Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Nová právní úprava územního plánování Seminář – 15.09.2006 Ing.arch. Jana Děrdová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Nová právní úprava územního plánování Seminář – 15.09.2006 Ing.arch. Jana Děrdová."— Transkript prezentace:

1 1 Nová právní úprava územního plánování Seminář – 15.09.2006 Ing.arch. Jana Děrdová

2 2 Legislativní rámec SZ - zákon č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) SZ platí do konce roku 2006 SZ platí do konce roku 2006 ZZ – část 51 : článek LV - poslední novela stavebního zákona článek LV - poslední novela stavebního zákona změna platí od 1.7.2006 do 31.12.2006 změna platí od 1.7.2006 do 31.12.2006 SPŘ – zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád) platí od 1.1.2006 platí od 1.1.2006

3 3 Legislativní rámec SPŘ – zákon č.500/2004 Sb. (správní řád) platí od 1.1.2006 ( vztah NSZ dán § 192 ) Usnesení§ 76 Přeskumné řízení§ 94 – 99 Dotčené orgány§ 136 odst. 1, odst. 2 Rozpor§ 136 odst. 6 Předběžná informace§ 139 Závazné stanovisko DO§ 149 odst. 1 veřejnoprávní smlouva§ 159 – 170 opatření obecné povahy§ 171 – 174

4 4 Legislativní rámec NSZ - zákon č.183/2006 Sb. (nový stavební zákon) o územním plánování a stavebním řádu účinnost - § 198 VZ – zákon č.184/2006 Sb. (vyvlastňovací zákon) o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě ZZ – zákon č.186/2006 Sb. (změnový zákon) o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Účinnost obecně - všechny zákony od 1.1.2007 výjimky - § 143, § 144, § 145, § 151 ( autorizovaný inspektor ) - § 102 odst. 2 ( náhrady za změnu v území ) - § 102 odst. 2 ( náhrady za změnu v území )

5 5 Legislativní rámec Prováděcí předpisy : ÚP : - vyhláška o ÚPP, ÚPD a způsobu evidence ÚPČ - vyhláška o obecných požadavcích na využívání území ( §2 odst.2 písm.e ) - vyhláška o úpravě vztahů v území ( ? ) SŘ : - vyhláška kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona o územním řízení, veřejnoprávní smlouvě a územním opatření o územním řízení, veřejnoprávní smlouvě a územním opatření ( klasická prováděcí ) ( klasická prováděcí ) - vyhláška o dokumentaci staveb - vyhláška týkající se činnosti autorizovaných inspektorů ( 2006 ? ) stávající Vyhláška o OTP … platí ještě cca rok, pak nahrazena novou

6 6 NSZ – Struktura ČÁST PRVNÍ -ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST PRVNÍ -ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( § 1 - § 3 ) ČÁST DRUHÁ -VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY ČÁST DRUHÁ -VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY ( § 4 - § 17 ) ČÁST TŘETÍ -ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČÁST TŘETÍ -ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ( § 18 - § 75, § 100 - § 102 - § 102 ) ČÁST ČTVRTÁ -STAVEBNÍ ŘÁD ČÁST ČTVRTÁ -STAVEBNÍ ŘÁD ( § 103 - § 104 - § 157 ) ČÁST PÁTÁ -SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ČÁST PÁTÁ -SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ( § 158 - § 184 ) ČÁST ŠESTÁ -PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ČÁST ŠESTÁ -PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ( § 185 - § 197 ) ČÁST SEDMÁ -ÚČINNOST ČÁST SEDMÁ -ÚČINNOST ( § 198 )

7 7 NSZ - Část první „ÚVODNÍ USTANOVENÍ „ Předmět úpravy - § 1 ve věcech územního plánování (odst.1) : ve věcech územního plánování (odst.1) : cíle a úkoly UP, soustavu OUP, nástroje UP, vyhodnocování vlivu na URU, rozhodování v území, … evidenci UPČ a kvalifikační požadavky pro UPČ (odst.3 ): (odst.3 ): podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů …

