Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo."— Transkript prezentace:

1 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Architektura Solvency II Štěpán Onder, Ph.D. únor 2006

2 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Architektura Solvency II Lamfalussy legislativní proces Basel II versus Solvency II Solvency I Solvency II

3 3 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Lamfalussy legislativní proces CEIOPS Working Groups Solvency II životní pojištění neživotní pojištění dohled tržní disciplína mezisekto- rové prvky....... Market Panel EIOPC EU komise Level 1 Level 2 Level 3 právní předloha prováděcí podoba

4 4 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Solvency II Časový horizont Solvency II – dvě fáze: -Fáze I (do října 2003): orientační diskuse -Fáze II 2004/2005: detailní systém regulace -Aplikace pravidel 2008-10 Oč skutečně jde: -Vytvoření kvalitního rámce řízení rizik - Organizace - Sběr dat - Validace modelu - Strategie a výpočet ekonomického kapitálu Další kroky: -Rámec direktivy na konci roku 2006 – první verze na konci roku 2005

5 5 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Basel II vs. Solvency II Oba koncepty mají obdobné cíle i koncept: –vytváří obezřetný rámec pro banky (Basel II) a pojišťovny (Solvency II) –vytváří podněty pro lepší porozumění a řízení rizik –jsou založeny na tří pilířovém principu Existují mezi nimi však rovněž podstatné rozdíly :  Solvency II směřuje k harmonizaci finančních trhů v dlouhodobém horizontu, zatímco Basel II dává značnou svobodu lokálním regulátorům;  Solvency II podchycuje veškerá kvantifikovatelná rizika v Pilíři I (navíc k bankovním rizikům ještě ALM, underwriting, rizika neživotního pojištění a rizika životního pojištění), zatímco Basel II řeší pouze vybraná rizika - kreditní, tržní a operační riziko;  Solvency II váže kapitálový požadavek přímo na riziko nesolventnosti (úpadek pojišťovny např. 0,5% na úrovni ročního horizontu), zatímco Basel II kalibruje výši kapitálu k předchozí úrovni kapitálové přiměřenosti dle Basel I;

6 6 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Basel II vs. Solvency II  Solvency II je založená na reálném ocenění aktiv a pasiv pojišťovny, zatímco Basel II se zabývá pouze stranou aktiv banky;  Solvency II včleňuje diversifikaci do modelů, zatímco Basel II diversifikační efekty řeší značně zjednodušeně (kapitálové požadavky mezi různými riziky se pouze sčítají, čímž je zcela ignorována diversifikace mezi různými riziky);  Solvency II umožňuje vytvoření kompletního vnitřního modelu pojišťovny, zatímco Basel II umožňuje úplný model pouze pro tržní riziko a operační riziko. Pro nejdůležitější bankovní riziko – kreditní riziko je regulátorem umožněno používat vnitřních modelů pouze k určení parametrů pravděpodobnosti ztráty (PD) a ztráty v úpadku (LGD). To znamená, že banky nejsou povzbuzovány k porozumění těžkých konců distribučních rozdělení a korelací, což jsou dvě klíčové charakteristiky z hlediska kvalitního řízení rizik a úvah kolem nesolventnosti zejména;

7 7 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Současný dozor v pojišťovnictví Kapitálové požadavky podle Solvency I Pojišťovna AktivaPasiva Tržní riziko Úvěrové riziko Kvalitativní a kvantitativní omezení Technické rezervy Kapitálové požadavky  Nejsou založeny na riziku Adekvátní ohodnoce ní Přirážka na solventnost Minimální výše kapitálu Odlišná kalkulace pro životní a neživotní portfolia Kapitálové požadavky nejsou založeny na rizikovém profilu -Kapitálové požadavky neberou v úvahu rizika pojišťovny, jedná se o výpočet založený na velikosti portfolií -Měření rizik není integrováno Řízení rizik má jen velmi malý vliv na kapitálové požadavky (ALM) Není brán ohled na skladbu aktiv držených pojišťovnou pro výpočet kapitálových požadavků -Pozornost je věnována jen straně pasiv, nicméně netechnická rizika mohou rovněž významně ovlivnit rizikový profil pojišťovny Není brán ohled na ostatní významná rizika (e.g. operační, právní) regulatorní kapitál ekonomický kapitál  “regulatorní arbitráž”

