Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová právní úprava územního plánování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová právní úprava územního plánování"— Transkript prezentace:

1 Nová právní úprava územního plánování
Seminář – Ing.arch. Jana Děrdová

2 SZ - zákon č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) SZ platí do konce roku 2006
Legislativní rámec SZ - zákon č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) SZ platí do konce roku 2006 ZZ – část 51 : článek LV - poslední novela stavebního zákona změna platí od do SPŘ – zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád) platí od

3 SPŘ – zákon č.500/2004 Sb. (správní řád)
Legislativní rámec SPŘ – zákon č.500/2004 Sb. (správní řád) platí od ( vztah NSZ dán § 192 ) Usnesení § 76 Přeskumné řízení § 94 – 99 Dotčené orgány § 136 odst. 1 , odst. 2 Rozpor § 136 odst. 6 Předběžná informace § 139 Závazné stanovisko DO § 149 odst. 1 veřejnoprávní smlouva § 159 – 170 opatření obecné povahy § 171 – 174

4 Legislativní rámec NSZ - zákon č.183/2006 Sb. (nový stavební zákon)
o územním plánování a stavebním řádu účinnost - § 198 VZ – zákon č.184/2006 Sb (vyvlastňovací zákon) o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě ZZ – zákon č.186/2006 Sb (změnový zákon) o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Účinnost obecně - všechny zákony od výjimky - § 143, § 144, § 145, § 151 ( autorizovaný inspektor ) - § 102 odst ( náhrady za změnu v území )

5 Legislativní rámec Prováděcí předpisy : ÚP : SŘ :
- vyhláška o ÚPP, ÚPD a způsobu evidence ÚPČ - vyhláška o obecných požadavcích na využívání území ( §2 odst.2 písm.e ) - vyhláška o úpravě vztahů v území ( ? ) SŘ : - vyhláška kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona o územním řízení, veřejnoprávní smlouvě a územním opatření ( klasická prováděcí ) - vyhláška o dokumentaci staveb - vyhláška týkající se činnosti autorizovaných inspektorů ( 2006 ? ) stávající Vyhláška o OTP … platí ještě cca rok, pak nahrazena novou

6 NSZ – Struktura ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( § 1 - § 3 )
( § § 3 ) ČÁST DRUHÁ VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY ( § § 17 ) ČÁST TŘETÍ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ( § § 75 , § § § 102 ) ČÁST ČTVRTÁ - STAVEBNÍ ŘÁD ( § § § 157 ) ČÁST PÁTÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ( § § 184 ) ČÁST ŠESTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ( § § 197 ) ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST ( § 198 )

7 NSZ - Část první „ÚVODNÍ USTANOVENÍ „
Předmět úpravy - § 1 ve věcech územního plánování (odst.1) : cíle a úkoly UP, soustavu OUP, nástroje UP, vyhodnocování vlivu na URU, rozhodování v území, evidenci UPČ a kvalifikační požadavky pro UPČ (odst.3 ): podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů …

8 NSZ - Část první „ÚVODNÍ USTANOVENÍ „ - Pojmy
Účelem definic územního plánování je jednotný a nekolizní výkon veřejné správy na tomto a navazujících úsecích. Proto je třeba věnovat patřičnou pozornost pojmům ÚP ! NSZ obsahuje 3 základní typy pojmů: pojmy vymezené formou „definice“ …………………. § 2 + § 3 NSZ pojmy vymezené formou tzv. „legislativní zkratky“ pojmy užívané v NSZ, ale definované jiným předpisem

9 NSZ - Část první „ÚVODNÍ USTANOVENÍ „ - Pojmy
Srovnání pojmů SZ a NSZ SZ – zákon č.50/1976 Sb. NSZ – zákon č.183/2006 Sb. Základní pojmy UP paragraf Pojmy Paragraf Limity využití území § 139a odst.1 § 26 odst.1 Současně zastavené území § 139a odst.2 Zastavěné území § 2 odst.1 písm.d) § 189 odst.1 Zastavitelné území § 139a odst.3 Zastavitelné plochy § 2 odst.1 písm. j)

