Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogika 10 Motivace a hodnocení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogika 10 Motivace a hodnocení."— Transkript prezentace:

1 Pedagogika 10 Motivace a hodnocení

2 Preference inovativní
Hodnocení Sumativní Kvantitativní Formální Klasifikací Formativní Kvalitativní Neformální Ústní hodnocení Preference tradiční Preference inovativní

3 Didaktický test Zkouška ověřující dosažení vzdělávacího cíle u skupiny osob - probantů (např. žáků). Test je navrhován, ověřován, hodnocen a interpretován podle předem daných kritérií Objektivita testu BYČKOVSKÝ: Nástroj systematického zjišťování (měření) výsledků výuky.

4 Příprava na test Proč testovat – účel testu (rozlišující x úrovně)
Co testovat – obsahový rámec Jak testovat – výběr vhodných nástrojů Specifikační tabulka Řazení úloh testu Způsob hodnocení

5 Bez struktury Zadaná struktura Se širokou odpovědí Se strukturou Otevřené úlohy Konvenční struktura Produkční Se stručnou odpovědí Doplňovací Dichotomické Uzavřené úlohy S výběrem odpovědi Přiřazovací Uspořádací

6 Moderní podoba úloh Instrukce k řešení
Výchozí materiál – text, graf, obrázek, schéma, animace, poslechová ukázka, … Kmen – výzva k řešení Varianty odpovědí (u uzavřených úloh) Uvedení způsobu hodnocení

7 Co testovat a co lze testovat?
Tato otázka předchází otázce jak testovat a jak správně testovat Dvoudimenzionální taxonomie vzdělávacích cílů K dimenzi kognitivní náročnosti připojíme dimenzi obsahu Zapamatování Porozumění Aplikace Analýza Hodnocení Tvorba Fakta Pojmy Postupy Metakognice

8 Dichotomické úlohy (ANO – NE)
Snadná administrace Snadnost tvorby Odečítat ½ bodu za špatnou odpověď; větším počet dichotomických úloh Svazek úloh ve vazbě na výchozí text, k jednomu tématu atp. Zdánlivá snadnost (přesná reformulace formulací z výuky) 50 % šance uhodnutí Naprostá logická přesnost v pravda x nepravda – problém užití „často, téměř, vždy, zřídka“ Problém záporu a dvojího záporu Výhody Nevýhody

9 Úlohy s výběrem odpovědi (abcd)
Dvě varianty – nelze zaměňovat nebo kombinovat Ukončená otázka Neukončená věta Jedna správná odpověď Jedna správná Jedna nesprávná (grafické zvýraznění záporu, problém dvojího záporu) Všechny správně - vyber nejpřesnější Úlohy s vícenásobnou odpovědí (včetně všechny či žádná správně) Testovaný musí vědět, ke kterému typu úloha náleží! Distraktor Jednoznačně špatně Dostatečně atraktivní – podobný obsahem a formou správné o. Varianta se zadáním „vyber nejpřesnější odpověď“ má správné distraktory – musí být dostatečně „méně“ správné – resp. přesné

10 Skórovnání úloh s jednou správnou odpovědí je 1 – 0
Nejméně čtyři nabídky Skórovnání úloh s jednou správnou odpovědí je 1 – 0 Skórování úloh s více správnými odpověďmi 1 – 0 (všechno nebo nic) Pomocné body - bod za správné posouzení ANO – NE, součet dělíme počtem nabídek

11 Problém hádání odpovědi
Hádání omezuje uvedení neurčité odpovědi – „správná odpověď není uvedena“ (může být distraktorem i správnou odpovědí) Bodová penalizace špatných odpovědí (1/3 bodu u otázky se čtyřmi možnostmi) a neodečítání bodu za nezodpovězenou otázku Statistická „korekce na hádání“ 𝐵 𝑜𝑝𝑟. = 𝐵 𝑝ů𝑣. − 𝑁 𝑛𝑒𝑠𝑝𝑟á𝑣𝑛ý𝑐ℎ 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑣ě𝑑í 𝑃 𝑛𝑎𝑏í𝑧𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑡 𝑣 𝑗𝑒𝑑𝑛é 𝑜. −1