8 8 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Solventnost  Solventnost v pojišťovnictví je schopnost pojistitele plnit přijaté závazky, tj. uhradit oprávněné pojistné nároky z realizovaných pojistných událostí.  K ocenění solventnosti pojišťovny se používají následující finanční poměrové ukazatele : –Solvency ratio = volný kapitál / čisté pojistné –Reserves ratio = technické rezervy / čisté pojistné  Ratingové agentury používají pro ocenění solventnosti koncept rizikově váženého kapitálu (RBC), jenž stanovuje potřebnou výši kapitálové vybavenosti pojistitele kvantifikací rizik spojených s pojistnou činností.

9 9 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Solvency I Minimální garanční fond ve výši 3 mil. EUR, v ČR jeho výše minimálně dosahuje 90 mil. Kč; Zahrnuje pouze stranu pasiv pojišťovny (vynechána strana aktiv); Nerozlišuje mezi různými rizikovými třídami; Nezahrnuje rizika ALM Přirážky na solventnost –neživotní pojištění 16% -18% –životní pojištění - odlišuje zaručené (přirážka 4%) a nezaručené anuity (přirážka 1%);

10 10 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Solvency II nový model regulace v pojišťovnictví v rámci EU optimalizace vlastního kapitálu vyšší kvalitativní požadavky na řízení rizik detailní požadavky na zveřejňování informací a reporting

11 11 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Solvency II povede pojišťovny k zdokonalení jejich systémů řízení rizik  Vnitřní kontrola  Řízení rizik  Principy dohledu  Zveřejnění informací o rizicích  scénářové analýzy aktiv a technických rezerv Pojistné riziko Investční / tržní riziko Operační riziko Solvency II ochrana držitelů pojistek proti chybám pojišťoven Pillar II Regulatory Review Pillar III Tržní disciplína Úvěrové riziko Asset-/Liability Mismatching Platí pro všechny pojišťovny na území EU po zanesení direktivy do národních legislativ  Technické rezervy  MCR – minimální kapitálové požadavky  SCR – solventnostní kapitálové požadavky Pillar I Kapitálové požadavky

12 12 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Proces rizikově orientovaného řízení Určení strategie řízení rizik Identifikace rizik Ohodnocení rizik Kontrola rizik Doporučení Rizikově orientovaná kontrola zisku  riziková averze  organizace  procesy  zásady  dokumentace pro řízení rizik  Mapa rizik (definice)  Systém včasného varování  Vývoj metod  Definice scénářů  ITpožadavky  limity  vyhýbání  transfer  analýzy  porovnání zisk/výnos  analýzy tvorby hodnoty  optimalizace výnosu z kapitálu Řízení firmy prostřednictvím řízení rizik

13 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Architektura Solvency II Pilíř I : - dvoustupňový přístup - MCR a SCR - investiční pravidla - technické rezervy - regulatorní modely

14 14 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Pilíř I Kapitálové požadavky Dvoustupňový přístup: - minimální kapitálové požadavky (MCR) a solventnostní kapitálové požadavky (SCR) Trigger pro regulatorní intervenci Schválení interních modelů vyžaduje adekvátní řídící systémy Rizika na něž se bude vytvářet kapitálový požadavek jsou definována dle IAA rizikové klasifikace a zahrnují: pojistné riziko, úvěrové riziko, tržní riziko, operační riziko a likviditní riziko. Typy rizik jež nejsou kvantifikovatelná budou zohledněna v rámci Pilíře II.