8 8 NSZ - Část první „ÚVODNÍ USTANOVENÍ „ - Pojmy Účelem definic územního plánování je jednotný a nekolizní výkon veřejné správy na tomto a navazujících úsecích. Proto je třeba věnovat patřičnou pozornost pojmům ÚP ! NSZ obsahuje 3 základní typy pojmů : pojmy vymezené formou „definice“ …………………. § 2 + § 3 NSZ pojmy vymezené formou „definice“ …………………. § 2 + § 3 NSZ pojmy vymezené formou tzv. „legislativní zkratky“ pojmy vymezené formou tzv. „legislativní zkratky“ pojmy užívané v NSZ, ale definované jiným předpisem pojmy užívané v NSZ, ale definované jiným předpisem

9 9 NSZ - Část první „ÚVODNÍ USTANOVENÍ „ - Pojmy Srovnání pojmů SZ a NSZ Srovnání pojmů SZ a NSZ SZ – zákon č.50/1976 Sb. NSZ – zákon č.183/2006 Sb. Základní pojmy UP paragrafPojmyParagraf Limity využití území § 139a odst.1 Limity využití území § 26 odst.1 Současně zastavené území § 139a odst.2 Zastavěné území § 2 odst.1 písm.d) § 189 odst.1 Zastavitelné území § 139a odst.3 Zastavitelné plochy § 2 odst.1 písm. j)

10 10 NSZ - Část první „ÚVODNÍ USTANOVENÍ „ - Pojmy Území zastavěné Území zastavěné § 2 odst.1 písm. d) – definice + § 58 – jak 1. vymezené územním plánem ( § 189 odst.1 – dtto SZÚ) 2. vymezené postupem dle NSZ ( § 59 - § 60 ) 3. hranice intravilánu k 1.9.1966 ( „lze nic nedělat!“ ) Území nezastavěné Území nezastavěné § 2 odst.1 písm. f)

11 11 NSZ - Část první „ÚVODNÍ USTANOVENÍ „ - Pojmy Plocha (část území nebo soubor pozemků) § 2 odst.1 písm. g) Plocha (část území nebo soubor pozemků) § 2 odst.1 písm. g) plocha nadmístního popř. republikového významu písm. h) plocha nadmístního popř. republikového významu písm. h) koridor ( plocha liniové stavby ) písm. i) koridor ( plocha liniové stavby ) písm. i) plocha zastavitelná písm. j) plocha zastavitelná písm. j) plocha přestavby („legislativní zkratka“ ) § 43 odst. 1 plocha přestavby („legislativní zkratka“ ) § 43 odst. 1

12 12 NSZ - Část první „ÚVODNÍ USTANOVENÍ „ - Pojmy Pozemek dle NSZ Pozemek dle NSZ pozemek stavební§ 2 odst.1 písm. b) pozemek stavební§ 2 odst.1 písm. b) pozemek stavební zastavěný písm. c) pozemek stavební zastavěný písm. c) pozemek nezastavitelný písm. e) pozemek nezastavitelný písm. e) 1. pozemek veřejné zeleně a parku 1. pozemek veřejné zeleně a parku 2. v intravilánu zeměď.pozemek (soubor) > 0,5 ha 2. v intravilánu zeměď.pozemek (soubor) > 0,5 ha ( NE – zahrady < 0,1 ha + součást zast. st.pozemků ) ( NE – zahrady < 0,1 ha + součást zast. st.pozemků ) 3. v intravilánu lesní pozemek (soubor) > 0,5 ha 3. v intravilánu lesní pozemek (soubor) > 0,5 ha

13 13 NSZ - Část první „ÚVODNÍ USTANOVENÍ „ - Pojmy Veřejná infrastruktura § 2 odst. 1 písm. k) Veřejná infrastruktura § 2 odst. 1 písm. k) jsou pozemky, stavby a zařízení, a to: 1. Dopravní infrastruktura (např. komunikace, dráhy, letiště...) 1. Dopravní infrastruktura (např. komunikace, dráhy, letiště...) 2. Technická infrastruktura (např.inž.sítě, vodojemy, ČOV…) 3. Občanská vybavení (např. školy, nemocnice, kina …) 4. Veřejné prostranství, zřizované nebo užívané ve veř.zájmu Vazba na § 170 „Účely vyvlastnění“ a § 101 „Předkupní právo“

14 14 NSZ - Část první „ÚVODNÍ USTANOVENÍ „ - Pojmy Veřejně prospěšná stavba § 2 odst. 1 písm. l) Veřejně prospěšná stavba § 2 odst. 1 písm. l) stavba pro veřejnou infrastrukturu (DI,TI,OV,VP) určenou k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje, státu vymezená ve vydané ÚPD (OOP) Veřejně prospěšné opatření § 2 odst. 1 písm. m) Veřejně prospěšné opatření § 2 odst. 1 písm. m) opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané ÚPD (OOP) POZOR vazba na § 170 – „Účely vyvlastnění“ a § 101 „Předkupní právo“

