Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční kontrola a audit

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční kontrola a audit"— Transkript prezentace:

1 Finanční kontrola a audit
Vzdělávací modul v rámci projektu Partnerství pro Vysočinu

2

3 AUDIT

4 Audit Význam slova audit
v latině: slyšení, poslouchání, dozvídání se (auditoři informovali ve starém Římě senát o výši státního majetku; vojenští soudci, členové vyššího soudního dvora – tedy vyšetřování různých událostí) v moderní angličtině: revize, kontrola účtů Lawrenc B. Sawyer: audit je v podstatě kritická analýza, která umožňuje ověřovat informace dodané podnikem a hodnotit operativní činnosti a systémy při jejich předávání

5 Audit Rozvoj účetnictví  rozvoj externího auditu a později interního auditu základ povinného auditu – ověření rozvahy již ke konci 19. století v Anglii (externě) rostoucí velikost podniků znamenala zvýšené riziko omylů a podvodů a vyžadovala, aby správnost účetnictví byla posuzována i interními pracovníky – auditory již před 2. světovou válkou vyvstala nutnost posunout službu interního auditu k zvláštnímu typu podpory řízení podniku

6 Audit Externí audit Audit je systematický proces objektivního získávání a vyhodnocování důkazů, týkajících se informací o ekonomických činnostech a událostech, s cílem zjistit míru souladu mezi těmito informacemi a stanovenými kritérii a sdělit výsledky zainteresovaným zájemcům. Externí audit se zabývá především ověřením účetnictví a účetní závěrky hospodaření firmy. Audit provádějí nezávislí auditoři na objednávku auditovaného subjektu. Externí audit je nutné objednat u cizí, nezávislé auditorské firmy, audit provádí oprávněný auditor.

7 Externí audit Závěrečná zpráva auditora:
vyjadřuje auditorův názor na věrohodnost účetnictví a účetní závěrky Rozeznávají se tyto auditorské výroky: Bez výhrad S výhradou Záporný výrok

8 Audit Nejznámější auditorské firmy (velká čtyřka):

9 Audit Kde najdeme externího auditora? www.kacr.cz

10 Audit Proč potřebujeme externího auditora ?
Jestliže plánované celkové náklady projektu včetně DPH přesáhnou 3 mil EUR, má konečný příjemce povinnost zajistit nezávislý audit projektu. V této souvislosti má konečný příjemce povinnost nejpozději spolu s první Žádostí o proplacení výdajů projektu předložit smlouvu s autorizovaným auditorem. Zprávu o vykonání nezávislého auditu předloží konečný příjemce spolu se Závěrečnou zprávou jak má vypadat zpráva auditora ?

11 Audit Státní audit – nejvyšší kontrolní instituce každého státu
v České republice tuto činnost vykonává Nejvyšší kontrolní úřad Hlavním účelem kontrolních závěrů NKÚ je upozorňovat na systémové nedostatky, které NKÚ zjistil při provádění svých kontrol na úseku jednotlivých resortů, především při nakládání se státním majetkem

12 Evropský audit Evropský účetní dvůr finanční svědomí Evropské unie
poslání: Posláním Evropského účetního dvora je posoudit na základě nezávislé kontroly příjmů a výdajů Evropské unie, jak instituce EU plní své povinnosti týkající se hospodaření s finančními prostředky. Účetní dvůr prověřuje, zda finanční operace byly řádně zaznamenány, zákonně a správně provedeny a řízeny tak, aby zajistily dosažení hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti.

13 Evropský audit Evropský účetní dvůr poslání:
Účetní dvůr zveřejňuje výsledky své činnosti formou relevantních, objektivních a včasných zpráv. Při výkonu své činnosti Účetní dvůr usiluje o zkvalitňování finančního řízení rozpočtových prostředků Evropské unie na všech úrovních s cílem zabezpečit občanům Unie jejich hospodárné, efektivní a účinné využívání. vydává auditorské zprávy „….V našem šetření jsme se podrobně zaměřili zejména na kontrolní prostředí, hodnocení rizik, kontrolní činnosti, informační a komunikační systémy a řídící postupy Evropského účetního dvora…“

14 Ostatní „evropští“ externí auditoři
Každé DG (generální ředitelství) má své auditory, kteří provádějí audity především v oblasti čerpání finančních prostředků z příslušných fondů – a to i na místě u konečného příjemce/uživatele

15 Interní audit Interní audit je nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat svých cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a správy a řízení organizace.

