Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny ve zdanění příjmů doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny ve zdanění příjmů doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Změny ve zdanění příjmů doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

2 Koncepce  příklon k rovné dani, ale jen ve změnách sazby, ne v ostatních konstrukčních prvcích  výnos daně z příjmů právnických osob by se neměl snižovat, u daně z příjmů fyzických osob by snížení výnosu mělo být podstatně menší než odpovídá změně nominální sazby  parametrické i tvrdé změny v konstrukci základu daně z příjmů právnických osob  zdanění superhrubé mzdy + zvýšení standardních slev → zvýšení progresivity daně z příjmů fyzických osob 2

3 Daň z příjmů právnických osob

4 Příjmy osvobozené PO  ruší se:  úroky z hypotéčních zástavních listů i při splnění podmínek  nově:  příjmy z dividend vyplácených dceřinou společností – rezidentem – mateřské společnosti.  příjmy z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti – rezidentovi – nebo stálé provozovně společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU.

5 Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob

6 Úprava výsledku hospodaření  zvýšení  částku neuhrazeného závazku po 36 měsících od splatnosti  ne závazky daňově neuznatelné a právně napadené  ne dohadné položky pasivní nebo rezervy,  snížení  po splnění výše uvedeného závazku  cena obvyklá  ruší se „daňová cena“ úroku  neupravuje se o oceňovací rozdíl cenného papíru nebo finančního derivátu

7 Odpisování  Vstupní cena osobního automobilu není omezena částkou 1 500 000 Kč.  Ruší se odpisová skupina 1a a osobní automobily se odpisují ve skupině II.  Časové odpisování nelze přerušit.

8 Nově uznatelnost nákladů  ne:  sociální pojistné za OSVČ atd.  hodnota nealkoholických nápojů ke spotřebě zaměstnanců na pracovišti  ano:  pojistné za pojištění rizika za dobu dočasné pracovní neschopnosti  limit:  cestovní náhrady zaměstnanců

9 Omezení uznatelnosti úroků – jen u PO  úhrn za ZO přesahuje částku:  jednotná úroková míry + 4 % za všechny úvěru za ZO  = průměr z referenční hodnoty úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit pro splatnost 12 měsíců pro každou měnu (vždy po měsících),  z podřízených úvěrů a půjček  plynou z úvěrů a půjček, kde úrok nebo splatnost jsou odvozovány od výsledku hospodaření poplatníka,

10 Omezení uznatelnosti úroků II  úhrn úvěrů v průběhu ZO přesahuje 6 (4) násobek výše vlastního kapitálu,  úhrn úvěrů u osob spojených v průběhu ZO přesahuje 2 násobek výše vlastního kapitálu  je-li příjemcem úvěru banka nebo pojišťovna 3 násobek vlastního kapitálu  obecně neplatí do 1 000 000 Kč za ZO (ne u spojených osob)

11 Finanční pronájem  minimální doba pronájmu:  movité věci – standardní doba odpisování  nemovitosti – 30 let  neuznatelné finanční výdaje  1 % z nájemného, pokud přesahuje 1 000 000 Kč za ZO  ruší se leasingové odpisy  ruší se překvalifikace při předčasném zrušení

12 Nově závazné posouzení  poměrné uznávání nákladů  i u nemovitosti jen zčásti používané k podnikání  technické zhodnocení nebo oprava  projekt výzkumu a vývoje a jeho kalkulace

13 Daň z příjmů fyzických osob I

14 Příjmy osvobozené  jinak  převod cenných papírů a majetkových účastí  nově ano:  dávky úrazového pojištění  nově ne:  úroky z hypotéčních zástavních listů  příjmy z reklam v ZOO

15 Převod cenných papírů a majetkových účastí časový test6 měsíců investiční cenný papír + podíl na ZK do 5 % 5 let ostatní cenné papíry majetkové účasti

