Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Perspektivy podpory zdraví ve školách ČR Miluše Havlínová národní koordinátorka programu Škola podporující zdraví v ČR Tomáš Blaha Státní zdravotní ústav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Perspektivy podpory zdraví ve školách ČR Miluše Havlínová národní koordinátorka programu Škola podporující zdraví v ČR Tomáš Blaha Státní zdravotní ústav."— Transkript prezentace:

1 Perspektivy podpory zdraví ve školách ČR Miluše Havlínová národní koordinátorka programu Škola podporující zdraví v ČR Tomáš Blaha Státní zdravotní ústav Praha 2006

2 Dva synergické programy: zdraví a vzdělávání  Zdraví 21 Národní program zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva ČR usnesení vlády ČR / říjen 2002  Rámcové vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ, SpŠ, G, SOŠ pro MŠ, ZŠ, SpŠ, G, SOŠ každá škola: Školní vzdělávací program každá škola: Školní vzdělávací program vyhláška MŠMT / ze zákona 2005

3 Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní životní podmínky Do roku 2015 by obyvatelé měli mít více příležitostí žít ve zdravých sociálních i ekonomických podmínkách: doma doma ve škole ve škole na pracovišti na pracovišti i v místním společenství i v místním společenství

4 Dílčí úkol Zdraví 21: 13.4 Zajistit, aby nejméně 50% dětí mělo příležitost zařadit se do MŠ podporujících zdraví a 95% do ZŠ podporujících zdraví aneb Podpora zdraví do škol

5 Rámcový vzdělávací program Přínos RVT k podpoře zdraví ve škole  Koncepce RVT je založena na dosažení u žáka klíčových kompetencí a životních dovedností  Mezi vzdělávacími cíli školy je formulován cíl: „Aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví“ „Aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví“  Mezi vzdělávacími oblastmi je zařazena oblast Člověk a zdraví (Člověk a svět). Výchova ke zdraví je nově zavedeným vzdělávacím oborem  Je začleněna kapitola o podmínkách, které škola musí ve svém prostředí vytvořit. Vycházejí ze zásad programu ŠPZ

6 Podmínky pro plnění úkolu Fungující program Fungující program Evropské WHO, EU a CE Škola podporující zdraví 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1989 převzat WHO pro evropské země 1991 nabídnut zemím Střední Evropy 1992 přijat a zahájen v ČR 2002-2006 výzkumně potvrzena efektivita

7 Současný stav: co máme a co děláme  Strategické kroky dlouhodobého směřování od pilotních škol podporujících zdraví k rozšíření podpory zdraví do dalších škol a celého školství RVP / ŠPZ  Modelový program s metodikou pro školy -manuály: publikované a inovované  Koordinovaná síť certifikovaných škol v programu po celé ČR  Příklady dobré praxe v oblasti implementace i strategie  Prokazatelné zkušenosti s řízením změn ve škole cyklickým procesem: projekt – realizace - autoevaluace – inovace,  Relevantní nástroje k auto-evaluaci a evaluaci  Výzkumná šetření

8 Výzkumné ověření efektivity ŠPZ 2002 MŠMT: Sociální klima v základních školách ČR (ŠPZ N=33: kontrolní školy N=33) 2003 – 2004 NPZ MZ ČR: Tvorba a ověření auto-evaluačních dotazníků ve škole v MŠ (INDI MŠ), v ZŠ (INDI 9) v MŠ (INDI MŠ), v ZŠ (INDI 9) 2004 Statistické zpracování auto- evaluačních dotazníků INDI (deskripce a vztahy mezi indikátory) 2005 Šetření dotazníkem HBSC u žáků (N=4.000) v ŠPZ (N=73) při dodržení téhož formátu jaký má celostátní a evropský výzkum HBSC (porovnání)

9 Současná funkce Školy podporující zdraví  Pomáhat prosazovat politiku podpory zdraví do škol.  Poskytovat obraz dobré praxe pro školy, které mají zájem.  Být bezpečným prostředím, v němž se daří efektivněji realizovat specifické programy podpory zdraví nejrůznějšího zaměření.