16 Interní audit Funkce interního auditu můžeme shrnout takto:
Poskytuje ujištění ohledně vnitřního řídícího a kontrolního systému Posuzuje systém řízení rizik Posuzuje soulad mezi jednáním organizace a legislativou (či jinak nastavenými kritérii) Poskytuje konzultace

17 Interní audit Na rozdíl od vnitřní kontroly neplní interní audit úlohu „následného vyšetřovatele vůči jednotlivým pracovníkům“, ale zaměřuje se na zkoumání systémových nedostatků v auditované oblasti a v sousedních ovlivňujících oblastech. Vyhotovuje závěrečnou zprávu z interního auditu, která popisuje fungování vnitřních řídících a kontrolních mechanismů v auditované oblasti a především přináší managementu doporučení ke zlepšení jednotlivých prvků řídícího a kontrolního systému.

18 záznamy „sledovatelnosti transakcí“
Audit trail záznamy „sledovatelnosti transakcí“

19 Interní audit Nezávislost interního auditu
Je oddělen od všech částí organizace, které jsou předmětem auditu Má vymezenou autoritu rozhodnutím nejvyšších řídících orgánů, např. formou statutu Vedoucí interního auditu má přímý přístup k řediteli organizace, ten je také příjemce zpráv z interního auditu Rozsah interního auditu je v souladu se zdroji interního auditu Interní auditoři mají přístup ke všem informacím a osobám Interní auditoři nemají v odpovědnosti žádné výkonné činnosti uvnitř organizace Zaměstnanci interního auditu jsou dostatečně kompetentní a řídí se Etickým kodexem interního auditora a Standardy pro profesionální praxi

20 Interní audit Jak by měl interní auditor pracovat ? V souladu s mezinárodními standardy pro provádění interního auditu: Nezávislost útvaru interního auditu na činnostech, jejich audit provádí, a objektivity interních auditorů Profesionální úrovně interních auditorů Rozsahu působnosti interního auditu Provádění auditorských prací Řízení útvaru interního auditu

21 Interní audit Druhy auditů: systémový audit shody audit IT
personální audit audit výkonnosti procesně organizační audit forenzní audit

22 Systém finanční kontroly v prostředí strukturálních fondů v ČR

23 Co je nejdříve třeba znát ?
Výchozí dokumenty – NRP, Rámec podpory společenství… Českou legislativu – 320/2001, 416/2004, 552/1991,218/2000, 250/2000, 137/2006, 563/2006, 499/2004 Evropskou legislativu – nařízení Rady č. 1083/2006 Operační programy… Manuály Příručky pro příjemce principy PIFC v EU 137 – zakázky 449 – archivnïctví a spisová služba

24 Je potřeba vědět, co je předmětem kontrol:
zda jsou dodržovány právní předpisy a opatření, zda je zajištěna ochrana veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, zda nedochází k nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky a zda jsou prováděné operace průkazně účetně zpracovány.

25 Jaký je systém finanční kontroly v ČR?

26 Kontrola ve veřejné správě
primární systém

27 Kontrola ve veřejné správě
Řídící orgán, který odpovídá za: řízení a provádění příslušného operačního programu v souladu se zásadou řádného finančního řízení to, aby operace byly pro financování vybírány podle kritérií pro operační program to, aby operace byly po celou dobu provádění v souladu s příslušnými předpisy ES a s vnitrostátními předpisy. Kdo řídí, kontroluje…

28 K zajištění kontroly ve veřejné správě
Řídící orgán vykonává vůči žadatelům a příjemcům: předběžnou kontrolu ve veřejné správě schvalovacími postupy ve dvou fázích a to: a)      před vznikem závazku o financování programu nebo projektu (příprava žadatele na projekt) b)     před samotným uskutečněním platby ve prospěch účtu příjemce,

29 K zajištění kontroly ve veřejné správě
Řídící orgán vykonává vůči žadatelům a příjemcům: průběžnou kontrolu ve veřejné správě v průběhu realizace programu nebo projektu na místě, kombinací operačních a revizních postupů na vybraném vzorku operací až do doby jejich ukončení a zaúčtování

30 K zajištění kontroly ve veřejné správě
Řídící orgán vykonává vůči žadatelům a příjemcům: následnou kontrolu ve veřejné správě na místě na vzorku vybraných operací, revizními postupy.