16 Investiční cenný papír  investiční cenný papír  akcie a jim odpovídající cenné papíry  dluhopisy a podobné cenné papíry  všechny ostatní obvykle obchodované cenné papíry, které opravňují nabýt cenné papíry upsáním nebo výměnou atd.  cenné papíry kolektivního investování

17 Nestandardní odpočty úroky z úvěrů na bytové potřeby (u nerezidentů omezeně) dary na veřejně prospěšné účely příspěvky na penzijní připojištění pojistné na životní pojištění zaplacené členské příspěvky odborové organizaci daňová ztráta odpočet výdajů na projekty výzkumu a vývoje odpočet části výdajů na výchovu učňů úhrady za zkouška ověřující další vzdělávání (max. 10 000 Kč)

18 Sazba daně  lineární sazba  200815 %  200912,5 %  ruší se:  společné zdanění manželů  výpočet daně z příjmů za více zdaňovacích období

19 Sociální slevy na dani druh slevy20072008 základní7 200 Kč24 840 Kč (16 560 Kč) na částečnou invaliditu1 500 Kč2 520 Kč na plnou invaliditu3 000 Kč5 040 Kč držitel průkazky ZTP/P9 600 Kč16 140 Kč pro studenta2 400 Kč4 020 Kč na manžela(ku)4 200 Kč24 840 Kč (16 560 Kč)

20 Daňové zvýhodnění  sleva na jedno dítě  2007: 6 000 Kč  2008: 10 680 Kč,  2009: 10 200 Kč  podmínky pro daňový bonus zůstávají

21 Standardní slevy v zálohách typ20072008 základní600 Kč2 070Kč částečná invalidita125 Kč210 Kč plná invalidita250 Kč420 Kč ZTP/P800 Kč1 345 Kč pro studenta200 Kč335 Kč daňové zvýhodnění na dítě 500 Kč890 Kč

22 Příjmy ze závislé činnosti  také příjmy likvidátorů  příjem se zvyšuje o nákladové sociální pojistné placené za zaměstnance zaměstnavatelem  osvobození:  přechodné ubytování – jen do 3 500 Kč měsíčně  příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění + soukromé životní pojištění – se sjednocuje na 24 000 Kč u jednoho zaměstnavatele za ZO

23 Výpočet zálohy u hlav. zam. 20072008 hrubá mzda - sražené pojistné+ pojistné zaměstnavatele = ZÁKLAD DANĚ * sazba = základní záloha - slevy na dani = záloha na daň

24 Výpočet zálohy u hlav. zam. 20072008 20 000 Kč - 2 500 Kč+ 7 000 Kč = 17 500 Kč= 27 000 Kč 2 618 Kč4 050 Kč - 600 Kč- 2 070 Kč = 2 018 Kč= 1 980 Kč

25 Samostatné základy daně – závislá činnost dohoda o provedení práce dohoda o pracovní činnosti 2007200820072008 hrubá mzda 5 000 základ daně 5 0005 4504 3756 750 srážka daně 7508176561 012 čistý příjem 4 2503 9583 7193 363

26 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti  sociální pojistné není daňově uznatelný výdaj  ruší se minimální základ daně

27 Změny v pojistném sociálního pojištění Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.

28 Hlavní témata…  Změny v účasti… (rozšíření skupin účastníků)  Změny ve složení vyměřovacích základů (rozšíření, více položek vstupuje…)  Rozšíření platnosti maximálního vyměřovacího základu (omezení progresivity a solidarity systému)  Lhůty pro podání přehledu (sjednocení, tedy zjednodušení)

29 Účastníci pojištění – zaměstnanci  VZP  Dříve odvozeno od účasti na NP  Nově odvozeno od existence příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6 DPFO)  nově tedy je zaměstnancem člen představenstva, dozorčí rady, likvidátor, prokurista  SZ bez významnějších změn

