Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA
Věcná práva (§979 – 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Věcná práva - panství nad věcí
absolutní majetková práva působí vůči každému (§976 NOZ) povinnost nerušit (nezasahovat do tohoto práva) věci hmotné i nehmotné, připouští-li to jejich povaha JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Držba Věcná práva držitelem je ten, kdo vykonává právo pro sebe (§987)
Podmínky držby 1) faktické ovládání věci 2) vůle nakládat s věcí jako s vlastní držet lze právo, které lze převést na jiného a umožňuje opakovaný výkon (držet lze i vlastnické právo) řádná držba (§991 NOZ) – zakládá se na platném právním titulu poctivá držba (§992 NOZ) – má z přesvědčivého důvodu za to, že mu náleží právo, které vykonává pravá držba (§993 NOZ) – neprokáže se, že nenabyl nepoctivě (svémocně, lstí či snahou o přeměnu výprosy v držbu) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 Držba vlastnického práva
Věcná práva Držba vlastnického práva z poctivé držby vlastnického práva vyplývá právo: 1) věc držet 2) věc užívat 3) věc požívat a brát plody 4) nakládat s věcí 5) bránit se neoprávněnému zásahu poctivý držitel má nárok na náklady k zachování podstaty a účelně vynaložené ke zvýšení užitečnosti či hodnoty změny ze záliby – nárok jen do výše zvýšené hodnoty JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 právo domáhat se, aby se rušitel zásahů zdržel a uvedení
Věcná práva Ochrana držby právo domáhat se, aby se rušitel zásahů zdržel a uvedení do původního stavu právo zmocnit se znovu věci, která mu svémocně odňata, nepřekročí-li hranice nutné obrany prekluzivní lhůta k podání žaloby na ochranu držby jeden rok od doby, kdy mohl žalobu podat poprvé (navíc zde i subjektivní lhůta 6 týdnů) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 Detence Věcná práva faktické nakládání věcí
je s ní nakládáno jako s věcí cizí i detence může být oprávněná či neoprávněná JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 Vlastnictví (§1011an. NOZ) Věcná práva absolutní panství nad věcí
zákaz nad míru přiměřenou poměrům rušit práva ostatních nebo zneužívat vlastnictví (§1012 NOZ) Omezení ze zákona (§1013 an. NOZ) povinnost nerušit zákaz imisí (§1013 OZ) některá další omezení k ochraně sousedních pozemků (aby tam nestékala voda, např. nesázet stromy těsně u hranice pozemku) rozhrady (§1024 NOZ), nezbytná cesta (§1029 NOZ) Vyvlastnění a omezení vlastnického práva (§1037 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 Ochrana vlastnického práva lze žalovat
Věcná práva Ochrana vlastnického práva lze žalovat a) na vydání b) na zdržení se zásahu JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 Nabytí vlastnického práva
Věcná práva Nabytí vlastnického práva převod vlastnického práva (nabytí na základě smlouvy) a) movitá věc individuálně určená – nabývá se již účinností smlouvy, není-li dohodnuto jinak b) movitá věc určená podle druhu – lze nabýt až po odlišení od ostatních věcí c) vlastnictví věcí nemovitých se nabývá jejich zapsáním do katastru nemovitostí JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

10 Nabytí od nevlastníka (§1109 NOZ)
Věcná práva Nabytí od nevlastníka (§1109 NOZ) věc nezapsaná ve veřejném seznamu a nabyl v dobré víře a) ve veřejné dražbě b) od podnikatele při podnikatelské činnosti v rámci běžného obchodního styku c) za úplatu od někoho, komu vlastník věc svěřil d) od neoprávněného dědice, jemuž bylo dědictví potvrzeno e) při obchodu s investičním nástrojem f) při obchodu na komoditní burze JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

11 Přivlastnění (§1045 NOZ) Věcná práva
věc, která nikomu nepatří, nebrání-li v tom zákon opuštěná movitá věc je věcí ničí opuštěná nemovitá věc připadne státu není-li vykonáváno vlastnické právo má se za to, že věc vlastník opustil a) u movité věci po 3 roky b) u nemovité věci po 10 let movitá věc pro vlastníka zjevně nepatrné hodnoty, kterou nechal na místě přístupném veřejnosti – má se za to, že byla opuštěna JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

12 Nález (§1051 NOZ) Věcná práva
kdo věc ztratil, zůstává vlastníkem (ztratil jen faktickou držbu) nálezce vrátí věc vlastníkovi není-li vlastník znám – odevzdá obci, kde se našla, obec vyhlásí obvyklým způsobem, že se věc našla nepřihlásí-li vlastník do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může ten, kdo má věc u sebe (nálezce, obec i jiná osoba) zacházet s věcí jako poctivý držitel nálezce nárok na úhradu nutných nákladů a nálezné JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

