Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Agronomická fakulta Mendelova univerzita v Brně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Agronomická fakulta Mendelova univerzita v Brně."— Transkript prezentace:

1 doc. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Agronomická fakulta Mendelova univerzita v Brně

2 KONCEPCE VĚDECKÉ A PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI OBORU AGROCHEMIE A VÝŽIVA ROSTLIN NA MENDELOVĚ UNIVERZITĚ V BRNĚ  charakteristika oboru  koncepce vědecké činnosti  koncepce pedagogické činnosti

3

4 Charakteristika oboru  Multidisciplinární obor navazující na poznatky četných dalších příbuzných disciplín: Chemie Biochemie Fyziologie rostlin Mikrobiologie Pedologie Meteorologie Další technologické vědní obory

5 Agrochemie a výživa rostlin je učení o funkcích a dynamice živin v rostlinách, půdách a ekosystémech a o látkových procesech v rostlinách s cílem: zlepšení růstu rostlin zvýšení kvality sklízených produktů udržení půdní úrodnosti podpory recyklace živin minimalizace zátěže životního prostředí způsobené hnojením

6 Historie oboru  agrochemie a výživa rostlin, jako věda, má více než 150-ti letou tradici, ovšem dějiny jsou tak staré, jako zemědělství samo  2000 let př. n. l. využívali Inkové guáno ke hnojení.  Římané navázali na údaje v řeckých spisech řadou praktických poznatků o hnojivých účincích zvířecích výkalů (drůbeží trus), popela, vápna, zeleného hnojení (vikvovité rostliny).

7 Historie oboru Albrecht Daniel Thaer (1752 – 1828) Justus von Liebig (1803 – 1873)  zakladatel humusové teorie  střídání plodin, zařazování jetelovin, péče o hnůj  zakladatel minerální teorie výživy rostlin  definoval zákon minima

8 Historie oboru v našich zemích  počátky v 19. století – pronikly práce Liebiga  prof. Stoklasa (1857-1936) – činnost mikroorganismů při mineralizaci půdní organ. hmoty a pro koloběh N v půdě  prof. Trnka (1881-1950), VŠZ Brno studium průmyslových hnojiv a zeleného hnojení  doc. Frantek (1894-1959), VŠZ Brno využívání průmyslových odpadů ve výživě rostlin

9 Historie oboru v našich zemích  prof. Duchoň (1897-1975) prof. pro obor Agrochemie na VŠZ v Praze organizoval celostátní agrochemický výzkum zabýval se metodami stanovení potřeby hnojení popisoval zákonitosti ve výživě rostlin studoval využívání živin z průmyslových a statkových hnojiv encyklopedie „Výživa a hnojení kulturních rostlin zemědělských“ (ČSAV 1948)

10

11 Nejvýznamnější současné problémy oboru z hlediska praktického hospodaření v ČR  soustavný pokles počtu chovaných hospodářských zvířat spojený s klesající produkcí statkových hnojiv  deficit primární organické hmoty v půdě  jednostranné hnojení N v minerálních hnojivech na úkor P, K, Mg (nevhodný poměr N:P:K )  nedostatečné vápnění půd  snaha o redukci dlouhodobých hnojařských výzkumných bází  komentáře řady zcela nekompetentních osob (MF Dnes)

12 Koncepce vědecké činnosti – širší souvislosti problematiky  všechny uvedené problémy se promítají do úrodnosti půdy  širší problematika hospodaření na pronajaté půdě struktura pěstovaných plodin pokles výměry okopanin a víceletých pícnin apod. vývoz živin v podobě obilovin, řepky z polí do zahraničí  řešení některých problémů není často možné na vědecké úrovni – důsledek špatných manažerských (politických) rozhodnutí, ale hlavně nevhodně nastavený systém dotačních titulů

