Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Požadavky systému certifikace biopaliv ISCC

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Požadavky systému certifikace biopaliv ISCC"— Transkript prezentace:

1 Požadavky systému certifikace biopaliv ISCC
program Úvod Legislativa a dokumentace Požadavky ISCC a audity ISCC Specifické požadavky na farmy, výkupy a zpracovatele Skleníkové plyny Postup zavádění systému Diskuze lektor: Miloš Skála tel ,

2 Trh s biopalivy

3 ISCC východiska, legislativa, definice
ISCC (International sustainability & carbon certification). První uznané certifikační schéma pro trvalou udržitelnost a emise skleníkových plynů. Funguje od poloviny února 2010. Založeno na německých předpisech a s ambicí stát se globální. Týká se produkce všech druhů (dle BGBI.I.S. 1234) energeticky využitelné biomasy. Záměrem je transformovat požadavky EU předpisů pro potřeby certifikace.

4 Terminologie a zkratky
ISCC – certifikační schéma a společnost, která ho vlastní BLE - Spolkový úřad pro zemědělství a potraviny (německý dozorový orgán pro udržitelnost) CO (CB) – certifikační orgán RED – (renewable energy directive) Směrnice 2009/28/ES EEG act – Pravidla pro zdroje obnovitelné energie FGP – (first gathering point) první shromažďovací místo - výkup Selfdeclaration - prohlášení pěstitele GHG – (green house gas) – skleníkový plyn

5 Terminologie a zkratky
NABISY – databáze spravovaná BLE kde se shromažďují informace o biopalivech Cross Compliance - Kontrola podmíněnosti Biomasa – jakýkoli zemědělský produkt ( v systému ISCC určený pro výrobu biopaliva nebo biokapaliny) WDPA – světová databáze chráněných území (www.wdpa.org)

6 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/28/ES
2009/28/ES = RED(renewable energy directive) Ochrana hodnotných přírodních ploch Ochrana ploch s velkou zásobou uhlíku Úspory skleníkových plynů Udržitelné zemědělství Sociální standardy

7 Cíle Udržení biodiverzity a uhlíkových zásob
Potvrzení trvalé udržitelnosti produkce. Kontrola podmíněnosti (Cross Compliance), dotace, GAEC... Úspory produkce skleníkových plynů. Dodržování sociálních standardů.

8 Implementace do národních právních předpisů
BioKraft-NachV a BioSt-NachV definují udržitelnost na základě EU RED (http://www.bmu.de/english/renewable_energy/downloads/doc/44655.php)

9 To platí pro celý spotřebitelský řetězec.
OD 1/1/2011 musí být všechna biopaliva a biokapaliny používané na německém trhu certifikována podle uznaného systému To platí pro celý spotřebitelský řetězec. Certifikace byla tedy potřeba již dříve. Počínaje sklizní 2010. Od musí koncoví producenti paliv (rafinerie) prokazovat udržitelný původ „biosložek“. Jinak neplní kvóty (biopaliva), podmínky pro přiznání dotací (biokapaliny)

10 Legislativa v ČR Dne nabyl v ČR účinnosti § 3c zákona č. 221/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Nabytím účinnosti tohoto zákona vzniká povinnost prodejcům a dovozcům biomasy... vydávat k jednotlivým dodávkám biomasy, kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliv nebo k dodávkám biopaliv doklady potvrzující splnění kritérií udržitelnosti.

11 Kritéria udržitelnosti lze rozdělit na dvě základní povinnosti.
První povinností je prokázání původu biopaliva, kdy se musí doložit, že pěstováním biomasy pro výrobu biopaliva nebyla narušena biodiverzita. Druhou povinností je prokázání určité úspory emisí skleníkových plynů vyprodukovaných během celého životního cyklu biopaliva v porovnání s fosilní alternativou.