13 Nález skryté věci (§1062 NOZ)
Věcná práva Nález skryté věci (§1062 NOZ) věc zakopaná, zazděná nebo jinak skrytá – stejný režim jako u nálezu ztracené věci pokud vlastník o věci věděl – nepřísluší nálezci nálezné není-li vlastník znám – oznámí vlastníkovi pozemku a obci nepřipadne-li věc státu, obci či kraji dohodne se s vlastníkem pozemku, kdo z nich si věc ponechá a vyplatí druhému polovinu její ceny JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

14 Přirozený přírůstek (§1066 NOZ)
Věcná práva Přirozený přírůstek (§1066 NOZ) přírůstky věci (fructus naturales) plody půdy (úroda, ovoce na stromech), mláďata zvířat vlastnictví se nabývá oddělením přírůstky peněz, cenných papírů apod. (fructus civilis) úroky, dividendy naplavenina a strž (§1068 NOZ) vodní koryto vzniklé strží nebo vznikem ostrova se stává vlastnictvím vlastníka původního koryta (§1071 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

15 Zpracování (§1074 NOZ) Smísení (§1078 NOZ) Stavba (§1083 NOZ)
Věcná práva Zpracování (§1074 NOZ) zpracovány movité věci více vlastníků, nelze oddělit, přísluší tomu, kdo materiálem či prací nejvíce přispěl Smísení (§1078 NOZ) Stavba (§1083 NOZ) postaví-li s využitím cizí věci na svém pozemku, stane se stavba jeho součástí – náhrada vlastníkovi cizí věci Přestavek (§1087 NOZ) vlastní stavba zasahuje jen malou částí na cizí pozemek, stane se cizí pozemek vlastnictvím zřizovatele stavby; náleží náhrada; je nutná dobrá víra zřizovatel stavby JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

16 Vydržení Věcná práva I) řádné vydržení (§1089 NOZ)
poctivý držitel držel vlastnické právo nepřerušeně po zákonem stanovenou dobu u věcí movitých - 3 roky u věcí nemovitých - 10 let započítává se i předchozí držba poctivého držitele vždy je nutná pravost držby II) mimořádné vydržení (§1095 NOZ) neprokáže důvod držby, ale neprokáže se ani nepoctivý úmysl držitele – dvojnásobně dlouhá vydržecí doby JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

17 Další způsoby nabytí vlastnického práva
Věcná práva Další způsoby nabytí vlastnického práva ze zákona úředním rozhodnutím (§1114) dnem, jenž je v rozhodnutí určen JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

18 Spoluvlastnictví (§1115an. NOZ)
Věcná práva Spoluvlastnictví (§1115an. NOZ) více osobám náleží věc společně každý spoluvlastník má právo k celé věci (to je omezeno jen stejným právem ostatních spoluvlastníků) každý je vlastníkem spoluvlastnického podílu podílem právo volně nakládat předkupní právo (§1124 NOZ) z právního jednání ohledně společné věci všichni společníci povinni i zavázáni jednotně a nerozdílně JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

19 Správa společné věci (§1126 NOZ)
Věcná práva Správa společné věci (§1126 NOZ) preferuje se dohoda o běžné správě - princip majorizace podle velikosti podílů (pokud nedosáhnou dohody) rozhodnutí o podstatné záležitosti – nutná 2/3 většina; přehlasovaný může žádat, aby soud rozhodnutí zrušil možno zvolit správce společné věci JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

20 II) Oddělení ze spoluvlastnictví a jeho zrušení
Věcná práva II) Oddělení ze spoluvlastnictví a jeho zrušení nikdo není povinen setrvávat ve spoluvlastnictví – právo žádat o své oddělení či zrušení spoluvlastnictví (§1140 NOZ) možnost zániku dohodou nebo rozhodnutím soudu nedojde-li k dohodě (nutná je dohoda všech), může kterýkoli spoluvlastník podat návrh na rozdělení a vypořádání Postup soudu při zrušení spoluvlastnictví 1) soud primárně zkoumá, zda věc lze reálně rozdělit, 2) nelze-li věc reálně rozdělit, přikáže ji jednomu či více spoluvlastníkovi, který zaplatí ostatním náhradu 3) nemá-li nikdo o přikázání zájem (či nedokáže ostatní „vyplatit“) – věc se prodá a peníze rozdělí JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

