Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Křivka (spotřebitelské) poptávky  Křivka spotřebitelské poptávky vyjadřuje závislost mezi cenou (nezávislá proměnná) a poptávaným množstvím (závislá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Křivka (spotřebitelské) poptávky  Křivka spotřebitelské poptávky vyjadřuje závislost mezi cenou (nezávislá proměnná) a poptávaným množstvím (závislá."— Transkript prezentace:

1

2 Křivka (spotřebitelské) poptávky  Křivka spotřebitelské poptávky vyjadřuje závislost mezi cenou (nezávislá proměnná) a poptávaným množstvím (závislá proměnná)  Na svislé ose P (cena) na vodorovné ose Q´ (poptávané množství)  Rozlišujeme Individuální poptávka = poptávková křivka jednoho spotřebitele Tržní poptávka = součet poptávkových křivek všech spotřebitelů, kteří se vyskytují na daném trhu (pozn. trh je vymezen místně a časově, např. všichni spotřebitelé, kteří v Brně v červnu poptávají chleba)

3 Charakteristika individuální poptávky Individuální poptávka (poptávka jednoho spotřebitele) po daném statku či službě závisí (mimo jiné) na těchto faktorech: ccena daného statku či služby ccena ostatních statků či služeb ddisponibilním důchodu spotřebitele ppreferencích a očekávání spotřebitele

4 Vliv změny ceny statku na poptávané množství  Mějme linii rozpočtu  Předpokládáme, že se mění cena statku Q´ 1, přičemž cena statku Q´ 2 je neměnná  Nemění se důchod spotřebitele  Linie rozpočtu se pootáčí v důsledku změny poměru cen obou statků

5 Změna ceny (P) a BL Pokud cena daného statku klesá, BL se stává plošší (množství daného statku, které spotřebitel může spotřebovávat, se vzdaluje od počátku). Pokud cena daného statku roste, BL se stává strmější.

6 Důchodový efekt Jeden ze dvou efektů vysvětlující, proč je křivka poptávky klesající. Pokud klesá cena nějakého statku, roste spotřebitelův reálný důchod/příjem. Spotřebitel si tak může koupit více jednotek daného statku. Příklad: Můj měsíční důchod/příjem je 1000 Kč, utrácím jej pouze za chleba. Pokud cena jednoho chleba klesne z 10 Kč na 5 Kč, mohu si koupit dvojnásobné množství chleba, můj reálný důchod se tedy, ač se nominálně nezmění, zdvojnásobí. Pozn.: důchodový efekt se netýká tzv. podřadných statků.

7 Substituční efekt Jeden ze dvou efektů vysvětlující, proč je křivka poptávky klesající Pokud klesá cena nějakého statku aniž by klesala cena jeho substitutů, bude spotřebitel preferovat tento statek a nikoliv jeho dražší substituty. Poroste tedy poptávané množství statku, jehož cena klesá, a poptávané množství substitutů daného statku bude klesat. Příklad: pokud se sníží cena jablek, klesne poptávané množství banánů apod.

8 Odvození (individuální) poptávkové křivky z mezního užitku Spotřebitel bude kupovat danou jednotku statku, pokud mezní užitek z této jednotky je pro něj větší nebo roven ceně statku. Příklad: Jednotka MU TU Cena (Kč) 1 20 20 10 2 15 35 10 3 10 45 10 4 7 52 10 Při ceně 10 Kč koupí spotřebitel 3 jednotky statku. Pokud by cena vzrostla např. na 15 Kč koupil 2 jednotky statku, pokud by klesla např. na 7 Kč, koupil by 4 jednotky statku. Při ceně 20 Kč koupí spotřebitel pouze 1 jednotku statku. Graf: viz následující snímek

9 Křivka individuální poptávky (z MU)

10 Odvození D z BL a IC (1) D = poptávková křivka (zde individuální poptávková křivka) BL = linie rozpočtu IC = indiferneční křivka E1E1 E2E2 E3E3 Q´ 1 Q´ 2

11 Odvození křivky individuální poptávky z BL a IC (2) Pokud se BL posouvá díky změně P jednoho statku, tak se nová BL bude dotýkat jiné IC. Bod dotyku BL a IC vyjadřuje kolik spotřebitel daného statku spotřebovává. Stačí tomuto množství (Q´) přiřadit cenu, a to pro každý bod dotyku BL a IC. Výsledkem je poptávková křivka

12 Odvození křivky individuální poptávky z BL a IC PCC = křivka spojující všechny body dotyku BL a IC (PCC = price competition curve, tj. cenová spotřební křivka) Q´ 1 Q´ 2 Q´ 1 1 Q´ 1 2 Q´ 1 1 Q´ 1 2 Q´ 1 3 P1P1 P2P2 P3P3 P1P1 P2P2 P3P3 Q´ 1 D

13 Konstrukce tržní poptávky ttržní poptávka je horizontálním součtem individuálních poptávek (tj. poptávek jednotlivých spotřebitelů) hhorizontální součet – součet individuálních poptávek přes všechna množství při dané ceně sledovaného statku

14 48 6 3 Q P 15 Individuální poptávky bílého a červeného spotřebitele P 6 3 823 Tržní (agregovaná, horizontálně sečtená) poptávka bílého a červeného spotřebitele DTDT DČDČ DBDB

15 Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku Předpokládáme pouze změnu disponibilního důchodu, ceny statků a ostatní faktory jsou neměnné. zzmění-li se důchod, posouvá se linie rozpočtu ↑↑I → posun BL a bodu optima od počátku, ↓I → posun BL a bodu optima k počátku IICC (Income Consumption Curve, tj- důchodová spotřební křivka) = množina bodů optima spotřebitele při různých úrovních důchodu (alternativně: Income Epansion Path, IEP – důchodová stezka expanze) = křivka spojující všechny body, kde se dotýká BL a IC.