10 NSZ - Část první „ÚVODNÍ USTANOVENÍ „ - Pojmy
Území zastavěné § 2 odst.1 písm. d) – definice + § 58 – jak 1. vymezené územním plánem ( § 189 odst.1 – dtto SZÚ) 2. vymezené postupem dle NSZ ( § 59 - § 60 ) 3. hranice intravilánu k ( „lze nic nedělat!“ ) Území nezastavěné § 2 odst.1 písm. f)

11 NSZ - Část první „ÚVODNÍ USTANOVENÍ „ - Pojmy
Plocha (část území nebo soubor pozemků) § 2 odst.1 písm. g) plocha nadmístního popř. republikového významu písm. h) koridor ( plocha liniové stavby ) písm. i) plocha zastavitelná písm. j) plocha přestavby („legislativní zkratka“ ) § 43 odst. 1

12 NSZ - Část první „ÚVODNÍ USTANOVENÍ „ - Pojmy
Pozemek dle NSZ pozemek stavební § 2 odst.1 písm. b) pozemek stavební zastavěný písm. c) pozemek nezastavitelný písm. e) 1. pozemek veřejné zeleně a parku 2. v intravilánu zeměď.pozemek (soubor) > 0,5 ha ( NE – zahrady < 0,1 ha + součást zast. st.pozemků ) 3. v intravilánu lesní pozemek (soubor) > 0,5 ha

13 NSZ - Část první „ÚVODNÍ USTANOVENÍ „ - Pojmy
Veřejná infrastruktura § 2 odst. 1 písm. k) jsou pozemky, stavby a zařízení, a to: 1. Dopravní infrastruktura (např. komunikace, dráhy, letiště...) 2. Technická infrastruktura (např.inž.sítě, vodojemy, ČOV…) 3. Občanská vybavení (např. školy, nemocnice, kina …) 4. Veřejné prostranství, zřizované nebo užívané ve veř.zájmu Vazba na § 170 „Účely vyvlastnění“ a § 101 „Předkupní právo“

14 NSZ - Část první „ÚVODNÍ USTANOVENÍ „ - Pojmy
Veřejně prospěšná stavba § 2 odst. 1 písm. l) stavba pro veřejnou infrastrukturu (DI,TI,OV,VP) určenou k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje, státu vymezená ve vydané ÚPD (OOP) Veřejně prospěšné opatření § 2 odst. 1 písm. m) opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané ÚPD (OOP) POZOR vazba na § 170 – „Účely vyvlastnění“ a § 101 „Předkupní právo“

15 NSZ - Část první „ÚVODNÍ USTANOVENÍ „ - Pojmy
Obecné požadavky na výstavbu § 2 odst.2 písm.e) obecné požadavky na využívání území – nově rozvedeno ve vyhlášce pro UP (standardizace ploch v UPD) technické požadavky na stavby – dáno legislativou rozvedeno ve vyhlášce pro SŘ OTP zabezpečující užívání staveb i bezbariérově OTP vyhláška platí i po (cca 1 rok)

16 NSZ - Část první „ÚVODNÍ USTANOVENÍ „ - Pojmy
Pojmy def. formou „legislativní zkratky“ : „intravilán“ § 2 odst. 1 písm. d) „limity využití území“ § 26 odst (UAP) omezení změn v území z důvodů ochrany veřejných zájmů – dáno legislativou – dáno vlastnostmi území ( nově ) „rozbor podmínek udržitelného rozvoje“ § 26 odst. 1 „údaj o území“ § 27 odst (UAP) „územní rezerva“ § 36 odst. 1 plochy a koridory vymezené s cílem prověřit možnosti jejich budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití atd. …

17 NSZ - Část první „ÚVODNÍ USTANOVENÍ „ - Pojmy
Pojmy definované v jiném předpise : NSZ zák. 500/2004 Sb. „dotčený orgán“ § 4 odst.1 § 136 odst. 1 , odst. 2 dotčenými orgány jsou orgány o kterých to stanoví zvláštní zákon a správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu závazné stanovisko § 4 odst.2 písm.a) § 149 odst. 1 NSZ zák. 128/2000 Sb. veřejné prostranství § 2 odst.1 písm.k § 34 atd. …