12 Přiřazovací úlohy Dva seznamy pojmů, symbolů, čísel, obrázků atp., ze kterých má probant utvořit odpovídající dvojice Jeden ze seznamů by měl být alespoň o dvě položky delší (eliminace vyřešení poslední úlohy „vylučovací metodou“. Seznamy by měly být konzistentní

13 Uspořádací úlohy Uspořádání prvků jedné třídy do řady podle velikosti, významu, stupně, chronologicky atp. Skórování 1 – 0 (u řady do max. pěti prvků) Skórování podle vzorce

14 Úlohy se stručnou odpovědí
Produkční a doplňovací Vylučuje hádání Těžší pro testovaného (?) Jistá pravděpodobnost správné odpovědi se kterou nepočítá autorský klíč U doplňovacích – z konstrukce věty musí být zcela jasné, co se má doplnit (zejména u vícenásobných výčtů

15 Obecně platné zásady Nezařazujeme „kvízové“ otázky bez vztahu k vzdělávacímu cíli Varujeme se neúmyslných nápověd Graficky zdůrazňujeme zápor

16 Motivace (Pokus) psychologie o odpověď na otázku: „Proč člověk dělá právě to, co dělá?“ Movere [lat.] – hýbat, pohybovat Pobídka („lákadlo“) – a cíl („lákavý způsob naložení s lákadlem“ – vně člověka Motiv – vnitřní stav - vyvolaný uvědoměním pobídky a cíle Motivace je částečně uvědomované, částečně nevědomá K výchově zralého člověka patří metakognice včetně vědomí motivace

17 Psychologické koncepty motivace
Hedonistický – člověka motivuje touha po slasti Homeostatický – člověka motivuje být v rovnováze Nehomeostatický – člověka motivuje neklid a změna Kognitivistický – motivace jsou rozhodnutí následující po poznání Vnitřní a vnější motivace Vnitřní potřeby a vnější incentivy Preferujeme vnitřní motivaci před vnější

18 Maslowova pyramida potřeb
Abraham Maslow (1908 – 1970)

19 Potřeby člověka ve výuce náboženství
Potřeba podnětů – náboženství je jedna z volnočasových aktivit Poznávací – zvídavost. Kladení otázek po příčině jevů až k mezi filosofie. Otázky po společnosti a jejích dějinách včetně náboženství Sociální – kamarádství, milé a bezpečné prostředí v církvi Potřeba kladného hodnocení (i výkonu), přijetí a sebepřijetí Potřeba smyslu života, seberealizace a sebeaktualizace

20 Součástí výchovy a sebevýchovy je utváření motivačního zaměření člověka
Člověk (do jisté míry) sám volí, co jej bude motivovat a co ne! (Problém vztahu motivace a svobodné vůle.) Hierarchie potřeb je u každého individuální Zájem – trvalejší vztah jedince k jevům a činnostem

21 Motivace pozitivní a negativní odměny a tresty
Očekáváme, že očekávaná odměna žádoucí chování posílí a očekávaný trest oslabí. (?) Dva významy odměn a trestů Motivační Informační (!)

22 Odměny Zásada bezprostřednosti spojení pochvaly s chválenou činností
Zásada přiměřené a klesající frekvence pochval Zásada dostatečné pestrosti a intenzity pochval a rostoucí intenzity při setrvalé nebo rostoucí frekvenci Druhy odměn Psychické a symbolické – různé stupně pochval Reálné pro odměňovaného - pozitivní incentivy (?)

23 Poměr odměn a trestů V současnosti výrazná preference odměn 3 : 1
Objektivní nežádoucí účinky trestů Dobově podmíněný pocit „dokonalosti“ člověka – ztráta smyslu doby pro hřích – trest – pokání – odpuštění 3 : 1

24 Tresty Složitější účinky Zásada důslednosti Zásada přiměřenosti
„úplné přijetí“ a žádoucí změna „vnější přijetí“ a skrytý nesouhlas „nepřijetí“ a pokračování či gradace v trestaném konání vzdávající reakce - (zřídka) – zpravidla i jiné faktory Zásada důslednosti ve stanovení „přesných pravidel“ udílení a typu trestu v objektivním uplatňování a (ne)odpouštění Zásada přiměřenosti

