Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav zdraví dětí a mládeže

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav zdraví dětí a mládeže"— Transkript prezentace:

1 Ústav zdraví dětí a mládeže
Vývojové charakteristiky doc. H. Provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže

2 Vývoj Vývoj organizmu je podmíněn zráním (funkce genetického programu)
učením (poznání a zkušenost) Vztah mezi učením a zráním má charakter interakce

3 Obecné znaky vývoje zákonitý proces, který má podobu posloupnosti na sebe navazujících vývojových fází celistvý proces nezvratný proces u zdravého jedince skládá se z řady kvantitativních a kvalitativních změn, dochází k postupné proměně od méně dokonalého k dokonalejšímu průběh je vždy individuální

4 sebedůvěry, sebeúcty, prestiže
Maslowův model lidských potřeb Potřeba seberealizace sebenaplnění _____________________ sebenaplnění Potřeba uznání sebedůvěry, sebeúcty, prestiže ________________________ Potřeba sounáležitosti lásky, náklonnosti, potřeba někam patřit __________________________________ rozvoj Potřeba bezpečí jistoty, stálosti, spolehlivosti osvobození od strachu, úzkosti a chaosu _________________________________________ Fyziologické potřeby potřeba potravy, tekutin, vyměšování, přežití pohybu, spánku a odpočinku

5 Charakteristiky vývoje v jednotlivých věkových obdobích
Jednotlivá vývojová období jsou charakterizována změnami biologickými (vývoj somatický, funkční) změnami v oblasti psychiky změnami sociálního chování

6 Vývojová období Období dle Eriksona otevřenost ke světu 0 – 1 rok
osamostatňování – 3 roky iniciativa – 6 let poznání – 15 let hledání identity – 20 let Napětí mezi jednotlivými fázemi vývoje – vývojová krize

7 Kojenecké období - znaky
somatické nárůst do délky o 50% hmotnosti o 200% funkční primární potřeba stimulace rozvoj zrakového vnímání rozvoj motoriky ovládání hlavičky sezení, samostatný pohyb úchop, manipulace s předměty

8 Kojenecké období - znaky
psychické rozvoj řeči, poznávacích funkcí vědomí vlastní identity citové závislost na matce potřeba jistoty, bezpečí sociální orientace v bezprostředním okolí potřeba stability vnějšího světa

9 Období batolecí - znaky
somatické zpomalení růstu 1 – 2 rok 11cm/2,5kg 2 – 3 rok 9 cm/2,5kg hrubá predikce růstu – druhý rok funkční pohybové osamostatnění koordinace pohybu projevy laterality psychické situační řeč – konec druhého roku rozvoj paměti (zapamatování,vybavování) konkrétní myšlení

10 Období batolecí - znaky
citové závislost na matce, separace egocentrický vztah ke světu základy empatie sociální chápání rozdílu – správné x nesprávné sebeprosazování (fáze negativizmu) napodobování paralelní hra

11 Rozvoj motoriky ovládání hlavičky 2 až 3 měsíce
manipulace s předměty 4 měsíce koordinace rukou měsíců sezení měsíců lezení měsíců až 1 rok chůze až 24 měsíců běh roky

12 Rozvoj řeči Žvatlání 4 měsíce Slabiky 8 měsíců
Vlastní řeč, máma, táta měsíců Porozumění řeči měsíců Věty o dvou slovech měsíců Věty o třech slovech 24–30 měsíců Znalost přibližně 900 slov 3 roky

13 Předškolní věk - znaky somatické růst rovnoměrný za rok 7 cm/2 kg
první přeměna postavy funkční dynamická koordinace pohybu regulace rovnováhy vizuo - motorická koordinace

14 Předškolní věk - znaky schopnost koncentrace pozornosti
psychické schopnost koncentrace pozornosti analyticko – syntetické myšlení intenzivní rozvoj řeči názorné myšlení živá obrazotvornost (fantazijní období) citové emoční labilita, impulzivita zvýšená citlivost svědomí