18 NSZ - Část druhá „VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY“ - DO , OUP
Územní plánování je nástroj veřejné správy, kterým reguluje možnosti změn v území . Dotčené orgány § 4 NSZ ………………………. § 136 SPŘ odst.1 – deklarace zjednodušení postupu – nově – možnost uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi OUP a žadatelem místo vydání správního rozhodnutí - nově odst.2 – OUP a SU vychází ze závazných stanovisek (SPŘ) rozlišuje se a) Závazné stanovisko pro správní řízení končící vydáním SRozhodnutím b) Stanovisko pro pořizování ÚPD

19 NSZ - Část druhá „VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY“ - DO , OUP
Dotčené orgány § 4 NSZ ………………………. § 136 SPŘ odst.3 – KONTINUITA STANOVISEK DO vychází z praxe – proti vrtkavosti stanovisek veřejné správy – stanoví, kdy se mohou lišit ( nově zjištěné a doložené skutečnosti ) odst.4 – jestliže se o stanovisku rozhodovalo v RP, UR, UOpatření o stavební uzávěře nebo o asanaci území ….. už se ve správním řízení nepřihlíží odst.5 – DO mohou dohlížet odst.6 – KOORDINOVANÉ STANOVISKO ( i KZS ) – nově odst.7 – dojde-li k rozporu postupuje se podle SPŘ Další zmocnění pro DO je v § 47 odst.2 ( požadavek na SEA u Zadání UP )

20 NSZ - Část druhá „VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY“ - DO , OUP
NSZ důsledně stanoví … kdo … co ( § 5 - § 17) : Obec – ochrana a rozvoj hodnot svého území ( § 5 odst. 3 ) Kraj – nadmístní, regionální problematiku, brzdítko vůči obcím ( § 5 odst. 4 ) Stát – nadregionální, národní problematiku, brzdítko vůči krajům ( § 5 odst. 5 ) Působnost – ve věcech územního plánování = přenesená ( § 5 odst. 2 ) Úřad – přenesená, Zastupitelstvo (samospráva) – samostatná … vždy Rada – přenesená, pokud nestanoveno jinak (někde je) NSZ klade důraz na lokální a regionální úroveň

21 NSZ - Část druhá „VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY“ - DO , OUP
Územní plánování je nástroj veřejné správy, kterým reguluje možnosti změn v území . Obec ( § 6 ) ORP = Úřad územního plánování nově – písm. d), písm. e) a písm. f) Obec … zúženo – písm. a), písm. d), písm. g) a písm. h) Kvalifikační podmínky ( § 24 + § 189 odst.3 + § 195 ) Rada obcí ( § 9 NSZ )

22 NSZ - Část druhá „VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY“ - DO , OUP
Územní plánování je nástroj veřejné správy, kterým reguluje možnosti změn v území . Kraj ( § 7 ) Ministerstvo obrany ( § 11 - § 12 ) Ministerstvo ( MMR ) ( § 11 - § 12 ) Stavební úřady : ( § 13 - § 17 ) obecné ( § 13 - § 14 ) speciální ( § 15 ) vojenské aj. ( § 16 )

23 NSZ - Část druhá „VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY“ - UP
Cíle a úkoly UP : ( § 18 + § 19 NSZ ) Udržitelný rozvoj území ( srovnej §18 odst.1+2 NSZ a §1+2 SZ ) § 18 odst.1 - definice UR pro potřeby NSZ – UP Veřejný zájem na soustavném a komplexním řešení využití a uspořádání území, na jeho zhodnocení Koordinace veřejných a soukromých zájmů Ochrana a rozvoj hodnot území - zastavěného a nezastavěného, jejich hospodárné využívání Zjišťování a analýza stavu území

24 NSZ - Část druhá „VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY“ - UP
Dotace a UPD : § 19 odst. 1 písm. j ) § 43 odst. 5 SEA a UPD : § 19 odst. 2 Příloha NSZ (= novela zákona č.100/2001 Sb., v platném znění)

25 NSZ - Část druhá „VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY“ - Společné
Obecná ustanovení a společné postupy v územním plánování Zveřejňování písemností ( § 20 ) Územně plánovací informace ( § 21 ) Veřejné projednání ( § 22 ) Zástupce veřejnosti ( § 23 ) Kvalifikační požadavky ( § 24 )