21 Společné jmění manželů (§708 an. NOZ)
Věcná práva Společné jmění manželů (§708 an. NOZ) vzniká ze zákona uzavřením manželství a s ním i zaniká To, co náleží manželům, má majetkovou povahu a není vyloučeno z právních vztahů, pokud toto bylo nabyto či převzato za doby trvání manželství – vztahuje se na majetek (aktiva) i dluhy některý majetek a dluhy však jsou ze SJM vyňaty zákonný režim, smluvený režim nebo režim založený rozhodnutím soudu JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

22 Ze SJM vyloučený majetek
Věcná práva Ze SJM vyloučený majetek vždy vyňat majetek nabytý před uzavřením manželství 1) slouží osobní potřebě jednoho manžela 2) majetek nabytý za darováním, děděním nebo odkzem pouze jednomu z manželů 3) náhrada nemajetkové újmy na přirozených právech 4) nabyl jeden z manželů jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví 5) nabyl jeden z manželů jako náhradu za majetek v jeho výlučném vlastnictví JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

23 1) dluhy týkající se majetku, který náleží výhradně
Věcná práva Vyloučené dluhy 1) dluhy týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů 2) dluhy, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého z manželů, aniž se jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

24 Společné jmění manželů a podnikání
Věcná práva Společné jmění manželů a podnikání k použití majetku části SJM k podnikání, pokud toto přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, je nutný souhlas druhého manžela s takovýmto užitím (§715 NOZ) analogicky i pokud má jít o nabytí podílu v obchodní společnosti či družstvu (souhlas musí být obecný nikoli pouze pro jednorázový obchod, ale pro možnost kdykoli v budoucnu používat majetek v SJM k podnikání) souhlas se zakládá do sbírky listin obchodního rejstříku JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

25 Smluvený režim (§716 NOZ) Věcná práva
smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje formu veřejné listiny možnost stanovit režim oddělených jmění, v režimu vyhrazujícím vznik SJM ke dni zániku manželství nebo i zúžení nebo rozšíření SJM oproti zákonnému režimu možná je i předmanželská smlouva (účinnost nabyde ke dni vzniku manželství) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

26 Režim založený soudním rozhodnutím
Věcná práva Režim založený soudním rozhodnutím soud může na návrh některého z manželů SJM zúžit nebo i zrušit, pokud je k tomu závažný důvod závažným důvodem např. marnotratnost jednoho z manželů, ohrožení SJM požadavky věřitele na zajištění aj. tento režim lze změnit smlouvou nebo novým soudním rozhodnutím JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

27 Zánik společného jmění manželů
Věcná práva Zánik společného jmění manželů 1) SJM zaniká zánikem manželství (rozvod, smrt, prohlášení za mrtvého) 2) SJM může zaniknout, aniž by zaniklo manželství - prohlášením konkursu na majetek jednoho z manželů (§268 insolvenčního zákona) - soudním výrokem o propadnutí majetku některého z manželů (§ 66 odst. 4 trestního zákoníku) Zaniklo-li SJM za trvání manželství, může jej soud svým rozhodnutím obnovit na návrh jednoho z manželů 3) soudním zrušením ze závažných důvodů a na návrh JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

28 Vypořádání společného jmění manželů (§736 NOZ)
Věcná práva Vypořádání společného jmění manželů (§736 NOZ) při zániku, zrušení či zúžení SJM nutno provést likvidaci dosud společných práv a povinností I) dohodou obsah dohody nesmí ohrozit právo třetí osoby co do obsahu jinak zákon manžele neomezuje II) soudním rozhodnutím a) po rozvodu – soud rozhodne na návrh jednoho z manželů (lze podat ve lhůtě 3 roky) b) při zániku manželství smrtí – soud zahájí řízení o vypořádání SJM automaticky JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

29 Zásady vypořádání SJM, nedojde-li k dohodě
Věcná práva Zásady vypořádání SJM, nedojde-li k dohodě 1) podíly obou manželů na SJM jsou rovné 2) právo požadovat úhradu toho, co vynaložil na společný majetek (např. oprava či úprava věci) a povinnost nahradit, co ze SJM bylo užito na jeho výlučný majetek (např. nákup věcí osobní potřeby z majetku v SJM - ošacení apod.) 3) přihlíží se k potřebám nezletilých dětí (které věci slouží dětem) 4) hledisko péče o rodinu a zásluhy o nabytí a udržení společného jmění (např. alkoholismus, nehospodárnost, aj.) 5) přihlédne se k tomu, jak se který z manželů zasloužil o nabytí a uchování majetkových hodnot v SJM JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

