Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová koncepce a změny v činnosti Státní energetické inspekce v souvislosti s novelami zákonů č. 458/2000 Sb. a č. 406/2000 Sb. Petr HoloubekJelenovská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová koncepce a změny v činnosti Státní energetické inspekce v souvislosti s novelami zákonů č. 458/2000 Sb. a č. 406/2000 Sb. Petr HoloubekJelenovská."— Transkript prezentace:

1 Nová koncepce a změny v činnosti Státní energetické inspekce v souvislosti s novelami zákonů č. 458/2000 Sb. a č. 406/2000 Sb. Petr HoloubekJelenovská 2012 Státní energetická inspekce24. – 26. ledna 2012

2 Státní energetická inspekce Změna kompetencí SEI po novele zákona č. 458/2000 Sb. – zákonem č. 211/2011 Sb. s účinností od 18. srpna 2011 se projevila v §§ 18, 93, 94 a 95 § 18 - kontrolu v energetických odvětvích vykonává Státní energetická inspekce ERÚ vykonává dozor nad dodržováním - EZ v odvětvích ektroenergetiky, plynárenství a teplárenství a povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v elektroenergetice a plynárenství

3 Státní energetická inspekce Působnost SEI ke kontrole – § 93 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.: a) energetického zákona, b) zákona o hospodaření energií, c) zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, d) nařízení o podmínkách pro přístup k sítím pro přeshraniční výměny elektrické energie (ES/1228/2003) a nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám (ES/1775/2005) e) zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) a) zákona o hospodaření energií b) zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

4 Státní energetická inspekce Novela EZ obsahuje i novelu § 3 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen V § 3 mají odstavce 3 a 4 znít: SEI provádí kontrolu dodržování cenových předpisů v oblasti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. SEI ukládá za porušení cenových předpisů v oblasti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů pokuty … Z tohoto pohledu by dle SEI mělo správné znění § 93 odst. 1 obsahovat i následující odkaz: SEI kontroluje dodržování …… ……zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

5 Státní energetická inspekce Dopad dvojích (z části I. a části III. novely EZ) přechodných ustanovení novely EZ: EZ - zahájená a nedokončená kontrolní řízení, řízení o uložení pokuty, rozhodnutí o opravných prostředcích podaných proti rozhodnutím SEI přechází na ERÚ nabytím účinnosti novely EZ - výkon rozhodnutí o uložení pokuty zahájený SEI dokončí SEI CENY – dokončí SEI

6 Státní energetická inspekce Změny v § 94 a § 95 EZ územní inspektorát územního inspektorátu inspektorát Rozhodnutí v prvním stupni vydává územní inspektorát Státní energetická inspekce. O odvolání proti rozhodnutí územního inspektorátu Státní energetické inspekce rozhoduje ústřední inspektorát ředitel Státní energetické inspekce. územní inspektorát územním inspektorátem inspektorát Pokuty ukládá v prvním stupni územní inspektorát Státní energetická inspekce. O odvolání proti uložení pokuty územním inspektorátem rozhoduje ústřední inspektorát ředitel Státní energetické inspekce. Řešení = interní předpis SEI

7 Státní energetická inspekce Dopady zúžení kompetencí (působnosti) SEI v EZ Vnitřní - formální z hlediska označení názvů jednotlivých útvarů respektující „novou“ působnost - změna struktury při zachování hierarchie ve vazbě na dvojinstanční řízení v kontrole i správním řízení Vnější - počet a sídla územních inspektorátů ve vazbě na menší počet zaměstnanců SEI v návaznosti na „zúžení“ kontrolních kompetencí SEI - první instance SEI (= ÚzI) - druhá instance ústřední ředitel (= ústřední inspektorát)

8 Státní energetická inspekce Kontrolní činnost SEI je a bude i nadále prováděna na základě: návrhu MPO, ERÚ a z vlastního podnětu (zůstává i po novele ) (podněty fyzických a právnických osob) plán činnosti x namátkové kontroly x kontroly z podnětů při vlastním výkonu kontrolní činnosti se SEI řídí a bude řídit: zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole (opět připravována novelizace – kontrolní řád) interními předpisy SEI

9 Státní energetická inspekce S novelou zákona č. 406/2000 Sb., (ekodesign a štítkování - č. 299/2011 Sb. včetně nové vyhlášky č. 337/2011 Sb.) se předpokládá i úprava EZ § 94 odst. 1 (nově rozděleného do dvou odstavců) – lepší specifikace a vymezení oprávnění SEI v dané oblasti působnosti: SEI zajišťuje dozor nad tím, zda jsou výrobky spojené se spotřebou energie uváděny na trh, do provozu nebo dále distribuovány v souladu s požadavky stanovenými zákonem o hospodaření energií. V této souvislosti je SEI oprávněna: a) vyžádat si od kontrolovaných osob veškeré informace potřebné k posouzení souladu výrobků spojených se spotřebou energie s požadavky zákona o hospodaření energií, b) převzít na náklad kontrolovaných osob potřebné vzorky výrobků spojených se spotřebou energie k posouzení, zda tyto výrobky splňují požadavky zákona o hospodaření energií,