31 Při těchto kontrolách se ověřuje:
… zda realizované operace a vynakládané veřejné výdaje k jejich realizaci byly po celou dobu v souladu s příslušným programem (resp. jejich cílem), akty práva ES a právními předpisy ČR, schválenými rozpočty, vydanými rozhodnutími, popř. uzavřenými smlouvami přijatými v rámci řízení a splňují stanovená kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti;

32 Při kontrolách se ověřuje
… zda opatření přijatá k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných rizik byla při uskutečňování operací dostatečně účinná a zda bylo pamatováno na přizpůsobení se případnému vzniku nových rizik zejména při změnách ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek;

33 Při kontrolách se ověřuje
… zda záznamy o uskutečněných operacích a uchovávání záznamů s každou operací spojených jsou úplné, věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb veřejných prostředků (požadavky na účetnictví, audit trail)

34 Při kontrolách se ověřuje
Při kontrole předběžné EX_ANTE: a) administrativní Provádí se před započetím projektů a má především administrativní ráz. Údaje v žádosti mohou být ověřeny i na místě u žadatele, potom se jedná o fyzickou kontrolu. Cílem této kontroly je získat informace o přípravě žadatele na realizaci projektu a naplnění podmínek poskytování pomoci ze strukturálních fondů

35 Při kontrolách se ověřuje
Při kontrole formálních náležitostí (v zásadě také EX-ANTE): zda byla obálka se žádostí řádně zapečetěná a opatřena předepsanými náležitostmi zda byla žádost dodána v elektronické i tištěné podobě a zda jsou tyto verze stejné zda souhlasí počet kopií žádosti a povinných příloh zda jsou povinné přílohy kompletní, úplné a aktuální zda je žádost podepsána žadatelem

36 Při kontrolách se ověřuje
Kontrola přijatelnosti: soulad akce s oprávněnými aktivitami akce se vztahuje pouze na jedno opatření programu realizace akce na definovaném území akce je v souladu s příslušnou legislativou ČR doba realizace akce odpovídá období uvedenému ve výzvě požadovaný příspěvek není pod minimem a nepřesahuje maximum výše deklarované finanční pomoci požadovaná podpora nepřesahuje maximální možnou procentuální výši podpory uvedenou v pokynech akce splňuje další deklarovaná specifická kritéria přijatelnosti pro určené grantové schéma

37 Při kontrolách se ověřuje
Fyzická kontrola projektu umístění projektu odpovídá údajům předloženým v žádosti práce na projektu byly/nebyly zahájeny stav již započatého projektu odpovídá popisu v žádosti u započatých projektů dodržení zákona o veřejných zakázkách jakým způsobem probíhá kontrola majetku nutného k realizaci projektu podle projektové dokumentace jakým způsobem probíhá kontrola dalších bodů podle projektové dokumentace, např. ověřování počtu pracovních míst a dalších vstupních údajů

38 Při kontrolách se ověřuje
Průběžná kontrola INTERIM Cílem této kontroly je ověření plnění smluvních podmínek konečným příjemcem nebo žadatelem a že průběh realizace projektu a jeho dokladování odpovídá požadovaným kritériím. Jedná se především o kontrolu vyúčtování (včetně uznatelnosti nákladů) a o kontrolu monitorovací zprávy. Tato kontrola se provádí při ukončení realizace akce resp. při předložení žádosti o proplacení. Patří sem i namátková kontrola zadávacích řízení na dodavatele.