15 15 NSZ - Část první „ÚVODNÍ USTANOVENÍ „ - Pojmy Obecné požadavky na výstavbu § 2 odst.2 písm.e) Obecné požadavky na výstavbu § 2 odst.2 písm.e) obecné požadavky na využívání území – nově obecné požadavky na využívání území – nově rozvedeno ve vyhlášce pro UP (standardizace ploch v UPD) technické požadavky na stavby – dáno legislativou technické požadavky na stavby – dáno legislativou rozvedeno ve vyhlášce pro SŘ OTP zabezpečující užívání staveb i bezbariérově OTP zabezpečující užívání staveb i bezbariérově OTP vyhláška platí i po 1.1.2007 (cca 1 rok) OTP vyhláška platí i po 1.1.2007 (cca 1 rok)

16 16 NSZ - Část první „ÚVODNÍ USTANOVENÍ „ - Pojmy Pojmy def. formou „legislativní zkratky“ : Pojmy def. formou „legislativní zkratky“ : „ intravilán “§ 2 odst. 1 písm. d) „ intravilán “§ 2 odst. 1 písm. d) „ limity využití území “§ 26 odst. 1 (UAP) „ limity využití území “§ 26 odst. 1 (UAP) omezení změn v území z důvodů ochrany veřejných zájmů – dáno legislativou – dáno vlastnostmi území ( nově ) – dáno vlastnostmi území ( nově ) „rozbor podmínek udržitelného rozvoje“§ 26 odst. 1 „rozbor podmínek udržitelného rozvoje“§ 26 odst. 1 „ údaj o území “§ 27 odst. 2 (UAP) „ údaj o území “§ 27 odst. 2 (UAP) „ územní rezerva“ § 36 odst. 1 „ územní rezerva“ § 36 odst. 1 plochy a koridory vymezené s cílem prověřit možnosti jejich budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití atd. …

17 17 NSZ - Část první „ÚVODNÍ USTANOVENÍ „ - Pojmy Pojmy definované v jiném předpise : Pojmy definované v jiném předpise : NSZzák. 500/2004 Sb. NSZzák. 500/2004 Sb. „dotčený orgán“ § 4 odst.1§ 136 odst. 1, odst. 2 „dotčený orgán“ § 4 odst.1§ 136 odst. 1, odst. 2 dotčenými orgány jsou orgány o kterých to stanoví zvláštní zákon a správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu závazné stanovisko § 4 odst.2 písm.a) § 149 odst. 1 závazné stanovisko § 4 odst.2 písm.a) § 149 odst. 1 NSZ zák. 128/2000 Sb. NSZ zák. 128/2000 Sb. veřejné prostranství § 2 odst.1 písm.k § 34 veřejné prostranství § 2 odst.1 písm.k § 34 atd. …

18 18 NSZ - Část druhá „VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY“ - DO, OUP Územní plánování je nástroj veřejné správy, kterým reguluje možnosti změn v území. Dotčené orgány § 4 NSZ ………………………. § 136 SPŘ Dotčené orgány § 4 NSZ ………………………. § 136 SPŘ odst.1 – deklarace zjednodušení postupu – nově – možnost uzavření veřejnoprávní smlouvymezi OUP a žadatelem – možnost uzavření veřejnoprávní smlouvymezi OUP a žadatelem místo vydání správního rozhodnutí - nově místo vydání správního rozhodnutí - nově odst.2 – OUP a SU vychází ze závazných stanovisek (SPŘ) rozlišuje se a)Závazné stanovisko rozlišuje se a)Závazné stanovisko pro správní řízení končící vydáním SRozhodnutím b)Stanovisko b)Stanovisko pro pořizování ÚPD

