Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny ve zdanění příjmů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny ve zdanění příjmů"— Transkript prezentace:

1 Změny ve zdanění příjmů
doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

2 Koncepce příklon k rovné dani, ale jen ve změnách sazby, ne v ostatních konstrukčních prvcích výnos daně z příjmů právnických osob by se neměl snižovat, u daně z příjmů fyzických osob by snížení výnosu mělo být podstatně menší než odpovídá změně nominální sazby parametrické i tvrdé změny v konstrukci základu daně z příjmů právnických osob zdanění superhrubé mzdy + zvýšení standardních slev → zvýšení progresivity daně z příjmů fyzických osob

3 Daň z příjmů právnických osob

4 Příjmy osvobozené PO ruší se:
úroky z hypotéčních zástavních listů i při splnění podmínek nově: příjmy z dividend vyplácených dceřinou společností – rezidentem – mateřské společnosti. příjmy z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti – rezidentovi – nebo stálé provozovně společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU.

5 Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob

6 Úprava výsledku hospodaření
zvýšení částku neuhrazeného závazku po 36 měsících od splatnosti ne závazky daňově neuznatelné a právně napadené ne dohadné položky pasivní nebo rezervy, snížení po splnění výše uvedeného závazku cena obvyklá ruší se „daňová cena“ úroku neupravuje se o oceňovací rozdíl cenného papíru nebo finančního derivátu

7 Odpisování Vstupní cena osobního automobilu není omezena částkou Kč. Ruší se odpisová skupina 1a a osobní automobily se odpisují ve skupině II. Časové odpisování nelze přerušit.

8 Nově uznatelnost nákladů
ne: sociální pojistné za OSVČ atd. hodnota nealkoholických nápojů ke spotřebě zaměstnanců na pracovišti ano: pojistné za pojištění rizika za dobu dočasné pracovní neschopnosti limit: cestovní náhrady zaměstnanců

9 Omezení uznatelnosti úroků – jen u PO
úhrn za ZO přesahuje částku: jednotná úroková míry + 4 % za všechny úvěru za ZO = průměr z referenční hodnoty úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit pro splatnost 12 měsíců pro každou měnu (vždy po měsících), z podřízených úvěrů a půjček plynou z úvěrů a půjček, kde úrok nebo splatnost jsou odvozovány od výsledku hospodaření poplatníka,

10 Omezení uznatelnosti úroků II
úhrn úvěrů v průběhu ZO přesahuje 6 (4) násobek výše vlastního kapitálu, úhrn úvěrů u osob spojených v průběhu ZO přesahuje 2 násobek výše vlastního kapitálu je-li příjemcem úvěru banka nebo pojišťovna 3 násobek vlastního kapitálu obecně neplatí do Kč za ZO (ne u spojených osob)

11 Finanční pronájem minimální doba pronájmu: neuznatelné finanční výdaje
movité věci – standardní doba odpisování nemovitosti – 30 let neuznatelné finanční výdaje 1 % z nájemného, pokud přesahuje Kč za ZO ruší se leasingové odpisy ruší se překvalifikace při předčasném zrušení

12 Nově závazné posouzení
poměrné uznávání nákladů i u nemovitosti jen zčásti používané k podnikání technické zhodnocení nebo oprava projekt výzkumu a vývoje a jeho kalkulace

13 Daň z příjmů fyzických osob I

14 Příjmy osvobozené jinak nově ne:
převod cenných papírů a majetkových účastí nově ano: dávky úrazového pojištění nově ne: úroky z hypotéčních zástavních listů příjmy z reklam v ZOO

15 Převod cenných papírů a majetkových účastí
časový test 6 měsíců investiční cenný papír + podíl na ZK do 5 % 5 let ostatní cenné papíry majetkové účasti

16 Investiční cenný papír
akcie a jim odpovídající cenné papíry dluhopisy a podobné cenné papíry všechny ostatní obvykle obchodované cenné papíry, které opravňují nabýt cenné papíry upsáním nebo výměnou atd. cenné papíry kolektivního investování

17 Nestandardní odpočty úroky z úvěrů na bytové potřeby (u nerezidentů omezeně) dary na veřejně prospěšné účely příspěvky na penzijní připojištění pojistné na životní pojištění zaplacené členské příspěvky odborové organizaci daňová ztráta odpočet výdajů na projekty výzkumu a vývoje odpočet části výdajů na výchovu učňů úhrady za zkouška ověřující další vzdělávání (max Kč)

18 Sazba daně lineární sazba ruší se: 2008 15 % 2009 12,5 %
% ,5 % ruší se: společné zdanění manželů výpočet daně z příjmů za více zdaňovacích období

