Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vodní díla a nakládání s vodami vybrané otázky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vodní díla a nakládání s vodami vybrané otázky"— Transkript prezentace:

1 Vodní díla a nakládání s vodami vybrané otázky
Medlov

2 Vodní díla § 55 vodního zákona
jsou stavby - § 2 odst. 3 stavebního zákona výsledek lidské činnosti bez ohledu na způsob provedení, použité materiály, konstrukci a dobu trvání

3 Vodní díla jsou stavby pro určitý účel
vzdouvání vody, zadržování vody umělé usměrňování odtokového režimu vody ochrana a užívání vody ochrana před škodlivými účinky vod úprava vodního režimu jiné účely sledované vodním zákonem

4 Vodní díla nejsou jednoduché stavby.
Na vodních dílech nelze provádět terénní úpravy. V pochybnostech rozhodne vodoprávní úřad - § 55 odst. 3 vodního zákona.

5 Povolení vodoprávního úřadu je třeba - § 15 vodního zákona
k stavbě vodních děl k změnám vodních děl k odstranění vodních děl k změně užívání vodních děl

6 Vodní díla nelze povolit ve zkráceném stavebním řízení - §117 vodního zákona
Udržovací práce na vodních dílech - § 15 odst. 2 vodního zákona musí být ohlášeny pokud mohou ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla.

7 Speciální stavební úřady - § 15 stavebního zákona
Vodoprávní úřady mohou vydat stavební povolení k vodnímu dílu jen se souhlasem obecného stavebního úřadu ověření podmínek vydaného územního rozhodnutí nebo vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.

8 Nakládání s povrchovými a podzemními vodami
Povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví - § 3 odst. 1 vodního zákona nakládat s nimi lze jen způsobem, který připouští vodní zákon k nakládání s vodami obvykle slouží vodní díla

9 Obecné nakládání s povrchovými vodami - § 6 vodního zákona
Užívání povrchových vod k plavbě - § 7 vodního zákona Nakládání s vodami, k němuž není třeba povolení § 8 odst. 3 vodního zákona čerpací pokusy nad 14 dní nebo 1 l/s monitoring - § 21 vodního zákona jednorázový odběr při požárech, živelných pohromách cvičení a zásah HZS, požárních jednotek, Policie ČR, ozbrojených sil ČR ze studen existujících před rokem 1955

10 Každé jiné nakládání s vodami - § 8 vodního zákona
vyžaduje povolení vodoprávního úřadu odběr vzdouvání, akumulace využívání energetického potenciálu chov ryb a jiných vodních živočichů za účelem podnikání vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních

11 Každé jiné nakládání s vodami - § 8 vodního zákona
vyžaduje povolení vodoprávního úřadu jakékoliv užívání, jímž lze využít vlastnosti vod jakákoliv činnost, jíž lze ovlivňovat množství, průtok, výskyt, jakost vod

12 Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami je povinen předložit platné povolení
vodoprávnímu úřadu – obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností ČIŽP MZe, MŽP správci vodního toku

13 Povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod nemohou být starší než z roku 2002 s výjimkou:
povolení k odběru podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, povolení, jejichž platnost byla po prodloužena, povolení, která byla po změněna.

14 Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Platná povolení nemohou být starší než z roku 2002 s výjimkou: povolení, jejichž platnost byla po prodloužena, povolení, která byla po změněna.

15 Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních z jednotlivých rodinných domů a staveb pro individuální rekreaci Platná povolení nemohou být starší než z roku 2002 s výjimkou: povolení, jejichž platnost byla po prodloužena, povolení, která byla po změněna.

16 Nakládání s vodami může být povoleno dříve než stavba vodního díla,
nejpozději současně s vodním dílem – 15 odst. 1 vodního zákona. K existujícímu vodnímu dílu může být povoleno postupně nebo současně několik různých nakládání s vodami, musí být v souladu s účelem vodního díla.