15 15 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Pilíř I Dvoustupňový přístup: Minimum Capital Requirements (MCR) – absolutní minimální přirážka Solvency Capital Requirements (SCR) - ekonomický kapitál - zohlednění všech kvantifikovatelných rizik pojišťovny - úroveň kapitálu jež umožní absorbování neočekávaných ztrát a tudíž poskytne rozumnou jistotu pojistníkům Vztah mezi MCR a SCR: - SCR a MCR jsou kalkulovány pro odlišné účely a dle odlišných metod - Ačkoliv výsledek rizikově orientované SCR může být nižší než jednodušší kalkulace MCR, MCR má být dnem pro SCR

16 16 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Dvoustupňový přístup Minimální kapitálové požadavky Ohodnocení minimální solventnostní přirážky jako “Garanční pojistky” Jednoduchá a objektivní kalkulace jelikož druh regulatorní akce může vyžadovat autorizaci soudem Systém včasného varování doplňující minimální solventností přirážku (MCR) MCR úroveň a akce: - Pokud dojde k dosažení, dochází k akci regulátora, jež je obdobná jako když dnes má pojišťovna deficit rezervního fondu. - Přesná výše MCR bude založena na studii dopadů.

17 17 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Dvoustupňový přístup Solvency Capital Requirements Validace vnitřních modelů regulatorní autoritou v rámci Pilíře II je nezbytností pro naplnění požadavků corporate governance Povzbuzení aktivního vnitřního risk managementu propojením kapitálových požadavků na skutečně podstupovaná rizika Zlepšení ohodnocení všech kvantifikovatelných rizik - Ekonomický kapitál koresponduje specifické úrovni pravděpodobnosti ruinování pro specifický časový horizont -Dnešní EU pohled: pravděpodobnost ruinování 0.5% (99.5% Value at Risk) a jednoletý časový horizont. Výsledky SCR vypočtené dle interních modelů nemůže být nižší než MCR Vývoj vnitřních modelů si vyžádá čas a zkušenosti

18 18 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Dvoustupňový přístup Požadovaný solventnostní kapitál minimální kapitál ekonomický kapitál (cílový kapitál) Intervenční zóna Individuální výpočet založený na modelu (EU nebo interním) “Jednoduchý” EU-model

19 19 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Vztah kapitálových požadavků a rizikové marže

20 20 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Solvency II - výpočet kapitálového požadavku Celková Pasiva = Best Estimate Liabilities + Risk Margin + Required Capital  Risk margin zahrnuje modelové riziko, rizika parametrů a riziko strukturálních nejistot. Je vypočtena z provádění stresových testů parametrů pojistek navýšením hodnoty závazků.  Best Estimate Liabilities je definováno jako současná hodnota očekávaného cash flow za “best estimate“ předpokladů, včetně ocenění hodnot opcí nebo garancí. Kvantitativní standard pro úroveň spolehlivosti technických rezerv má být nastaven na 75% rozložení pravděpodobnosti škodních nároků.  SCR (solvenční kapitálový požadavek) je založen na předpokladu, že výše kapitálu neumožní s pravděpodobnosti 99,5% ruinování pojišťovny na jednoletém horizontu.

21 21 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. - pokrytí kapitálových požadavků (nejen technických rezerv) ale též ALM aspekty - Asset-Liability-Management: kvalitativní pravidla v Pilíři II - Revize existujících prahových veličin a zavedení nových - Standardizace pravidel –Více restriktivní a precizní prahové veličiny, jež mají sloužit jako systém včasné výstrahy Pilíř I Investiční pravidla

22 22 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Pilíř I Technické rezervy Zvýšit úroveň harmonizace technických rezerv je základem onového systému. Výslovná prudentní úroveň: - Best estimate technických rezerv má být vypočtena a doplněna o risk margin (dle IASB vývoje). - Kvalitativní benchmark pro určení intervalu spolehlivosti pro technické rezervy by měl být stanoven na úrovni 75% pravděpodobnostního rozdělení. - Risk margin by měla být minimálně polovina směrodatné odchylky (beroucí v úvahu silně zešikmená rozdělení). Specifika životního a neživotního pojištění vyžadují další pozornost: - pokyny pro management škodních událostí - Pokyny pro předpoklady tvorby technických rezerv u životního pojištění

