Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Ekologické závazky státu Jak dál s velkým dluhem České republiky Tisková konference Ministerstva financí ČR 10. dubna 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Ekologické závazky státu Jak dál s velkým dluhem České republiky Tisková konference Ministerstva financí ČR 10. dubna 2008."— Transkript prezentace:

1 1 Ekologické závazky státu Jak dál s velkým dluhem České republiky Tisková konference Ministerstva financí ČR 10. dubna 2008

2 2 Ekologické škody Škody způsobené 45 lety extenzivního komunistického hospodaření (před rokem 1992) Při prodejích podniků se stát zavázal, že ekologické škody odstraní Závazek je platný, právně vymahatelný a sankcionovatelný (riziko arbitráží) Odkládáním řešení hrozí zvětšení rozsahu a objemu e kologických škod

3 3 Rozsah ekologických závazků státu 1992 - 2007 Ukončeno 32 % smluv (počet) Vynaloženo 26 % ze schválených garancí (Kč) 99 nabyvatelů310 nabyvatelů mld. Kč

4 4 Historie odstraňování Počty zahájených výběrových řízení 2006 … 175 2007 … 219 Zbývá > 1 100 V období 5/2004 až 7/2006 bylo zad á v á n í veřejných zak á zek z rozhodnut í ministra financ í pozastaveno mld. Kč

5 5 Spolana V roce 2003 uzavřena smlouva na demolici a odstranění zátěže SAE (zejména rtuť) 2003-2004 zjištěny dioxiny Nutno navýšit garanci vládou ČR Nutná nová veřejná zakázka Původní cena cca. 750 mil. Kč Nový odhad až 2,5 mld. Kč

6 6 Paramo Deponie Časy Řešeno od roku 1995 Aplikována řada sanačních postupů od různých dodavatelů Skutečně zjištěné objemy dehtů byly výrazně vyšší než projektovaný předpoklad Ukončení plánováno na 2010 ( tře tí dodavatel) Plocha mimo hlavní areál Analýza rizika až v roce 2002 (dodatečná) Ekologická škoda byla zjištěna až při komerční výstavbě

7 7 Postup odstraňování Jednotlivé etapy odstraňování: 1.Analýza rizik 2.Dodatečný průzkum 3.Studie proveditelnosti 4.Pilotní pokusy 5.Schválení postupu (MŽP,ČIŽP) 6.Sanace 7.Monitoring 8.Postsanační monitoring 9.Potvrzení dosažení limitů (ČIŽP, Supervizor) Na většinu z navazujících kroků je povinnost vypsání výběrového řízení pro každou dílčí lokalitu podle zákona o veřejných zakázkách Minimálně 7 výběrových řízení x 1-5 měsíců průběh výběrových řízení = V průměru 2 roky jen na interní administrativu (pokud se nikdo neodvolá k ÚOHS) Od analýzy rizik až do začátku sanace uběhne minimálně cca. 5 let

8 8 Vyhodnocení stavu Pravidla zadávání veřejných zakázek Odvolávání účastníků Objevování nových nepředpokládaných škod Prodlužování a prodražování prací Šíření znečištění průsaky apod. Omezení regionálního rozvoje Omezení majitelů v nakládání s majetkem Následky Obtíže Budoucí Rizika Žaloby nabyvatelů na škodu způsobenou nemožností užívat majetek včetně možných arbitráží Stálý růst cen přípravných a sanačních prací Objevování nových ekologických škod Omezený objem financí z privatizačních zdrojů Nutnost zásadně urychlit a zefektivnit odstraňování starých ekologických zátěží a minimalizovat technická a finanční rizika Cíl = Řešení do roku 2015

9 9 Kroky k řešení situace K 31.12.2006 ukončení činnosti FNM a přechod jeho agend na Ministerstvo financí ČR Zpracování analýzy situace a variant dalšího postupu, analýza předložena k posou z ení vládě ČR v říjnu 2007 Vláda uložila MF, aby materiál dále rozpracovalo. MF ČR tedy posouzením variant a návrhem optimálního řešení pověřilo renomovanou mezinárodní poradenskou firmu A.T.Kearney Společnost A.T.Kearney předložila Ekonomickou a právní analýzu možných variant řešení odstraňování ekologických zátěží vzniklých před privatizací a návrh optimálního řešení ( b řezen 2008) MF ČR na základě materiálu A.T.Kearney připravilo návrh materiálu pro Vládu ČR, který nyní předkládá do mezirezortního připomínkového řízení

10 10 Stávající způsob řešení s vyšším počtem ú ředn í ků M í sto odstraněn í š kod st á tem finančn í kompenzace majitelům privatizovan é ho majetku Komplexn í výběrov é ř í zen í na gener á ln í ho dodavatele, kontrola a n á sledn á platba st á tem Analýza A.T.Kearney ABC Posouzení tří variant řešení: Ekonomická a právní analýzaPrávní analýza - Finanční náročnost - Možnost stanovit strop výdajů státu - Možnost optimalizace finančních toků - Možnost efektivní kontroly výdajů - Motivace snižovat náklady - Dopad na financování regionálního rozvoje z fondů EU Soulad s právními předpisy Vliv součinnosti nabyvatelů Možnosti smluvního zajištění Právní dosažitelnost přenosu rizik Riziko dopadu legislativních změn Časová náročnost Transparentnost Možnost přenesení rizik z MF na třetí subjekt

11 11 Příklady posuzování 11 Možnost stanovit strop výdajů státu Možnost optimalizace finančních toků Konečný termín odstranění škod Motivace snižovat náklady