19 Sociální slevy na dani druh slevy 2007 2008 základní 7 200 Kč
Kč ( Kč) na částečnou invaliditu 1 500 Kč 2 520 Kč na plnou invaliditu 3 000 Kč 5 040 Kč držitel průkazky ZTP/P 9 600 Kč pro studenta 2 400 Kč 4 020 Kč na manžela(ku) 4 200 Kč

20 Daňové zvýhodnění sleva na jedno dítě
2007: Kč 2008: Kč, 2009: Kč podmínky pro daňový bonus zůstávají

21 Standardní slevy v zálohách
typ 2007 2008 základní 600 Kč 2 070Kč částečná invalidita 125 Kč 210 Kč plná invalidita 250 Kč 420 Kč ZTP/P 800 Kč 1 345 Kč pro studenta 200 Kč 335 Kč daňové zvýhodnění na dítě 500 Kč 890 Kč

22 Příjmy ze závislé činnosti
také příjmy likvidátorů příjem se zvyšuje o nákladové sociální pojistné placené za zaměstnance zaměstnavatelem osvobození: přechodné ubytování – jen do Kč měsíčně příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění + soukromé životní pojištění – se sjednocuje na Kč u jednoho zaměstnavatele za ZO

23 Výpočet zálohy u hlav. zam.
2007 2008 hrubá mzda - sražené pojistné + pojistné zaměstnavatele = ZÁKLAD DANĚ * sazba = základní záloha - slevy na dani = záloha na daň

24 Výpočet zálohy u hlav. zam.
2007 2008 = Kč = Kč 2 618 Kč 4 050 Kč = Kč = Kč

25 Samostatné základy daně – závislá činnost
dohoda o provedení práce dohoda o pracovní činnosti 2007 2008 hrubá mzda 5 000 základ daně 5 450 4 375 6 750 srážka daně 750 817 656 1 012 čistý příjem 4 250 3 958 3 719 3 363

26 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
sociální pojistné není daňově uznatelný výdaj ruší se minimální základ daně

27 Změny v pojistném sociálního pojištění
Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.

28 Hlavní témata… Změny v účasti… (rozšíření skupin účastníků)
Změny ve složení vyměřovacích základů (rozšíření, více položek vstupuje…) Rozšíření platnosti maximálního vyměřovacího základu (omezení progresivity a solidarity systému) Lhůty pro podání přehledu (sjednocení, tedy zjednodušení)

29 Účastníci pojištění – zaměstnanci
VZP Dříve odvozeno od účasti na NP Nově odvozeno od existence příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6 DPFO) nově tedy je zaměstnancem člen představenstva, dozorčí rady, likvidátor, prokurista SZ bez významnějších změn

30 Vyměřovací základy VZP+SZ
úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků…. Tedy se nově rozšiřuje o výhody/požitky ve výši, která je pro účely daňové příjmem ze závislé činnosti (viz např. 1 % VC OA) VZP X SZ např. u tantiém se platí pojistné na VZP, ale ne na SZ…

31 Max VZ (SZ i VZP) LIMIT: 48 násobek průměrné mzdy, *1,0753 (=21560) *48 = = Kč / rok jednotný pro zaměstnance a OSVČ nekrátí se přeplatek se obecně vrací pouze zaměstnanci, a to jen na žádost, a to jen podíl zaměstnance

32 Hlavní změny v daních ze spotřeby od 1. 1. 2008
doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.

33 Právní předpisy (1) Změny v zákoně o DPH
(2) Změny v zákoně o spotřebních daních (SD) (3) Tři nové „energetické“ daně vně systému SD  daň ze zemního plynu a některých dalších plynů  daň z pevných paliv  daň z elektřiny

34 Změny v zákoně o DPH  1. Snížená sazba se zvyšuje z 5 %  9 %
 zboží (výběr): - potraviny vč. nápojů - knihy vč. učebnic, noviny, časopisy - léčiva, zdravotnické prostředky  služby (výběr): - ubytovací - hromadná doprava osob - vstupné na výstavy, koncerty, do divadel, zámků - posiloven, saun

35 Změny v zákoně o DPH  2. Bytová výstavba (BV)
= byty, rodinné domy, bytové domy  bez ohledu na velikost podlahové plochy 2007: snížená sazba (5 %) SMP … stavební a montážní práce dodání staveb BV převody staveb BV (do 3 let) SMP spojené s opravami a technickým zhodnocením SMP spojené s výstavbou

36 Změny v zákoně o DPH  Problém:
končí přechodné období vyjednané přístupovou smlouvou pro uplatnění snížené sazby DPH u bytové výstavby  základní sazba (19 %)