12 MEZINÁRODNÍ NORMY CEN/TC 383 comité europeén de normalisation (udržitelnost produkce biomasy) zahájila činnost v květnu 2008 její výstupy ale EC vrátila s připomínkami - další výstup se nedá čekat dříve než 2012/13 ISO/NP (kriteria udržitelnosti pro biopaliva) zahájila činnost v dubnu 2010 výstup se nedá čekat dříve než 2013

13 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/28/ES
Článek 17 Kritéria udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny Článek 18 Ověřování souladu s kritérii udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny Článek 19 Výpočet dopadu skleníkových plynů z biopaliv a biokapalin PŘÍLOHA I Celkové národní cíle určující podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v roce 2020 PŘÍLOHA II Normalizační pravidlo pro zohlednění elektřiny vyrobené z hydrotermální a aerotermální energie PŘÍLOHA III Energetický obsah paliv používaných v odvětví dopravy PŘÍLOHA IV Vydávání osvědčení osobám provádějícím instalaci PŘÍLOHA V Pravidla pro výpočet dopadů skleníkových plynů z biopaliv, biokapalin a referenčních fosilních paliv PŘÍLOHA VI Minimální požadavky na harmonizovaný vzor národních akčních plánů pro energii z obnovitelných zdrojů PŘÍLOHA VII Započtení energie z tepelných čerpadel

14 Neovlivňovat biodiverzitu (lesy, chráněná území...)
Zákonné požadavky na zajištění udržitelnosti Prokazování je požadováno jako podklad pro vyplácení pobídek pro naplňování kvót biopaliv. Minimální úspora skleníkových plynů 35% Od %, % (Změny určení půdy započítávat do úspor) Neovlivňovat biodiverzitu (lesy, chráněná území...) Nepěstovat na půdě s velkou zásobou uhlíku (mokřady, rašeliniště, lesní půda, stromy přes 5m výšky...)

15 Zákonné požadavky na zajištění udržitelnosti
v EU navíc: - kontrola podmíněnosti (EC1782/200317), GAEC v Německu navíc: - Neničit louky s vysokou biodiverzitou - Doložit udržitelnost pro budoucnost (půda, voda, vzduch, ceny potravin, pravidla užívání půdy)

16 současný stav Státy EU přistupují k požadavků RED durektivy různě Navíc postupují různými směry (přístupy) Anglie vyžaduje kontrolu všech farem (Německo 3%) Hrozí navyšování byrokracie Požadavky na udržitelnost jsou realitou a výrobci je musí splnit.

17 Certifikační schémata uznaná v EU
2BSvs - všechny produkty (cukr) - Francie BROBSUCRO EU - iniciativa zaměřená na brazilské produkty z cukrové třtiny Greenenergy – průmyslové schéma - bioetanol Brazilie ISCC - všechny produkty - placeno německou vládou RTRS U RED - iniciativa zaměřená na argentinské a brazilské sojové produkty RSB EU RED - všechny produkty - Lausane CH RSBA - průmyslové schéma korporace Abengoa - Španělsko

18 Obecné požadavky na udržitelnou produkci biomasy pro výrobu biopaliv
Změny v užívání půdy množství lesů / primárních lesů existence chráněných území (Natura ) národní programy pro biopaliva (Státní energetická koncepce ČR - únor 2010)

19 Ekologie a udržitelnost v zemědělství
pravidla používání hnojiv pravidla registrací a používání prostředků ochrany rostlin lesní požáry a vypalování porostů statistiky ekologických havárií

20 Sociální udržitelnost
aplikace pravidel mezinárodní organizace práce (ILO) podmínky dětské práce, nucené práce, násilí... uznání domorodých obyvatel a jejích tradičních práv a metod užívání půdy

21

22

23 ISCC počet vydaných certifikátů přes 1000
spravuje systém a certifikační schéma eviduje BLE schválené certifikační orgány certifikované společnosti jsou publikovány na stránkách ISCC organizuje školení auditorů a dbá na integritu provádění auditů a vydávání certifikátů může sankcionovat nebo vyřadit certifikační orgán pokud nedodržuje pravidla

24 Dokumentace systému ISCC
Dokumenty jsou k dispozici na stránkách ISCC, některé ale pod „client login“ řídící dokumenty č. 1xy organizace ISCC, řízení kvality, mezinárodní pravidla implementace ... technické dokumenty č. 2xy viz dále referenční (externí) dokumenty č. 4xy Směrnice RED, BioKraft-NachV ...