23 23 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Regulatorní modely  Faktorové modely : lineární kombinace objemových měr C =a 1 *v 1 + a 2 *v 2 +..... + a n *v n  RBC modely : rizikové požadavky C 1, C 2, … jsou kombinovány C =C 1 + C 2 2 + (C 3 +C 4 ) 2  Scénářové modelyC =f(S 1,…..,S n )  Hybridní modely : mix předchozích přístupů  Stochastické modely : založené na rozdělení pravděpodobností  Vnitřní modely pojišťoven

24 24 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Regulatorní modely - pokračování Faktorové modely jsou jednoduché, ale neberou v úvahu diversifikační efekty, neintegrují zajištění (reinsurance), nejsou rizikově specifické, parametry jsou netransparentní. Mezi příklady těchto modelů patří Solvency I nebo pojetí operačního rizika v Basel II. RBC modely jsou charakterizovány nelineární funkcí kapitálových požadavků C i, jenž bere v úvahu diversifikační efekty. Zajištění je obtížné implementovat do těchto modelů, příliš jednoduché na to aby mohli být rizikově specifické, parametry jsou často netransparentní. Mezi příklady těchto modelů patří RiskMetrics (kovarianční přístup pro tržní riziko). Scénářové modely – kapitálové požadavky závisí na vyhodnocení hodnot portfolia při různých stavech světa. Tyto modely jsou intuitivní a lze je jednoduše rozšířit o dodatečný scénář. Na druhou stranu je obtížné pokrýt veškerá rizika na základě scénářů a rovněž není snadné odhadnout pravděpodobnosti spojené se scénáři. Mezi příklady patří SST- Švýcarský model (částečně), Holandský model.

25 25 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Regulatorní modely - pokračování Vnitřní modely jsou alespoň částečně závislé na vnitřních modelech dané pojišťovny. Tyto modely musí splňovat určité požadavky dané regulátorem. Mezi výhody těchto modelů patří, že jsou rizikově specifické, reflektují rizikový profil pojišťovny, zhodnocení vnitřního modelu vede k hlubší znalosti pojišťovny ze strany regulátora. Nevýhodou je, že musí být schvalovány regulátorem, což vyžaduje zdroje a znalosti ze strany regulátora. Mezi příklady patří SST- Švýcarský model (částečně),DCAT – Dynamic Capital Adequacy Test.

26 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Architektura Solvency II Pilíř II : - supervisory review proces - systém řízení rizik - vnitřní kontrolní systém - ALM

27 27 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Pilíř II Supervisory review process Preventivní pojistný dohled Kvalitativní revize Pojišťovna musí mít systémy vnitřní kontroly a řízení rizik, jež jsou adekvátní pro její obchodní strukturu a vyhovují též jejímu rizikovému profilu. Pojišťovna musí zavést proces vnitřního ohodnocení cílového ekonomického kapitálu. Praktiky regulátora Sankce Inspekce na místě Inspekce na dálku Diskuse s managementem Výsledky externího auditu Pravidelný reporting Zvýšený monitoring Požadavky na zlepšení procesů Dodatečné kapitálové požadavky Požadavky na změny kapitálové struktury

28 28 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Pilíř II: Řízení rizik  Principy vytvořené pro vnitřní kontrolní systémy pojišťoven  Požadavky na solidní systém řízení rizik pojišťoven, zejména pojistné riziko, technické rezervy a management škodních událostí  Finanční řízení musí být zdokonaleno prostřednictvím požadavků na vytvoření investičního plánu  Speciální důraz je kladen na ALM a politiku zajištění

29 29 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Identifikace rizik Externí a interní rizika Analýza rizik Ohodnocení rizik Rizikové - vyhýbání transfer redukce převzetí Monitoring rizik Kapitálová alokace Rizikově přizpůsobené produkty portfolio aktiva procesy Corporate Governance pravidla Solvency II Monitoring ziskovosti Value based Management Risk Controlling Rozšířený Risk Management Proces Rozšíření procesů řízení rizik v rámci Solvency II

