Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

THEME 4 Public Expenditures, Public Programmes, Public Projects Efficiency and Effectiveness Factors of Public Expenditures Growth.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "THEME 4 Public Expenditures, Public Programmes, Public Projects Efficiency and Effectiveness Factors of Public Expenditures Growth."— Transkript prezentace:

1 THEME 4 Public Expenditures, Public Programmes, Public Projects Efficiency and Effectiveness Factors of Public Expenditures Growth

2 4. téma: Veřejné výdaje, projekty a programy Veřejné výdaje – charakteristika, druhy a členění Institucionální versus programové financování Metody hodnocení veřejných výdajů Veřejné zakázky

3 4.1 VEŘEJNÉ VÝDAJE – CHARAKTERISTIKA, DRUHY A ČLENĚNÍ

4 Hlavní otázky v souvislosti s vymezením podstaty veřejných výdajů: 1. Co zahrnují (podstata)? 2. Na co by měly být vynaloženy (účel)? 3. Jaký by měl být jejich objem (kolik)? 4. Z jakých zdrojů je krýt (z čeho)? 5. Jaké jsou důsledky těchto veřejných výdajů (efekty)?

5 VEŘEJNÉ VÝDAJE Veřejné výdaje (G) „ujídající“ Transfery (Tr) “neujídající“

6 C + I Privátní sektor Veřejný sektor G CGCG IGIG T (daně) Tr (transfery) T - Tr= čisté daně

7 Klasifikace výdajů: a) běžné –za zboží a služby –úrokové platby –subvence –transfery b) kapitálové

8 Klasifikace veřejných výdajů v různých institucích - ČR: Rozpočtová skladba - v obecné podobě zákon 218/2000 Sb. “Rozpočtová pravidla republiky” + Vyhláška MF ČR 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě ČR: Národní účetnictví – podle ESA 95

9 Makroekonomické aspekty veřejných výdajů: veřejné výdaje jsou nezbytnou součástí koloběhu příjmů a výdajů v ekonomice veřejné výdaje na nákup zboží a služeb (G) tvoří důležitou část agregátní poptávky veřejné výdaje G mohou působit jako multiplikační faktor ve fiskální politice státu růst těchto výdajů ovlivňuje celkovou zaměstnanost a produkci v ekonomice

10 Agregátní poptávka: Y = C + I + G + NX, G = C G + I G C… spotřeba (consumption) I… investice NX… saldo export-import Celé veřejné výdaje = G + Tr Tr… transfery

11 EMPIRICKÝ FAKT: Veřejné výdaje v tomto období rostou Alfred Wagner – (1835 – 1917): „S růstem důchodu na hlavu roste v ekonomice velikost veřejného sektoru“ RŮST VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ VE 20. A 21. STOLETÍ

12

13 % ITAL. RAK. U.K. FR. BELG. CAN. SRN ŠVÉD. USA NOR. JAP. AUST. HDP/osobu USD Velikost veř. sektoru %HDP

14 Faktory růstu veřejných výdajů: sociální a demografické faktory prahové efekty, válečné události inflační tendence, vyšší nákladovost služeb technologické změny měkké rozpočtování politické zájmy a vlivy

15 Stát blahobytu (welfare state) veřejné (státní) starobní důchody úrazové a invalidní pojištění pojištění v nezaměstnanosti nemocenské pojištění rodinné přídavky sociální podpory určitým skupinám obyvatelstva veřejné zdravotnictví podpora bydlení, potravinové programy

16 Struktura ČR podle věkových skupin a pohlaví v roce Populace (v tisících) muži ženy

17 Struktura ČR podle věkových skupin a pohlaví v roce Populace (v tisících) muži ženy

18 Struktura ČR podle věkových skupin a pohlaví v roce Populace (v tisících) muži ženy

19 Prahový efekt Státní výdaje Čas vývoj státních výdajů A. T. Peacock J. Wiseman Práh začátek války, krize apod. konec války, krize apod.

20 Příjmový (důchodový) efekt statek X statek Y I2I2 I1I1 RO 2 RO 1 RO 1 - rozpočtové omezení před V.V. RO 2 - rozpočtové omezení po V.V. I 1, I 2 - indiferenční křivky Příjmový efekt = posun rozpočtového omezení o velikost příslušné dotace k příjmu Y2Y2 Y1Y1 X2X2 X1X1

21 Substituční a příjmový efekt doohromady I1I1 I2I2 statek X statek Y RO 2 RO 1 RO 1 - rozpočtové omezení před V.V. RO 2 - rozpočtové omezení po V.V. I 1, I 2 - indiferenční křivky X2X2 X1X1 Y2Y2 Y1Y1

22 Čistý substituční efekt (Hicks) (nepovinné) I1I1 I2I2 statek X statek Y RO 2 RO 1 RO 1 - rozpočtové omezení před V.V. RO 2 - rozpočtové omezení po V.V. I 1, I 2 - indiferenční křivky Y2Y2 Y1Y1 YSYS X1X1 XSXS X2X2

23 Čistý substituční efekt (Slutsky) nepovinné I1I1 I2I2 statek X statek Y RO 2 RO 1 RO 1 - rozpočtové omezení před V.V. RO 2 - rozpočtové omezení po V.V. I 1, I 2 - indiferenční křivky Y2Y2 Y1Y1 YSYS X1X1 XSXS X2X2