10 Model podpory zdraví ve škole SOC bezpečné klima (U, Ž) péče o kvalitu vztahů práce s dynamikou skupiny prokazování úcty a důvěry PSYCH uspokojování indiv. potřeb – pozitivní emoce důraz na osobní pokroky a rozvoj předpokladů podpora sebedůvěry, odolnosti, integrity osobnosti BIO podnětné prostředí zdravý způsob životosprávy

11 Etapy strategie podpory zdraví do škol PILOTNÍ 1992–1999 STRATEGICKÁ 2000-2007 INTEGRAČNÍ 2008-2015

12 1.etapa PILOTNÍ minulost: 1992-1999  Ustavení sítě škol podporujících zdraví (ŠPZ) z prvních dvou vln přihlášených  Pilotáž v 11 vybraných ŠPZ  Rozšíření sítě ŠPZ o mateřské školy 1995  Evaluace procesu a výsledků: program je životaschopný a přínosný program je životaschopný a přínosný  Metodický výstup: vytvoření národního modelu podpory zdraví ve škole – manuály pro MŠ a ZŠ vytvoření národního modelu podpory zdraví ve škole – manuály pro MŠ a ZŠ

13 2. etapa: STRATEGICKÁ současnost: 2000 – 2007:  Školy v síti pracují podle modelového programu podpory zdraví (manuálu)  Jsou získáváni strategičtí partneři pro spolupráci a odpovědnost, zvl. ze školství,  Daří se zakotvit podporu zdraví a výchovu ke zdraví do nových školských dokumentů Rámcových vzdělávacích programů – RVP  Začíná probíhat implementace podpory zdraví a výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích programů - ŠVP  Do sítě ŠPZ vstupují další zájemci

14 3. etapa: INTEGRAČNÍ budoucnost: 2008 - 2015  Podpora zdraví a výchova ke zdraví jsou závazně zakotveny ve školních vzdělávacích programech-požadavek RVP  Dobrou školou bude taková, která mezi ostatními kritérii bude naplňovat ukazatele podpory zdraví ve škole  Kvalitu školy z hlediska podpory zdraví bude vyhodnocovat školní inspekce (ČŠI)  Kritéria kvality školy budou uvedena ve veřejnou známost jako cíle k dosahování  Kritéria kvality školy a nástroje evaluace ČŠI se již připravují a projednávají  Podpora zdraví a výchova ke zdraví budou součásti vzdělávaní učitelů, pregr.+dalšího

15 Nutnost změny koordinace z centra na koordinaci v úrovni kraje  Naplňování náročného cíle Podpora zdraví do škol – Zdraví 21 není centrálně přímo řiditelné  Současně zde existuje krajské zřízení, na něž byla přenesena řada kompetencí a to zvláště v oblasti školství (MŠMT nemá pro oblast region. Školství žádné výkonné páky)  Zainteresování školství na podpoře zdraví, aby se stala součástí života všech škol, neboť to je realizovatelné jedině blíže kontaktu se školou v rámci krajů a obcí

16 Dva hlavní směry současné strategie v rámci kraje Pokračování v koordinaci sítě ŠPZ Pokračování v koordinaci sítě ŠPZ  převzetí stávajících ŠPZ v kraji  přijímání a certifikace nových ŠPZ Rozšiřování podpory zdraví do všech škol Metodická pomoc školám v kraji  při implementaci podpory zdraví a výchovy ke zdraví do ŠVP podle RVP  při vzdělávání učitelů k podpoře zdraví a výchově ke zdraví

17 Koordinační místo v kraji Na startu Oblast veřejného zdravotnictví a PZ Oblast veřejného zdravotnictví a PZ infrastruktura, úkoly a činnosti, jejichž pomocí se bude realizovat strategie podpory zdraví ve školách a její krajská koordinace Perspektivně Oblast školství výsledek činnosti zdravotnictví (v centru a v krajích) směrem k zainteresování a převzetí příslušné odpovědnosti školstvím

18 Probíhající Realizační kroky  Školy podporující zdraví na společné schůzi ustaví krajskou síť ŠPZ, a zvolí její výkonný výbor – tím se síť ŠPZ stane partnerem KHS a ZÚ. a zvolí její výkonný výbor – tím se síť ŠPZ stane partnerem KHS a ZÚ.  První 3 partneři: síť ŠPZ, KHS a ZÚ založí Krajský koordinační tým (KKT) - zaměří se na získání dalších partnerů ke spolupráci v rámci kraje.