13 Výzkum v oboru Agrochemie a výživa rostlin se člení do dvou oblastí  Hospodaření se živinami a hnojení  koloběh živin v půdě a jiných substrátech  půdní úrodnost  rhizosféra (interakce kořeny – půda)  symbiotické vztahy  stanovení potřeby hnojení  minerální a organická hnojiva  hospodaření se živinami a jejich bilance  transfer cizorodých látek půda - rostlina  Fyziologie výživy kulturních rostlin  příjem a transport živin v rostlině  asimilace rostlinných živin a vztahy zdroj – sink  fyziologické funkce rostlinných živin  molekulární biologie a biochemie výživy rostlin  poruchy ve výživě rostlin  účinnost živin  ekofyziologie (rezistence ke stresu)

14 Koncepce vědecké činnosti – problémy řešené na našem ústavu  hospodaření se živinami fosfor draslík  bilance živin  účinnost živin

15 Pozice ČR v přívodu živin do půdy a podíl statkových hnojiv Pozice ČR v přívodu živin do půdy a podíl statkových hnojiv Průměrný přívod jednotlivých živin do půdy v ČR hnojením, Klír 2012 (1980 – 2012, v přepočtu na kg čistých živin, na 1 hektar zemědělské půdy)

16 Účinnost aplikovaného dusíku vyjádřená množstvím produkce zrna v kg na 1 kg aplikovaného dusíku } } Ø 75,4 % 67,9 – 82,9 % Ø 44,7 % 43,3 – 46,2 %     

17 výnos: 9,00 t.ha -1 a HTS: 278 g Pohled na sklizené palice kukuřice hnojené pouze N na základní hladinu živin (2012) Pohled na sklizené palice kukuřice u nehnojené kontroly (2012) výnos: 5,61 t.ha -1 a HTS: 246 g

18 výnos: 9,00 t.ha -1 a HTS: 278 g Pohled na sklizené palice kukuřice hnojené pouze N na základní hladinu živin (2012) Pohled na sklizené palice kukuřice u varianty hnojené N a K v SD na základní hladinu živin (2012) výnos: 11,97 t.ha -1 a HTS: 322 g

19 Koncepce vědecké činnosti – problémy řešené na našem ústavu  Bilance organické hmoty v půdě obsah a kvalita primární organické hmoty ○ hnůj, kompost, sláma, digestát ○ C ox x humus využití hnoje jako substrátu do BPS  Dynamika změn Nmin v půdě po aplikaci fermentačního zbytku z BPS (digestátu)

20 Koncepce vědecké činnosti – problémy řešené na našem ústavu  Transfer rizikových prvků z půdy do rostliny AKTION „The study of cadmium uptake from the soil and the effect on agronomic and quality of different soybean varieties„

21 Koncepce vědecké činnosti – problémy řešené na našem ústavu

22  Poruchy ve výživě rostlin Berry shrivel Stalk necrosis

23 Koncepce vědecké činnosti Pavilon M „Mendelův pavilon“  Nové prostory a vybavení  Laboratoře  Šrotovna  Sklad vzorků  Učebna  Skleníky  Vegetač. hala  Fytotrony

24 Koncepce vědecké činnosti

25

26 Koncepce vědecké činnosti – výzkumné projekty  NAZV  OP VaVpI  Výzkumný záměr  AKTION  IGA AF MENDELU individuální týmové projekty  NPV II  Doplňková činnost

27 Koncepce vědecké činnosti – Výzkumný záměr MŠMT MSM 6215648905 „Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu“ „Udržitelnost ekosystému na orné půdě“ – samostatná etapa VZ Nositel: AF MENDELU řešitel: prof. Žalud garant etapy: prof. Křen spoluřešitel (tzv. D1): doc. Lošák Doba řešení: 2007-2012

28 Koncepce vědecké činnosti – výzkumný záměr  Zásadní projekt 2007-2012 vybavení ústavu laboratorní technikou (AAS ContrAA 700, apod., ca 4,5 mil Kč) každoroční zdroj financí pro pracoviště na výzkum hlavně dle publikační aktivity - motivace (1,7 mil Kč za 6 let) přísun financí z publikačních výstupů pro AF i po jeho skončení (publikace)

29 Koncepce vědecké činnosti – aktuální projekty NAZV (MZe) QI 101 A 184 "Technologie pěstování brambor - nové postupy šetrné k životnímu prostředí".