25 Technické dokumenty 201 základy systému
202 požadavky na udržitelnost biomasy 203 požadavky na sledovatelnost 204 metody počítání hmotnostní bilance 205 metody počítání emisí skleníkových plynů 206 Vydávání potvrzení o udržitelnosti 207 Risk management 25x Pravidla pro certifikační orgány, pravidla spolupráce s ostatními systémy...

26 Zkušenosti s dokumenty ISCC
Dokumenty obsahují kombinaci požadavků na systém a požadavků na ověřování systému. Dobré pro auditory, nepřehledné pro auditované. Procesy v dokumentech nejsou členěny podle umístění ve spotřebitelském řetězci. Hmotnostní bilance v prvním sběrném místě je popsána současně s hmotnostní bilancí u zpracovatele (esterifikace). Nepřehledné. (Checklisty - požadavky pro jednotlivé články řetězce se opakují). …jsou složité Nejsou česky. Jsou aktualizovány s bez upozornění

27 201 Postup certifikace a relevantní prvky dodavatelského řetězce

28 201 Přehled certifikačních požadavků
Požadavky na udržitelnost Žádná produkce na půdě s původně velkou biodiverzitou (chráněné oblasti, lesy, hodnotné louky) Žádná produkce na půdě s velkými zásobami dusíku (mokřiny, rašeliniště, trvalé lesní porosty) Podle stavu po 1/1/2008 Řízení produkce biomasy udržitelným způsobem Prohlášení pěstitele na formuláři ISCC

29 201 Přehled certifikačních požadavků
Sledovatelnost a hmotnostní bilance (spotřebitelský řetězec) Sledovatelnost ve všech fázích výroby Přehled o povoleném míchání udržitelných a neudržitelných produktů Žádné směšování produktů které by vedlo k překročení povolených limitů emisí skleníkových plynů Dodržování pravidel hmotnostní bilance a její evidence

30 201 Přehled certifikačních požadavků
Emise skleníkových plynů Biopaliva musí splňovat předepsané úspory Použít standardní (default) hodnoty (RDE/Bio- NachV), nebo provést individuální výpočet Při výpočtu postupovat podle pravidel (RDE/Bio- NachV) Doložit při auditu záznamy o produkci skleníkových plynů

31 201 Prvky řetězce – farma/pěstitel
hospodaří na poli dodává biomasu odpovídá za dokumentaci péče o půdu odpovídá za dokumentaci k dodané biomase jako dodavatel udržitelné biomasy podepisuje prohlášení, které předává výkupu může být dobrovolně certifikován Audituje se udržitelnost a skleníkové plyny

32 201 Prvky řetězce – výkup (první shromažďovací místo)
První příjemce biomasy Obchoduje, nebo surový materiál dále zpracovává Posuzuje kvalitu a množství dodané biomasy Dokumentuje kvalitu a množství dodané biomasy a informuje pěstitele Audituje se Spotřebitelský řetězec a případně skleníkové plyny

33 201 Prvky řetězce – sklad Uskladňuje biomasu, meziprodukty, nebo produkty Může ale nemusí být součástí jiného prvku řetězce Audituje se Spotřebitelský řetězec a případně skleníkové plyny

34 201 Prvky řetězce - Zpracovatel
Mlýn Cukrovar Rafinerie Lisovna Lihovar Úpravna... Audituje se Spotřebitelský řetězec a případně skleníkové plyny

35 201 Prvky řetězce - Dodavatel
Prvek řetězce, který dodává biopaliva ostatním dodavatelům výrobcům energií z udržitelných zdrojů výrobcům paliv Audituje se Spotřebitelský řetězec a případně skleníkové plyny

