Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Revitalizace otroctví?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Revitalizace otroctví?"— Transkript prezentace:

1 Revitalizace otroctví?
Obchod s lidmi Revitalizace otroctví? Mnoho forem vykořisťování: pracovní vykořisťování (otrocká práce), ilegální adopce, obchodování s lidskými orgány, prostituce (obchodování za účelem sexuálního vykořisťování) …

2 Tradiční /historické a novodobé otroctví
Novodobé obchodování s lidmi je neprávem podceňováno a svou šíří, nebezpečností a zhoubností tradiční otroctví předčí. Pokusy o zrušení otroctví se objevují od 19. století od Vídeňského kongresu v roce 1815, zásadní změny nastupují až po 1. světové válce. Klíčový dokument: Úmluva o otroctví z roku (otroctví je vlastnictví nebo kontrola jiné lidské bytosti, vlastnictví je doživotního nebo dlouhodobého charakteru, otrok je majetek nebo zboží bez práv, obchodování s otroky) Je mu upřeno právo volně se pohybovat, právo na svobodu, kontrola každé činnosti, rozhodování ve všech věcech otroka…

3 Palermský protokol z roku 2000
Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zvláště se ženami a dětmi.(doplňuje Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu) „Obchodování s lidmi znamená najímání, přepravu, převoz, přechovávání, nebo přijetí osob za účelem zneužívání za pomoci hrozby, použití síly nebo jiných forem donucení, za pomoci únosu, podvodu, uvedení v omyl nebo zneužití moci či stavu bezbrannosti nebo pomoci předání nebo přijetí plateb či výhod, a to za účelem získání souhlasu osoby mající kontrolu nad jinou osobou. Zneužívání zahrnuje přinejmenším zneužívání prostituce jiných, jiné formy sexuálního zneužívání, nucenou práci nebo poskytování služeb, otroctví, nebo podobné praktiky jako otroctví, nevolnictví nebo odnětí orgánů.“

4 Novodobé otroctví Tradiční otroctví je na celém světě ilegální, tudíž legální vlastnictví osob v novodobém otroctví není možné – nemá účet, smlouvu o vlastnictví osoby. Novodobý otrokář získá nad obětí vládu a k jejímu udržování používá násilí. (absolutní moc bez jakékoli zodpovědnosti) Novodobé otroctví neodvozuje svá kritéria od rasy nebo náboženství, ty jsou nahrazeny slabostí, důvěřivostí a strádáním či beznadějí. Současnost disponuje nadbytkem potenciálních otroků, pořizovací náklady jsou velice nízké – není zapotřebí udržet si otroky co nejdéle, je prostor pro horší zacházení i jednorázové použití.. (Pokud se jedná o nucené obchodování, je to trestní čin §168)

5 Formy obchodování s lidmi
Jsou v závislosti na věku a pohlaví různé: ženy a dívky jsou nejčastěji obchodovány za účelem sexuálního vykořisťování, nucené prostituce, nucených sňatků, odnětí orgánů. Muži jsou vystavováni pracovnímu zneužívání – neplacená práce, ilegálním aktivitám (zlodějství, obchodování s drogami), pouliční žebrání, domácí otroctví. Děti jsou obchodovány k ilegální adopci, nucená práce, žebrání, prostituce a pornografie. Vykořisťování bývá spojováno s domnělými dluhy, problémy s legalizací pobytu…

6 Komerční sexuální zneužívání žen
Je rozšířeno celosvětově, dopady na tělesné a duševní zdraví žen jsou alarmující. Ženy jsou k prostituci, pornografii, barovému tančení a sňatkům donucovány fyzickým násilím, držením v zajetí, mučením, ponižováním, vyhrožováním jim samotným i jejich rodinám. KSZ je finančně nejvýnosnější pro vykořisťovatele a fyzicky i emocionálně nejničivější pro oběť, vzhledem ke každodennímu systematickému fyzickému, sexuálnímu a psychickému zneužívání. Zvyšovat povědomí o životě znásilňovaných žen.