30 Koncepce vědecké činnosti – aktuální projekty IGA (TP) AF MENDELU v Brně TP 11/2013 „Biomasa a bioenergetické transformace“

31 Koncepce vědecké činnosti – aktuální projekty MŠMT OP VaVpI, prioritní osa 2 – Regionální VaV centra, „Ovocnářský výzkumný institut“ (VŠÚO Holovousy) - Disertační práce „Výživa a hnojení jabloní sírou“

32 Koncepce vědecké činnosti - návrh nových projektů  AKTION (MENDELU – BOKU Wien)  ČR – SR (MENDELU – SPU Nitra 7 AMB „MOBILITY“ (MŠMT), 2014-15  IGA (TP) AF MENDELU bioenergetické transformace a jejich řízení  Doplňková činnost aplikace kapalných hnojiv a plečkování při pěstování kukuřice aplikace digestátu k meziplodinám při pěstování energetické kukuřice

33 Koncepce vědecké činnosti – návrh nového projektu „Využití zelené biomasy ječmene setého a kotvičníku zemního pro produkci šťáv s pozitivním účinkem na lidské zdraví“.

34 Koncepce rozvoje vědecké činnosti - zapojení do nových strateg. programů Operační program MŠMT „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ (OP VVV), 2014-2020 – Prioritní osa 1 (Posilování kapacit pro kvalitní výzkum) – Prioritní osa 2 (Rozvoj vys. škol a lidských zdrojů pro V a V) Horizont 2020 (70 mld EUR) – společenské výzvy – udržitelné zemědělství, ochrana klimatu, životní prostředí, recyklace a využití odpadů – zvýšení mobility výzkumných pracovníků a postdoktorských pozic Výzkumná činnost postavená na týmové spolupráci – předpoklad úspěchu v novém programovém období 2014-2020 – fakultní projekty

35 Koncepce vědecké činnosti – další aktivity  Smluvní zakázky ve formě smluvního výzkumu v rámci doplňkové činnosti univerzity.  Spolupráce se státní správou ve formě členství v expertizních komisích (MZe - GAEC 2).  Poradenská a přednášková činnost pro konkrétní subjekty.

36 Koncepce vědecké činnosti - spolupráce s praxí – osvětová činnost Přednášky pro praxi, polní dny, polní kázání: – pro společnosti či subjekty: KWS OSIVA Český mák SPZO K+S KALI AGROFERT AGROEKO Žamberk Zelinářská unie Čech a Moravy Slovenská bioplynová asociácia CVRV Piešťany

37 Koncepce vědecké činnosti - spolupráce s praxí – osvětová činnost  Reprezentace a diskuze na: polních dnech či výstavách ○ MendelAgro na ŠZP Žabčice ○ MendelGrass ve Vatíně ○ Nabočany – zeměd. výstava Naše pole ○ Země živitelka v Českých Budějovicích dnech otevřených dveří na AF na Střední odborné škole a Gymnáziu ve Starém Městě

38 Koncepce vědecké činnosti - propagace výsledků a oboru  Mezinárodní konference a sympozia: ČR Německo Turecko Itálie Polsko Maďarsko Rakousko Litva Švédsko

39 12 th IPI International Symposium on Management of Potassium in Plant and Soil Systems in China, 2012, Chengdu, China

40

41 Koncepce vědecké činnosti - domácí spolupráce  spolupráce: mezi pracovišti vlastního ústavu s ústavy fakult MENDELU ŠZP Žabčice s univerzitami: ČZU v Praze, JU v Českých Budějovicích, UTB ve Zlíně se státní správou: MZe ČR, ÚKZÚZ s výzkumnými ústavy: VÚRV Praha, VÚB Havl. Brod, VÚP Troubsko, VŠÚO Holovousy, VÚMOP Praha s privátní sférou