17 Povolit nakládání s vodami lze jen
vlastníku vodního díla nebo s jeho souhlasem jiné osobě – uživateli, vodního díla. Povolení k nakládání s vodami se váže k vodnímu dílu - § 11 vodního zákona

18 Nezbytné doklady k povolení nakládání s vodami - § 2 vyhl. č
Nezbytné doklady k povolení nakládání s vodami - § 2 vyhl. č. 432/2001 Sb. mapa širších vztahů 1: nebo 1: , rozhodnutí nebo jiná opatření dotčených orgánů, katastrální mapa se zakreslením místa, doklady ke stavbě vodního díla, stanovisko správce povodí - § 54 odst. 4 vodního zákona.

19 Nezbytné doklady k povolení nakládání s vodami - § 2 vyhl. č
Nezbytné doklady k povolení nakládání s vodami - § 2 vyhl. č. 432/2001 Sb. vyjádření správce vodního toku, údaje o průtocích vody ve vodním toku, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, výčet a druh chráněných území a ochranných pásem, doklady o právu k pozemkům a stavbám.

20 Závazné stanovisko § 149 správního řádu
úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, úkon není samostatným rozhodnutím ve správním řízení jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu uplatňuje se pravomoc pouze k účelům svěřeným zákonem správní orgány spolupracují § 2 odst. 2 a § 8 odst. 2 spr. ř.

21 Řešení rozporů § 136 odst. 6 a § 133 správního řádu
Při řešení rozporů dohoda na úrovni úřadu, který vede řízení nedojde-li k dohodě rozhodne společně nadřízený není-li společně nadřízený orgán dohoda ústředních úřadů zprávu o průběhu dohodovacího řízení spolu s návrhy jednotlivých ústředních správních úřadů předloží k řešení vládě. Při řešení rozporů lhůty pro vyřízení neběží – 133 odst. 6

22 Omezení a oprávnění dotčených orgánů
navazující stanoviska jen na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny v řízení stavební úřad nepřihlíží k stanovisku, o kterém bylo rozhodnuto ve vydaném regulačním plánu územním opatření územním rozhodnutí právo DO kontrolovat dodržení stanovených podmínek převzatých do rozhodnutí

23 Provádění staveb - § 160 zásadně dodavatelsky stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, provádění prací osobami, které jsou držiteli požadovaných oprávnění. provádění stavby souladu s povoleními a s ověřenou dokumentací, dodržení technických předpisů a norem

24 stavební úpravy, udržovací práce
změna stavby oproti ověřené dokumentaci změna trasy nová stavba udržovací práce při zachování dispozičního řešení podle povoleného stavu výměna opotřebeného materiál (např. výměna potrubí) § 81 odst. 3 SZ nevyžadují ÚR ani ÚS

25 Účastníci stavebního řízení § 109 SZ
stavebník, vlastník stavby, vlastník stavebního pozemku (věcné břemeno), vlastník stavby na stavebním pozemku (věcné břemeno) vlastník sousedního pozemku a stavby na něm (věcné břemeno) mohou-li práva být dotčena společenství vlastníků jednotek v řízení, které se týká domu nebo společných částí domu anebo pozemku není-li společenství vlastníků vlastník, ten jehož spoluvlastnický podíl činí více než jednu polovinu

26 § 115 odst. 6 a 7 zák. č. 254/2001 Sb.,o vodách
občanské sdružení mající v náplni podle stanov ochranu životního prostředí, má právo na informaci o zahajovaných správních řízeních pokud o to požádá vodoprávní úřad žádost musí být specifikována (předmět, místo) má postavení účastníka vodoprávního řízení jestliže o to do 8 dnů ode dne obdržení informace požádá chráněné zvláštními předpisy

27 Odepření účastenství Jestliže někdo tvrdí, že s ním má být v řízení jednáno jako s účastníkem řízení, musí specifikovat své právo potencionálně zasažené rozhodnutím a chráněné právními předpisy své tvrzení opřít o konkrétní skutkové důvody nepřiznání účastenství předpokládá, zabývat každým dílčím důvodem, o který osoba domáhající se účastenství své tvrzení opírá, kvalifikovaným způsobem se vyvrátí opodstatněnost každého jednotlivého důvodu (Podle rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne , čj. 57 Ca 15/ )

28 Vyloučení občanského sdružení z řízení
čj / musí být rozhodnuto správním rozhodnutím podle § 28 spr. řádu o tom, že občanské sdružení není účastníkem vodoprávního řízení v případě, že se uchází o účastenství ale nesplnilo podmínky ustanovení § 115 odst. 6 a 7 VZ.