30 30 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Pilíř II : Asset Liability Management (ALM) a zajištění Speciální důraz je kladen na ALM a politiku zajištění „Asset Liability Management je nepřetržitý proces formulování, implementování, monitorování a revidování strategií spojených s aktivy a pasivy v zájmu docílit finančních záměrů pro danou rizikovou toleranci/averzi při existujících omezeních.” (Society of Actuaries) Zajištění je významným nástrojem řízení –Větší důraz musí být dán řízení counterparty rizika –transfer rizika je zásadní

31 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Architektura Solvency II Pilíř III : - tržní disciplína - harmonizace účetních pravidel - posílení principů Pilíře I a Pilíře II

32 32 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Pilíř III Tržní disciplína -Posílení principů Pilíře I a Pilíře II -Povinné zveřejňování tržním aktérům (finančnímu trhu, ratingovým agenturám) Cíl: -Zvýšení transparentnosti -Harmonizace účetních pravidel -Posílení porovnatelnosti IFRS 4: -Návrh účetních pravidel, jež obsahují povinně zveřejnitelné informace

33 33 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Solvency II 2007-2010 Co dělat v roce 2005? Zlepšení v - Dokumentaci a kontrolních procesech (ve všech oblastech) - Integrace risk management v rámci firemního řízení - ALM nástroje a jejich integrace do investiční strategie - Výpočet RBC – zhodnocení interního modelu Vítězové v roce 2007? Pojišťovny s adekvátním risk managementem Dobře vyvinutými technologiemi a systémy Vytvořenými historickými datovými řadami Beroucí v úvahu nové druhy rizik jako např. operační riziko Kontrolující rostoucí volatilitu trhů Poptávka po vytvoření vlastního Know How

34 34 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Solvency II Propojení s dalšími projekty IFRS Prudenční filtry Povinnost zveřejňování IT systemy Risk management Strategie a vnitřní rizikový kapitál Komunikace s ratingovými agenturami Dokumentace politik, postupů SoX Interní kontroly Reporty IT systemy Finanční konglomeráty Koncentrace a korelace Risk management a vnitřní kontrola Basel II Zhodnocení rizikového profilu Principy řízení rizik, vnitřní kontroly a corporate governance

35 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Architektura Solvency II Riziko : - tradiční míry rizika - koherentní míry rizika - rizika pojišťovny dle IAA

36 36 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Riziko  Rizikem rozumíme potenciální odchylku od očekávané hodnoty.  Očekávanou hodnotou typicky myslíme : –Earnings at risk (“zisk v riziku“) –Value at risk (“hodnotu v riziku“)

37 37 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Tradiční míry rizika –Směrodatná odchylka z teorie portfolia (Markowitz) –VaR v bankovnictví –Pravděpodobnost ruinování v pojišťovnictví Tradiční míry rizika mají některé nevýhodné vlastnosti : 1.předpoklad normálního rozdělení, neuvažují distribuční rozdělení zešikmená a s těžkými konci 2.předpoklad linearity 3.předpoklad nezávislosti rizik

38 38 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Koherentní míry rizika 1. Translační invariance ρ(X+α) = ρ(X) - α pokud do portfolia přidám zaručený zisk, sníží se o tuto hodnotu moje ztráta 2. Subaditivita ρ(X+Y) ≤ ρ(X) + ρ(Y) znázornění diversifikačního efektu 3. Pozitivní homogenita ρ(λX) = λρ(X) násobení libovolným parametrem 4. Monotonie X ≤ Y ρ(X) ≤ ρ(Y) pokud jedno portfolio je větší než druhé, pak má menší rizikovost (za jinak shodných podmínek)

39 39 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Splnění předpokladů pro koherenci –Směrodatná odchylka nesplňuje axiómy invariance a monotonie –VaR nesplňuje axióm subaditivity, nestabilní pokud ztráty nejsou normálně rozdělené, nepostihuje ztráty nad rámec VaR, funkce není hladká a je nekonvexní. VaR není vhodná míra pro komplexní portfolia. Nalezení alternativní míry rizika CVaR, podmíněné VaR, jež má celou řadu výhodných vlastností : 1.pro jednoduchá distribuční rozdělení je výsledek CVaR, VaR a směrodatné odchylky shodný, 2.CVaR je schopná kvantifikace hrozeb za kvantilem pro VaR 3.jde o koherentní míru rizika 4.je konvexní funkcí 5.funkce lze minimalizovat prostřednictvím technik lineárního programování

