Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Model agregátní poptávky a agregátní nabídky Petr Sedláček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Model agregátní poptávky a agregátní nabídky Petr Sedláček."— Transkript prezentace:

1 Model agregátní poptávky a agregátní nabídky Petr Sedláček

2 Model agregátní nabídky a agregátní poptávky n Model studuje krátkodobé fluktuace ekonomiky n Model je založen na předpokladu neflexibilních cen n Rozdíl mezi krátkým a dlouhým obdobím u V dlouhém období jsou ceny flexibilní a mohou reagovat na změny nabídky a poptávky. Šoky postihují jenom nominální veličiny. u V krátkém období jsou ceny neflexibilní. Místo toho se přizpůsobení realizuje změnami produktu a nezaměstnanosti. u Keynes, 1936 – nové ekonomické paradigma

3 n Vztah AD a kvantitativní rovnice u MV= PY u M/P= (M/P) d = kY k = 1/V F Pro fixní peněžní zásobu a konstantní rychlost, je zde vyjádřena negativní závislost mezi cenovou úrovní a produktem. Y P AD

4 n Agregátní nabídka (AS) u Vyjadřuje vztah mezi nabízeným zbožím a službami a cenovou hladinou. F Protože firmy mají flexibilní ceny v dlouhém období, ale neflexibilní v krátkém období, vztahy AS závisí na časovém horizontu. F AS v dlouhém období Odvodíme z klasického modelu –Y= F(K,L), ale nezávisí na cenách

5 P Y LAS AD 2 AD 1 1. Pokles AD 2. Snižuje ceny v dlouhém období

6 n AS v krátkém období u Ceny se nemění u Změny v AD postihují úrovně produktu, protože se ceny nepřizpůsobují. AD je plochá. AS AD 2 AD 1 Y P

7 n Pohyb z krátkého do dlouhého období P Y LAS AS 1.Pokles AD 2. Sníží v krátkém období produkt Ale v dlouhém pouze ceny

8 n Stabilizační politika u Fluktuace ekonomiky je způsobena změnami AD nebo AS F Poptávkové a nabídkové šoky u Opatření hospodářské politiky k eliminaci těchto šoků F stabilizační politika u Příklad OPEC

9 Keynesiánský křáž IS IS-LM AD AD-AS Fluktuace Preference likvidity LM AS Trh práce AD a AS model (jeho výstavba)

10 n AD v uzavřené ekonomice, model IS-LM u Hicks u Uzavřená ekonomika, fixní ceny n Rovnováha na trhu zboží a služeb u Keynesiánský kříž F C+I+ G = Y F C = C a + c Y F I = I p + I n Plánované investice jsou investice do fixního kapitálu a plánované změny zásob Neplánované jsou neplánované změny zásob

11 u Trh zboží a služeb je v rovnováze, když se plánované agregátní výdaje rovnají domácímu produktu. F Trh zboží a služeb C= Ca + c (Y-T) I p = I(r) C+I p + G = Y F Na obrázku je rovnováha ekonomiky, když se plánované výdaje rovnají skutečným F Při dosahování rovnováhy hrají důležitou roli zásoby.

12 45 o C= Ca + c(Y-T) C+I P C+I P +G Y YAYA Plánované výdaje Ca IpIp G c 1

13 45 o Y Plánované výdaje Neplánované hromadění zásob Neplánovaný pokles zásob AD - plánované výdaje Skutečné výdaje Y

14 n Matematický dodatek n C= Ca + c (Y-TA-tY + TR) n Y= Ca + c(Y-TA-tY + TR) + I + G u TA autonomní daně, t daň z příjmu n A = Ca – cTA + cTR + I + G n Y= A + c (1-t)Y n Y= 1/ 1-c(1-t). A n Y= m. A

15 n Multiplikátor a fiskální politika u Neexistuje zdanění důchodů u Původní změna  G u Následující změny c x  G n c 2 x  G n c 3 x  G n Y= ( 1 + c + c 2 + c 3 + c n ).  G n  Y/  G = 1 + c + c 2 + c 3 + c n n Nekonečná geometrická řada S n =a. (1-q n )/ (1-q) n S n = a 1. (1-q n / 1-q) q = c a 1 = 1 n  Y/  G = 1/ (1-c)

16 n Odvození křivky IS u Křivka IS znázorňuje všechny kombinace úrokové míry a domácího produktu, při nichž je trh zboží a služeb v rovnováze. u Keynesiánský kříž ukazuje, jak plánované výdaje determinují domácí produkt. u Předpokládejme, že investice jsou fixní F Jak víme plánované investice závisí na úrokové sazbě F Propojíme investice (závislost na r) s keynesiánským křížem a vytvoříme IS spojující úrok s produktem.

