Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Motivace a hodnocení. Preference tradičníPreference inovativní  Sumativní  Kvantitativní  Formální  Klasifikací  Formativní  Kvalitativní  Neformální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Motivace a hodnocení. Preference tradičníPreference inovativní  Sumativní  Kvantitativní  Formální  Klasifikací  Formativní  Kvalitativní  Neformální."— Transkript prezentace:

1 Motivace a hodnocení

2 Preference tradičníPreference inovativní  Sumativní  Kvantitativní  Formální  Klasifikací  Formativní  Kvalitativní  Neformální  Ústní hodnocení

3  Zkouška ověřující dosažení vzdělávacího cíle u skupiny osob - probantů (např. žáků).  Test je navrhován, ověřován, hodnocen a interpretován podle předem daných kritérií  Objektivita testu  BYČKOVSKÝ: Nástroj systematického zjišťování (měření) výsledků výuky.

4  Proč testovat – účel testu (rozlišující x úrovně)  Co testovat – obsahový rámec  Jak testovat – výběr vhodných nástrojů  Specifikační tabulka  Řazení úloh testu  Způsob hodnocení

5 Otevřené úlohy Uzavřené úlohy Se širokou odpovědí Se stručnou odpovědí Dichotomické S výběrem odpovědi Přiřazovací Uspořádací Bez struktury Se strukturou Zadaná struktura Konvenční struktura Produkční Doplňovací

6  Instrukce k řešení  Výchozí materiál – text, graf, obrázek, schéma, animace, poslechová ukázka, …  Kmen – výzva k řešení  Varianty odpovědí (u uzavřených úloh)  Uvedení způsobu hodnocení

7  Tato otázka předchází otázce jak testovat a jak správně testovat  Dvoudimenzionální taxonomie vzdělávacích cílů  K dimenzi kognitivní náročnosti připojíme dimenzi obsahu ZapamatováníPorozuměníAplikaceAnalýzaHodnoceníTvorba Fakta Pojmy Postupy Metakognice

8 VýhodyNevýhody  Snadná administrace  Snadnost tvorby  Odečítat ½ bodu za špatnou odpověď; větším počet dichotomických úloh  Svazek úloh ve vazbě na výchozí text, k jednomu tématu atp.  Zdánlivá snadnost (přesná reformulace formulací z výuky)  50 % šance uhodnutí  Naprostá logická přesnost v pravda x nepravda – problém užití „často, téměř, vždy, zřídka“  Problém záporu a dvojího záporu

9  Dvě varianty – nelze zaměňovat nebo kombinovat ◦ Ukončená otázka ◦ Neukončená věta  Jedna správná odpověď ◦ Jedna správná ◦ Jedna nesprávná (grafické zvýraznění záporu, problém dvojího záporu) ◦ Všechny správně - vyber nejpřesnější  Úlohy s vícenásobnou odpovědí (včetně všechny či žádná správně)  Testovaný musí vědět, ke kterému typu úloha náleží!  Distraktor ◦ Jednoznačně špatně ◦ Dostatečně atraktivní – podobný obsahem a formou správné o. ◦ Varianta se zadáním „vyber nejpřesnější odpověď“ má správné distraktory – musí být dostatečně „méně“ správné – resp. přesné

10  Nejméně čtyři nabídky  Skórovnání úloh s jednou správnou odpovědí je 1 – 0  Skórování úloh s více správnými odpověďmi ◦ 1 – 0 (všechno nebo nic) ◦ Pomocné body - bod za správné posouzení ANO – NE, součet dělíme počtem nabídek

11

12  Dva seznamy pojmů, symbolů, čísel, obrázků atp., ze kterých má probant utvořit odpovídající dvojice  Jeden ze seznamů by měl být alespoň o dvě položky delší (eliminace vyřešení poslední úlohy „vylučovací metodou“.  Seznamy by měly být konzistentní