19 19 NSZ - Část druhá „VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY“ - DO, OUP Dotčené orgány § 4 NSZ ………………………. § 136 SPŘ Dotčené orgány § 4 NSZ ………………………. § 136 SPŘ odst.3 – KONTINUITA STANOVISEK DO vychází z praxe – proti vrtkavosti stanovisek veřejné správy vychází z praxe – proti vrtkavosti stanovisek veřejné správy – stanoví, kdy se mohou lišit ( nově zjištěné a doložené skutečnosti ) – stanoví, kdy se mohou lišit ( nově zjištěné a doložené skutečnosti ) odst.4 – jestliže se o stanovisku rozhodovalo v RP, UR, UOpatření o stavební uzávěře nebo o asanaci území ….. už se ve správním řízení nepřihlíží odst.5 – DO mohou dohlížet odst.6 – KOORDINOVANÉ STANOVISKO ( i KZS ) – nově odst.7 – dojde-li k rozporu postupuje se podle SPŘ Další zmocnění pro DO je v § 47 odst.2 ( požadavek na SEA u Zadání UP ) Další zmocnění pro DO je v § 47 odst.2 ( požadavek na SEA u Zadání UP )

20 20 NSZ - Část druhá „VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY“ - DO, OUP NSZ důsledně stanoví … kdo … co ( § 5 - § 17) : NSZ důsledně stanoví … kdo … co ( § 5 - § 17) : Obec –ochrana a rozvoj hodnot svého území Obec –ochrana a rozvoj hodnot svého území ( § 5 odst. 3 ) Kraj –nadmístní, regionální problematiku, brzdítko vůči obcím ( § 5 odst. 4 ) Kraj –nadmístní, regionální problematiku, brzdítko vůči obcím ( § 5 odst. 4 ) Stát – nadregionální, národní problematiku, brzdítko vůči krajům ( § 5 odst. 5 ) Stát – nadregionální, národní problematiku, brzdítko vůči krajům ( § 5 odst. 5 ) Působnost – ve věcech územního plánování = přenesená Působnost – ve věcech územního plánování = přenesená ( § 5 odst. 2 ) Úřad – přenesená, Zastupitelstvo (samospráva) – samostatná … vždy Rada – přenesená, pokud nestanoveno jinak (někde je) Rada – přenesená, pokud nestanoveno jinak (někde je) NSZ klade důraz na lokální a regionální úroveň NSZ klade důraz na lokální a regionální úroveň

21 21 NSZ - Část druhá „VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY“ - DO, OUP Územní plánování je nástroj veřejné správy, kterým reguluje možnosti změn v území. Obec ( § 6 ) Obec ( § 6 ) ORP = Úřad územního plánování ORP = Úřad územního plánování nově – písm. d), písm. e) a písm. f) nově – písm. d), písm. e) a písm. f) Obec … zúženo – písm. a), písm. d), písm. g) a písm. h) Obec … zúženo – písm. a), písm. d), písm. g) a písm. h) Kvalifikační podmínky ( § 24 + § 189 odst.3 + § 195 ) Kvalifikační podmínky ( § 24 + § 189 odst.3 + § 195 ) Rada obcí ( § 9 NSZ ) Rada obcí ( § 9 NSZ )

22 22 NSZ - Část druhá „VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY“ - DO, OUP Územní plánování je nástroj veřejné správy, kterým reguluje možnosti změn v území. Kraj ( § 7 ) Kraj ( § 7 ) Ministerstvo obrany ( § 11 - § 12 ) Ministerstvo obrany ( § 11 - § 12 ) Ministerstvo ( MMR ) ( § 11 - § 12 ) Ministerstvo ( MMR ) ( § 11 - § 12 ) Stavební úřady: ( § 13 - § 17 ) Stavební úřady: ( § 13 - § 17 ) obecné ( § 13 - § 14 ) speciální ( § 15 ) vojenské aj. ( § 16 )

23 23 NSZ - Část druhá „VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY“ - UP Cíle a úkoly UP : ( § 18 + § 19 NSZ ) Udržitelný rozvoj území ( srovnej §18 odst.1+2 NSZ a §1+2 SZ ) Udržitelný rozvoj území ( srovnej §18 odst.1+2 NSZ a §1+2 SZ ) § 18 odst.1 - definice UR pro potřeby NSZ – UP Veřejný zájem na soustavném a komplexním řešení využití a uspořádání území, na jeho zhodnocení Veřejný zájem na soustavném a komplexním řešení využití a uspořádání území, na jeho zhodnocení Koordinace veřejných a soukromých zájmů Koordinace veřejných a soukromých zájmů Ochrana a rozvoj hodnot území - zastavěného a nezastavěného, jejich hospodárné využívání Ochrana a rozvoj hodnot území - zastavěného a nezastavěného, jejich hospodárné využívání Zjišťování a analýza stavu území Zjišťování a analýza stavu území