42 Koncepce vědecké činnosti - internacionalizace  rozvíjení dosavadní spolupráce především s: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre Agricultural University of Krakow Universität für Bodenkultur Wien Justus-Liebig-Universität Giessen Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala Wageningen University University of Zagreb

43 Koncepce vědecké činnosti - internacionalizace mobilita pracovníků (hostující lektoři) v rámci LLP/Erasmus či ostatních – Rozvojových projektů – Krakow – Uppsala pobyty v rámci programu AKTION (BOKU) dlouhodobé studijní pobyty či pracovní stáže studentů (doktorandů) – 7 měsíční stáž doktorandky loni na BOKU Wien – budoucí studium nové doktorandky v zahraničí (University of Zagreb – Department of Plant Nutrition)

44

45 Koncepce vědecké činnosti - internacionalizace účast předních zahraničních odborníků z oboru na mezin. ústavních konferencích pořádaných ve 4 letých intervalech v Brně (prof. Kirkby, prof. Mengel, prof. Schubert, prof. Martensson,..) aktivní účast doktorandů i na zahr. konferencích (SK, Polsko, Rakousko) společné (vědecké) publikace pravidelná účast na zasedáních vědeckých společností (DGP, DBG)

46

47 Koncepce rozvoje vědecké činnosti - rizikové faktory úspěšnost při podávání výzkumných projektů výše spolufinancování výzkumných projektů, získávání prostředků z neveřejných zdrojů financování výzkumu na vysokých školách, hodnocení výstupů z výzkumných aktivit zájem o studium v doktorském studijním programu, kvalita uchazečů časový odstup a úspěšnost věd. publikací (s IF)

48

49 Koncepce pedagogické činnosti – koncepce vlastní výuky  vychází z nejnovějších vědeckých poznatků při respektu a úctě k obecně platným zákonitostem  musí reflektovat aktuální problematiku oboru  zahrnuje výsledky vlastního výzkumu  obsahuje poznatky z praxe  je adekvátně zabezpečena literaturou  využívá multimediálních prostředků, praktické výuky v laboratořích, Pavilonu M, ŠZP Žabčice

50 Koncepce pedagogické činnosti – cílem výuky je snaha naučit studenty :  samostatné orientace v dané problematice  výběru relevantních zdrojů informací  posuzovat věci v širších souvislostech koloběh živin v agroekosystému půdní úrodnost a vodní eroze (GAEC 2, GAEC 3) kvalita a zdravotní nezávadnost produkce  obhájit získané informace nejen u zkoušky, ale i v praxi a u veřejnosti ekologické, integrované a konvenční zemědělství

51 Koncepce pedagogické činnosti – výuka na fakultách Agronomická fakulta (rozhodující podíl) Zahradnická fakulta (v Brně či v Lednici) Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Institut celoživotního vzdělávání Na zahraničních univerzitách – učitelské mobility

52 Koncepce pedagogické činnosti – akreditované Bc stud. programy/obory na AF, kde realizuje ústav 221 výuku BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY / OBORY V PREZENČNÍ FORMĚ Název stud. programu FormaNázev stud. oboruAkreditace do BAgrobiologiePBiotechnologie rostlin 31.8.2016 BAgrobiologiePFytotechnika31.8.2016 BAgrobiologieP, KVšeobecné zemědělství 31.8.2020 BRostlinolékařstvíP 31.8.2020 BTechnologie odpadůP, KOdpadové hospodářství 31.8.2018 BZemědělské inženýrství P, KAgrobyznys1.3.2016 BZootechnikaP 15.8.2014

53 Koncepce pedagogické činnosti – akreditované NMgr stud. programy/obory na AF, kde realizuje ústav 221 výuku NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY / OBORY V PREZENČNÍ FORMĚ Název stud. programu Forma Název stud. oboruAkreditace do NFytotechnikaP 31.8.2016 NChemie a technologie potravin PEkotrofologie1.3.2017 NRostlinolékařstvíP 31.8.2020 NTechnologie odpadůP, KTechnologie a management odpadů 31.7.2018 NZemědělská specializacePAgroekologie31.8.2018 NZemědělská specializaceP, KZemědělské inženýrství 31.8.2018 NZemědělské inženýrstvíPAgrobyznys31.7.2017