30 Vyměřovací základy  VZP+SZ  úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků….  Tedy se nově rozšiřuje o výhody/požitky ve výši, která je pro účely daňové příjmem ze závislé činnosti (viz např. 1 % VC OA)  VZP X SZ např. u tantiém se platí pojistné na VZP, ale ne na SZ…

31 Max VZ (SZ i VZP)  LIMIT: 48 násobek průměrné mzdy, 20050*1,0753 (=21560) *48 = =1034 880 Kč / rok  jednotný pro zaměstnance a OSVČ  nekrátí se  přeplatek se obecně vrací pouze zaměstnanci, a to jen na žádost, a to jen podíl zaměstnance

32 Hlavní změny v daních ze spotřeby od 1. 1. 2008 doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.

33 Právní předpisy (1) Změny v zákoně o DPH (2) Změny v zákoně o spotřebních daních (SD) (3) Tři nové „energetické“ daně vně systému SD  daň ze zemního plynu a některých dalších plynů  daň z pevných paliv  daň z elektřiny

34 Změny v zákoně o DPH  1. Snížená sazba se zvyšuje z 5 % 9 %  zboží (výběr): - potraviny vč. nápojů - knihy vč. učebnic, noviny, časopisy - léčiva, zdravotnické prostředky  služby (výběr): - ubytovací - hromadná doprava osob - vstupné na výstavy, koncerty, do divadel, zámků - posiloven, saun

35 Změny v zákoně o DPH  2. Bytová výstavba (BV) = byty, rodinné domy, bytové domy  bez ohledu na velikost podlahové plochy 2007: snížená sazba (5 %) SMP … stavební a montážní práce dodání staveb BV převody staveb BV (do 3 let) SMP spojené s opravami a technickým zhodnocením SMP spojené s výstavbou

36 Změny v zákoně o DPH  Problém: 31. 12. 2007 končí přechodné období vyjednané přístupovou smlouvou pro uplatnění snížené sazby DPH u bytové výstavby  základní sazba (19 %)

37 Změny v zákoně o DPH  Řešení problému: (1) využití směrnice umožňující zahrnovat vybrané služby s vysokým podílem lidské práce do snížené sazby DPH přechodné období do konce roku 2010 pro služby spojené s opravami a technickým zhodnocením bytové výstavby  snížená sazba daně z 5 % 9 %

38 Změny v zákoně o DPH  (2) rozšíření definice staveb pro sociální bydlení 2007  domovy důchodců  dětské domovy  ústavy sociální péče  a podobná zařízení

39 Změny v zákoně o DPH  2008  byt pro sociální bydlení – celková podlahová plocha  120 m 2  rodinný dům pro sociální bydlení – celková podlahová plocha  350 m 2  bytový dům pro sociální bydlení – bytový dům, v němž nejsou jiné byty než byty pro soc. bydlení  lůžková zařízení hospicového typu  kojenecké ústavy a dětské domovy  zařízení sociálních služeb  a další  včetně jejich příslušenství

40 Změny v zákoně o DPH   sociální bydlení (SB) snížená sazba (9 %) dodání staveb SB převody staveb SB (do 3 let) SMP spojené s výstavbou, opravami a technickým zhodnocením SMP, jejichž výsledkem je přeměna bytu, rodinného a bytového domu či nebytového prostoru na stavbu SB

41 Změny v zákoně o DPH  3. Skupinová registrace k DPH jako nový prvek - plátcem daně je skupina spojených osob (kapitálově nebo jinak spojených) se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku - za skupinu jedná zastupující člen - vstup do skupiny umožněn plátci DPH i osobě, která není plátcem daně - členové skupiny odpovídají za splnění povinností společně a nerozdílně - po vystoupení ze skupiny nebo jejím zrušení se všichni členové stávají plátci daně

42 Změny v zákoně o DPH  Skupina Osoba mimo skupinu standardní pravidla není předmět DPH

43 Změny v zákoně o DPH  Další možné výhody: - příznivý dopad na cash flow - absolutní úspory na dani - snížení některých administrativních nákladů - aj. Cílová skupina společností: - finanční, pojišťovací, investiční aj. vč. servisních společností poskytujících služby První skupiny vzniknou až od 1. 1. 2009.