24 24 NSZ - Část druhá „VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY“ - UP Dotace a UPD : Dotace a UPD : § 19 odst. 1 písm. j ) § 43 odst. 5 SEA a UPD : SEA a UPD : § 19 odst. 2 Příloha NSZ (= novela zákona č.100/2001 Sb., v platném znění)

25 25 NSZ - Část druhá „VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY“ - Společné Obecná ustanovení a společné postupy v územním plánování Zveřejňování písemností ( § 20 ) Zveřejňování písemností ( § 20 ) Územně plánovací informace( § 21 ) Územně plánovací informace( § 21 ) Veřejné projednání( § 22 ) Veřejné projednání( § 22 ) Zástupce veřejnosti ( § 23 ) Zástupce veřejnosti ( § 23 ) Kvalifikační požadavky( § 24 ) Kvalifikační požadavky( § 24 )

26 26 NSZ - Část druhá „VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY“ - UPI Obecná ustanovení a společné postupy v územním plánování Územně plánovací informace ( § 21 ) Územně plánovací informace ( § 21 ) předběžná informace dle § 139 SPŘ poskytuje1. ten, kdo je pořizovatelem UPP a UPD 2. ten, ke komu směřuje dle toho na co je zaměřená (věcně) 2. ten, ke komu směřuje dle toho na co je zaměřená (věcně) písm.a) pořizovatel zásadně z UPP (UAP, US) a UPD (ZUR,UP) písm.b) ten, kdo je pořizovatelem RP SÚ SÚ písm.c) ten, kdo je pořizovatelem RP SÚ písm.d) SÚ

27 27 NSZ - Část třetí „ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ „ - Nástroje UP Územně plánovací podklady Územně plánovací podklady Územní studie( § 25 + § 30 NSZ ) Územní studie( § 25 + § 30 NSZ ) Územně analytické podklady( § 25, § 26 - § 29 NSZ ) Územně analytické podklady( § 25, § 26 - § 29 NSZ ) Politika územního rozvoje - PUR Politika územního rozvoje - PUR ( stát )( § 31 - § 35 NSZ ) Územně plánovací dokumentace - ÚPD Územně plánovací dokumentace - ÚPD Zásady územního rozvoje ( kraj )( § 36 - § 42 NSZ ) Zásady územního rozvoje ( kraj )( § 36 - § 42 NSZ ) Územní plán ( obec )( § 43 - § 57 NSZ ) Územní plán ( obec )( § 43 - § 57 NSZ ) RP( kraj, obec )( § 61 - § 75 NSZ ) RP( kraj, obec )( § 61 - § 75 NSZ ) Územní Rozhodování Územní Rozhodování RP – ve stanoveném rozsahu( § 77 odst.2 NSZ ) RP – ve stanoveném rozsahu( § 77 odst.2 NSZ ) ÚPI – za určitých podmínek ( § 21 ; § 104-103 NSZ ) ÚPI – za určitých podmínek ( § 21 ; § 104-103 NSZ )

28 28 NSZ - Část třetí „ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ „ - Nástroje UP PUR ( § 31 - § 35 NSZ ) + ZUR ( § 36 - § 42 NSZ ) : PUR ( § 31 - § 35 NSZ ) + ZUR ( § 36 - § 42 NSZ ) : jsou povinné, pořizuje MMR + Kraj jsou povinné, pořizuje MMR + Kraj jsou strategickým nástrojem nikoli strategií jsou strategickým nástrojem nikoli strategií PUR stanoví celorepublikové priority, PUR stanoví celorepublikové priority, ( rozvojové osy +oblasti = územím ORP) ( rozvojové osy +oblasti = územím ORP) ZUR svým charakterem jsou „PUR krajů“ ZUR svým charakterem jsou „PUR krajů“ (rozvojové osy + oblasti = územím jednotlivých obcí) (rozvojové osy + oblasti = územím jednotlivých obcí)