25 Druhy trestů Fyzické – nepřipadají v úvahu u jiných osob než rodičů
Tresty sportovní činností („třicet kliků“) Psychické Symbolické („důtky“) Zákazem Uložením práce Uložení práce s nulovým nebo malým smyslem („opiš stokrát …) Přirozeným následkem – nejvhodnější Zjednání nápravy

26 Fyzické tresty Výrazný odklon – odejmuty i rodičům
Fyzický trest = brachiální násilí = týrání dítěte Učení dítěte řešit konflikty násilnou cestou, uvedení do světa „práv silnějšího“ (?) Rychle nastoupí, rychle odezní, zřetelně končí Srozumitelný

27 Psychické tresty Odnímání pozitivních hodnot lidského spolubytí
Odnímání společenství a lásky – „pasivní agrese“ Vyloučení z fyzické přítomnosti Přerušení kontaktu („nemluvím s tebou“) Úplné přerušení kontaktu – vyloučení – exkomunikace (z církve/lidské společnosti - nejvyšší možný trest vůbec) Zostuzení – „pranýřování“, „stigmatizace“ Jiné psychické újmy až zrůdné týrání, např. Vydírání typu „proč mě tak ubližuješ – podívej jak mě ničíš“ Předvádění týrání zástupné oběti – „obětní beránek“, „otloukánek“ Někdy „nezřetelné“ a „nečitelné“ Oslabené uložení i ukončení trestu dané předstíráním trestajícího, že k trestu nedochází Pasivní agrese Pravděpodobně horší následky než fyzické tresty

28 Zákazy Problém zákazu jinak rozvíjejících činností
Jasný časový horizont ukončení

29 Časový horizont odměn a trestů
Předškolní věk – dny („kolikrát se vyspím“) Mladší školní věk – maximálně týden Starší školní věk – kvartál Adolescence – rok a více

30 Uložením práce Velmi nedoporučované – posiluje negativní vztah k činnosti, která je jinak pozitivní Tresty sportovní činností („třicet kliků“) Uložení práce se slabým smyslem nelze ani interpretovat jako trest přirozeného následku

31 Přirozený následek Nejlepší trest
Přestupek v přímé souvislosti s trestem - nastupuje automaticky – chybí trestající Dodržení stanoveného pravidla okolím je také přirozený následek! Problém „slabosti“ přirozených následků Problém „drastické nepřiměřenosti“ přirozených následků

32 Problém svobodné vůle člověka
Ukazuje, že motivace a psychické faktory vůbec možná nejsou dostatečným vysvětlením lidského chování a prožívání Nedostatečná komunikace psychologie a etiky Ignorance etiky v současné době Přísluší k němu problém (ne)kázně, který je teoreticky nesmírně složitý a široký

33 Pozor na efekt (sebe)trestání učitele učitelem!

34 Literatura Byčkovský, Petr. Základy měření výsledků výuky: Tvorba didaktického testu: Určeno pro kurs asistentů ČVUT a DPS inženýrů učitelů odb. předmětů a účastníků dalšího pedagogicko- psychologického studia. 2. vyd. Praha: ČVUT, s. Čáp, Jan a Mareš, Jiří. Psychologie pro učitele. Vyd. 2. Praha: Portál, s. ISBN Hrabal, Vladimír, Pavelková, Isabella a Man, František. Psychologické otázky motivace ve škole. 2., upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. Knižnice psychologické literatury. ISBN Chráska, Miroslav. Didaktické testy: příručka pro učitele a studenty učitelství. Brno: Paido, s. ISBN Kolář, Zdeněk a Šikulová, Renata. Hodnocení žáků. Vyd. 1. Praha: Grada, s. Pedagogika. ISBN X. Schindler, Radek a kol. Rukověť autora testových úloh. Vyd. 1. Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, s. ISBN Slavík, Jan. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, s. Pedagogická praxe. ISBN


Stáhnout ppt "Pedagogika 10 Motivace a hodnocení."

Podobné prezentace


Reklamy Google