40 40 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Rizika pojišťovny (klasifikace dle IAA) Tržní rizika včetně splatnostního, časového a objemového nesouladu aktiv a pasiv. Nejistota spojená s vývojem kursů, cen, úrokových měr; Pojistná rizika – katastrofy, stárnutí populace, epidemie, opční faktory v závazcích, růst nákladů pojišťovny, apod. Nejistota spojená s budoucím objemem pojistného plnění a nedostatečnou výší rezerv; Úvěrové riziko – úpadek dlužníka, resp. emitenta cenného papíru nebo pokles jeho ratingu. Nejistota spojená s úpadkem dlužníka, snížením ratingu či rozšířením úvěrového spreadu; Operační riziko – chyby procesů, lidí, IT nebo externí vlivy. Nejistota spojená s procesy, chováním lidí a chybovostí, technologií a externími vlivy; Likviditní riziko – riziko vysokých nákladů likvidity v daném čase.

41 41 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Modelování rizik (příklad) Celkové riziko tržní riziko pojistné riziko úvěrové riziko likviditní riziko operační riziko třída aktiv akcie třída aktiv dluhopisy třída aktiv nemovitosti třída aktiv.... Modelování typů rizik a jejich agregace

42 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Architektura Solvency II Kapitál : - ekonomický kapitál - definice VaR a CVaR - pravděpodobnost ruinování - kapitálová alokace

43 43 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Ekonomický kapitál Výše kapitálu jež musí daná pojišťovna držet ve vztahu ke svému rizikovému profilu, aby si udržela úroveň požadovaného ratingu. (např. úvěrový rating pro společnost AAA), Pojišťovna je vystavena…tržnímu, úvěrovému, pojistnému a operačnímu riziku Je vyžadována výše kapitálu, jež umožní absorbovat extrémní ztráty na hladině spolehlivosti odpovídající finanční síle pojišťovny (AAA Rating) Co je ekonomický kapitál?

44 44 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. 10 15 20 Roky / Scénáře Histogram portfolia celkových ztrát 5 2 4 6 2 3 4 8 12 2 4 7 3 4 3 2 15 6 1 7 0 5 1234567891011121314151617181920 Interval spolehlivosti pro AAA Rating: 99.99% neboli 1 za 10,000 let/scénářů Neočekávaná ztráta (loss volatility) Ekonomický kapitál Očekávaná ztráta (mean loss) Co znamená kapitál na úrovni AAA ratingu?

45 45 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Rizikový (ekonomický) kapitál RC = Q x – EX Q x ……. kvantil EX …… střední hodnota VaR ….. je definován pouze jako kvantil CVaR …řeší i plochu za tímto kvantilem

46 46 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Definice VaR a CVaR Funkci ztrát lze vyjádřit jako z = f(x,y), kde x je kontrolní vektor (např. hodnota portfolia na počátku období) a y je náhodný vektor (např. hodnota portfolia na konci období) Distribuční funkci ztrát má následující podobu : Ψ(x,ς) = P {y|f(x,y) ≤ ς} Definice VaR α-VaR je ztráta spojená s rozhodnutím x následovně : ς α (x) = min. {ς| Ψ(x,ς) ≥ α} Definice CVaR α-CVaR je ztráta spojená s rozhodnutím x následovně : Φ α (x) = průměr α - distribuce z = f(x,y)

47 47 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Interpretace VaR a CVaR VaR je maximální potenciální ztráta, jenž lze realizovat na daném portfoliu na hladině spolehlivosti např. 99,5% a v daném časovém horizontu (např.1 rok). Adekvátnější vyjádření VaR je následující : VaR je minimální potenciální ztráta, jenž lze realizovat u 0,5% nejhorších případů daného portfolia v daném časovém horizontu. CVaR je očekávanou hodnotou ze ztrát jenž lze realizovat u 0,5% nejhorších případů daného portfolia v daném časovém horizontu.