7 Charakteristiky obchodovaných žen
Jsou trvaly vystaveny terorizování, lhaní o skutečnostech venkovního světa, jsou emocionálně manipulovány, vystaveny všem formám násilí, jsou vystaveny 3 stupňům nátlaku: Ženy jsou vystaveny extrémním podmínkám při konfrontaci s možnou smrtí. Druhý stupeň představuje fyzické vyčerpání (pracují dlouhé hodiny bez možnosti odpočinku nebo spánku), oslabení snižuje motivaci k útěku a obraně, kognitivní a exekutivní procesy. Ve třetím stupni vykořisťovatel využívá ženiny izolace, žena je přísně kontrolována, jediný kontakt je s klienty. Nastupuje snížená sebedůvěra, ztráta kontroly nad vlastním životem, nedůvěřuje a proto velmi obtížně přijme pomoc.

8 Charakteristiky obchodovaných žen
Akutní reakce na stres – ztráta paměti je projevem pasivní reakce na stresující podnět. Posttraumatická stresová porucha (PTSD) objevuje se v souvislosti se znovuprožíváním traumatického obsahu ve spojitosti s bezmocí, později často bez jasného příčinného vztahu, děsivé sny, neodůvodněná vysoká dráždivost.

9 Rizikové faktory obchodovaných žen
Rodinný stav a rodičovství: téměř 89% žen v okamžiku opuštění domova nežilo s manželem ani partnerem. 40% žen uvádí že měly dítě, z toho množství 82 % nebyly vdané nežily s partnerem. Zkušenosti s fyzickým nebo sexuálním násilím v minulosti: 60 % respondentek uvedlo nějakou formu násilí před obchodováním, 50 % bylo fyzicky týráno, 32% sexuálně zneužíváno. Každá 4. žena byla (22%) fyzicky týrána i sexuálně zneužívána – situace zvyšuje pravděpodobnost stát se obětí. Opakovaná traumata zvyšují zničující účinky na psychické a tělesné zdraví.

10 Vliv násilí v průběhu obchodování
95% obchodovaných žen uvedlo násilí, vyhrožování, omezování pohybu Poškození tělesného zdraví se projevuje: Únava a úbytek tělesné hmotnosti, nechutenství. Neurologické symptomy (bolesti hlavy, závratě, výpadky paměti). Gastrointestinální problémy (bolesti břicha, zvracení, průjem, zácpa). Obtíže v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví (poševní výtoky, gynekologické infekce, bolesti v pánevní oblasti, bolesti při močení, poševní krvácení).

11 Vliv násilí na duševní zdraví v průběhu obchodování
Deprese, pocity hlubokého smutku u 95 % žen Osamělost s pocity smutku 88% žen. Pocity bezcennosti 78 % žen, byla koupena a prodána. Pocity beznaděje spojené s vnímáním budoucnosti a nezájmem o svět – 71 %. Symptomy úzkosti: vnitřní nervozita, bojácnost, napětí/podrážděnost, návaly děsu, panického strachu, neklid. Symptomy averze: popudlivost, podrážděnost, neovladatelné výbuchy vzteku. Symptomy spojované s PTSD: vracející se myšlenky, noční můry, emocionální a tělesné reakce při vzpomínkách.

12 Bariéry při vyhledání pomoci
Nepřiznání sobě samé viktimizaci (ztráta důvěry v lidi přetrvává i když je v bezpečí). Popření a minimalizace nepříjemných událostí. Popřením chrání schopnost fungovat, emocionální stabilitu. Doba popírání trvá libovolně dlouho, znesnadňuje pomoc. Podléhá sebeobviňování, viní viktimizací sama sebe. Přisuzováním viny se podporuje v představě, že má nad svým životem moc a kontrolu a rovněž nad dalším zneužíváním. Fakt že byla prodaná a nucena k prostituci odůvodňuje ve zjednodušených schématech. Společnost viní z viktimizace především oběti/ženy. Žena má pocity studu a viny, může trpět kognitivními dysfunkcemi – poruchy percepce, paměti a myšlení. Strach pomsty ze strany pachatele, strach ze zákona.