17 Y1Y1 Y0Y0 r r1r1 r0r0 E0E0 E1E1 Ip0Ip0 Ip1Ip1 I C+I p +G C+I P +G C+I P 0 +G II E0E0 E1E1 r Y IS E1E1 E0E0 Y1Y1 Y0Y0

18 n Dodatek (matematické vyjádření ) n IS u AD= Ca + c(Y-TA-tY + TR) + I + G – br F br= citlivost poptávky po autonomních výdajích (které nezávisejí na důchodu) na úrokovou sazbu F TA= autonomní daně; t – daně z příjmu F A= Ca-cTA + cTR + I + G  autonomní výdaje u AD = A + c(1-t)Y- br u Y= AD  u Y= m. (A-br)  IS m = výdajový multiplikátor u m = 1/ 1-c(1-t)

19 u Charakteristika IS F b=0  IS vertikální F IS je horizontální pro b = ∞ F Body nalevo od IS – převaha poptávky nad nabídkou (čerpání zásob); napravo od IS převaha nabídky nad poptávkou )hromadění zásob) F IS se posouvá při změně G,TR,TA, v důsledku změny podnikatelské či spotřebitelské důvěry (I,G)

20 n Trh peněz a křivka LM u M s = M d (r,Y) F Při přebytku peněžních zůstatků, budou lidé nakupovat jiná aktiva. To zvýší cenu aktiv a sníží úrokovou sazbu. F Křivka LM představuje kombinace úrokové sazby a domácího produktu, při nichž je trh peněz v rovnováze. F LM je zkonstruována pro danou peněžní zásobu.

21 r M MDMD MsMs M d >M s M s =M d

22 YYcYc YDYD r M d (Y c ) M d (Y d ) MsMs rcrc rdrd M LM r

23 n Matematický dodatek n LM n M d = kY- hr u k = citlivost poptávky po penězích na důchod u h = citlivost poptávky po penězích na úrokovou sazbu h =  M d /  r u M/P = kY-hr u r = 1/h(kY- M/P)  LM

24 u Poloha, sklon křivky a body mimo křivku u h= 0  LM je vertikální u h = ∞  LM horizontální u LM se posunuje, když se změní peněžní zásoba u Body nalevo od LM převaha nabídky peněz nad poptávkou; body napravo od LM převaha poptávky po penězích nad nabídkou

25 n Model IS-LM u Rovnováha na trhu zboží a služeb a trhu peněz F C= CA + c (Y-T) F I p =I ( r ) F C + I p + G = Y F M s = M d ( r, Y)

26 n Matematický dodatek ( IS-LM) n Y= m. (A-br)  IS n r= 1/h (kY-M/P)  LM n IS = LM = rovnováha Y = γ A + γ. b/h. M/P n γ = m/ ( 1 + mbk/h) n γ = fiskální multiplikátor γ b/h = monetárlní mulplikátor

27 Y0Y0 IS LM r Y E0E0 D A C B

28 n Stimulace poptávky- multiplikační efekt a efekt vytěsňování u Účinek vládních výdajů je ovlivněn multiplikačním efektem a efektem vytěsňování u Přírůstek vládních výdajů vyvolá několikanásobně větší přírůstek domácího produktu. F Sklon ke spotřebě je menší nežli jedna, proto je výdajový multiplikátor větší nežli jedna. F M= 1-/(1-c)

29 n Neexistuje zdanění důchodů n Původní změna  G n Následující změny c x  G n c 2 x  G n c 3 x  G n Y= ( 1 + c + c 2 + c 3 + c n ).  G n  Y/  G = 1 + c + c 2 + c 3 + c n ) n Nekonečná geometrická řada S n =a. / (1-q n ) / (1-q) / n S n = a 1. (1-q n / 1-q) q = c a 1 = 1 n  Y/  G = 1/ (1-c) u Pokud jsou důchody zdaňovány u m = 1/ / 1-c(1-t) /

30 C + I p + G Y Y0Y0 Y1Y1 E0E0 F G C+I p + G 2 C+I p + G 1 GG m.  G

31 n Multiplikační efekt transferů u  Y= c.  Tr + c 2  Tr.. c n Tr u Multiplikační Y= c /(1-c).  Tr u c/(1-c) < 1/ (1-c) n Multiplikační efekt daní u Zvýšení daní vyvolává multiplikační pokles důchodů, celkové snížení důchodu bude u -  Y = - c  Tx - c 2  Tx - c n  Tx u -  Y= - c/(1-c).  Tx u Snížení daní naopak vyvolává multiplikační zvýšení důchodů