39 Při kontrolách se ověřuje
Administrativní kontrola INTERIM kontrola monitorovací zprávy (etapová nebo závěrečná) o průběhu realizace projektu včetně soupisek dokladů prokazujících uskutečnění nákladů dokumenty k výběrovému řízení včetně smlouvy uzavřené s dodavatelem čestné prohlášení o tom, že konečný příjemce/uživatel má k datu předložení žádosti o proplacení vypořádány veškeré splatné závazky vůči státním fondům a státním institucím

40 Při kontrolách se ověřuje
Administrativní kontrola INTERIM náležitosti dokladů o pořízení zboží nebo služeb (z hlediska věcného a uznatelnosti nákladů) – žádost o proplacení musí být doložena originály požadovaných dokladů a zároveň jejich kopiemi, tyto doklady budou označeny razítkem SROP (originály i kopie), originály označených dokladů budou vráceny konečnému příjemci/uživateli porovnání fakturace s údaji v projektu doklady o úhradě veškerých vynaložených nákladů (výpisy z účtu určeného pro SROP) kontrola zaúčtování dokladů včetně splnění jejich náležitostí (dle zákona o účetnictví), zároveň kontrola dodržení podmínky vedení odděleného účetnictví

41 Při kontrolách se ověřuje
Administrativní kontrola INTERIM doložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí, o uvedení zařízení do provozu pojistné smlouvy týkající se majetku pořízeného za podpory prostředků SROP a doklad o zaplacení první splátky pojistného pracovní smlouvy(u projektů realizovaných s cílem udržení a tvorby nových pracovních míst), dohody o provedení práce a pracovní činnosti zajištění publicity projektu (doložení fotografiemi označení projektu – tabule, billboard, propagační materiály s logem apod.)

42 Při kontrolách se ověřuje
Fyzická kontrola INTERIM identifikace kontrolované osoby stavební/montážní deník k nahlédnutí doklady k zařízením, přístrojům, technologii (servisní listy, předávací protokoly, revize apod.) označení projektu s uvedením, že projekt byl realizován za podpory EU) dosažení kvantifikovaných výstupů zjištění skutečného stavu a porovnání s údaji v projektu kontrola souvisejících dokladů, kontrola účetnictví plnění dalších podmínek uvedených ve smlouvě o financování

43 Při kontrolách se ověřuje
Následná kontrola EX-POST Cílem této kontroly , která je prováděna po ukončení realizace projektu je ověřit, zda došlo k naplnění deklarovaných záměrů projektu a zda příjemce pomoci dodržuje závazky týkající se provozu projektu po dobu 5 let od ukončení projektu. Kontrola EX-POST je prováděna na místě a zahrnuje následující aktivity: identifikace kontrolované osoby porovnání obsahu smlouvy s výsledky realizace akce kontrola dodržování parametrů projektu v souladu s předloženou žádostí a uzavřenou smlouvou

44 Při kontrolách se ověřuje
Kontrola EX-POST kontrola plnění obecných podmínek stanovených v uzavřené smlouvě (publicita, archivace dokumentů, nová pracovní místa apod.) kontrola systému monitorování ze strany žadatele a prověřování deklarovaných výsledků projektu (žadatel má povinnost sledovat výsledky podle stanovených monitorovacích ukazatelů a tyto ukazatele musí být skutečně naplňovány kontrola souvisejících dokladů

45 Shrnutí kontrol

46 Požadavky na účetnictví příjemce
Příjemci jsou povinni vést účetnictví nebo daňovou evidenci v souladu s předpisy ČR. Příjemci, kteří vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou povinni vést analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu.

47 Požadavky na účetnictví příjemce
Příjemci, kteří nevedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou povinni vést, v případě příjmu prostředků z rozpočtu EU, daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, rozšířenou o další požadavky, které budou uvedeny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Rozhodnutí o financování akce/Smlouvě o poskytnutí dotace či jiném písemném právním aktu, na jehož základě jsou poskytovány prostředky na projekty spolufinancované z rozpočtu EU.

48 Požadavky na účetnictví příjemce
Příjemci jsou povinni vést účetnictví nebo daňovou evidenci v souladu s předpisy ČR. Příjemci, kteří vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou povinni vést analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu. Příjemci, kteří nevedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou povinni vést, v případě příjmu prostředků z rozpočtu EU, daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, rozšířenou o níže uvedené požadavky, které budou uvedeny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Rozhodnutí o financování akce/Smlouvě o poskytnutí dotace, popř. v úvěrové smlouvě při poskytování návratné pomoci z prostředků z rozpočtu EU či jiném písemném právním aktu, na jehož základě jsou poskytovány prostředky na projekty spolufinancované z rozpočtu EU.