12 12 Souhrnný výsledek analýzy Posuzovaný okruhABC Finanční náročnost - -- - -- + -- - -- - ++ + Časová náročnost - -- + - + -- ++ + - Administrativní náročnost -+-+ -- - + ++ Právní dopady ++ + -- + ++ Organizační náročnost --+

13 13 Rizika jednotlivých variant 13 Přehled rizik státu Riziko Varianta Eliminace rizika ABC Zvyšování zbytkové ekologické garance  V případě varianty B lze riziko eliminovat, u varianty C riziko není podmínky kvazikoncese - cena uchazeče je cena maximální Nárůst cen prací v čase  U varianty C riziko není podmínky kvazikoncese - cena uchazeče je cena maximální „Obecné“ ohrožení nebudou-li ekologické zátěže vyřešeny v čas  Riziko je možné eliminovat jen za předpokladu u varianty A navýšením počtu úředníků u varianty B podpisem všech dodatků k ES na finanční kompenzaci Vynutitelnost podpisu dodatků k ES  Riziko v případě varianty B nelze eliminovat Stanovení akceptovatelné výše finanční kompenzace  Riziko u varianty B lze eliminovat dosažením souhlasu nabyvatelů se stanovenou výší finanční kompenzace na základě analýzy rizika  Riziko státu, které lze eliminovat  Riziko státu, které nelze eliminovat Riziko není

14 14 Výhody a rizikaABC Limit celkové výše plnění (zastropování výdajů) Není Je (zpochybnitelný) Zajištěno smlouvou (garantuje soukromý subjekt) Organizace odstranění Stát (více než 1 100 výběrových řízení) Soukromý subjekt Úhrada Během odstraňování škod Předem s následným vyúčtováním Po odstranění škod Nositel rizik finančních a technických StátNabyvatelDodavatel Riziko veřejné podporyNení Vysoké (hrozí sankce EU) Není Stávající způsob řešení s vyšším počtem úředníků M í sto odstraněn í š kod st á tem finančn í kompenzace majitelům privatizovan é ho majetku Komplexn í výběrov é ř í zen í na gener á ln í ho dodavatele, kontrola a n á sledn á platba st á tem ABC Závěry analýzy A.T.Kearney Optimální varianta„Záložní“ varianta

15 15 Popis navrhované optimální varianty Ke změně dojde v jednom segmentu řešení ekologických škod: Role jednotlivých subjektů při odstraňování škod NyníNově Zadání (co se má odstraňovat) Stát Kontrola odstranění škodStát (ČIŽP) Provádění sanace Dodavatelé (Vybraní na základě jednotlivých výběrových řízení) Dodavatel (Vybrán 1 výběrovým řízením) Konečná úhrada nákladůStát

16 16 Popis navrhované optimální varianty Dodavatel, který převezme odpovědnost a rizika spojená s odstraněním ekologických škod bude vybrán ve veřejném výběrovém řízení Tzv. kvazikoncese umožňuje dojednat pevnou a nepřekročitelnou cenu (dodavatel plně přejímá rizika objevení nových dosud neznámých zátěží) Cena bude jediným kritériem 2. kola veřejného výběrového řízení na dodavatele (po splnění kvalifikačních kritérií v 1. kole) MF ČR předpokládá, že nabídkové ceny budou nižší než je zbytková garance, která k 1.2.2008 činila 96,194 mld. k orun (bez DPH) Právní kroky

17 17 Popis navrhované optimální varianty Části odměny budou splatné až po dokončení prací na jednotlivých lokalitách a potvrzení výsledku rozhodnutím ČIŽP Splácení provedených prací bude rozděleno na 20 let – stát tedy ročně splatí maximálně 5,723 mld. korun (nesplacené částky budou úročeny ve výši oficiální inflace) Postupné splácení zajistí řešení ekologických zátěží do roku 2015 a současně rozloží úhradu v čase ve vazbě na zdroje státu Zachována je i možnost předčasného splacení pokud by to bylo pro stát výhodné Financování

18 18 Popis navrhované optimální varianty Garance řádného a včasného provedení prací dodavatelem: Systém smluvních pokut pro případ prodlení dodavatele s plněním kterékoli dílčí části plnění veřejné zakázky (termíny stanovuje ČIŽP) Možnost započtení smluvních pokut proti ceně plnění dodavatelem Odpovědnost dodavatele za škodu vzniklou MF ČR či třetím osobám v důsledku prodlení s odstraňováním ekologické zátěže Možnost vypovězení části či celé smlouvy v případě prodlení Růst cen vstupů a prací motivující k co nejrychlejšímu provedení prací Platební podmínky – platby pouze po úplném odstranění zátěží

19 19 Další postup Připomínkové řízení, včetně stanoviska ÚOHS Předložení koncesního projektu vládě ČR Realizace výběrového řízení Hodnotící komisi jmenuje vláda ČR Předložení koncesní smlouvy ke schválení vládě ČR Celková doba 10 měsíců až 1,5 roku

20 20 Náš cíl Zabránění významným hrozícím rizikům a arbitrážím Náprava životního prostředí a jeho ochrana před dalším poškozováním Omezení a fixace nákladů státu Snížení technických a ekonomických rizik státu Splnění závazků ČR vyplývajících z ekologických smluv Splnění závazků ČR vůči Evropské unii a umožnění čerpání zdrojů z EU pro regiony Transparentně Efektivně Včas: do roku 2015


Stáhnout ppt "1 Ekologické závazky státu Jak dál s velkým dluhem České republiky Tisková konference Ministerstva financí ČR 10. dubna 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google