32 n Efekt vytěsňování u Přírůstek důchodu zvyšuje poptávku po penězích. u Při dané peněžní zásobě, růst poptávky po penězích vede ke zvýšení úrokové sazbě. u Vyšší úroková sazba pak vyvolá snížení investic a spotřeby F Zvýšení vládních výdajů (ale i transferů anebo snížení daní) tak vytěsňují investice a spotřebu.

33 C+I p +G GG Y1Y1 Y2Y2 m.  G E H C+I p +G 1 C+I p +G 2 Multiplikační efekt m.  G Efekt vytěsňování Multiplikační efekt rkrk rErE LM IS 1 IS 2 E K H

34 n Maximální účinnost fiskální politiky n když je LM horizontální u vysoká citlivost poptávky po penězích na úrokovou sazbu h = ∞ IS IS´ LM Y r

35 n Minimální účinnost fiskální politiky n Když je LM vertikální u nulová citlivost poptávky po penězích na úrokovou sazbu h = 0 IS LM Y r IS ´

36 n Měnová stimulace u Změna peněžní zásoby u Zvýší agregátní výdaje a vede u Ke změně domácího produktu

37 r M MSMS M S1 MdMd rere rRrR LM LM 1 IS rere r rRrR R T YEYE E YTYT

38 n Účinnost měnové politiky n Keynes uváděl dvě situace, kdy je měnová politika neúčinná n Past likvidity u LM je horizontální, vysoká citlivost poptávky po penězích na úrokovou sazbu. LM IS Y r

39 n Deflační impotence u IS je vertikální, nulová citlivost poptávky po autonomních výdajích na úrokovou sazbu (převládá velký pesimismus) b= 0 LM IS Y r LM´

40 Agregátní poptávka n Uvolnění předpokladu fixní cenové hladiny n Efekt reálných peněžních zůstatků u Efekt bohatství (zvýšení zůstatků vede ke zvýšení nákupů) u Efekt likvidity u zvýšení zůstatků se ukládá do jiných aktiv, což sníží úrokovou sazbu) u Efekt reálných peněžních zůstatků vysvětluje, jak působí změna cenové hladiny na agregátní výdaje. u Při nižší cenové hladině jsou vyšší výdaje na spotřebu a investice a je vyšší reálný domácí produkt. u Klesající funkce agregátní poptávky

41 n Agregátní poptávka (AD) u Vyjadřuje závislost poptávaného reálného domácího produktu na cenové hladině. u Klesající průběh agregátní poptávky lze vysvětlit efektem reálných peněžních zůstatků r M/P LDLD r1r1 r2r2 M S /P 1 M S /P 2 LM(P 1 ) LM(P 2 ) IS r1r1 r2r2 rRrR Y1Y1 Y2Y2

42 LM(P 1 ) LM(P 2 ) r1r1 r2r2 Y1Y1 Y2Y2 IS AD Reálný Y P P1P1 P2P2 Y1Y1 Y2Y2

43 AD v otevřené ekonomice, Mundell-Flemingův model n Předpoklady u Fixní cenová hladina u Dokonalá kapitálová mobilita u Malá otevřená ekonomika n IS* v otevřené ekonomice u C=C A + c (Y-T) u I p = I ( r ) u NX= NX (E) u C + I P + G + NX = Y u r = r w u Nominální a reální měnový kurs s ohledem na fixní ceny jsou shodné.

44 n Jelikož úroková míra je dána (světovou úrokovou mírou), plánované investice jsou dané a významnou roli hraje čistý export. n Odvodíme IS* v otevřené ekonomice n IS* představuje všechny kombinace měnového kurzu a domácího produktu, při nichž je trh zboží služeb v rovnováze

45 n Matematický dodatek n AD= Ca+ c (Y-TA-tY + TR) + I –br + G + X –M-iY n NX = X-M-iY (funkce čistého vývozu) u i = mezní sklon k importu n A= Ca- cTA + cTR + I + G n Y= A + NX + c (1-t) – br – iY n Y= 1/ /1-c(1-t) + i /. (A + NX – br)