29 29 NSZ - Část třetí „ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ „ - Nástroje UP ÚP ( § 43 - § 57 NSZ ) : ÚP ( § 43 - § 57 NSZ ) : jsou dobrovolné, pořizuje obec nebo ÚÚP jsou dobrovolné, pořizuje obec nebo ÚÚP ÚP stanoví základní koncepci rozvoje a uspořádání ÚP stanoví základní koncepci rozvoje a uspořádání území obce, ochranu jeho hodnot … území obce, ochranu jeho hodnot … 1 x za 4 roky – Zpráva o uplatňování ÚP 1 x za 4 roky – Zpráva o uplatňování ÚP RP ( § 61 - § 75 NSZ ) : RP ( § 61 - § 75 NSZ ) : je prováděcí nástroj ÚP, který stanoví jasné podmínky pro rozhodování o umístění a prostorovém uspořádání staveb … je prováděcí nástroj ÚP, který stanoví jasné podmínky pro rozhodování o umístění a prostorovém uspořádání staveb …

30 30 NSZ - Část třetí „ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ „ - Nástroje UP Regulační plán ( § 61 - § 75 NSZ ) Regulační plán ( § 61 - § 75 NSZ ) - minimální standard je dán ust. § 61 - vydává se z podnětu na žádost - vydává se formou OOP - je určitou formou skupinového Územního rozhodnutí nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu ÚR nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu ÚR - nenahrazuje ÚR v nezastavěném území - je závazný pro rozhodování v území

31 31 NSZ - Část třetí „ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ „ - UR Územní rozhodování § 4- klíčový : § 4- klíčový : zjednodušení, aby bylo vydáno jen jedno rozhodnutí 6 možností jak územně rozhodnout o umístění stavby : 6 možností jak územně rozhodnout o umístění stavby : - tradiční ÚR ( klasické UR s územním řízením, na konflikt.případy ) - zjednodušené ÚR ( vydání rozhodnutí bez řízení ) - Územní souhlas - Územně plánovací informace - Veřejnoprávní smlouva - Regulační plán ( v určitých případech )

32 32 NSZ - Část pátá „SPOLEČNÁ USTANOVENÍ“ - ÚP + SŘ § 158 Vybrané činnosti ve výstavbě § 158 Vybrané činnosti ve výstavbě § 161 Vlastníci TI (pod sankcí § 179 písm.a) § 161 Vlastníci TI (pod sankcí § 179 písm.a) § 162 – 168 Evidence ÚPČ § 162 – 168 Evidence ÚPČ § 170 Účely vyvlastnění § 170 Účely vyvlastnění § 184 Soudní přeskum § 184 Soudní přeskum

33 33 NSZ - Část šestá „PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“ od 01.07.2006 vznik Autorizovaných inspektorů od 01.07.2006 vznik Autorizovaných inspektorů od 01.01.2007 omezení platnosti ÚP VÚC od 01.01.2007 omezení platnosti ÚP VÚC od 01.10.2007 Údaje o území (max. od 1.1.2008) od 01.10.2007 Údaje o území (max. od 1.1.2008) do 31.12.2008 ÚAP_ORP ( obce ) do 31.12.2008 ÚAP_ORP ( obce ) do 30.06.2009 ÚAP_K ( kraje ) do 30.06.2009 ÚAP_K ( kraje ) do 31.12.2009 PUR ČR ( stát ) do 31.12.2009 PUR ČR ( stát ) do 31.12.2009 všechny kraje ZUR do 31.12.2009 všechny kraje ZUR do 31.12.2011 všechny ÚP obcí do 31.12.2011 všechny ÚP obcí od 01.01.2012 účinnost § 102 (náhrady…) od 01.01.2012 účinnost § 102 (náhrady…) od 01.01.2012 TI v JTSK od 01.01.2012 TI v JTSK

34 34 Děkujeme za pozornost Kontakt : Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 481 80 Liberec Odbor územního plánování a stavebního řádu RNDr. Kateřina Lauermannovátel. : 485 226 452 RNDr. Kateřina Lauermannovátel. : 485 226 452 e-mail : katerina.lauermannova@kraj-lbc.cz e-mail : katerina.lauermannova@kraj-lbc.cz Ing.arch. Jana Děrdovátel. : 485 226 652 Ing.arch. Jana Děrdovátel. : 485 226 652 e-mail : jana.derdova@kraj-lbc.cz e-mail : jana.derdova@kraj-lbc.cz Mgr. Marcela Válkovátel. : 485 226 426 Mgr. Marcela Válkovátel. : 485 226 426 e-mail : marcela.valkova@kraj-lbc.cz e-mail : marcela.valkova@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "1 Nová právní úprava územního plánování Seminář – 15.09.2006 Ing.arch. Jana Děrdová."

Podobné prezentace


Reklamy Google