54 Povinné předměty – Bc studijní programy PředmětGarantHodinSemestrKredity Agrochemie a výživa rostlinDoc. Ryant56III6 Agrochemie a výživa rostlin KDoc. Ryant15III6 Biologické zpracování odpadů IDoc. Lošák56VI6 Biologické zpracování odpadů I KDoc. Lošák15VI6 Pedologie a výživa rostlinDoc. Ryant56I6 Zemědělství v AJ (FRRMS)Doc. Ryant56II5 Výživa a hnojení rostlin pro ZAKA (ZF)Doc. Lošák56II5 Výživa a hnojení zahradnic. rostlin (ZF)Prof. Hlušek56III6 K-Výživa a hnojení rostlin (ZF)Prof. Hlušek29III6 Výživa a hnojení révy vinné (ZF)Prof. Hlušek56II6

55 Povinné předměty – NMgr. programy PředmětGarantRozsahSemestrKredity Systémy hnojení polních plodinDoc. Lošák56I5 Systémy hnojení polních plodin KDoc. Lošák15I5 Biologické zpracování odpadů IIDoc. Lošák56I6 Biologické zpracování odpadů II KDoc. Lošák15I6 Prostředky pro rostlinnou výrobuDoc. Ryant42III5

56 Povinně volitelné předměty – NMgr. programy PředmětGarantRozsahSemestrKredity Systémy hnojení polních plodinDoc. Lošák56I5 Systémy hnojení polních plodin KDoc. Lošák15I5 Hnojení rostlin a kvalita produkceProf. Hlušek56II5 Management živin v agroekosystémuDoc. Ryant56II5 Agrochemie a výživa rostlinDoc. Ryant56III6

57 Volitelné předměty nabízené na AF PředmětGarantRozsahSemestrKredity Systémy výživy rostlinDoc. Lošák56II5 Volitelné předměty – nový návrh „Hnojení a legislativa“

58 Státní zkouška Předměty povinnéPředměty povinně volitelné Systémy hnojení polních plodin (NMgr) Fytotechnika/Fytotechnika) Výživa a hnojení rostlin (Bc) Agrobiologie/Fytotechnika Výživa a hnojení rostlin (Bc) Rostlinolékařství/Rostlinolékařství

59 Doktorské studium probíhá v rámci oborové rady Obecná produkce rostlinná  podpora 4-leté délky studia  povinnost realizovat část studia v zahraničí studijní pobyt či praktická stáž (LLP/Erasmus ); vládní stipendia; mezinárodní smlouvy  povinnost prezentace výsledků v AJ na mez. konferencích (MendelNet, Veda Mladých)  větší zapojení neveřejných (soukromých) zdrojů financování při řešení témat disertačních prací – potenciální zaměstnavatelé (KWS OSIVA)

60 Faktory rozvoje pedagogické činnosti  Zapojení do výuky: zahraniční profesory významné odborníky z výzkumných institucí úspěšné odborníky (absolventy) z podnikové sféry  podporovat mezinárodní mobilitu studentů na základě vlastních zkušeností (klady, problémy)

61 Faktory rozvoje pedagogické činnosti získání nových prostor v Pavilonu M pro zlepšení podmínek praktické výuky (moderní učebna s interaktivní tabulí) a úrovně kvalifikačních prací studentů (skleníky, vegetační hala, fytotrony) udržení kvality výuky, počtu externistů, terénní výuky rizikovým faktorem je snížení počtu zájemců o studium (finanční a personální dopady)

62


Stáhnout ppt "Doc. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Agronomická fakulta Mendelova univerzita v Brně."

Podobné prezentace


Reklamy Google