % 2% Účelové neinvestiční prostředky na výzkum 5,0 % 3% Mezinárodní granty5% Vlastní příjmy 3,0 % 3% Vážený počet profesorů a docentů 2,0 % 2% Zaměstnanost absolventů 32,0 % 32% Cizinci v příslušném typu studijního programu 2,0 % 2% „Samoplátci“ v příslušném typu studijního programu 3,0 % 3% Vyslaní v rámci mobilitních programů 11,0 % 11% Přijatí v rámci mobilitních programů 11,0 % 11% Ukazatel K2012 2013 20142015 Celkem 100 % Započítané body RIV (absolutně) 29,3 %29,0 %26,0%34,30% Započítané body RUV 1,7 %2,0 % 3,5% Účelové neinvestiční prostředky na výzkum 5,0 % 3,0%4% Mezinárodní granty 5,0%- Vlastní příjmy 3,0 % 4,0% Vážený počet profesorů a docentů 2,0 % 2,6% Zaměstnanost absolventů 32,0 % 16,0% Cizinci v příslušném typu studijního programu 2,0 % 2,6% „Samoplátci“ v příslušném typu studijního programu 3,0 % 4,0% Vyslaní v rámci mobilitních programů 11,0 % 14,5% Přijatí v rámci mobilitních programů 11,0 % 14,5% Závěry Reprezentativní komise 23.10 a 17.12 2014: -Zvýšit váhu RUV na 3,5 % -Zrušit indikátor mezinárodní granty -Snížit váhu indikátoru nezaměstnanost na 16% -„Zbylá“ procenta rovnoměrně rozdělit mezi ostatní indikátory

7 Usnesení P RVŠ  23.10.2014 Rada VŠ obecně podporuje posílení finančních nástrojů podporujících excelenci VŠ při naplňování vize jejich činnosti, zdůrazňuje však, že jejich přijímání musí být spojeno s celkovým nárůstem finančních prostředků na činnost VŠ. K jednotlivým návrhům: - Poměr A:K - předsednictvo Rady VŠ neschválilo návrh na změnu poměru těchto ukazatelů - Mezinárodní granty – předsednictvo Rady VŠ neschválilo návrh na zrušení tohoto indikátoru - Nezaměstnanost – stanovisko Rady VŠ je k návrhu na snížení váhy tohoto indikátoru neutrální, nicméně připomíná dlouhodobý požadavek na zvýšení validity dat, se kterými je v tomto indikátoru pracováno - RUV – stanovisko předsednictva Rady VŠ je k návrhu na změnu váhy indikátoru RUV neutrální.  11.12. 2014 P RVŠ k informaci o podkladech pro jednání Reprezentativní komise MŠMT 17. 12. 2014 vyslovuje nesouhlas s pozdním zasláním těchto podkladů a zejména důrazně protestuje proti změnám vah ukazatele K bez toho, aby tyto značné změny byly řádně zdůvodněny. Odmítá princip skokových změn vah ukazatelů ze strany MŠMT určovaných na základě pouze matematického modelování bez slovně formulovaných cílů v oblasti vývoje ukazatele K.  8.1.2015 RVŠ se značným znepokojením vnímá skutečnost, že pečlivě shromážděné, prodiskutované a usnesením odsouhlasené připomínky Rady VŠ adresované Reprezentativní komisi ve věci rozpočtových pravidel nebyly přijaty a ani zohledněny. Předsednictvo RVŠ navazuje na své usnesení z 11. 12. 2014 a důrazně žádá ministerstvo při jednání RK v oblasti ekonomických otázek o v dostatečném předstihu poskytovaná a zejména komplexně zdůvodňovaná opatření směřující k řešení dlouhodobě avizované systémové změny financování VVŠ.

8 III. Úprava Pravidel …… a) ukazatel D – Mezinárodní spolupráce Nový model výpočtu výše podpory mezinárodní spolupráce Průměrování reálné podpory za poslední 3 roky (2012-14)

9 III. Úprava Pravidel …… b) ukazatel F – Fond vzdělávací politiky Zrušení možnosti škol podávat samostatně projekty směřující k systémovým krokům z důvodu značného nárůstu projektů a jejich nesnadného odlišení od běžně financované činnosti škol Zrušení čl. 22 odst. 4 MŠMT počítá s možností využití v odst. 3 č. 22 – bude vypisovat tematicky výzvy

10 III. Úprava Pravidel …… c) další úpravy  Doplnění způsobu započítávání studentů přijatých k doplnění zákonem požadované pedagogické kvalifikace  Upřesnění definice indikátorů Přijatí/Vyslaní v rámci mobilitních programů v důsledku dalšího neudělování ECTS a DS Labelu  Příloha č. 3 – zpřesnění metodiky v oblasti podpory studia studentů se specifickými potřebami (vyčleněna kategorie autistů, doplněny veterinární obory, kombinovaná postižení oceněna součtem nákladovosti pro každé postižení a součet násoben 0,9)

11 IV. Výpočet limitu financovaných studentů na rok 2016  Snížení limitu studentů v kategorii B1a M1 o 2,5% (přitom do výpočtu vstupují společně jako B1+M1)  Přijatá varianta výpočtu limitu: - zachovává postup přerozdělení dle VKM, krácení o 2,5% provedeno plošně - nezaměstnanost není ve výpočtu uplatněna - v modelovém výpočtu dochází k nárůstu u 2 VVŠ max. o +1,6% a u ostatních k poklesu max. -6,2%  Následující modelová tabulka vychází částečně z dat roku 2014 – nejde o definitivní limit

12

13 úprava limitu 2016  Nedostatek absolventů všeobecného lékařství  Návrh MŠMT – pro výpočet limitů 2016 u nich postupovat analogicky s programy zubního lékařství  Stanovisko zástupců RVŠ – nepodpořit, neboť obdobně by bylo možno uvažovat o dalších oborech studia  Závěr RK – návrh MŠMT přijat, limitován však maximálním 10% nárůstem


Stáhnout ppt "EKONOMICKÉ INFORMACE Sněm RVŠ 29. ledna 2015 Lenka Valová."

Podobné prezentace


Reklamy Google