36 201 Prvky řetězce - doprava
přepravuje suroviny, meziprodukty, biopaliva Může ale nemusí zahrnovat skladování a/nebo obchodování NEAUDITUJE SE – přehled o dopravě má mít zpravidla příjemce materiálu

37 201 Prvky řetězce – výrobce paliva s povinným obsahem biosložky
Závod, který vyrábí paliva podle požadavků na obnovitelné zdroje energie Závod, který je povinen přidávat biosložku do paliva Audituje se Spotřebitelský řetězec a případně skleníkové plyny

38

39 Certifikace Žadatel o certifikaci
Musí patřit do spotřebitelského řetězce Musí oslovit schválený certifikační orgán (viz.: Musí se správně (dle svého postavení v řetězci) registrovat u ISCC po dohodě s CO ale před provedením auditu

40 Rozsah auditu Musí odpovídat pozici v řetězci
Počtu a složitosti procesů Analýze nebezpečí Velikosti firmy Audit je obvykle dvojstupňový počáteční audit (audit dokumentace) hlavní audit (u prvo-výkupů včetně farem a skladů)

41 Provedení auditu Certifikační orgán:
provádí certifikační a dozorové audity všech relevantních prvků systému Prověřuje plnění relevantních požadavků ISCC Výsledky musí dokumentovat ve zprávě z auditu, která musí být zaslána ISCC a BLE Provádění auditů je popsáno v ISCC 252

42 CERTIFIKÁT ISCC Vydává certifikační orgán po zvládnutém auditu
Certifikáty jsou publikovány na stránkách ISCC a musí být zaslány BLE Certifikát obsahuje: unikátní certifikační číslo datum vydání název certifikačního schématu platnost jeden rok od vydání

43 252 Audity (ISO 19011:2002) Audit farmy
3% farem v EU (5% mimo EU). Na základě analýzy rizik může být počet farem navýšen. 25% farem musí být vybráno náhodně Ostatní podle analýzy rizik, produkce, velikosti, lokality...) pokud je na farmě zjištěn závažný nedostatek musí se navštívit ještě dvojnásobný počet farem

44 202 Požadavky na udržitelnost výroby biomasy – šest principů
princip I (musí být vždy splněn) Biomasa nesmí být vyráběna na půdě s vysokou biodiverzitou, velkou zásobou uhlíku a na rašeliništích (čl 17.3 RED a §4-6 BioSt-NachV a BioKraft-NachV). Chráněné oblasti musí být respektovány.

45 202 Požadavky na udržitelnost výroby biomasy – šest principů
Princip II – Biomasa musí být produkována environmentálně zodpovědným přístupem (ochrana půdy, vody, ovzduší a aplikace Správné zemědělské praxe) Princip III – Prostřednictvím výcviku, vzdělávání, OOPP a správné a včasné pomoci při nehodách musí být zajištěny bezpečné pracovní podmínky

46 202 Požadavky na udržitelnost výroby biomasy – šest principů
Princip IV – výroba biomasy nesmí ohrožovat lidská práva, pracovní právo a právo užívání půdy. Musí podporovat odpovědný přístup k pracovníkům a jejich zdraví a bezpečnosti a musí být založena na odpovědném přístupu k zainteresované veřejnosti Princi V – výroba biomasy nesmí být v rozporu s lokální legislativou a musí se řídit též relevantními mezinárodními pravidly

47 202 Požadavky na udržitelnost výroby biomasy – šest principů
Princip VI – Musí být implementována správná manažerská praxe. Principy II – VI musí být splněny nejméně ze 60% ???