30 III) uplatněním zákonné nevyvratitelné domněnky (§741 NOZ)
Věcná práva III) uplatněním zákonné nevyvratitelné domněnky (§741 NOZ) podmínkou je, že nedošlo do tří let k dohodě ani nebyl dán návrh na soudní rozhodnutí 1) v případě věcí movitých se má za to, že se manželé vypořádali v poměru, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti užívá výlučně jako vlastník (musí jít o trvalé užívání, které není proti vůli druhého manžela) 2) o ostatních věcí movitých a nemovitých platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví; podíly jsou přitom shodné JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

31 Bytové spoluvlastnictví (§1158 NOZ)
Věcná práva Bytové spoluvlastnictví (§1158 NOZ) vztahuje se na byty, nebytové prostory i jejich soubory zákon upravuje spoluvlastnictví domu majiteli jednotek podmínkou – dům s alespoň dvěma byty (jednotkami ?) jednotkou se rozumí byty či samostatné nebytové prostory předmětem spoluvlastnictví jsou společné části domu (tj. části určené ke společnému užívání – základy, chodby, obvodové zdi aj.) velikost spoluvlastnického podílu je dána vzájemnými poměry podlahové plochy jednotek (význam pro hlasování) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

32 Společenství vlastníků (§1194 NOZ)
Věcná práva Společenství vlastníků (§1194 NOZ) je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku zapisované do registru v domě, kde je alespoň pět jednotek alespoň tří různých vlastníků vzniká povinně (§1198 NOZ) Má oprávnění: - vykonávat práva spojená se správou, provozem a opravami spol. částí domu - provozem technických zařízení v domě (kotelna, výtah apod.) - činit právní úkony (zajištění dodávek služeb, pojištění domu, nájem společných částí domu a jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech aj.) Orgány společenství shromáždění - nejvyšší orgán, přijímá stanovy výbor společenství další orgány JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

33 Věcná práva k cizím věcem 1) právo stavby 2) věcná břemena
3) zástavní právo 4) zadržovací právo JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

34 Právo stavby (§1240 NOZ) Věcná práva
zásada superficies solo cedit (stavba je součástí pozemku) právo stavby je věc nemovitá (§1242 NOZ) zapisuje se do veřejného seznamu lze zřídit jen jako dočasné (max. 99 let) právo stavby nabyté vydržením se nabývá na 40 let (jsou-li pro to spravedlivé důvody, lze rozhodnutím soudu prodloužit nebo zkrátit) stavebník má stejná práva jako vlastník a jde-li o užívání pozemku, má stejná práva jako poživatel JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

35 pokud se stavba nestane součástí pozemku - vlastníci
Věcná práva Stavebník má předkupní právo k pozemku a vlastník pozemku má předkupní právo k právu stavby po uplynutí doby, na něž bylo zřízeno práva stavby dá vlastník pozemku stavebníkovi náhradu – výše náhrady činí ½ aktuální hodnoty stavby (§1255 NOZ) ujednáním je možné se od tohoto odchýlit přechodná ustanovení (§3054an. NOZ) pokud stavba a vlastník mají či získají stejného vlastníka – stává se stavba součástí pozemku pokud se stavba nestane součástí pozemku - vlastníci pozemku a stavby mají vzájemně předkupní právo JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

36 Věcná břemena (§1257an. NOZ) Služebnosti
Věcná práva Věcná břemena (§1257an. NOZ) Služebnosti omezení vlastníka věci movité i nemovité zakládající povinnost něco trpět či se něčeho zdržet NOZ rozlišuje tzv. služebnosti, představující povinnost něco trpět či se zdržet, a tzv. reálná břemena, představující povinnost něco konat nebo něco dát 1) omezení ve prospěch konkrétní osoby (práva ryze osobní povahy – v minulosti např. výminek) 2) omezení ve prospěch jiné nemovitosti (jejího vlastníka) (nezáleží na osobě vlastníka; podstatné jen, že vlastní určitou nemovitost) k věci zapisované do veřejného seznamu vzniká zápisem do tohoto seznamu JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

37 služebnost inženýrské sítě
Věcná práva Druhy služebností služebnost inženýrské sítě služebnost okapu právo na vodu služebnost rozlivu služebnost stezky, průhonu, cesty právo pastvy služebnost bytu JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