29 Pojem „přímo dotčen“ Neurčitý právní pojem „přímo dotčen na vlastnickém právu“ je nutno interpretovat vždy s ohledem na okolnosti spočívající v povaze umísťované stavby a jejích možných dopadech na okolí. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne , čj. 1 As 16/ )

30 Obsah žádosti § 110 Obecné náležitosti Právo k pozemku
vlastnické právo založené smlouvou provést stavbu věcné břemeno projektová dokumentace, plán kontrolních prohlídek stanoviska dotčených orgánů pokud byla obstaraná předem

31 Právo k pozemku pozemek ve spoluvlastnictví více osob,
V souladu s § 139 odst. 2 občanského zákoníku, doložit souhlas většiny spoluvlastníků dotčeného pozemku, počítané podle velikosti podílů. Účastníky zahájeného vodoprávního (stavebního) řízení jsou však podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona všichni spoluvlastníci vodním dílem dotčeného pozemku.

32 Nezbytné doklady k žádosti o stavební povolení vodního díla - § 6 vyhl
Nezbytné doklady k žádosti o stavební povolení vodního díla - § 6 vyhl. č. 432/2001 Sb. práva k pozemkům, seznam vlastníků sousedních pozemků a staveb, projektová dokumentace – vyhl. č. 499/2006 Sb., platné územní rozhodnutí, závazná stanoviska dotčených orgánů.

33 Nezbytné další doklady k žádosti o stavební povolení vodního díla - § 6 vyhl. č. 432/2001 Sb.
výčet a druh chráněných území a ochranných pásem údaje o průtocích vody ve vodním toku, povolení k nakládání s vodami, stanovisko správce povodí.

34 Nezbytné další doklady k žádosti o stavební povolení vodního díla - § 6 vyhl. č. 432/2001 Sb.
vyjádření příslušného správce vodního toku, souhlas stavebního úřadu příslušného vydat územní rozhodnutí, posudek o potřebě, podmínkách provádění technickobezpečnostního dohledu.

35 Zahájení stavby k § 115 Zahájením stavby se rozumí práce
s nimiž bylo započato směřují jednoznačně k provedení stavby podle vydaného stavebního povolení a schválené projektové dokumentace. (Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne , čj. 10 Ca 171/ )

36 Změna stavby před dokončením § 118
Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit jen tehdy, jestliže s ohledem na stavebně technické určení a účel budoucího užití jde stále o tutéž stavbu, byla-li stavba podle schváleného projektu zahájena a nebyla dosud dokončena (Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne , čj. 10 Ca 171/ )

37 Zkušební provoz - § 124 Ověřuje se jím funkčnost a vlastnosti stavby výsledky zkušebního provozu se připojí k žádosti o kolaudační souhlas provádí se, je-li nařízen stavebním povolením nebo samostatným rozhodnutím k žádosti dotčeného orgánu nebo stavebníka v jiném odůvodněném SÚ rozhodnutím stanoví dobu trvání a podmínky zkušebního provozu případně podmínky pro plynulý přechod ze zkušebního provozu do užívání stavby.