16 Důchodová spotřební křivka – standardní tvar Q´ 1 Q´ 2 E1E1 E2E2 E3E3 ICC S růstem důchodu roste rovnoměrně spotřeba obou „dobrých“ statků

17 Důchodová spotřební křivka – nezbytný a luxusní statek Q ´1 Q´ 2 E1E1 E2E2 ICC Statek Q´ 1 je nezbytný – jeho spotřeba roste pomaleji než důchod Q´ 1 Q´ 2 E1E1 E2E2 ICC Statek Q´ 1 je luxusní – jeho spotřeba roste rychleji než důchod

18 Důchodová spotřební křivka – méněcenný (podřadný) statek Q´ 1 Q´ 2 E1E1 E2E2 ICC Statek Q´ 1 je méněcenný – s růstem důchodu jeho spotřeba klesá

19 Důchodová spotřební křivka – změna poměru cen statků a Důchodová spotřební křivka – změna poměru cen statků Q´ 1 a Q´ 2 Q´ 1 ICC ICC' Q´ 2 Změní-li se poměr cen obou statků (například zlevní statek Q´ 1 ), bude ICC plošší. Pokud by zlevnil statek Q´ 2, ICC by byla strmější

20 Engelova křivka vvyjadřuje závislost nakupovaného množství daného statku na důchodu uu normálních statků s růstem důchodu jejich spotřeba roste: - u nezbytných pomaleji než důchod, - u luxusních rychleji než důchod uu statků méněcenných s růstem důchodu jejich spotřeba klesá

21 Engelova křivka - odvození Q´ 1 E1E1 E2E2 E3E3 ICC Q´ 2 Y3Y3 Y2Y2 Y1Y1 Q´ 3 Q´ 2 Q´ 1 Y1Y1 Y2Y2 Y3Y3 Y Q´ EC

22 Engelova křivka pro nezbytný, luxusní a méněcenný statek Y Q´ Y Y EC Statek Q´ je nezbytný - spotřeba roste pomaleji než důchod Statek Q´ je luxusní - spotřeba roste rychleji než důchod Statek Q´ je méněcenný - spotřeba s růstem důchodu klesá

23 Engelova výdajová křivka vvyjadřuje závislost výdajů na nákup statku Q´ podle důchodu spotřebitele vvyjadřuje tedy závislost P Q´ * Q´ (tj. celkových výdajů na statek Q´ = kolik spotřebitel za statek Q´ celkem zaplatí) podle Y

24 Engelova výdajová křivka pro nezbytný, luxusní a méněcenný statek Y P Q´ *Q´ YY EEC P Q´* Q´P Q´.Q´k Statek Q´ je luxusní – výdaje na jeho spotřebu rostou rychleji než důchod Statek Q´ je nezbytný – výdaje na jeho spotřebu rostou pomaleji než důchod Statek Q´ je méněcenný – výdaje na jeho spotřebu s růstem důchodu klesají

25 Důchodová elasticita poptávky vvypovídá o citlivosti reakce spotřebitele při nákupu daného statku na změnu jeho disponibilního důchodu vvyjadřuje procentní změnu poptávaného množství statku Q´ ku procentní změně disponibilního důchodu spotřebitele

26 ee ID = (ΔQ´/Q´)/(ΔY/Y) ee ID > 0 pro normální statky, e ID < 0 pro méněcenné statky ee ID > 1 pro luxusní statky, 0 < e ID < 1 pro nezbytné statky ssoučet důchodových elasticit všech spotřebovávaných statků násobených podílem těchto statků na důchodu je roven jedné → μ X.e IDX + μ Y.e IDY = 1, čili: nnakupujeme-li luxusní statek, nutně musíme nakupovat i statek nezbytný nebo méněcenný

27 Substituční a důchodový efekt – Hicksův rozklad ssubstituční efekt (SE) = změna poptávaného množství v důsledku substituce statku relativně dražšího statkem relativně levnějším: pokud klesá cena jednoho statku ve srovnání s cenami substitutů tohoto statku, spotřebitel preferuje statek, jehož cena klesá ddůchodový efekt (IE) = změna poptávaného množství v důsledku změny reálného důchodu: pokud klesá cena jednoho statku, má spotřebitel větší důchod (více peněz) jak na nákup statku, jehož cena klesá, tak na nákup ostatních statků. ccelkový efekt (TE) je dán součtem SE a IE