15 Předškolní věk - znaky sociální rozvoj sociálních dovedností
normy, vzorce chování sebehodnocení přijímání rolí ve hře školní zralost

16 Hodnocení vývoje

17 Hodnocení vývoje

18 Kolísání pozornosti

19 Školní věk - znaky ranný, střední (6 – 11 let)
somatické relativní růstový klid (za rok 5 cm/2,5 kg) ke konci období – nástup puberty funkční zklidnění motorické aktivity vyzrálost vizuo-motorické koordinace

20 Školní věk - znaky ranný, střední
citové ústup lability, impulzivity kladná motivace ke školní práci sociální rozvoj komunikačních dovedností uplatnění ve společnosti vrstevníků

21 Školní věk ranný, střední znaky
psychické schopnost koncentrace pozornosti respektování základních zákonů logiky analyticko-syntetické myšlení vůlí regulovaná činnost vývoj morálního vědomí

22 Výkonnostní křivka

23 Školní věk - znaky starší ( 11 – 15 let)
somatické růstová akcelerace, druhá přeměna postavy sekundární pohlavní znaky dívky (za rok 6–11 cm), nástup menarché chlapci (za rok 7–12 cm), mutace

24 Školní věk-znaky starší
funkční nerovnoměrný vývoj kosterního a svalového aparátu, oběhového systému, dýchacího systému psychické abstraktní myšlení kombinační schopnosti pubertální introverze rozvoj zájmů, touha po poznání

25 Školní věk-znaky starší
citové neklid, labilita nálad přecitlivělost sociální osamostatňování odmítání podřízené role kritické postoje rozporuplný vztah s okolím náhradní neformální skupiny

26 Adolescence - znaky somatické zpomalení růstu
dokončení osifikace kostí dosažení pohlavní dospělosti funkční dokončení vývoje jednotlivých systémů fyzická síla, obratnost, zdatnost

27 Adolescence - znaky psychické zdokonalení poznávacích procesů
užívání formálních logických operací citové pocity nejistoty citová labilita sociální postupné dosažení dospělého chování – tj. svoboda rozhodování, spojená se zodpovědností za rozhodnutí a z toho vyplývajícího jednání

28 Tělesný růst genetické předpoklady
životní podmínky, ve kterých dítě vyrůstá Variabilita hodnot tělesných rozměrů dětí je dána rozdílnými sociálně-ekonomickými podmínkami Hlavní determinanty růstu: způsob výživy zdravotní stav důležitou roli hrají kulturní, náboženské zvyklosti, hygienické návyky a vzdělání rodičů

29 Tělesný růst Hlavní charakteristiky tělesného růstu:
obvodové charakteristiky indexy tělesná délka (u dětí do 2 let), resp. výška hmotnost Charakteristiky jsou posuzovány odděleně pro pohlaví a vzhledem k věku

30 Obvodové charakteristiky
Obvodové charakteristiky měříme pásovou mírou Obvod hlavy: přes obočí (glabellu) a vzadu přes největší vyklenutí týlu (opistokranion) s přesností na 0.1 cm. Obvod paže: kolmo na osu levé paže v poloviční vzdálenosti mezi ramenním a loketním kloubem (akromiale-olecranon). Paže visí volně podél těla. Měříme s přesností na 0.1 cm. Obvod hrudníku (mesosternální): na zádech těsně pod dolními úhly lopatek, na prsou přes prsní bradavky s přesností na 1 cm. Obvod břicha: v nejužším místě nad hřebeny kyčelních kostí při pohledu zpředu a vedenou horizontálně přes pupek  přesností na 1 cm. Obvod boků: v nejširším místě boků přes největší vyklenutí hýždí v horizontální rovině s přesností na 1 cm.