37 Změny v zákoně o DPH  Řešení problému:
(1) využití směrnice umožňující zahrnovat vybrané služby s vysokým podílem lidské práce do snížené sazby DPH  přechodné období do konce roku 2010 pro služby spojené s opravami a technickým zhodnocením bytové výstavby  snížená sazba daně z 5 %  9 %

38 Změny v zákoně o DPH  (2) rozšíření definice staveb pro sociální bydlení 2007  domovy důchodců  dětské domovy  ústavy sociální péče  a podobná zařízení

39 Změny v zákoně o DPH  2008  byt pro sociální bydlení
– celková podlahová plocha  120 m2  rodinný dům pro sociální bydlení – celková podlahová plocha  350 m2  bytový dům pro sociální bydlení – bytový dům, v němž nejsou jiné byty než byty pro soc. bydlení  lůžková zařízení hospicového typu  kojenecké ústavy a dětské domovy  zařízení sociálních služeb  a další  včetně jejich příslušenství

40 Změny v zákoně o DPH   sociální bydlení (SB)  snížená sazba (9 %)
dodání staveb SB převody staveb SB (do 3 let) SMP spojené s výstavbou, opravami a technickým zhodnocením SMP, jejichž výsledkem je přeměna bytu, rodinného a bytového domu či nebytového prostoru na stavbu SB

41 Změny v zákoně o DPH  3. Skupinová registrace k DPH jako nový prvek
- plátcem daně je skupina spojených osob (kapitálově nebo jinak spojených) se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku - za skupinu jedná zastupující člen - vstup do skupiny umožněn plátci DPH i osobě, která není plátcem daně - členové skupiny odpovídají za splnění povinností společně a nerozdílně - po vystoupení ze skupiny nebo jejím zrušení se všichni členové stávají plátci daně

42 Změny v zákoně o DPH  Skupina Osoba mimo skupinu pravidla
standardní pravidla není předmět DPH

43 Změny v zákoně o DPH  Další možné výhody: Cílová skupina společností:
- příznivý dopad na cash flow - absolutní úspory na dani - snížení některých administrativních nákladů - aj. Cílová skupina společností: - finanční, pojišťovací, investiční aj. vč. servisních společností poskytujících služby První skupiny vzniknou až od

44 Změny v zákoně o DPH 4. Nové právo plátce daně, resp. nová povinnost správce daně - možnost požádat MF o závazné posouzení, zda je zdanitelné plnění z hlediska sazby daně správně zařazeno do základní nebo snížené sazby daně (správní poplatek 10 000 Kč)

45 Změny v zákoně o SD  1. Vyčlenění zemního plynu a dalších plynů z předmětu SD 2007 2008 SD z minerálních olejů, v tom zemní plyn daň ze zemního plynu SD z lihu SD z vína a meziprod. SD z piva SD z tabák. výrobků

46 Změny v zákoně o SD  2. Zvýšení sazeb SD u tabákových výrobků
(a) Cigarety Rok Procentní část Pevná Minimální sazba 2007 27 % 0,88 Kč/kus 1,64 Kč/kus 2008 28 % 1,03 Kč/kus 1,92 Kč/kus

47 Změny v zákoně o SD  K 31. 12. 2007 končí přechodné období vyjednané
přístupovou smlouvou pro uplatňování nižší sazby daně než je směrniční minimální sazba:  57 % z MOC a zároveň 64 EUR/1 000 ks  pokud celková SD činí alespoň 101 EUR/1 000 ks, nemusí být splněn hodnotový limit (57 % z MOC)

48 Změny v zákoně o SD  Minimální sazba nebyla splněna v roce 2007
 zvýšení bylo vyvoláno harmonizací. V roce 2008  splněno.

49 Změny v zákoně o SD  (b) Doutníky, cigarillos Rok Pevná sazba 2007
0,90 Kč/kus 2008 1,15 Kč/kus

50 Změny v zákoně o SD  Směrniční minimální sazba daně:  5 % z MOC nebo
 11 EUR/1 000 ks nebo 1 kg Sazba byla splněna již v roce 2007  zvýšení není vyvoláno harmonizací.

51 Změny v zákoně o SD  (c) Tabák ke kouření (d) Ostatní tabák Rok
Pevná sazba 2007 905 Kč/kg 2008 1 280 Kč/kg

52 Změny v zákoně o SD Směrniční minimální sazba daně:  20 % z MOC nebo
 20 EUR/1 kg Sazba byla splněna již v roce 2007  zvýšení není vyvoláno harmonizací.

