Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Peníze, měna a úloha bank Milena Tichá Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Milena Tichá. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Peníze, měna a úloha bank Milena Tichá Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Milena Tichá. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,"— Transkript prezentace:

1 Peníze, měna a úloha bank Milena Tichá Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Milena Tichá. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Peníze Mají významnou úlohu v tržním hospodářství Zprostředkují směnu zboží Usnadňují fungování trhu Doplň …

3 Vznik peněz Vznikají s rozvojem směny zboží naturální směna Z – Z vznik peněz Z – P – Z Z = zboží P = peníze – prostředník směny zboží

4 Vývoj peněz Zbožové peníze Zlaté (stříbrné) mince Papírové peníze (bankovky) za Au směnitelné Peníze nesměnitelné za Au Bezhotovostní peníze (jejich forma – elektronické peníze) Uveď jejich konkrétní podoby. Kde se s nimi setkáváš?

5 Definice peněz Jakýkoliv prostředek směny, který je všeobecně přijímán při placení za zboží a služby, nebo při úhradě dluhů.

6 Vlastnosti peněz Všeobecnost Důvěryhodnost Vysvětli výše uvedené vlastnosti peněz. Vysvětli význam uvedených vlastností peněz.

7 Funkce peněz Prostředek směny (Z – P – Z) Uchovatel hodnoty Zúčtovací jednotka Vysvětli tyto funkce peněz. Uveď, jak je prakticky využíváš.

8 Peníze – formy Podle podoby hotovostní bezhotovostní Uveď konkrétní podoby hotovostních peněz bezhotovostních peněz

9 Úkol Vysvětli: co jsou ochranné prvky u bankovek jakou mají úlohu

10 Úkol Vyhledej příklady jednotlivých ochranných prvků u bankovek emitovaných ČNB na internetových stránkách http://www.cnb.cz/platidla/ochranne- prvky/. http://www.cnb.cz/platidla/ochranne- prvky/ Nejdůležitější ochranné prvky si poznamenej.

11 Cena Peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží

12 Peněžní trh Na peněžním trhu se setkáváme s nabídkou peněz poptávkou po penězích cenou peněz – úrokem

13 Peněžní trh Nabídku peněz tvoří věřitelé Poptávku po penězích tvoří dlužníci Cena peněz – úrok – se tvoří pod vlivem nabídky a poptávky po penězích

14 Peněžní trh ‒ graf

15 Peněžní trh – vysvětlivky ke grafu I– úrok (cena peněz) – svislá osa M – množství peněz (nabízených, požadovaných) – vodorovná osa MS– nabídka peněz (věřitelé) křivka nabídky peněz MD– poptávka po penězích (dlužníci) křivka poptávky po penězích

16 Úkol – odvoď z grafu Jaký je vztah mezi úrokem a množstvím nabízených peněz? přímo úměrný, nebo nepřímo úměrný (Vysvětli proč.)

17 Úkol – odvoď z grafu Jaký je vztah mezi úrokem a množstvím požadovaných peněz? přímo úměrný, nebo nepřímo úměrný (vysvětli proč.)

18 Úkol Vyhledej definici úrokové míry. Uveď pramen (slovník, učebnice, web). Definici úrokové míry si poznamenej.

19 Úkol Vyhledej příklady aktuální úrokové míry. (Uveď pramen, banku a produkt.) Posuď, je-li výhodnější být dlužníkem, či věřitelem Svoje stanovisko zdůvodni.

20 Peněžní (finanční) trh Dělíme podle předmětu obchodů na Peněžní trh (v užším slova smyslu) trh krátkodobých úvěrů (do 1 roku) Kapitálový trh trh dlouhodobých úvěrů (nad 1 rok)

21 Peníze určitého státu Měna Měna – národní forma peněz

22 Znaky měny Název peněžní jednotky, jejích zlomků Hodnoty, ve kterých je vydávána do oběhu Kdo ji emituje Zákonem upravená pravidla emise Způsob stanovení měnového kurzu

23 Úkol Uveď: Příklady jednotlivých národních měn Názvy jejich zlomků Hodnoty, ve kterých jsou vydávány do oběhu

24 Měna může být Volně směnitelná Nesměnitelná

25 Směnitelnost měny Stav národní měny, kdy je možná automatická výměna této měny za jinou národní měnu. Garantem je centrální banka.

26 Úkol Je Kč měnou směnitelnou? Ano Ne Uveď příklady směnitelných měn.

27 Směnitelná měna Její použití v mezinárodním platebním styku není nijak omezeno.

28 Úkol Uveď příklady praktického použití směnitelných měn v mezinárodním platebním styku.

29 Měnový kurz Cena měny Cena měnové jednotky jedné země vyjádřená v měnových jednotkách jiné země.

30 Měnový kurz Poměr, v němž se dvě měny směňují například 1:20

31 Úkol Vyhledej kurzovní lístek České národní banky a urči měnové kurzy vybraných národních měn vůči Kč.