31 Indexy Hmotnostně-výškový poměr (hmotnost k výšce):
hodnotí tělesnou stavbu podle dosažené hmotnosti vzhledem k tělesné výšce. Bývá hodnocen graficky pomocí percentilových grafů BMI: hmotnost (kg) / výška (m2)

32 Klasifikace nadváhy a obezity podle BMI
podváha méně než 18,5 norma – 24,9 nadváha ,0 – 29,9 obezita 1 stupně ,0 – 34,9 obezita 2 stupně ,0 – 39,9 obezita 3 stupně více než 40

33 Růstové referenční údaje
K hodnocení antropometrických charakteristik jedinců se používají národní standardy, jsou konstruovány na základě sledování reprezentativního vzorku dětské populace na národní úrovni Sběr dat se provádí buď tzv. transverzálním způsobem nebo longitudinálním sledováním Od roku 1951 je v České republice vždy v desetiletých intervalech prováděn celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže od narození do 18 let. Rozsah sledovaného souboru je 80 – 120 tis. náhodně vybraných jedinců Zpracování shromážděných dat se provádí vždy podle pohlaví a podle věkových skupin

34 Využití referenčních údajů
percentilové resp. růstové grafy grafické znázornění hodnoty hlavních percentilů (3., 10., 25., 50., 75., 90., a 97.) referenční populace. Hodnota daného percentilu znamená, že dané procento referenční populace dosáhne této hodnoty výpočet hodnot Z-score standardizace se provádí výpočtem z naměřených hodnot a z průměrů a směrodatných odchylek jednotlivých věkových skupin referenční populace

35 Percentilové grafy Základním typem je růstový graf ve kterém je na vodorovné ose věková škála, nejčastěji od 0 do 18 let, na svislé ose výška v cm nebo hmotnost v kg. Další typ grafu udává hmotnostně-výškový poměr, tj. poměr hmotnosti vzhledem k dosažené výšce, bez ohledu na věk. Na vodorovné ose je uvedena škála výšky v cm, na svislé ose škála hmotnosti v kg. Percentilové grafy BMI jsou konstruovány obdobně jako grafy základních tělesných rozměrů .Na vodorovné ose je uvedena věková škála, na svislé ose hodnoty BMI (kg/m2). Grafy bývají konstruovány zvlášť pro děti od 0 do 36 měsíců a od 3 do 18 let.

36 Percentilové křivky Percentilové křivky člení graf do pěti pásem, podle nichž je možno dítě libovolného věku zařadit podle tělesné výšky a hmotnostně-výškového poměru do následující škály: DÍTĚ percentil podle výšky podle BMI nad obézní nad velmi vysoké s nadměr.hm. 75. až vysoké robusní 25. až střední proporcionelní 3. až malé štíhlé pod velmi malé hubené

37

38

39

40

41 Zdravotní a očkovací průkaz
zpráva o novorozenci preventivní prohlídka - při převzetí do péče - v šesti týdnech věku - ve třech, šesti, dvanácti, osmnácti měsících věku - ve třech, pěti, sedmi, devíti, jedenácti, třinácti, patnácti, sedmnácti letech věku výstupní prohlídka v devatenácti letech

42 Zdravotní a očkovací průkaz obsah preventivních prohlídek
hmotnost, výška, puls, tlak psychomotorický vývoj stav výživy zrak, sluch řeč (5 let) test školní zralosti (5 let) vyšetření lipidů při pozitivním rodinné anamnéze odchylky od fyziologického stavu nemocnost, hospitalizace, medikace, antibiotika očkování

43 Studijní literatura Komárek L, Provazník K, a kol. Ochrana a podpora zdraví, Praha: Nadace CINDI, 3.lékařská fakulta UK; 2011, s.99 Matoušek O Rodina jako instituce a vztahová síť: třetí vydání, Praha: SLON; 2003, s.161, ISBN Provazník K, Komárek L a kol. Prevence v praxi, Praha: Nadace CINDI; 2009, s. 600, ISBN Vágnerová M Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání, Praha: Karolinum; 2005, s.468, ISBN


Stáhnout ppt "Ústav zdraví dětí a mládeže"

Podobné prezentace


Reklamy Google