44 Změny v zákoně o DPH 4. Nové právo plátce daně, resp. nová povinnost správce daně - možnost požádat MF o závazné posouzení, zda je zdanitelné plnění z hlediska sazby daně správně zařazeno do základní nebo snížené sazby daně (správní poplatek 10 000 Kč)

45 Změny v zákoně o SD  1. Vyčlenění zemního plynu a dalších plynů z předmětu SD 20072008 SD z minerálních olejů, v tom zemní plyn daň ze zemního plynu SD z lihu SD z vína a meziprod. SD z piva SD z tabák. výrobků

46 Změny v zákoně o SD  2. Zvýšení sazeb SD u tabákových výrobků (a) Cigarety RokProcentní část Pevná část Minimální sazba 200727 %0,88 Kč/kus1,64 Kč/kus 200828 %1,03 Kč/kus1,92 Kč/kus

47 Změny v zákoně o SD  K 31. 12. 2007 končí přechodné období vyjednané přístupovou smlouvou pro uplatňování nižší sazby daně než je směrniční minimální sazba:  57 % z MOC a zároveň 64 EUR/1 000 ks  pokud celková SD činí alespoň 101 EUR/1 000 ks, nemusí být splněn hodnotový limit (57 % z MOC)

48 Změny v zákoně o SD  Minimální sazba nebyla splněna v roce 2007 zvýšení bylo vyvoláno harmonizací. V roce 2008 splněno.

49 Změny v zákoně o SD  (b) Doutníky, cigarillos RokPevná sazba 20070,90 Kč/kus 20081,15 Kč/kus

50 Změny v zákoně o SD  Směrniční minimální sazba daně:  5 % z MOC nebo  11 EUR/1 000 ks nebo 1 kg Sazba byla splněna již v roce 2007 zvýšení není vyvoláno harmonizací.

51 Změny v zákoně o SD  (c) Tabák ke kouření (d) Ostatní tabák RokPevná sazba 2007905 Kč/kg 20081 280 Kč/kg

52 Změny v zákoně o SD Směrniční minimální sazba daně:  20 % z MOC nebo  20 EUR/1 kg Sazba byla splněna již v roce 2007 zvýšení není vyvoláno harmonizací.

53 Tři nové daně spotřebního typu  zavedení je vyvoláno harmonizací  základní mechanizmus: - dodání mezi výrobci a obchodníky nebo mezi obchodníky je bez SD - dodání konečnému spotřebiteli SD - po aplikaci SD se již další osud nesleduje není využit režim podmíněného osvobození od SD a režim daňových skladů

54 Daň ze zemního plynu  Předmět: zemní plyn, svítiplyn, vodní plyn aj. určené pro: a) pohon motorů b) výrobu tepla c) další použití

55 Daň ze zemního plynu Osvobození: - pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách - k výrobě elektřiny - jako pohonná hmota pro plavby po vodách na území ČR s výjimkou soukr. rekreačních plavidel - aj. Sazby: - přímo neporovnatelné vzhledem k jiným základům SD (tuny MWh spalného tepla) - u zemního plynu výhledově až k roku 2020

56 Daň z pevných paliv Předmět: černé a hnědé uhlí, koks, brikety aj. Osvobození: - k výrobě elektřiny - jako pohonná hmota pro plavby po vodách na území ČR s výjimkou soukr. rekreačních plavidel - k výrobě koksu - aj. Sazba: 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku

57 Daň z elektřiny Předmět: elektrická energie Osvobození: - ekologicky šetrná (sluneční, větrná, vyrobená z biomasy, ve vodních elektrárnách aj.) - vyrobená v dopravních prostředcích, pokud je tam spotřebována - aj. Sazba: 23,80 Kč/MWh  0,0238 Kč/kWh

58 Změny majetkových daní Lenka Láchová 12.12.2007 Praha

59 59 Změny majetkových daní  Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 261/2007 Sb.  Část pátá: změna zákona o dani z nemovitostí (Čl. X a XI)  Část šestá: měna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (Čl.XII a XIII)  projednávaná novelizace daně silniční

60 60 Změny daně z nemovitostí  v pravomoci obcí možnost osvobození zemědělských pozemků obecně závaznou vyhláškou  možnost se nevztahuje na pozemky v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše  změna velikosti korekčního koeficientu u obcí do 1000 obyvatel  zavedení místního koeficientu

61 Současná hodnota korekčních koeficientů velikost obcekoeficientrozmezí dle vyhlášky do 300 obyvatel0,30,3 – 0,6 301 – 600 obyv.0,60,3 – 1,0 601 - 1 000 obyv.1,00,3 – 1,4 1001 - 6 000 obyv.1,40,3 – 1,6 6 001 - 10 000 ob.1,60,6 – 2,0 10 001 - 25 000 ob.2,01,0 – 2,5 25 001 - 50 000 ob.2,51,4 – 3,5 nad 50 001 obyv.3,51,6 – 4,5 v Praze4,52,0 – 5,0

62 Hodnota korekčních koeficientů po 1.1. 2008 velikost obcekoeficientrozmezí dle vyhlášky 601 - 1 000 obyv.1,01,0 – 1,4 1001 - 6 000 obyv.1,41,0 – 1,6 6 001 - 10 000 ob.1,61,0 – 2,0 10 001 - 25 000 ob.2,01,0 – 2,5 25 001 - 50 000 ob.2,51,4 – 3,5 nad 50 001 obyv.3,51,6 – 4,5 v Praze4,52,0 – 5,0

63 63 Nově zavedený místní koeficient výše: 2, 3, 4, nebo 5 jednotně pro všechny typy nemovitostí na katastru obce obecně závaznou vyhláškou

64 64  Od 2005 změna ve vymezení osoby poplatníka daně z pozemků nájemce poplatníkem pouze u pozemků evidovaných zjednodušeným způsobem  Od 1.1.2007 u pozemku nezastavěného stavbou možnost přiznání podle jednotlivých spoluvlastnických podílů  2008 zemědělské pozemky lze rozhodnutím obce osvobodit od daně z pozemků Změny legislativy jako důvod pro podávání daňových přiznání

65 65  daň dědická a darovací  upřesnění vymezení osoby poplatníka v § 5  upřesnění vymezení předmětu daně v § 6  osvobození dědictví u II. skupiny od daně dědické  osvobození darů u I. a II. skupiny od daně darovací  daň z převodu nemovitostí  úprava prominutí daně Změny transferových daní

66 66  Další uvažované změny 2009 – 2010  Zrušení daně z převodu nemovitostí

67 67 Úpravy daně silniční  směrnice 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly změněna směrnicí 2006/37/ES od června 2008 v předmětem silniční daně všechna vozidla nad 3,5 tuny bez ohledu na jejich využití.  připravovaná novela zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s usnesením vlády České republiky č. 500 ze dne 16. 5. 2007 a s usnesením vlády České republiky č. 630 ze dne 11. června 2007 o Národním programu snižování emisí České republiky.

68 68  předmětu daně : § 2 - předmětem daně vozidla nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.  osvobození od daně: § 3 - osvobození vozidel obecní policie, Vězeňské služby České republiky, hybridních vozidel  snížení sazby daně ve vazbě na stáří vozidla  změna splatnosti daně ve spojení se snížením sazby daně Navrhované změny Navrhované změny


Stáhnout ppt "Změny ve zdanění příjmů doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google