13 Při příležitosti Evropského dne proti obchodování s lidmi (EU anti-trafficking day 2010):
La Strada ČR zavádí pro obchodované a vykořisťované osoby bezplatnou linku. Nyní je možno volat každou středu mezi dvanáctou a osmou večerní bezplatně na číslo:  Tisková zpráva ke spuštění linky k nahlédnutí zde: La Strada International spolupořádá v rámce projektu COMP.ACT panelovou diskusi na téma přístupu ke spravedlnosti pro obchodované osoby a ve svém vyjádření zdůrazňuje problematický přístup k odškodňování obchodovaných osob.

14 Evropská komise vyzývá k lepší ochraně obchodovaných osob.
„Evropská unie je prostorem, do něhož je podle odhadů každým rokem zavlečeno nebo v rámci něhož se následně nedobrovolně pohybuje několik set tisíc obětí obchodu s lidmi, a za této situace je nepřípustné, aby se pomoci dostávalo jen několika málo tisícům z nich,“ „Obchodování s lidmi, ať už je označováno pojmem nucená práce či sexuální vykořisťování, je otřesnou trestnou činností, kterou je třeba nazývat správným jménem: novodobým otroctvím. Boj proti tomuto otroctví je nejvyšší prioritou, a Evropská unie proto musí nasadit všechny dostupné nástroje, aby v této souvislosti posílila prevenci, prosazování práva a ochranu obětí.“

15

16 Služby Magdaly jsou anonymní a dobrovolné
Poradna pro ženy v prostituci poskytuje: pomoc a podporu v nouzi poradenství v právních, sociálních, zdravotních, osobních záležitostech a problémech, PC kurzy doprovod na úřady komplex psychosociálních služeb a provázení, možnost resocializace a reintegrace v případě, že se žena rozhodne odejít z prostředí sexbyznysu zprostředkování kontaktů na další odborníky (lékař, právník, duchovní apod.) prevenci pohlavně přenosných nemocí, především informace o HIV/AIDS možnost provedení těhotenských testů a testů na HIV

17 Magdala Posláním projektu Magdala je pomoc ženám, které provozují prostituci, při návratu k běžnému životu. Poskytuje účinnou podporu těmto ženám a jejich dětem, aby mohly žít důstojným a smysluplným životem. Zmírňuje obtížnou životní situaci, přičemž respektuje jejich rozhodování. Cílem této sociální služby je poskytnout možnost ženám jež provozují prostituci změnit svůj dosavadní způsob života, umožnit jim vyrovnat se se svou minulostí a pomoci jim zařadit se do společnosti běžné populace. Cílem není klientce navrhovat různá řešení její situace, ale především jí naslouchat, doprovázet ji a podporovat v samostatném rozhodování. Služby jsou dostupné, nízkoprahové a co nejkomplexnější. Cílovou skupinou jsou ženy pracující v prostituci.

18 La Strada poskytuje 3 sociální služby
Odborné sociální poradenství Krizovou pomoc Azylové domy Obchodování s lidmi je doménou organizovaného zločinu, každý kdo pracuje s oběťmi je vystaven potencionálnímu nebezpečí. K přípravě patří: posouzení stupně nebezpečí, sběr a zabezpečení citlivých dat, poskytnutí bezpečného úkrytu obětem, vlastní sebehodnocení, vlastní krizová intervence. Další poskytovatelé služeb: Rozkoš bez rizika, Arcidiecézní charita Praha.


Stáhnout ppt "Revitalizace otroctví?"

Podobné prezentace


Reklamy Google