Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důležité ekonomické ukazatele

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důležité ekonomické ukazatele"— Transkript prezentace:

1 Důležité ekonomické ukazatele
Milena Tichá Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Obsah 1. Hodnocení ekonomického vývoje země
2. Hodnocení dosažené ekonomické úrovně země 3. Hrubý domácí produkt – možnosti a meze mezinárodního srovnání

3 1. Hodnocení ekonomického vývoje země

4 Ukazatele hodnocení ekonomického vývoje
Tempo ekonomického růstu Míra inflace Míra nezaměstnanosti Obchodní a platební bilance, vnější zadluženost země

5 Tempo ekonomického růstu
Procentuální změna hrubého domácího produktu za určité období

6 Tempo ekonomického růstu – vzorec výpočtu
HDPt – HDPt-1 G = x (v %) HDPt-1 G - tempo ekonomického růstu HDP - hrubý domácí produkt t - čas

7 Míra inflace Procentuální změna cenové hladiny
Vyjádřena indexem spotřebitelských cen Procentuální změna výdajů domácností na nákup spotřebního koše zboží a služeb za určité období

8 Míra inflace – vzorec výpočtu
ISC08 – ISC07 r = x (v %) ISC07 r míra inflace ISC08 index spotřebitelských cen v roce ISC07 index spotřebitelských cen v roce

9 Míra nezaměstnanosti podíl nezaměstnaných, kteří chtějí pracovat, na celkovém počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva

10 Míra nezaměstnanosti – vzorec výpočtu
n = x (v %) L n – míra nezaměstnanosti N – nezaměstnaní, kteří chtějí pracovat L – ekonomicky aktivní obyvatelstvo

11 Obchodní a platební bilance, vnější zadluženost země
Obchodní bilance = suma cen vyvezeného zboží / suma cen dovezeného zboží Platební bilance = suma plateb do zahraničí / suma plateb ze zahraničí Vnější zadluženost - nezaplacené pohledávky země vůči zahraničí za určité období (v USD)

12 Úkol Vyhledej dostupné aktuální ekonomické
ukazatele ekon. vývoje pro ČR, EU, USA Například: Na internetové adrese (nebo přímo v časopisu Ekonom) v rubrice Peníze a burzy: Ekonomické ukazatele. (Můžeš použít i jiné prameny) Údaje si poznamenej. Uveď pramen. Prameny: Ekonom.ihned.cz. [online]. Dostupný z WWW: < Ekonom : Týdeník vydavatelství Economia. Vychází každý čtvrtek. ISSN

13 Úkol Na základě zjištěných ekonomických ukazatelů posuď ekonomický vývoj ČR Porovnej jej s ekonomickým vývojem v EU a v USA Posuď, jak se promítá ekonomický vývoj ČR do každodenního života občanů

14 2. Hodnocení dosažené ekonomické úrovně země

15 Základní kritéria hodnocení ekonomické úrovně
HDP na jednoho obyvatele (v jedné srovnatelné měně, nejčastěji v USD) Obtížný je převod národních měn na jednu společnou, porovnatelnou měnu (USD)

16 Převod národních měn na USD
Podle měnových kurzů Podle parity kupní síly

17 Měnový kurz Cena měny Cena měnové jednotky jedné země vyjádřená v měnových jednotkách jiné země Příklad: 1 USD = 20 Kč

18 Úkol Vyhledej aktuální kurz Kč k USD a euru Uveď pramen

19 Parita kupní síly měny Porovnání kupní síly měnových jednotek různých zemí na domácích trzích Kolik Kč zaplatíme v ČR za to, co stojí v USA 1 USD Příklad: 10 dkg sýra v USA = 1 USD v ČR = 12 Kč 1 USD = 12 Kč

20 Propočty parity kupní síly jednotlivých měn
Provádí odborníci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Nové údaje zveřejňuje OECD jednou za tři roky

21 Úkol Zjisti, jaká je aktuální parita kupní síly Kč vůči USD
Použij data OECD

22 Porovnání ekonomické úrovně
Podle HDP / obyv. (v USD) přepočet podle parity kupní síly je přesnější než při přepočtu podle měnových kurzů Úkol: Dokážeš zdůvodnit proč?