48 202 Požadavky na udržitelnost výroby biomasy – šest principů
Principy II – VI jsou v zemích EU, které implementovali Kontrolu podmíněnosti (Cross Compliance) splněny automaticky, protože jsou kontrolovány příslušnými orgány Princip IV se považuje za automaticky splněný v zemích, které se přihlásili ke konvencím Mezinárodní Organizace Práce audit se v těchto případech prakticky zaměřuje pouze na namátkové ověření, pokud ovšem auditor nerozhodne na základě analýzy nebezpečí jinak

49 Auditování pěstitele požadované dokumenty Kopie prohlášení (doc word)
Schválení (skladů nebezp. látek) Oprávnění pro zacházení s POR Záznamy o osevu, hnojení, postřicích, výnosech Doklad plnění podmínek pro udělení dotací Smlouvy s vlastníky půdy, odběrateli a subdodavateli služeb Záznamy z vážení produktů Pokud se nepoužívá standardní hodnota výpočet skleníkových plynů seznam použitých emisních faktorů a jejich zdroje -

50 Auditování pěstitele Kontrola plnění požadavku na udržitelnou výrobu biomasy Vizuální posouzení stavu dokumentace Inspekce budov, polí a skladů Pohovory s pracovníky Zodpovědnost je vyžadována u celé farmy ne pouze pro auditované plodiny

51 Auditování prvo-výkupu (FGP)
požadované dokumenty (1) registrace ISCC schválení provozu a organizační dokumenty dokumentaci systému kvality seznam farem (dodavatelů) seznam skladů (dodavatelů) smlouvy se farmáři prohlášení farmářů

52 Auditování prvo-výkupu (FGP)
požadované dokumenty (2) prohlášení ze skladů a smlouvy s nimi (doc pdf sefdeclaration storage) plány a kapacity skladů primární záznamy z vah při příjmu dodací listy ke každé dodávce záznamy o příjmu materiálu pro každou farmy/sklad zvlášť (za období ročně/měsíčně) záznamy o stavech skladů na začátku a na konci období

53 Auditování prvo-výkupu (FGP)
požadované dokumenty (3) seznam odběratelů (jména a adresy) dodací listy (nebo podobně) a vážní záznamy k všem odeslaným dodávkám smlouvy a množství dodaného materiálu za období a odběratele hmotnostní bilanci dle ISCC 204 plán vzdělávání a záznamy o vzdělávání výsledky interních auditů smlouvy se subdodavateli

54 Auditování prvo-výkupu (FGP)
požadované dokumenty (4) pokud se nepoužívá standardní hodnota Výpočet skleníkových plynů Seznam použitých emisních faktorů a jejich zdroje spotř energie přeprava odchylky hm. bilance sušení...

55 Audit výkupu Analýza nebezpečí
Před auditem musí být k dispozici analýza nebezpečí aby se mohl určit rozsah navštívených farem a skladů. Podklady dodává auditovaný. Správnost posuzuje a rozhoduje auditor. Přestože požadavky jsou v dokumentu ISCC 207 často jasné co má být předmětem hodnocení rizik. Analýza je společná činnost auditora a auditovaného při prvním stupni auditu.

56 Hmotnostní bilance A – množství vstupující suroviny
a – množství suroviny ve skladu na začátku období b – množství výrobku ve skladu na začátku období C – množství vydaného výrobku xy – konverzní faktor B=(A+a)*xy+b C<B souhrn vstupů musí být větší než výstup

57 Hmotnostní bilance za dané období
Pokud jsou vstupy větší než výstupy vzniká tzv. KREDIT jde o virtuální číslo!! ten lze započítat do následujícího období záporný kredit je zakázán a započítávat se nesmí.

58 Skleníkové plyny - emise
Vyjadřují se v kg CO2eq odpovídající tuně dávky udržitelného produktu na daném místě řetězce Pozor u paliv se udávají na jednotku energie MJ Pokud se emise stanovují výpočtem musí být tento výpočet proveden podle pravidel RED a podroben auditu Zatím je možno používat standardní hodnoty případně je kombinovat s vypočtenými do konce r.2013 (v ČR se předpokládá možnost použití standardních hodnot i po roce 2013) Pozor standardní hodnoty jsou stanoveny pouze pro některé plodiny.