28 Hicksův rozklad na SE a IE – normální statky Q´ 1 Q´ 2 U1U1 U2U2 SEIE A TE B C Posun z A do B – substituční efekt, nemění se úroveň užitku Posun z B do C – důchodový efekt, přechod na vyšší IC Posun z A do C – celkový efekt, součet SE a IE

29 Hicksův rozklad na SE a IE – méněcenný statek Q´ 1 Q´ 2 U1U1 U2U2 SEIE A TE B C Důchodový efekt působí proti substitučnímu – celkový efekt je potom menší než v případě normálních statků

30 Giffenův statek jjde o podmnožinu méněcenných statků ss poklesem ceny klesá jeho spotřeba a naopak → křivka poptávky je pozitivně skloněná jjde o statky, které se značně podílí na výdajích spotřebitele, slouží k uspokojení základních potřeb a současně k nim neexistují blízké substituty ddůležitou roli hrají očekávání do budoucna nnapř. základní potraviny, pohonné hmoty v době ropných krizí

31 Hicksův rozklad na SE a IE – Giffenův (podřadný) statek X Y U1U1 U2U2 SE IE A TE B C Důchodový efekt působí proti substitučnímu a dokonce jej převáží – výsledný celkový efekt je potom kladný, tzn. s poklesem ceny statku X klesá i jeho poptávané množství

32 Cenová elasticita poptávky  udává procentní změnu poptávaného množství ku procentní změně ceny  e=(ΔQ´/Q)/(ΔP Q´ /P Q´ ) Pozn: z hlediska matematiky platí: Procentuální změna je změna dělená aritmetickým průměrem veličin, tj.  Q´ lomeno 1/2(Q´2 + Q´1), respektive  P lomeno 1/2(P2 + P1). Koeficient elasticity je pak vyjádřena následujícím vzorcem: e =  Q/ (1/2 (Q´2 + Q´1)) / (  P/(1/2(P2 + P1)) Kde:  Q =  Q´2 - Q´1,  P =  P2 - P1, ,  = znak pro změnu,

33 Cenová elasticita poptávky Cenová elasticita poptávky říká, o kolik vzroste poptávané množství, pokud cena klesne o jedno procento, respektive o kolik klesne poptávané množství, pokud cena vzroste o jedno procento. Cenová elasticita zajímá zejména pro firmy, a to z důvodu, že změna ceny může v důsledku příslušné elasticity poptávkové křivky firmám zvýšit nebo snížit celkový příjem. Snadno si přitom odvodíme následující závislosti (viz tabulka): Růst cenyPokles ceny Elastická poptávková křivka (e  1) Růst ceny o 1 % vyvolá pokles poptávaného množství o více než 1 %, firmám se tedy sníží celkový příjem Pokles ceny o 1 % vyvolá růst poptávaného množství o více než 1 %, firmám se tedy zvýší celkový příjem Neelastická poptávková křivka (e  1) Růst ceny o 1 % vyvolá pokles poptávaného množství o méně než 1 %, firmám se tedy zvýší celkový příjem Pokles ceny o 1 % vyvolá růst poptávaného množství o méně než 1 %, firmám se tedy sníží celkový příjem

34 Změna cen ostatních statků a její vliv na poptávku bbudeme zkoumat, jak ovlivní poptávku po statku Q´ 2 změna ceny statku Q´ 1, neboli cco se bude dít se sledovaným statkem, změní-li se cena jeho substitutu nebo komplementu kkřížový SE (substituční efekt) – změna poměru cen vede k nahrazování statku dražšího levnějším – je pozitivní - ↑P Q´2 → ↑Q´ 1 kkřížový IE (důchodový efekt) – jak změna ceny statku Q´ 2 ovlivní reálný důchod a tedy poptávku po statku Q´ 1 – je negativní - ↑P Q´2 → ↓ Q´ 1 ccelkový efekt je dán součtem křížového SE a křížového IE

35 Rozklad na křížový SE a IE - komplementy Q´ 1 Q´ 2 U1U1 U2U2 SE IE A B C TE Posun z A do B – křížový substituční efekt Posun z B do C – křížový důchodový efekt Posun z A do C – celkový efekt cenové změny statku Q´ 2 na poptávané množství statku Q´ 1 U komplementů převáží důchodový efekt, tzn. zlevní-li komplement (Q´ 2 ), zvýší se poptávané množství statku Q´1

36 Rozklad na křížový SE a IE - substituty Q´ 1 U1U1 U2U2 SE IE A B C TE Q´ 2 Posun z A do B – křížový substituční efekt Posun z B do C – křížový důchodový efekt Posun z A do C – celkový efekt cenové změny statku Q´ 2 na poptávané množství statku Q´ 1 U substitutů převáží substituční efekt, tzn. zlevní-li substitut (Q´ 2 ), sníží se poptávané množství statku Q´ 1


Stáhnout ppt "Křivka (spotřebitelské) poptávky  Křivka spotřebitelské poptávky vyjadřuje závislost mezi cenou (nezávislá proměnná) a poptávaným množstvím (závislá."

Podobné prezentace


Reklamy Google