48 48 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. VaR a CVaR – grafické znázornění

49 49 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Pravděpodobnost ruinování  K ruinování pojišťovny by došlo při poklesu základního kapitálu K upraveného o hospodářský výsledek běžného období Z do záporných hodnot.  K tomuto poklesu nesmí dojít s pravděpodobností větší než předem stanovené ε. Např. při ε = 0,005 se v metodě VaR hovoří o spolehlivosti 99,5%. P (K+Z < 0) ≤ ε  Pravděpodobnost ruinování lze omezit tak, že požadujeme, aby poměr základního kapitálu K a pojistného P byl omezen nějakou konstantou α. K / P ≥ α

50 50 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Kapitálová alokace PortfolioPohledávky držitelů Investic (V)pojistek (L) Vlastní jmění (E) Rozvaha pojišťovny Na konci roku obdrží vlastníci pojišťovny : E 1 = Max {0,(V 1 -L 1 )}

51 51 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Kapitálová alokace - pokračování Stav na konci roku můžeme zapsat rovněž prostřednictvím opce na úpadek : E 1 = V 1 - L 1 + D 1 Hodnotu této opce na konci roku můžeme vyjádřit : D 1 = Max {0,(L 1 -V 1 )} Současná hodnota této opce je : D = PV(Max {0,(L 1 -V 1 )}) Hodnota této opce závisí na : 1) pohledávkách držitelů pojistek a 2) portfoliu investic pojišťovny

52 52 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Řízení rizik vede k zvyšování hodnoty pojišťovny  Solvency II bude podněcovat pojišťovny k citlivému měření rizik, což povede k větší transparentnosti v oblasti řízení rizik a zvyšování hodnoty firmy.  To povede k řízení orientovanému na zvyšování hodnoty firmy a učiní to pojišťovací sektor více atraktivní pro investory. Risk-Management Value-Management ziskovost atraktivita Solvency II Risk/Reward profil Rizikově přizpůsobený kapitál / rizikově přizpůsobená ziskovost

53 53 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Strategická finanční rozhodnutí  technologické investice/zdroje nutné k reportování regulatorního kapitálu lze využít též pro další strategicky významná rozhodnutí : –Alokace ekonomického kapitálu –Kapitálové rozpočetnictví –Optimální kapitálová struktura –Rizikově přizpůsobené měření výkonnosti  požadavky Solvency II jsou příležitostí k využití informací z řízení rizik k zvýšení konkurenceschopnost, kvalitě rozhodovacího procesu a zvyšování hodnoty finanční firmy

54 54 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Zvyšování hodnoty pojišťovny  První oblastí je snaha určit optimální výši kapitálu, jež umožní přežití firmy při dané rizikové expozici na určité hladině pravděpodobnosti.  Odpovídáme na otázku, zda – li máme dostatečnou výši ekonomického kapitálu na pokrytí nejhorších představitelných ztrát plynoucích ze zvolené úrovně pravděpodobnosti úpadku akceptovatelné věřiteli.  Druhou oblastí jsou otázky plynoucí z kapitálového rozpočetnictví, kdy používáme rizikově přizpůsobené měřítka výkonnosti dle jednotlivých divizí k určení, která z aktivit hodnotu pojišťovny zvyšuje a která ji nezvyšuje.  Rozhodování na základě kapitálového rozpočetnictví sleduje investování kapitálu do oblastí, kde je rizikově přizpůsobený výnos maximální, čímž je maximalizována hodnota vlastního jmění akcionářů.