49 Požadavky na účetnictví příjemce
příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (s výjimkou bodu pro subjekty, které nevedou účetnictví, ale daňovou evidenci); předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost; při kontrole příjemce poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu; uskutečněné příjmy a výdaje jsou analyticky vedeny ve vztahu k příslušnému projektu, ke kterému se vážou, tzn. že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se vztahují.

50 AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
sekundární systém

51 Audit ve veřejné správě
Za výkon auditu ve veřejné správě na všech úrovních realizace finančních prostředků z příslušného programu podle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, je odpovědný Auditní orgán, který ověřuje účinnost řídicích a kontrolních systémů a na vzorku operací vykazované výdaje finančních prostředků daného programu. Auditní orgán vydává prohlášení o uzavření (manuály, zprávy z IA, výsledky kontrol) Audit vzorku operací Prohlášení se vystavuje: 1.      po ukončení programového období; nebo 2.      v obdobích stanovených členským státem v případě částečného uzavření; částečné uzavření se týká operací dokončených do 31. prosince předchozího roku; operace se považuje za dokončenou, pokud byly činnosti v jejím rámci skutečně provedeny a všechny výdaje příjemců a odpovídající příspěvky z veřejných zdrojů byly vyplaceny. Prohlášení je vydáváno na základě vyhodnocení výsledků všech uskutečněných auditů a kontrol, ke kterým měl auditní orgán přístup, na základě průběžného přezkoumávání řídicích a kontrolních systémů, na základě informací získaných od PCO, ŘO a ZS a případných doplňkových auditech vzorku operací.

52 Audit ve veřejné správě
Jedná se o specifickou formu kontrolní činnosti, která má charakter systémového auditu. Tato kontrola prověřuje existenci a úroveň zavedeného vnitřního řídícího a kontrolního systému u kontrolované osoby. Výběrový způsob kontroly – rozsah reprezentativního vzorku a projektů musí pokrývat minimálně 5% z celkových uznatelných výdajů Kontrola probíhá po ukončení akce nebo projektu, ale před ukončením celého programu Kontrola zahrnuje vzorky veškeré administrativní činnosti v souvislosti s uplatněním a účinností řídících a kontrolních systémů v rámci akce či projektu Vzorek se vybírá na základě analýzy rizik a musí být dostatečně reprezentativní

53 Procesní pravidla při kontrole
Aneb co si může dovolit kontrolor a co musí kontrolovaná osoba

54 Kdo je kdo ten kdo kontroluje (kontrolor) = kontrolní orgán
ten, kdo je kontrolován (je předmětem kontroly) = kontrolovaná osoba

55 Kontrolní orgán Kdo je to „kontrolní orgán“
kontrolní činnost vykonávají pracovníci kontrolních orgánů na základě písemného pověření těchto orgánů kontrolu mohou provádět pouze nepodjatí kontrolní pracovníci (střet zájmů) povinnost oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly (není stanoveno v jakém termínu) povinnost šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolované osoby nezbytnost zajistit řádnou ochranu převzatých originálních dokladů

56 Kontrolní orgán Povinnosti kontrolního orgánu
povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech zjištěných kontrolou nezbytnost prokázat kontrolní zjištění doklady povinnost pořizovat o výsledcích kontrol protokol povinnost seznámit kontrolovanou osobu s obsahem protokolu povinnost přijmout a vypořádat písemné a zdůvodněné námitky kontrolované osoby

57 Kontrolovaná osoba Co musí kontrolovaná osoba?
povinnost umožnit vstup do objektů, na pozemky a jiných prostor, pokud to souvisí s předmětem kontroly povinnost poskytnout veškeré informace a doklady rozhodné pro posouzení předmětu kontroly povinnost vytvořit základní podmínky k provedení kontroly a poskytnout technické a materiální zabezpečení pro výkon kontroly (v nezbytně nutném rozsahu) povinnost poskytnout náležitou součinnost při kontrole povinnost přijmout opatření k odstranění zjištěných nedostatků povinnost podat na požádání kontrolního orgánu ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků

58 Proces kontroly Zahájení Ověřování na místě Protokol z kontroly
Námitky vs. Rozhodnutí o námitkách Ukončení kontroly Nápravná opatření

59 Proces kontroly Zahájení oznámení o provedení kontroly
pověření ke kontrole kdo bude v kontrolní skupině kontrolního orgánu rozsah kontroly zaměření kontroly harmonogram kontroly dojednání podrobností s kontrolovanou osobou

60 Proces kontroly Ověřování na místě studium dokumentace organizace
studium dokumentace projektu rozhovory se zaměstnanci (dotazníky) identifikace předběžných zjištění seznámení kontrolované osoby s předběžnými zjištění

61 Proces kontroly Protokol z kontroly Zjištění
vyhodnocení porušení povinností popis zjištěných skutečností uvedení ověřovaných dokumentů Náležitosti protokolu oprávnění (kdo kontrolu dělal, proč ji dělal, na základě čeho, čísla služebních průkazů) předmět kontroly kontrolovaná osoba vedoucí kontrolní skupiny zjištění poučení kontrolované osoby podpisy kontrolních pracovníků

62 Proces kontroly Protokol z kontroly Náležitosti protokolu
Lhůta pro námitky Lhůta pro přijetí opatření k nápravě lhůta pro podání informace o přijetí opatření k nápravě Seznámení kontrolované osoby s protokolem Případně informace o odmítnutí kontrolované osoby seznámit se s protokolem Námitky Lhůta 5 dnů (není stanoveno kalend. nebo prac. → kalend.) Kontrolní pracovníci mohou lhůtu prodloužit Námitky je třeba podat písemně a musí být zdůvodněné

63 Proces kontroly Rozhodnutí o námitkách Ukončení kontroly
vedoucí kontrolní skupiny rozhodne o námitkách v případě, že nevyhoví, rozhodují o nich vedoucí kontrolního orgánu Ukončení kontroly marným uplynutím lhůty pro podání námitek doručením rozhodnutí o námitkách Vyhodnocení výsledků kontroly

64 Přišla kontrola… co bude ověřovat ?
systém řízení projektu organizační struktura stanovení pravomocí a odpovědností pracovně-právní agenda zastupitelnost ověření vnitřního kontrolního systému nastavení systému řízení rizik projektu ověření publicity používání všech nástrojů a podmínek používání loga SF/EU ověření informačních systémů

65 Přišla kontrola… co bude ověřovat ?
ověření řídící dokumentace projektu řídící dokumenty (organizační řád, podpisový řád, oběh účetních dokladů, podpisový řád) archivace dokumentace, archivační postupy ověření finančního řízení projektu finanční plán – výdaje a příjmy projektu zadávání veřejných zakázek monitorovací zprávy, žádosti o platbu podpůrné dokumenty (faktury, dodací listy, objednávky, smlouvy) účetnictví projektu (účetní závěrky, knihy došlých faktur, účtový rozvrh, analytika, zakázky, soulad se zákonem o účetnictví)

66 Přišla kontrola… co bude ověřovat ?
Realizace aktivit projektu ověření podpůrné dokumentace stavení deník, záruční listy, územní rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí, dokumentace k publicitě, prezenční listiny, fotodokumentace Způsobilost výdajů Ověření ukončení projektu závěrečná zpráva, závěrečná platba Ověření naplnění indikátorů projektu

67 Nesrovnalosti Konkrétní příklady
výpis z katastru nemovitostí (pozměněný, část chybí) výpisy z OR (padělané) – i přes možnost ověření na webu padělání stavebního povolení nebo kolaudačního rozhodnutí výpisy z rejstříku trestů (formuláře budou s ochrannými prvky) působení na orgán, který rozhoduje o přidělení dotace (korupční jednání – těžko prokazatelné) zahrnování neuznatelných nákladů do uznatelných (úmysl nebo nedbalost) udržitelnost projektu (potíže: neúspěšné podnikání, finanční úpadek, duplicitní financování)


Stáhnout ppt "Finanční kontrola a audit"

Podobné prezentace


Reklamy Google