10 Státní energetická inspekce c) provádět rozbory nebo zajistit provedení rozborů k ověření toho, zda výrobky spojené se spotřebou energie plní požadavky zákona o hospodaření energií; provedení těchto rozborů se zajišťuje u příslušných orgánů nebo osob; pokud bylo rozborem zjištěno, že výrobek nesplňuje požadavky zákona o hospodaření energií, hradí náklady na provedení rozboru kontrolovaná osoba, e) nařídit omezení nebo zákaz uvádění na trh, uvádění do provozu nebo distribuci výrobku spojeného se spotřebou energie do doby, než je odstraněn protiprávní stav, f) stažení nevyhovujícího výrobku spojeného se spotřebou energie z trhu; současně může SEI nařídit zničení výrobku spojeného se spotřebou energie nebo nařídit jeho znehodnocení, g) oznámit opatření přijatá podle odstavce e) a f) neprodleně Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie.

11 Státní energetická inspekce Změna zaměření kontrolní činnosti a stanovení nových kontrolních priorit plyne z novely EZ Oblasti : zákona o hospodaření energií zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Přičemž v obou oblastech bude zaměření výrazně vázáno na nastavení povinností v probíhajících novelách v obou zákonech z důvodů zejména implementace evropské legislativy a k tomu vztaženým oprávněním SEI

12 Státní energetická inspekce Novými kontrolními prioritami SEI budou zejména: Energetické štítky : povinnosti dodavatelů dodávat energetický štítek a informační list, uchovávat technickou dokumentaci a předkládat ji kontrolnímu orgánu povinnosti dodavatelů uvádět ve štítcích a informačních listech správné údaje založené na metodách měření podle prováděcího předpisu kontrola obsahu technické dokumentace kontrola povinností obchodníků vystavovat štítky v požadované formě a rozsahu informací včetně naplnění tohoto požadavku při jiné formě nabízení výrobku kontrolu uváděné třídy energetické účinnosti výrobku na reklamních a informačních materiálech

13 Státní energetická inspekce Ekodesign : Kontroly budou zaměřeny na povinnosti výrobců a jejich zplnomocněných zástupců zda: uvádějí na trh nebo do provozu pouze výrobky, které splňují požadavky na ekodesign nepřipojují označení, které by mohlo uvádět v omyl konečného spotřebitele uchovávají technickou dokumentaci a poskytují je při kontrole

14 Státní energetická inspekce Další činnosti ze zákona o hospodaření energií kontroly energetických auditů resp.auditorů činnosti dotčeného orgánu státní správy pro stavební úřady k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci a zajištění vydávání stanovisek a závazných stanovisek kontroly dodržování účinnosti energetických zařízení, vnějších a vnitřních rozvodů určených na distribuci tepla chladu z hlediska účinnosti užití energie, včetně jejich povinného vybavení z hlediska regulace a měření kontroly dodržování vnitřních teplot ve vytápěných místnostech podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. kontroly plnění požadavků u budov z hlediska PENB kontrola vybavení budov regulačními přístroji kontrola u vlastníků, zda se řídí pravidly vytápění a chlazení a u dodávky TV § 6a odst. 11 kontrola měrných ukazatelů spotřeby tepla, chlazení a pro přípravu TV

15 Státní energetická inspekce Zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE č. 180/2005 Sb.: kontrola povinností PDS a PPS pro přednostní připojení zdrojů OZE a splnění příslušných podmínek provádění změn způsobů podpory (povinný výkup, respektive zelený bonus) kontrola výkupu elektřiny a jejího smluvního zajištění kontrola rozsahu podpory při společné výrobě elektřiny z obnovitelného a neobnovitelného zdroje měření vyrobené elektřiny z OZE vykazování výroby elektřiny z OZE při spoluspalování biomasy a fosilních paliv uplatnění zeleného bonusu a uzavření smlouvy s jiným účastníkem trhu uplatnění zeleného bonusu na ostatní vlastní spotřebu elektřiny výrobcem vykazování vlastní technologické spotřeby elektřiny a ostatní vlastní spotřeby

16 Státní energetická inspekce Celkový přehled kontrolní činnosti SEI v roce 2011: počet kontrol:1159 počet zahájených správních řízení:226 počet vydaných rozhodnutí:257 výše prvoinstančně uložených pokut:12 763 075 Kč z toho po novele EZ: počet kontrol:199 počet zahájených správních řízení:13 počet vydaných rozhodnutí:13 výše prvoinstančně uložených pokut:98 930 Kč

17 Státní energetická inspekce Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Nová koncepce a změny v činnosti Státní energetické inspekce v souvislosti s novelami zákonů č. 458/2000 Sb. a č. 406/2000 Sb. Petr HoloubekJelenovská."

Podobné prezentace


Reklamy Google