46 E1E1 E2E2 NX(E 1 ) NX(E 2 ) NX E1E1 E2E2 YY1Y1 Y2Y2  NX IS* Y1Y1 Y2Y2 E Apreciace C+I P + G+NX

47 n Rovnováha na trhu peněz a křivka LM* u M s =M d (r,Y) u r=r w u Domácí úrokové míra je zafixována na světovou F Při nerovnováze na trhu peněz (např. větší zásoba peněz než je poptávka) a zafixované úrokové sazbě se začnou lidé zbavovat přebytečných peněz a nakupovat aktiva F Sníží úrokovou sazbu F Vyvolá čistý vývoz kapitálu F Domácí měna bude depreciovat F Depreciace zvýší NX a povede k růstu domácího produktu. F LM* je vertikální na jediné úrovni produktu. u LM v otevřené ekonomice = M/P = kY-hr

48 M MsMs r=r w MdMd M d (Y 1 ) M d (Y 2 ) IS* LM* Y E E1E1 E3E3 Y1Y1 Y2Y2

49 n Volně pohyblivý kurs u Fiskální stimulace F Zvýšení vládních výdajů F Multiplikační proces zvýší domácí produkt F Růst důchodu zvyšuje poptávku po penězích lidé prodávají dluhopisy F Zvýší se úroková sazba F Čistý dovoz kapitálu a domácí měna apreciuje F Klesá čistý vývoz a sníží se domácí produkt F Mezinárodní vytěsňovací efekt F Fiskální politika je neúčinná

50 LM* IS 1 * IS 2 * 1.expanzivní fiskální politika posunuje IS E Y 2...to způsobí apreciaci 3…důchod se nezmění

51 n Měnová politika u CB zvýší zásobu peněz u Posun LM* u Lidé drží více nežli by chtěli a kupují obligace u Sníží se úrokové sazby u Odliv kapitálu a depreciace kursu zvýší NX a roste domácí produkt u Posun křivky IS* u Měnová politika je účinná

52 IS* LM 1 *LM 2 * 1.Měnová expanze posunuje LM křivku Y 2..to sníží E 3..růst domácího produktu E

53 n Fixní kurs u Fiskální politika F Vláda zvýší výdaje F Multiplikační proces zvýší domácí produkt F Zvýší se poptávka po penězích lidé prodávají obligace F Zvýší se úroková sazba F Dojde k přílivu kapitálu a dojde k apreciaci kursu F CB intervenuje- prodává domácí měnu F Zvýší se nabídka domácí měny a peněžní zásoby

54 F Fiskální expanze je plně účinná F Produkt se zvýší o multiplikační efekt F Efekt vytěsňování je potlačen zvýšením peněžní zásoby F Měnová expanze je vynucena n Velikost multiplikátoru v otevřené ekonomice n  Y= 1/ /1-(c-i)/.  G u i = mezní sklon k dovozu

55 E Y1Y1 Y2Y2 IS 1 * IS 2 * LM 1 * LM 2 * E fixní m.  G

56 n Matematický dodatek (multiplikátor otevřené ekonomiky) n AD = Ca + c (Y-TA-tY + TR) + I + G – br + NX + iY u i mezní sklon k dovozu n Y= A + NX + c (1-t) – iY – br n Y= 1 /(1-c(1-t) + i). (A + NX – br) n m = 1/ (1-c (1-t) + i)  při dani z důchodu n m = 1/ 1- (c-i)  bez důchodové daně

57 n Měnová politika u CB zvýší měnovou zásobu u Tlak na pokles úrokové míry u To vyvolá čistý vývoz kapitálu a depreciaci měny u CB intervenuje a nakupuje domácí měnu u Dojde ke snížení peněžní zásoby u Měnová politika je v systému stabilního měnového kursu neúčinná

58 LM* IS* Y E Y0Y0

59 AD v otevřené ekonomice n Cenová hladina se mění n AD odvodíme pro danou nominální peněžní zásobu u Cenová hladina klesne u Na trhu peněz se zvýší reálná peněžní zásoba u Na měnovém trhu dochází k reálné depreciaci domácí měny, nebo´t pokles cenové hladiny zvyšuje konkurenční schopnost domácího zboží oproti zahraničnímu. u AD je klesající.

60 Y1Y1 Y2Y2 EP/P* LM* (P 1 )LM* (P 2 ) 1.Pokles cenové 2.hladiny posunu LM 2..snížení reálného měnového kursu 3..a zvýší důchod IS* P Y AD


Stáhnout ppt "Model agregátní poptávky a agregátní nabídky Petr Sedláček."

Podobné prezentace


Reklamy Google