59 Výpočet skleníkových plynů
Potvrzení o udržitelnosti a emise skleníkových plynů jsou udržitelnost biopaliva zásadní Důvěryhodné informace o emisích musí zajistit producenti Metoda počítání a další informace např. "GHG calculation tools"

60 Skleníkové plyny

61

62

63 Prohlášení o udržitelnosti šarže produktu
Platný certifikát/potvrzení opravňuje držitele vydávat k jednotlivým šaržím „Prohlášení o udržitelnosti“ (Sustainability Declaration) To musí obsahovat: množství a druh udržitelné biomasy hodnotu skleníkových plynů (g CO2equi/t biomasy číslo kontraktu jméno, adresu a číslo certifikátu vydavatele jméno a adresu odběratele datum dodávky...

64 Zavádění sytému ISCC Velkou výhodou je předchozí znalost ISO 9001 nebo GMP a podobně Dokumentace systému sestává převážně z dokumentů, které každý podnik má viz obrázky č Dokumentace sestává z dokumentů (předpisů) a záznamů (důkazů). Navíc je ale vhodné mít příručku systému. Je také třeba zavést několik záznamů.

65 Příručka systému 1 (minimální požadavky na FGP)
Není vyslověně povinná ale doporučuji! Měla by obsahovat základní informace a přehled o systému uržitelnosti biopaliv: základní informace o společnosti prohlášení vedení společnosti o rozhodnutí, přístupu a konkrétních krocích ohledně udržitelných biopaliv - POLITIKA a CÍLE popis, nebo schéma postavení společnosti ve spotřebitelském řetězci (VZHLEDEM K SYSTÉMU) organizační schéma resp. popis rozdělení odpovědností kvalifikační požadavky - plán vzdělávání (záznamy o školení) postup provedení analýzy rizik

66 Příručka systému 2 (minimální požadavky na FGP)
- informaci, jak jsou informováni obchodní partneři - informaci o používaném vybavení - popis zajištění sledovatelnosti (kde jsou záznamy od koho jsem nakoupil, komu jsem prodal a kolik...) (záznamy o dodavatelích skladech a odběratelích) - postup provádění hmotnostní bilance (kdo a jak zaznamenává kolik, které komodity bylo za dané období /max. 3 měsíce/ nakoupeno, skladováno a prodáno a jak je hodnocen kredit (záznamy o hmotnostní bilanci). - způsob provádění kontroly farem, zda plní požadavky na udržitelnost (záznamy o auditech farem) - způsob provádění interních auditů (vnitřní prověřování funkčnosti) sytému a plán těchto auditů (záznamy z interních auditů)

67 Příručka systému 3 (minimální požadavky na FGP)
- postup pro provádění výpočtu emisí skleníkových plynů resp. informaci o používaných hodnotách emisí (záznamy o výpočtech a podkladech - pokud se dělají) - informaci, jak vedení společnosti nakládá s výsledky interních auditů - Přezkoumání systému vedením (záznam o přezkoumání) - informaci, jak jsou řešeny problémy, které se při provozování systému zjistí (záznamy o problémech a jejich řešení)

68 Ostatní Podnik dále musí zejména:
- nastavit informační toky tak, aby od dodavatelů získával všechny potřebné podklady k prokazování udržitelnosti. - odlišit evidenčně (nikoli fyzicky) udržitelnou a neudržitelnou biomasu - poskytovat svým odběratelům jednoznačnou informaci zda dodaná biomasa je udržitelná nebo ne. - k udržitelné biomase dodávat všechny potřebné informace, kterými odběrateli prokáže uržitelnost biomasy

69 Nezoufejte Existují poradenské společnosti, které Vám systém zavedou.

70 To je OK ta pila je na biopalivo

71 Diskuze odpovím pokud vím

72 DĚKUJI děkuji za pozornost nashledanou


Stáhnout ppt "Požadavky systému certifikace biopaliv ISCC"

Podobné prezentace


Reklamy Google