13  Uspořádání prvků jedné třídy do řady podle velikosti, významu, stupně, chronologicky atp.  Skórování 1 – 0 (u řady do max. pěti prvků)  Skórování podle vzorce

14  Produkční a doplňovací  Vylučuje hádání  Těžší pro testovaného (?)  Jistá pravděpodobnost správné odpovědi se kterou nepočítá autorský klíč  U doplňovacích – z konstrukce věty musí být zcela jasné, co se má doplnit (zejména u vícenásobných výčtů

15  Nezařazujeme „kvízové“ otázky bez vztahu k vzdělávacímu cíli  Varujeme se neúmyslných nápověd  Graficky zdůrazňujeme zápor

16  (Pokus) psychologie o odpověď na otázku: „Proč člověk dělá právě to, co dělá?“  Movere [lat.] – hýbat, pohybovat  Pobídka („lákadlo“) – a cíl („lákavý způsob naložení s lákadlem“ – vně člověka  Motiv – vnitřní stav - vyvolaný uvědoměním pobídky a cíle  Motivace je částečně uvědomované, částečně nevědomá  K výchově zralého člověka patří metakognice včetně vědomí motivace

17  Hedonistický – člověka motivuje touha po slasti  Homeostatický – člověka motivuje být v rovnováze  Nehomeostatický – člověka motivuje neklid a změna  Kognitivistický – motivace jsou rozhodnutí následující po poznání  Vnitřní a vnější motivace  Vnitřní potřeby a vnější incentivy  Preferujeme vnitřní motivaci před vnější

18 Abraham Maslow (1908 – 1970)

19  Potřeba podnětů – náboženství je jedna z volnočasových aktivit  Poznávací – zvídavost. Kladení otázek po příčině jevů až k mezi filosofie. Otázky po společnosti a jejích dějinách včetně náboženství  Sociální – kamarádství, milé a bezpečné prostředí v církvi  Potřeba kladného hodnocení (i výkonu), přijetí a sebepřijetí  Potřeba smyslu života, seberealizace a sebeaktualizace

20  Součástí výchovy a sebevýchovy je utváření motivačního zaměření člověka  Člověk (do jisté míry) sám volí, co jej bude motivovat a co ne! (Problém vztahu motivace a svobodné vůle.)  Hierarchie potřeb je u každého individuální  Zájem – trvalejší vztah jedince k jevům a činnostem

21  Očekáváme, že očekávaná odměna žádoucí chování posílí a očekávaný trest oslabí. (?)  Dva významy odměn a trestů ◦ Motivační ◦ Informační (!)

22  Zásada bezprostřednosti spojení pochvaly s chválenou činností  Zásada přiměřené a klesající frekvence pochval  Zásada dostatečné pestrosti a intenzity pochval a rostoucí intenzity při setrvalé nebo rostoucí frekvenci  Druhy odměn ◦ Psychické a symbolické – různé stupně pochval ◦ Reálné pro odměňovaného - pozitivní incentivy (?)

23  V současnosti výrazná preference odměn ◦ Objektivní nežádoucí účinky trestů ◦ Dobově podmíněný pocit „dokonalosti“ člověka – ztráta smyslu doby pro hřích – trest – pokání – odpuštění  3 : 1

24  Složitější účinky ◦ „úplné přijetí“ a žádoucí změna ◦ „vnější přijetí“ a skrytý nesouhlas ◦ „nepřijetí“ a pokračování či gradace v trestaném konání ◦ vzdávající reakce - (zřídka) – zpravidla i jiné faktory  Zásada důslednosti ◦ ve stanovení „přesných pravidel“ udílení a typu trestu ◦ v objektivním uplatňování a (ne)odpouštění  Zásada přiměřenosti

25  Fyzické – nepřipadají v úvahu u jiných osob než rodičů ◦ Tresty sportovní činností („třicet kliků“)  Psychické ◦ Symbolické („důtky“)  Zákazem  Uložením práce ◦ Uložení práce s nulovým nebo malým smyslem („opiš stokrát …)  Přirozeným následkem – nejvhodnější ◦ Zjednání nápravy