38 Užívání staveb § 119 – 122 kolaudační rozhodnutí u staveb pravomocně povolených před Bez oznámení a kolaudačního souhlasu (stavby a zařízení uvedené v § 103) Na základě oznámení o tom, že bude započato s užíváním (§ 120 a 121) kolaudační souhlas (§ 122)

39 Náležitosti oznámení a žádosti o kolaudační souhlas
přikládá se dokumentace skutečného provedení stavby, pokud došlo k nepodstatným odchylkám u stavby technické nebo dopravní infrastruktury dokumentaci skutečného provedení stavby vždy geometrický plán, zapisuje-li se stavba do katastru nemovitostí, Dokumentace skutečného provedení není vybranou činností – nevyžaduje se autorizovaná osoba

40 Důvody zákazu užívání (§ 120)
nejsou splněny podmínky ochrany života a zdraví osob nebo zvířat životního prostředí ohrožuje bezpečnost nejsou dodrženy OTP stavba provedena v rozporu povolením je užívána bez předchozího oznámení

41 „Kolaudace“ části stavby § 119
stavební úřad posoudí zda část je schopná samostatného užívání, ostatní části stavby mají nějaký vliv na využití navržená část stavby byla provedena podle dokumentace byly dodrženy podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení

42 Kolaudace“ části stavby § 119 - pokračování
skutečné provedení posuzované části stavby nebo její užívání nebude ohrožovat veřejné zájmy, posuzuje toliko ve vztahu k části stavby navržené k užívání závady bránící užívání ostatních částí stavby nemají vliv na kolaudaci té části stavby, kterou stavebník navrhl. (Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne , čj. 15 Ca 219/ )

43 Odstranění stavby § 129 V řízení o odstranění stavby
nutné vycházet z právního stavu, který tu je v době rozhodování o tomto dodatečném stavebním povolení. dojde-li ke změně právních předpisů, které stavebníkovi uložily více povinností, musí tento nepříznivý stav nést stavebník, neboť to byl on, kdo způsobil protiprávní následek. (Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne , čj. 7 Ca 1/ )

44 Oprávnění stavebního úřadu § 132
Provádět kontrolní prohlídky (§ 133a a 134) Nařizovat neodkladné odstranění stavby (§ 135 a 136) nutné zabezpečovací práce (§ 135 a 136) nezbytné úpravy (§ 137) udržovací práce (§ 139) vyklizení stavby (§ 140) Opatření na sousedním pozemku (§ 141)

45 Kontrolní prohlídka stavby
§ 133 SZ Kontrolní prohlídka stavby Kdykoliv je to potřebné pro plnění úkolů stavebního řádu a vodoprávního dozoru Vodoprávní úřad zjišťuje dodržení rozhodnutí stavba je prováděna technicky správně stavebně technický stav stavby zda prováděním a užíváním stavby není nad přípustnou míru obtěžováno okolí užívání jen k povolenému účelu je řádně prováděna údržba

46 Kontrolní prohlídka stavby
§ 134 SZ Kontrolní prohlídka stavby Kdykoliv je to potřebné pro plnění úkolů stavebního řádu a vodoprávního dozoru Vodoprávní úřad vyzve - k odstranění závad - k předložení potřebných dokladů - k zastavení stavby může - nařídit nápravu - rozhodnout o přerušení prací - rozhodnout o zastavení prací

47 Opatření k odstranění závad § 110 odst. 1
čj / Závady zjištěné v rámci rámci vodoprávního dozoru rozhodnutím opatření k jejich odstranění řízení zahájeno vždy z moci úřední podmínkou k uložení opatření je porušení hmotně právního ustanovení vodního zákona ukládající konkrétní povinnost tomu kdo zjištěnou závadu způsobil.

48 § 157 udržovací práce udržovat stavbu je povinností veřejnoprávní
soukromoprávní vztahy mezi uživatelem vlastníkem nejsou pro otázku této povinnosti vlastníka rozhodné povinnost vlastníka nemovitosti udržovat stavbu v dobrém stavebním stavu je prostřednictvím dokumentace ověřené stavebním úřadem a rozhodnutí stavebního úřadu vymezena tak, aby se stav stavby od uvedené dokumentace neodchýlil (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne , čj. 8 As 3/ )


Stáhnout ppt "Vodní díla a nakládání s vodami vybrané otázky"

Podobné prezentace


Reklamy Google