53 Tři nové daně spotřebního typu
 zavedení je vyvoláno harmonizací  základní mechanizmus: - dodání mezi výrobci a obchodníky nebo mezi obchodníky je bez SD - dodání konečnému spotřebiteli  SD - po aplikaci SD se již další osud nesleduje  není využit režim podmíněného osvobození od SD a režim daňových skladů

54 Daň ze zemního plynu  Předmět: zemní plyn, svítiplyn, vodní plyn aj.
určené pro: a) pohon motorů b) výrobu tepla c) další použití

55 Daň ze zemního plynu Osvobození: Sazby:
- pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách - k výrobě elektřiny - jako pohonná hmota pro plavby po vodách na území ČR s výjimkou soukr. rekreačních plavidel - aj. Sazby: - přímo neporovnatelné vzhledem k jiným základům SD (tuny  MWh spalného tepla) - u zemního plynu výhledově až k roku 2020

56 Daň z pevných paliv Předmět: Osvobození: Sazba:
černé a hnědé uhlí, koks, brikety aj. Osvobození: - k výrobě elektřiny - jako pohonná hmota pro plavby po vodách na území ČR s výjimkou soukr. rekreačních plavidel - k výrobě koksu - aj. Sazba: 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku

57 Daň z elektřiny Předmět: Osvobození: Sazba: elektrická energie
- ekologicky šetrná (sluneční, větrná, vyrobená z biomasy, ve vodních elektrárnách aj.) - vyrobená v dopravních prostředcích, pokud je tam spotřebována - aj. Sazba: 23,80 Kč/MWh  0,0238 Kč/kWh

58 Změny majetkových daní
Lenka Láchová Praha

59 Změny majetkových daní
Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 261/2007 Sb. Část pátá: změna zákona o dani z nemovitostí (Čl. X a XI) Část šestá: měna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (Čl.XII a XIII) projednávaná novelizace daně silniční

60 Změny daně z nemovitostí
v pravomoci obcí možnost osvobození zemědělských pozemků obecně závaznou vyhláškou možnost se nevztahuje na pozemky v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše změna velikosti korekčního koeficientu u obcí do 1000 obyvatel zavedení místního koeficientu

61 Současná hodnota korekčních koeficientů
velikost obce koeficient rozmezí dle vyhlášky do 300 obyvatel 0,3 0,3 – 0,6 301 – 600 obyv. 0,6 0,3 – 1,0 obyv. 1,0 0,3 – 1,4 obyv. 1,4 0,3 – 1,6 ob. 1,6 0,6 – 2,0 ob. 2,0 1,0 – 2,5 ob. 2,5 1,4 – 3,5 nad obyv. 3,5 1,6 – 4,5 v Praze 4,5 2,0 – 5,0

62 Hodnota korekčních koeficientů po 1.1. 2008
velikost obce koeficient rozmezí dle vyhlášky obyv. 1,0 1,0 – 1,4 obyv. 1,4 1,0 – 1,6 ob. 1,6 1,0 – 2,0 ob. 2,0 1,0 – 2,5 ob. 2,5 1,4 – 3,5 nad obyv. 3,5 1,6 – 4,5 v Praze 4,5 2,0 – 5,0

63 Nově zavedený místní koeficient
výše: 2, 3, 4, nebo 5 jednotně pro všechny typy nemovitostí na katastru obce obecně závaznou vyhláškou

64 Změny legislativy jako důvod pro podávání daňových přiznání
Od 2005 změna ve vymezení osoby poplatníka daně z pozemků nájemce poplatníkem pouze u pozemků evidovaných zjednodušeným způsobem Od u pozemku nezastavěného stavbou možnost přiznání podle jednotlivých spoluvlastnických podílů 2008 zemědělské pozemky lze rozhodnutím obce osvobodit od daně z pozemků

65 Změny transferových daní
daň dědická a darovací upřesnění vymezení osoby poplatníka v § 5 upřesnění vymezení předmětu daně v § 6 osvobození dědictví u II. skupiny od daně dědické osvobození darů u I. a II. skupiny od daně darovací daň z převodu nemovitostí úprava prominutí daně

66 Další uvažované změny 2009 – 2010
Zrušení daně z převodu nemovitostí

67 Úpravy daně silniční směrnice 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly změněna směrnicí 2006/37/ES od června 2008 v předmětem silniční daně všechna vozidla nad 3,5 tuny bez ohledu na jejich využití. připravovaná novela zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s usnesením vlády České republiky č. 500 ze dne a s usnesením vlády České republiky č. 630 ze dne 11. června 2007 o Národním programu snižování emisí České republiky.

68 Navrhované změny předmětu daně : § 2 - předmětem daně vozidla nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice. osvobození od daně: § 3 - osvobození vozidel obecní policie, Vězeňské služby České republiky, hybridních vozidel snížení sazby daně ve vazbě na stáří vozidla změna splatnosti daně ve spojení se snížením sazby daně


Stáhnout ppt "Změny ve zdanění příjmů"

Podobné prezentace


Reklamy Google