26  Výrazný odklon – odejmuty i rodičům  Fyzický trest = brachiální násilí = týrání dítěte  Učení dítěte řešit konflikty násilnou cestou, uvedení do světa „práv silnějšího“  (?)  Rychle nastoupí, rychle odezní, zřetelně končí  Srozumitelný

27  Odnímání pozitivních hodnot lidského spolubytí ◦ Odnímání společenství a lásky – „pasivní agrese“  Vyloučení z fyzické přítomnosti  Přerušení kontaktu („nemluvím s tebou“)  Úplné přerušení kontaktu – vyloučení – exkomunikace (z církve/lidské společnosti - nejvyšší možný trest vůbec) ◦ Zostuzení – „pranýřování“, „stigmatizace“ ◦ Jiné psychické újmy až zrůdné týrání, např.  Vydírání typu „proč mě tak ubližuješ – podívej jak mě ničíš“  Předvádění týrání zástupné oběti – „obětní beránek“, „otloukánek“  Někdy „nezřetelné“ a „nečitelné“  Oslabené uložení i ukončení trestu dané předstíráním trestajícího, že k trestu nedochází  Pasivní agrese  Pravděpodobně horší následky než fyzické tresty

28  Problém zákazu jinak rozvíjejících činností  Jasný časový horizont ukončení

29 ◦ Předškolní věk – dny („kolikrát se vyspím“) ◦ Mladší školní věk – maximálně týden ◦ Starší školní věk – kvartál ◦ Adolescence – rok a více

30  Velmi nedoporučované – posiluje negativní vztah k činnosti, která je jinak pozitivní  Tresty sportovní činností („třicet kliků“)  Uložení práce se slabým smyslem nelze ani interpretovat jako trest přirozeného následku

31  Nejlepší trest  Přestupek v přímé souvislosti s trestem - nastupuje automaticky – chybí trestající  Dodržení stanoveného pravidla okolím je také přirozený následek!  Problém „slabosti“ přirozených následků  Problém „drastické nepřiměřenosti“ přirozených následků

32  Ukazuje, že motivace a psychické faktory vůbec možná nejsou dostatečným vysvětlením lidského chování a prožívání  Nedostatečná komunikace psychologie a etiky  Ignorance etiky v současné době  Přísluší k němu problém (ne)kázně, který je teoreticky nesmírně složitý a široký

33

34  BYČKOVSKÝ, Petr. Základy měření výsledků výuky: Tvorba didaktického testu: Určeno pro kurs asistentů ČVUT a DPS inženýrů učitelů odb. předmětů a účastníků dalšího pedagogicko- psychologického studia. 2. vyd. Praha: ČVUT, 1986. 149 s.  ČÁP, Jan a MAREŠ, Jiří. Psychologie pro učitele. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 655 s. ISBN 978-80-7367- 273-7.  HRABAL, Vladimír, PAVELKOVÁ, Isabella a MAN, František. Psychologické otázky motivace ve škole. 2., upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 232 s. Knižnice psychologické literatury. ISBN 80-04-23487-9.  CHRÁSKA, Miroslav. Didaktické testy: příručka pro učitele a studenty učitelství. Brno: Paido, 1999. 91 s. ISBN 80-85931-68-0.  KOLÁŘ, Zdeněk a ŠIKULOVÁ, Renata. Hodnocení žáků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 157 s. Pedagogika. ISBN 80-247-0885-X.  SCHINDLER, Radek a kol. Rukověť autora testových úloh. Vyd. 1. Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2006. 86 s. ISBN 80-239-7111-5.  SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 190 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-262-9.  www.scio.cz


Stáhnout ppt "Motivace a hodnocení. Preference tradičníPreference inovativní  Sumativní  Kvantitativní  Formální  Klasifikací  Formativní  Kvalitativní  Neformální."

Podobné prezentace


Reklamy Google