26 NSZ - Část druhá „VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY“ - UPI
Obecná ustanovení a společné postupy v územním plánování Územně plánovací informace ( § 21 ) předběžná informace dle § 139 SPŘ poskytuje 1. ten, kdo je pořizovatelem UPP a UPD 2. ten, ke komu směřuje dle toho na co je zaměřená (věcně) písm.a) pořizovatel zásadně z UPP (UAP, US) a UPD (ZUR,UP) písm.b) ten, kdo je pořizovatelem RP písm.c) ten, kdo je pořizovatelem RP písm.d) SÚ

27 NSZ - Část třetí „ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ „ - Nástroje UP
Územně plánovací podklady Územní studie ( § 25 + § 30 NSZ ) Územně analytické podklady ( § 25, § 26 - § 29 NSZ ) Politika územního rozvoje - PUR ( stát ) ( § 31 - § 35 NSZ ) Územně plánovací dokumentace - ÚPD Zásady územního rozvoje ( kraj ) ( § 36 - § 42 NSZ ) Územní plán ( obec ) ( § 43 - § 57 NSZ ) RP ( kraj , obec ) ( § 61 - § 75 NSZ ) Územní Rozhodování RP – ve stanoveném rozsahu ( § 77 odst.2 NSZ ) ÚPI – za určitých podmínek ( § 21 ; § NSZ )

28 NSZ - Část třetí „ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ „ - Nástroje UP
PUR ( § 31 - § 35 NSZ ) + ZUR ( § 36 - § 42 NSZ ) : jsou povinné, pořizuje MMR + Kraj jsou strategickým nástrojem nikoli strategií PUR stanoví celorepublikové priority, ( rozvojové osy +oblasti = územím ORP) ZUR svým charakterem jsou „PUR krajů“ (rozvojové osy + oblasti = územím jednotlivých obcí)

29 NSZ - Část třetí „ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ „ - Nástroje UP
ÚP ( § 43 - § 57 NSZ ) : jsou dobrovolné, pořizuje obec nebo ÚÚP ÚP stanoví základní koncepci rozvoje a uspořádání území obce, ochranu jeho hodnot … 1 x za 4 roky – Zpráva o uplatňování ÚP RP ( § 61 - § 75 NSZ ) : je prováděcí nástroj ÚP, který stanoví jasné podmínky pro rozhodování o umístění a prostorovém uspořádání staveb …

30 NSZ - Část třetí „ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ „ - Nástroje UP
Regulační plán ( § 61 - § 75 NSZ ) - minimální standard je dán ust. § 61 - vydává se z podnětu na žádost - vydává se formou OOP - je určitou formou skupinového Územního rozhodnutí nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu ÚR - nenahrazuje ÚR v nezastavěném území - je závazný pro rozhodování v území

31 NSZ - Část třetí „ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ „ - UR
Územní rozhodování § 4 - klíčový : zjednodušení, aby bylo vydáno jen jedno rozhodnutí 6 možností jak územně rozhodnout o umístění stavby : - tradiční ÚR ( klasické UR s územním řízením, na konflikt.případy ) - zjednodušené ÚR ( vydání rozhodnutí bez řízení ) - Územní souhlas - Územně plánovací informace - Veřejnoprávní smlouva - Regulační plán ( v určitých případech )

32 NSZ - Část pátá „SPOLEČNÁ USTANOVENÍ“ - ÚP + SŘ
§ Vybrané činnosti ve výstavbě § Vlastníci TI (pod sankcí § 179 písm.a) § 162 – Evidence ÚPČ § Účely vyvlastnění § Soudní přeskum

33 NSZ - Část šestá „PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“
od vznik Autorizovaných inspektorů od omezení platnosti ÚP VÚC od Údaje o území (max. od ) do ÚAP_ORP ( obce ) do ÚAP_K ( kraje ) do PUR ČR ( stát ) do všechny kraje ZUR do všechny ÚP obcí od účinnost § 102 (náhrady…) od TI v JTSK

34 Odbor územního plánování a stavebního řádu
Děkujeme za pozornost Kontakt : Krajský úřad Libereckého kraje , U Jezu 642/2a , Liberec Odbor územního plánování a stavebního řádu RNDr. Kateřina Lauermannová tel. : Ing.arch. Jana Děrdová tel. : Mgr. Marcela Válková tel. :


Stáhnout ppt "Nová právní úprava územního plánování"

Podobné prezentace


Reklamy Google