19 Krajské sítě ŠPZ  Krajská síť škol podporujících zdraví již byla ustavena nebo je plánována v kraji 1. Zlínském 2. Jihomoravském 3. Vysočina 4. Pardubickém 5. hl. m. Praha 6. Středočeském 7. Karlovarském 8. Plzeňském 9. Jihočeském (září 2006) 10. Ústeckém (září 2006) 11. Olomouckém (říjen 2006)

20 Krajské koordinační týmy pro podporu zdraví ve školách  Krajský koordinační tým podpory zdraví ve školách byl založen a zahájil činnost v několika krajích v návaznosti na ustavení krajské sítě ŠPZ Minimální sestavu KKT tvoří pověření zástupci: Minimální sestavu KKT tvoří pověření zástupci: Krajské sítě ŠPZ Krajské hygienické stanice Zdravotního ústavu  Pro realizaci úkolu podpory zdraví do škol KKT vyhledává a získává klíčové partneři v kraji ke spolupráci Zástupci nakontaktovaných partnerských institucí a organizací se stávají členy KKT

21 Dvojice KHS a ZÚ Krajská koordinace šíření podpory zdraví do škol vychází z předpokladu, že KHS a ZÚ spolupracují na plnění úkolu v souladu se svými obecně vymezenými oblastmi pracovních kompetencí: KHS a ZÚ spolupracují na plnění úkolu v souladu se svými obecně vymezenými oblastmi pracovních kompetencí:  KHS se stará o zdravotní politiku se zaměřením na veřejné zdraví a podporu zdraví  ZÚ se věnuje přímému kontaktu se subjekty podpory zdraví (např. se školami), činnosti metodické a poradenské

22 Strategičtí partneři v kraji  spolupodílející se na odpovědnosti: Krajské zastupitelstvo (pověření radní) Krajské zastupitelstvo (pověření radní) Krajský úřad: odbory zdravotnictví a školství Krajský úřad: odbory zdravotnictví a školství Česká školní inspekce (ČŠI) Česká školní inspekce (ČŠI)  neopomenutelní pro účinnou spolupráci: Krajská síť certifikovaných ŠPZ (MŠ a ZŠ) Krajská síť certifikovaných ŠPZ (MŠ a ZŠ) Certifikovaní poradci / lektoři ŠPZ v kraji Certifikovaní poradci / lektoři ŠPZ v kraji Střediska dalšího vzdělávání pedag. pracovníků Střediska dalšího vzdělávání pedag. pracovníků Vysoké školy, zvláště pedagogické fakulty Vysoké školy, zvláště pedagogické fakulty Neziskové organizace z oblasti zdraví/vzdělávání Neziskové organizace z oblasti zdraví/vzdělávání Zdravá města/obce Zdravá města/obce jednotlivé obce a školy jednotlivé obce a školy

23 Úloha centra v krajské koordinaci  SZÚ společně s MZ ČR a kanceláří WHO bude koordinovat spolupráci centra a sítě krajských koordinačních pracovišť (KKT), mezi kraji navzájem, mezi kraji navzájem, mezi centrem, sítí KKT a WHO mezi centrem, sítí KKT a WHO  Koordinace činnosti KKT bude zahájena  navazujícím kurzem pro pracovníky KHS a ZÚ přímo pověřenými úkolem šíření podpory zdraví do škol (SZÚ)  společnou poradou s příslušnými pracovníky z KHS a ZÚ (MZ ČR a SZÚ)

24 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Perspektivy podpory zdraví ve školách ČR Miluše Havlínová národní koordinátorka programu Škola podporující zdraví v ČR Tomáš Blaha Státní zdravotní ústav."

Podobné prezentace


Reklamy Google