Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trendy v chovu prasat KSZ - Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trendy v chovu prasat KSZ - Praha"— Transkript prezentace:

1 Trendy v chovu prasat KSZ - Praha

2 Udržitelné – setrvalé zemědělství
Je takový vývoj zemědělství, který: uspokojuje potřeby současnosti, neomezuje potřeby budoucím generacím. Setrvalé zemědělství a potravinářské systémy jsou: ekonomicky životaschopné, uspokojují požadavky společnosti, uchovávají a zlepšují pro budoucnost přírodní zdroje, kvalitu prostředí.

3 Udržitelné – setrvalé zemědělství - cíle
zamezit: další degradaci půdy , udržet dlouhodobě její úrodnost, omezit ztráty půdy urbanizací, znečištění povrchové a podzemní vody, úbytku vody v krajině. účinněji: využívat energie v zemědělství a omezit závislost na jejích neobnovitelných zdrojích. řešit znečištění životního prostředí: - omezení podílu zemědělsko-potravinářského komplexu, - negativní účinky odpadů. používat dosažitelné a úspěšně diverzifikované genetické zdroje pro - jejich efektivní využívání, - jejich zachování budoucnosti. dosáhnout v potravinách: - jistotu, - vysokou kvalitu produkce. - uchování přírodních ekosystémů v zemědělsko-lesní krajině a péče o zvěř.

4 Celková světová produkce vepřového masa
85 milionů tun = 1,15 miliard prasat o průměrné mrtvé hmotnosti 77 kg.

5 Předpokládaný vývoj chovu prasat ve světě
= odraz ve vývoji chovu prasat v ČR Trend do budoucna je pozitivní díky výhodám jež poskytuje chov prasat. Celosvětově se budou zvyšovat cca: - o 2 % stavy prasat , - o 3 % produkce vepřového masa. Při zachování určitá disproporcionality díky: - tradici národních kuchyní, náboženství, - klimatickým podmínkám, - krmivovým zdrojům, - hustotě prasat / plochu.

6 Vysokou produkci vepřového masa bude možno uplatnit na trhu za následujících předpokladů:
1. snižováním ceny krmiv intervenčními cenami či tvorbou cen, 2. snižováním výrobních nákladů uplatněním intenzifikačních opatření, 3. otevřením se evropského trhu americkým výrobcům masa, 4. vyvoláním zájmu trhu o vepřové maso, 5. specifika pro ČR.

7 ad1. Snižováním ceny obilovin a krmiv
intervenčními cenami či tvorbou cen:

8 ad2. Snižováním výrobních nákladů uplatněním
intenzifikačních opatření na poli: - v reprodukční užitkovosti: - produkcí velkého množství selat ve vrhu, - v produkční užitkovosti: - výkrmnosti (intenzita růstu), - jatečné hodnoty (produkce kvalitního libového masa). Cesty dosažení: I. Optimalizací „klasických“faktorů ovlivňujících užitkovost. II. Aplikací novodobých moderních opatření zaměřených do oblasti zvyšování reprodukce a produkce u prasat.

9 ad 3. Otevření se evropského trhu americkým
výrobcům vepřového masa:

10 Náklady na produkci 1kg vepřového masa ( živá hmotnost)

11 ad 4. Vyvoláním zájmu trhu o vepřové maso:
- garancí řetězce výroby ( bezdrogové maso), - nabídkou různých specialit ( značkové maso ). ad 5. Specifika pro ČR: a) Vytvoření podmínek pro hospodářskou soutěž: - integrací (shoda cílů a požadavků jatek - výroby - prodeje), - konkurenceschopností ( koncentrace, specializace, kooperace), - snížením počtu producentů.

12 d) Členství ve funkčních svazech ( národní, nadnárodní, lobby ).
b) Nárůstem podniků s výsledky užitkovosti do roku 2010: 25 odchovaných selat/rok/prasnici, 620 g denního přírůstku od narození, 2,5 kg a méně konverze krmiva, nad 55% podílu svaloviny z JUT, cca 2% intramuskulárního tuku, minimální výskyt PSE masa, minimální koncentraci farem: = prasnic, = prasat ve výkrmu, produktivitou práce: max. 14 hod / rok a prasnici, 1,1 hod/rok na 1ustajovací místo ve výkrmu. c) Docenit progresivní management. d) Členství ve funkčních svazech ( národní, nadnárodní, lobby ). e) Zdokonalování SEUROP systému – jeho vyhodnocování, kontrolní systém. f) Využít všech dostupných vědecko-výzkum. kapacit při optimalizaci užitkovosti ( testace populací v rámci KU a polních testů ).

13 e) Využít a urychlit vývoj :
- kooperačních smluv ( prvovýrobce - zpracovatel), - kooperace výrobců ( odbytové družstvo - zpracovatel), - integrace vertikální čí horizontální ( šlechtění - produkce - jatky - prodej ). f) Zajistit uniformitu prasat s vysokou kvalitou masa díky: - diferencovaného šlechtění M + O plemen (standardy), - uplatnění vertikálního členění chovů, - jednotného řízení hybridizace. g) Zajistit udržitelné - setrvalé zemědělství.