32 Měnové kurzy Mohou být pevné (fixní) plovoucí (flexibilní)

33 Pevné měnové kurzy Stanoveny pevně Změny vyhlašovány úředně centrální bankou Devalvace – pokles měnového kurzu Revalvace – vzrůst měnového kurzu

34 Plovoucí měnové kurzy Tvořeny volně na měnových trzích (na základě nabídky a poptávky po měně) Změny apreciace (zhodnocení) měny – vzrůst měnového kurzu depreciace (znehodnocení) měny – pokles měnového kurzu

35 Měnový trh Místo, kde se obchoduje s měnami různých zemí V malém měřítku – v mnoha bankách a specializovaných firmách Ve velkém měřítku – na mezinárodních měnových trzích v New Yorku, Londýně, Curychu

36 Plovoucí měnové kurzy Mohou ovlivnit centrální banky nákupem a prodejem měny na mezinárodních měnových trzích.

37 Plovoucí měnové kurzy Mají zavedeny volně směnitelné měny. Kč má plovoucí měnový kurz od roku 1997.

38 Valuty Peníze v cizí měně ve formě bankovek a mincí Používají je zejména soukromé osoby při turistických cestách do zahraničí.

39 Úkol Uveď konkrétní příklady použití valut.

40 Devizy Pohledávky v cizí měně splatné v zahraničí Vedeny na účtech bank, či zahraničních obchodních partnerů) Mají podobu šeků, směnek, cestovních šeků, platebních příkazů Jsou důležitým mezinárodním platebním prostředkem Mohou sloužit k úhradě zahr. závazků

41 Úkol Uveď konkrétní příklady použití deviz.

42 Banky Mají významnou úlohu na peněžním trhu. Úkol: Uveď konkrétní příklady jednotlivých bank působících v rámci naší ekonomiky.

43 Banka Finanční instituce zabývající se bankovními operacemi Úkol: Uveď příklady bankovních operací.

44 Banky Vytvářejí ve vyspělých zemích bankovní systémy Bankovní systém = soustava bankovních institucí

45 Bankovní systém Má zpravidla dva stupně, tvoří je Centrální banka Obchodní banky

46 Bankovní systém ‒ schéma Centrální banka Obchodní banka

47 Centrální banka Zřizuje ji stát – je státní institucí. Realizuje měnovou politiku státu. Reguluje peněžní trh. Je bankou bank. Je bankou státu. Neusiluje o dosažení zisku.

48 Úkol Uveď konkrétní operace, které provádí centrální banka.

49 Úkol Uveď název centrální banky v ČR. Uveď, kým je centrální banka v ČR řízena.

50 Centrální banka v ČR Česká národní banka Řízená bankovní radou 7 členů v čele – guvernér Bankovní rada včetně guvernéra je jmenovaná prezidentem republiky.

51 Úkol Uveď jméno guvernéra České národní banky. Uveď jména některých členů bankovní rady.

52 Obchodní banky Soukromé podniky ‒ usilují o zisk. Podnikají v oblasti peněžnictví. Obchodují na peněžním trhu. Uskutečňují bankovní operace. pasivní aktivní Poskytují další bankovní služby.

53 Bankovní zisk Tvoří: Rozdíl mezi příjmy z úroků z poskytnutých úvěrů a vyplacených úroků z vkladů Platby klientů bank za bankovní služby

54 Úkol Uveď, s jakými bankovními službami jsi se setkal. V čem byly prospěšné pro tebe. V čem byly prospěšné pro banku.

55 Úkol Uveď příklady finančních produktů, které banky nabízejí svým klientům. Uveď jejich výhody a nevýhody: pro klienta banky pro banku

56 Úkol Porovnej úlohu centrální banky a obchodních bank.

57 LITERATURA KONEČNÝ, Bronislav; SOJKA, Milan. Malá encyklopedie moderní ekonomie. Praha : Libri, 1996. ISBN 80-85983-05-2. VLČEK, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha : ASPI, 2003. ISBN 80-86395-46-4. VLČEK, Josef a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha : Codex Bohemia,1998. ISBN 80-85963-66-3.

58 LITERATURA KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost: obsah a příklady z praxe škol. Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN 978-80- 87063-13-2. KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost: obsah a příklady z praxe škol. Praha : Národní ústav odborného vzdělávání [online]. 2008 [cit. 2009- 05-18]. Dostupné z WWW:.http://www.nuov.cz/uploads/Financni_gramotn ost_obsah_a_priklady_z_praxe_skol.pdf


Stáhnout ppt "Peníze, měna a úloha bank Milena Tichá Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Milena Tichá. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,"

Podobné prezentace


Reklamy Google