23 Úkol Vyhledej aktuální údaje o vytvořeném HDP na jednoho obyvatele podle parity kupní síly v ČR a ostatních zemích EU (Můžeš použít data, která zveřejňuje Český statistický úřad, Eurostat, Mezinárodní měnový fond, Světová banka) Údaje si poznamenej Uveď pramen

24 Úkol Zhodnoť (na základě uvedených údajů) ekonomickou úroveň ČR, a to v porovnání se zeměmi střední a východní Evropy s ostatními zeměmi EU Posuď, jak se promítá dosažená ekonomická úroveň do každodenního života občanů

25 Hrubý domácí produkt HDP - hrubý domácí produkt
GDP - gross domestic product měřítko celkové finální produkce (zboží a služeb) vytvořené na určitém území za dané období

26 3. Hrubý domácí produkt – možnosti a meze mezinárodního srovnání

27 Hrubý domácí produkt – definice
Celková peněžní hodnota finální produkce (zboží a služeb) vytvořená na určitém území (např. konkrétního státu) za dané období (zpravidla za jeden rok)

28 HDP - výpočet Suma cen finálních produktů (zboží a služeb) realizovaných na trhu na daném území za určitou dobu (zpravidla za jeden rok)

29 HDP nominální a reálný HDP nominální - v běžných cenách příslušného roku HDP reálný - ve stálých cenách k určitému výchozímu roku (eliminuje vliv inflace)

30 Úkol Vyhledej aktuální údaje o HDP vytvořeném v ČR
Urči, o čem tyto ukazatele vypovídají Porovnej HDP vytvořený ve vybraných zemích (převedený na jednotnou měnu, dle stejné metodiky) Zhodnoť ekonomickou sílu jednotlivých zemí

31 HDP – důležitý ekonomický ukazatel
HDP – měřítko ekonomické síly, ekonomického potenciálu země HDP na 1 obyvatele – měřítko ekonomické úrovně (vyspělosti) země Procentuální přírůstek HDP – tempo ekonomického růstu – měřítko dynamiky ekonomického vývoje země

32 Úkol Sestav žebříček pěti nejúspěšnějších zemí podle:
vytvořeného HDP vytvořeného HDP na jednoho obyvatele dosaženého tempa ekonomického růstu Vytvořené žebříčky porovnej

33 Index lidského rozvoje
Human development index (HDI) Nově používán OSN pro porovnání ekon. úrovně jednotlivých zemí Umožňuje komplexnější posuzování ekon. úrovně země

34 HDI – zahrnuje tři složky
HDP/ 1 obyv. (dle parity kupní síly) Očekávanou střední délku života Úroveň vzdělání obyvatelstva Gramotnost dospělých Podíl žáků jednotlivých stupňů vzdělání na populaci příslušné věkové skupiny

35 Index lidského rozvoje – def.
Bodová hodnota určující pozici dané země na škále průměrné délky života, vzdělanosti a HDP na 1 obyvatele (dle parity kupní síly)

36 HDP – klady a zápory + Mezinárodně srovnatelný
- Nevypovídá o kvalitě a struktuře produkce - Nepočítá s negativními dopady výroby

37 HDI – klady a zápory + Přesnější než HDP
- Chybí číselné řady a často také věrohodná data

38 Země podle HDP na 1 obyv. 1. Lucembursko 2. Norsko 3. Katar
4. Švýcarsko 5. Dánsko 35. ČR Pramen: Padá modla HDP. Ekonom, č. 46, ze dne str. 12 – 16.

39 Země podle HDI 1. Island 2. Norsko 3. Kanada 4. Austrálie 5. Irsko
Pramen: Padá modla HDP. Ekonom, č. 46, ze dne str. 12 – 16.

40 Úkol Pokus se vysvětlit:
jaká úskalí je nutno překonávat při porovnávání ekonomických ukazatelů na základě čeho může docházet k nesprávné interpretaci ekonomických dat jak je možné zneužít ekonomických údajů k manipulaci s veřejným míněním Literatura: Tichá, M. Hodnoty a hodnocení v ekonomii. Metodický portál RVP : Portál vzdělávání [online]. Praha : VÚP v Praze, 2007 [cit ]. ISSN Dostupné na < Tichá, M. Hodnoty a hodnocení v ekonomii. In: Hodnoty ve výchově, umění a sportu : Sborník z mezinárodní konference konané na UK Pedagogické fakultě v Praze dne Praha : UK Pedagogická fakulta, 2007, s.  ISBN

41 LITERATURA KONEČNÝ, Bronislav – SOJKA, Milan: Malá encyklopedie moderní ekonomie. Praha : Libri, ISBN VLČEK, Josef a kol.: Ekonomie a ekonomika. Praha : ASPI, ISBN VLČEK, Josef a kol.: Ekonomie pro neekonomy. Praha : Codex Bohemia, ISBN

42 LITERATURA Tichá, M. Hodnoty a hodnocení v ekonomii. Metodický portál RVP : Portál vzdělávání [online]. Praha : VÚP v Praze, 2007 [cit ]. ISSN Dostupné na < Tichá, M. Hodnoty a hodnocení v ekonomii. In: Hodnoty ve výchově, umění a sportu : Sborník z mezinárodní konference konané na UK Pedagogické fakultě v Praze dne Praha : UK Pedagogická fakulta, 2007, s.  ISBN


Stáhnout ppt "Důležité ekonomické ukazatele"

Podobné prezentace


Reklamy Google