55 55 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Měření výkonnosti ROA vzhledem k tomu, že výsledek je v pojišťovně ovlivněn rozdílem nákladů na pasiva a výnosů z aktiv, je nutné vztahovat měření výkonu na stranu aktiv i pasiv ROE je adekvátnější mírou výkonnosti ve pojišťovnictví. Nicméně je dobré tento účetně založený ukazatel upravit :  náklady alternativních investičních příležitostí (WACC)  rizika zahrnutá v ekonomické aktivitě (EL)  jmenovatel upravíme na ekonomický kapitál (dle VaR)

56 56 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Ekonomický kapitál a RAROC  je mnohem náročnější porozumět výši ekonomického kapitálu používaného pojišťovnou než průmyslovým podnikem, jelikož ekonomický kapitál požadovaný pro krytí rizikových aktivit se v čase mění, tak jak se mění tržní podmínky, chování zákazníků a obchodní dynamika firmy.  potenciální ztráty z tržního rizika jsou většinou měřeny prostřednictvím VaR, potenciální ztráty z úvěrového rizika mohou být měřeny Credit VaR a potenciální ztráty z operačního rizika mohou být měřeny Operational VaR. Celkové výnosy - Celkové náklady- Očekávané ztráty RAROC = Ekonomický kapitál

57 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Architektura Solvency II IFRS : - IFRS projekt - IFRS 3,4,5 - IAS 32, 39

58 58 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Projekt Solvency II je úzce navázán na IFRS projekt  „Jedním ze záměrů projektu je vytvořit systém, jež bude lépe reflektovat skutečná rizika pojišťovny. Budoucnost systému Solvency II v rámci EU musí být rovněž velmi názorný, bez zbytečné náročnosti, respektující tržní vývoj (jako např. rozvoj finančních derivátů a ART) a pokud možno, má být založen na účetních principech." (European Commission)

59 59 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. IAS/IFRS - status  IFRS 3, 4 and 5 & byly revidovány;  IFRS 4 (definice pojistné smlouvy, aplikace IAS 39 do pojistných smluv)  IAS 36, 38, 39 byly finalizovány IASB k 31. březnu 2004; v rámci EU jsou povinné k 1.lednu 2005 pro veřejně obchodovatelné společnosti;  IAS 39 byly změněny na základě EU komise  Ovlivnění hospodářského výsledku : smíšený obraz nicméně v průměru vyšší hodnota pasiv (závazků) a v průměru nižší a volatilnější zisky Klíčové otázky pro Phase II  Silný vliv US-GAAP – spolupráce mezi IASB & FASB; IFRS/IAS má být rovněž uznáno v US v roce 2007  Změny v IFRS 4 o pojistných smlouvách: “Fair Value”- požadavek zejména pokud jde o nejistotu ohledně budoucího of cash flows

60 60 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International.  IFRS 4 (pojistné smlouvy) – fáze II - uznatelnost a způsob měření „fair value“ u pojistných smluv - fair value princip bude vyžadovat diskontování  IAS 32, IAS 39 (finanční instrumenty) - oceňovací metody - fair value přístup - uznatelnost znehodnocení aktiv  IASB - problematika malých a středních pojišťoven ve vztahu k IFRS - koncept Solvency II je založen na principu opatrného oceňování aktiv a pasiv a) brát v úvahu relevantní informace o cenách z veřejných trhů b) aktiva a pasiva oceňovat pomocí současné hodnoty peněžních toků IAS/IFRS – status pokračování

61 61 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. IAS/IFRS – status pokračování Klíčové otázky pro Phase II – komentáře k IFRS 4 IAIS, květen 2005, bod 18.: “… pravděpodobný výstup… (1) prospektivní pohled (2) model aktiv/pasiv se zohledněním (3) časové hodnoty peněz a (4) rizikovou marží.” CFO Forum, červen 2005: “zisky by měly být vykazovány v souladu s riziky … (podle) …. třech cílů …účetní model by měl odrážet obchodní model pojišťovny a způsob jejího řízení rizik (“fair value“ by mělo reflektovat nejlepší odhad managementu ohledně budoucího vývoje, tj. rizik a nejistoty)… … účetní nesoulad “aktiv a pasiv” zahrnutý v existujících IFRS …by měl být vyřešen … mělo by být dosaženo konvergence … na globální úrovni, včetně … USA”

62 62 © 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. Kontakt Štěpán Onder, Ph.D. Manager, Financial Risk Management KPMG Česká republika, s.r.o. Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 sonder@kmpg.cz


Stáhnout ppt "© 2004 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The KPMG logo."

Podobné prezentace


Reklamy Google