24 Dopad výdajového programu v krátkém období (I) Dotace D D1D1 S Q Q1Q1 Q 0 P P D....poptávka před dotací D 1..poptávka po dotaci P1P1

25 Dopad výdajového programu v dlouhém období (II) Dotace D D1D1 S Q Q1Q1 Q 0 P P D....poptávka před dotací D 1..poptávka po dotaci P1P1

26 DYNAMIKA VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ Elasticita veřejných výdajů k HDP:

27 William BAUMOL: (The Cost Disease of the Personal Services) X Vt, X Pt … celk. výstup veřejného a soukromého sektoru v čase t, L … množství pracovní síly v sektorech a, b... konstanty, r … exponent růstu pro- duktivity v soukr.sektoru, t … čas

28 Potom náklady na jednotku výstupu ve veřejném a v soukromém sektoru: Předpoklad: mzdy v obou sektorech rostou s růstem produktivity v soukromém sektoru: Tady je ten rozdíl! … pro oba sektory

29 4.2 Institucionální versus programové financování

30 Institucionální financování Rozpočet je přidělován jednotlivým institucím – nárokem ne výdaj je existence dané instituce, NIKOLIV skutečná potřeba tohoto výdaje. Důsledek – převažují běžné výdaje Kapitálové výdaje (inovace, modernizace) jsou omezeny

31 Programové financování Rozpočet je vytvářen podle skutečné potřeby daného výdaje. Důsledek – jsou stanoveny cíle (transformované potřeby) a jejich plnění je hodnoceno) Je možné měřit efektivnost výdajů

32 4.3 Metody hodnocení výdajových programů

33 METODY ANALÝZY VEŘEJNÝCH PROGRAMŮ C=COSTS M=MINIMAL B=BENEFITS E=EFFECTIVENESS U=UTILITY A=ANALYSIS

34 METODA CBA – analýza nákladů a přínosů Hodnotí pomocí zjištěných přínosů B a nákladů C: 1) Čistý přínos = B – C (výsledkem je částka v měnových jednotkách, třeba Kč) 2) Efektivnost (hospodárnost, rentabilita) = B/C (výsledkem je bezrozměrné číslo udávající přínos na jednotku nákladů)

35 DISKONTOVÁNÍ Náklady i výnosy v budoucnosti se převedou do současnosti pomocí diskontního faktoru: Kde: PV c … současná hodnota nákladu C t uskutečněného v roce t r… diskontní míra (např. úroková míra) ….diskontní faktor (Pozn.: místo C můžeme psát B pro výnosy)

36 Pro řadu let od 1 do n potom platí: kde: PV c … současná hodnota všech nákladů C j uskutečněných postupně v letech j od 1 do n C 0 … vstupní náklad na začátku programu r… diskontní faktor (např. úroková míra) (Pozn.: místo C můžeme psát B pro výnosy)

37 Jsou-li ve všech letech j od 1 do n náklady C j konstantní C j =C, potom platí: (Pozn.: místo C můžeme psát B pro výnosy) kde: PVc… současná hodnota všech nákladů C uskutečněných postupně v letech j od 1 do n C 0 … vstupní náklad na začátku programu r… diskontní míra ( např. úroková míra)

38 Efektivnost výkonnost, funkčnost –efficacy –effectiveness hospodárnost –efficiency výkonnost x hospodárnost pozor!……….„WHITE ELEPHANTS“ SUNK COSTS

39 Efektivnost veřejných výdajů hospodárnost, efficiency Pareto-efektivnost (řešeno v tématu 1 pro soukromé statky a v tématu 2 pro veřejné statky)... též “alokační efektivnost” - při chybném použití zdrojů “alokační neefektivnost” vedle toho mohou vzniknout ztráty třeba špatnou použitou technologií, managementem apod. … to je neefektivnost na straně nabídky, někdy označovaná jako “X - neefektivnost”

40 Alokační neefektivnost (nehospodárnost): Je způsobena vnějšími zásahy do jinak efektivního (tržního) rozhodování jednotlivců. Vnější zásahy – veřejný sektor – daně, dotace, podpory apod.

41 X- neefektivnost (nehospodárnost) Je způsobena malou produktivitou práce v institucích veřejného sektoru. BYROKRACIE – instituce veřejného sektoru, většinou úřady (ministerstva, obecní a městské úřady apod.) Také – veřejné podniky přímo produkující služby – státní školy, státní výzkumné ústavy …

42 4.4 Veřejné zakázky

43 Poskytovatel (financiér) Producent (výrobce) Spotřebitel DANĚ veřejné výdaje netržní statky (Stát, obec, město a pod.)

44 Veřejná zakázka – stát (nebo jiný subjekt veřejného sektoru) zadává produkci statku soukromému subjektu Předpoklad: cena této produkce bude nižší než přímá produkce organizací veřejného sektoru (většinou platí) NÁKLADY veřejné zakázky: produkční – vynaloženy soukromým producentem transakční – vynaloženy při uskutečnění veřejné zakázky veřejným subjektem


Stáhnout ppt "THEME 4 Public Expenditures, Public Programmes, Public Projects Efficiency and Effectiveness Factors of Public Expenditures Growth."

Podobné prezentace


Reklamy Google