38 Vznik věcného břemene Věcná práva 1) smlouvou – povinně písemná forma
nutný vklad do katastru – účinky ke dni návrhu 2) dědění – založeno závětí nebo dohodou dědiců o vypořádání (může jít o dědění ze zákona i ze závěti) 3) rozhodnutí státního orgánu (správního orgánu či soudu) jen zákonem dovolený obsah (§135c/3, 142/3, 151o/3 OZ) strpět stavbu, která vznikla neoprávněně na svém pozemku, možnost přístupu k nemovitosti, reálné rozdělení podílového spoluvlastnictví 4) zákon – jde vlastně o veřejnoprávní omezení vlastníka povinnost oklesťovat stromoví, sekat trávník, ochranná pásma apod. 5) vydržení - nelze u nemovitostí, které mohou být jen ve vlastnictví státu či zákonem určených právnických osob JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

39 Zánik věcného břemene Věcná práva
smrt fyzické či zánik právnické osoby zánik nemovitosti, jíž má věcné břemeno sloužit promlčení – není-li po 10 let využíváno zánik schopnosti poskytovat prospěch (pramen trvale vyschl) panující i služebnou nemovitost - do vlastnictví táž osoba smlouva rozhodnutí orgánu zákon JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

40 II) Reálná břemena Věcná práva
věc zapsaná do veřejného seznamu může být zatížena tak, že dočasný vlastník má povinnost něco dát či konat rozdíl oproti služebnostem, kde se vyžaduje jen zdržení se něčeho nebo něco trpět (zde se žádá i „pozitivní“ plnění) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

41 Zástavní právo (§1309an. NOZ)
Věcná práva Zástavní právo (§1309an. NOZ) funkce : 1) zajišťovací a motivační vůči dlužníkovi 2) uhrazovací (uspokojení ze zástavy) při prodeji zástavy je zástavní věřitel z výtěžku prodeje přednostně uspokojen; ostatní věřitelé se uspokojují až po něm lze zajistit i budoucí pohledávku např. u tzv. stavebního úvěru – umožňuje postupně čerpat peníze k proplácení prací a nákladů v průběhu stavby akcesorická povaha zástavního práva jeho vznik i trvání jsou spjaty se zajišťovanou pohledávkou, při splacení pohledávky zaniká JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

42 Závazkové právní vztahy
Způsoby vzniku zástavního práva I) zástavní smlouvou (vždy musí být písemná, jinak je neplatná) A) hypotekární zástava – na věci nemovité vznik vkladem zástavního práva do katastru nemov. B) zástava ruční – na věci movité k platnosti nutné předání věci věřiteli (§1317 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

43 Závazkové právní vztahy
II) Smlouvou ve spojení s rozhodnutím soudu typicky dědická dohoda III) Rozhodnutím soudu soudcovské – exekuční zástavní právo žádost věřitele, který se namísto zpeněžení nemovitosti dražbou spokojí s pouhým zřízením zástavního práva IV) Jinou skutečností stanovenou přímo v zákoně (zákonné zástavní právo) není nutná smlouva ani rozhodnutí orgánu veřejné moci JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

44 Závazkové právní vztahy
Práva a povinnosti ze zástavního práva I) před splatností pohledávky věci movité řádně opatrovat (povinnosti schovatele) právo věc užívat jen s výslovným souhlasem zástavce při poklesu ceny věci – právo žádat doplnění zástavy II) po splatnosti pohledávky právo uspokojit se zpeněžením zástavy může si však zvolit i jiný způsob uspokojení – např. srážky ze mzdy JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

45 Závazkové právní vztahy
Zadržovací právo (§1395 NOZ) cizí movitou věc, kterou má někdo u sebe a má povinnost vydat, může zadržet pro zajištění splatného dluhu osoby, jíž by měl jinak věc vydat zadržet nelze věc, již má u sebe neprávem (zejména pokud se jí zmocnil se jí násilím nebo lstí) možnost zpeněžení obdobně jako u zástavního práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

46 Katastr nemovitostí nová úprava – zákon 256/2013 Sb. Věcná práva
Předmětem evidence jsou: 1) pozemky v podobě parcel 2) budovy spojené se zemí pevným základem 3) byty a nebytové prostory (jednotky podle ZOVB) 4) rozestavěné budovy, byty či nebytové prostory JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

47 Druhy zápisu Věcná práva 1) Vklad
vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence vyjmenovaných práv: 2) Záznam označuje právo hospodařit s majetkem ve vlastnictví subjektu veřejného práva (státu, obce apod.) 3) Poznámka informace o omezení v možnosti nakládat, exekuci apod. 4) Poznámka spornosti zápisu někdo se domáhá u soudu určení, že stav zapsaný v katastru neodpovídá skutečnosti JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA"

Podobné prezentace


Reklamy Google