14 Celosvětová produkce vepřového masa
Podíl na celkové produkci v r. 1970 Podíl na celkové produkci v r. 2005

15 Stavy a trendy největších producentů vepřového
masa v hlavních regionech světa

16

17

18

19

20

21

22 Produkce vepřového masa ve světě v letech
v mil. t v mase Pramen USDA

23 Spotřeba vepřového masa ve světě v letech
v mil. t v mase Pramen USDA

24 Perspektivy na trzích vepřového masa ZSVE ( odhad v tis. t JH)

25 Výhled bilance vepřového masa v EU - 15
(tis. tun)

26 Výhled situace na trhu s vepřovým masem v zemích SVE v letech 1997 - 2005
Pramen: EU - (DG VI.) Evropská komise

27 Vývoj chovu prasat v  ČR

28 Stavy prasat a prasnic v ČR v letech 1920 - 2000 v ks

29 Stavy prasat a prasnic v ČR v letech 1990 -2004 v ks
Pramen: ČSÚ

30 Stavy prasat a prasnic na konci čtvrtletí v letech
v tis. ks. Pramen: ČSÚ

31 Stavy prasat a prasnic na konci čtvrtletí v letech
v tis. ks. Pramen: ČSÚ

32 Reprodukce v chovu prasat
Pramen: ČSÚ

33 Vývoj farmářských cen selat ( do 25 kg ) 2000 – 2005
za 1kg ž.hm. v Kč. Pramen: ČSÚ

34 Graf vývoje farmářských cen selat v ČR 2000-2005
za 1kg ž.hm. v Kč.

35 Vývoj farmářských cen jatečných prasat v ČR 2000-2005
za 1kg ž.hm. v I. jak. třídě v Kč. Pramen: ČSÚ

36 Graf vývoje farmářských cen jatečných prasat v ČR 2000-2005
za 1kg ž.hm. v I. jak. třídě v Kč.

37 Vývoj farmářských cen jatečných prasat v ČR 2000-2005
za 1kg m.hm. v I. jak. třídě v Kč. Pramen: ČSÚ

38 Graf vývoje farmářských cen jatečných prasat v ČR 2000-2005 za 1kg m
Graf vývoje farmářských cen jatečných prasat v ČR za 1kg m.hm. v I. jak. třídě v Kč.

39 Produkce jatečných prasat v tis. tunách
živé hmotnosti Pramen: ČSÚ

40 Bilance produkce a spotřeby vepřového masa
(tis.t ž.hm.) Pramen: ČSÚ

41 Hlavní směry vývozu vepřového masa z ČR (v tunách)
Země s největším podílem z hlediska dovozu vepřového masa do ČR (v tunách) Celní statistika Hlavní směry vývozu vepřového masa z ČR (v tunách) Celní statistika

42 Země s největším podílem na dovozu živých prasat do ČR (v tunách)
Celní statistika Hlavní směry vývozu živých prasat z ČR ( v tunách) Celní statistika

43 Struktura produkčních farem v ČR

44 Podnikatelská struktura fyzických a právnických osob v zemědělství ČR (r.2000)

45 Vývoj spotřeby masa na kosti v kg na 1 obyvatele v ČR v letech 1940 - 2003
Pramen: ČSÚ

46

47 Spotřeba vepřového masa v kg na 1 obyvatele za kalendářní rok

48 Výhody chovu prasat: racionální výkrm - 1prasnice 20selat/rok = 20q jatečného produktu, vysoká plodnost - cca selat na vrh,2,4 vrhy do roka, vysoká jatečná výtěžnost - 81 % ve 100 kg ž.hm., vysoká sušina masa %, výroba kvalitních uzenin, vysoká růstová schopnost - sele zdvojnásobí porodní hmotnost cca za 10 dní, rychlá jatečná zralost - za měsíců, vedlejší produkty - (krupon, štětiny, krev, žlázy), možnost koncentrace, specializace a kooperace - předpoklad, že přežijí pouze farmy o cca 500 prasnicích a minimálně se doporučuje cca 5000 ks na podnik ve výkrmu, tradice české kuchyně.

49 Nevýhody chovu prasat konkurent v obilovinách - jednoduchý žaludek, vysoký podíl na celkové spotřebě obilovin, výkaly - 1prase = 3 lidi, max. zatížení půdy prasaty na 1 ha = 170kg N/ha = 16ks výkrm = 5prasnic + selata, nemoci prasat - retroviry, viry, bakteriální nemoci, endo a ektoparazité, přemnožení prasat ve volné přírodě - škody na kulturních plodinách, přenašeči nemocí.


Stáhnout ppt "Trendy v chovu prasat KSZ - Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google