Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání dětí cizinců v předškolním věku Mgr. Blanka Piorecká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání dětí cizinců v předškolním věku Mgr. Blanka Piorecká."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání dětí cizinců v předškolním věku Mgr. Blanka Piorecká

2 Právo na vzdělávání  Děti, jejichž rodiče jsou občany členských států EU, mají přístup k předškolnímu vzdělávání za stejných podmínek jako děti české, u občanů ze třetích zemí (tj. nečlenských v EU) musí rodiče nejdéle v den nástupu dítěte do MŠ prokázat legálnost pobytu na území ČR.  děti azylantů, děti osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany nebo osob požívajících dočasné ochrany = děti se sociálním znevýhodněním = asistent pedagoga

3 Význam předškolní přípravy  První setkání s českým prostředím  Zvýšená šance školní úspěšnosti  Kooperace s vrstevníky

4 Před příchoděm dítěte do MŠ  ŠVP - odpovídá na potřeby všech dětí a jejich rodin? Je nestranný a férový?  Víte, jak zabezpečit dítě, když vám nerozumí?  Máte vytvořenou strategii vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem?  Jste opravdu bez předsudků?  Víte, kam se obrátit o podporu či odbornou radu při vzdělávání dětí s OMJ? www. inkluzivniskola.cz

5 Kdo je dítě cizinec? S čím přichází? Příchod dítěte do nového společenství jako je mateřská škola, je jako kdybychom se my ocitli mezi neslyšícími nebo v cizojazyčně mluvící zemi !  Stejné jako české dítě nebo odlišné?  Jiné kulturní a sociální zázemí  Nerozumí, neorientuje se  Musí být neustále ve střehu (slova,reakce,gesta, chování a jednání, vnímání mimiky, domýšlení si,…)  Chce si hrát (učit se)  Chce kamarády a pomoc  Rodiče = partneři? Bylo by velmi milé, kdybychom alespoň na malý zlomek specifik brali zřetel, když víme, jakou důvěru v nás naše vstřícné kroky vzbudí u rodičů a dětí samotných.

6 Základní principy komunikace (s rodiči i dětmi)  Už í vat co nejjednodu šší věty a slova, slovn í spojen í  Mluvit pomalu, ale plynule, jasně a konkr é tně (Ne - slabikovat a křičet, použ í vat infinitivy)  Vyvarovat se zdrobnělin, složit é ho stupňov á n í, složitých souvět í a výrazů  Použ í vat gesta, vn í mat mimoslovn í komunikaci a umět d á vat informace i řeč í těla  Kontrolovat zda n á m rozum í, nespokojit se s pouhým kývnut í m hlavy

7 Motivace  Motivovat rodiče i děti tak, aby věděli, že se dá jazyková bariéra překonat a že problém se dá řešit  Dát jim najevo svůj zájem (výzva pro nás, profesní růst)  Zjistit motivaci a možnosti rodičů pomáhat dětem v domácí případě

8 Spolupráce s rodiči  Nechte přeložit do rodného jazyka cizinců základní a provozní informace školky  Předejte písemně a srozumitelně informace o platbách a výši stravného.  Udělejte si speciální setkání s rodiči cizinci, pokud nemluví česky, je vhodný tlumočník.  Vyměňte si kontakt na prostředníka, pokud je problém v jazykové bariéře.  Zajistěte si efektivní komunikaci s rodiči - tlumočník (prostředník) nebo přes internet / SMS.  Podporujte partnerství i s rodiči cizinci, buďte s nimi v kontaktu, informujte je o rozvoji jejich dětí (deníky, obrázky,…).  Vytvořte přátelský a vřelý vztah s rodiči z minoritních skupin, založený na důvěře a respektu – vzájemné obohacení.  Respektujte náboženská a kulturní specifika (např. jídelní tabu, odlišné oblékání, šperky, talismany).  Pozvěte je na návštěvu – informace o chodu ve školce

9 Osvojování českého jazyka, jak? Postupně  stejně jako my, když se učíme od dětství mluvit  stejně jako my, když se učíme cizí jazyk Co z toho plyne pro výuku?  čas na osvojení češtiny, jsme trpěliví  prezentujeme jazykové prostředky v kontextu situací, vět a frází  nechceme od cizince hned ucelenou znalost jazyka a celého jeho systému  nepředpokládáme u cizince jazykový cit pro češtinu jako u rodilých mluvčích  Čeština se pro dítě nestává mateřským jazykem, ale druhým!

10 Osvojování českého jazyka, kde začít?  Zkušenost dítěte  Obecné dovednosti a znalosti Např. 5ti leté dítě zvládá: z kostek staví schody, stříhá, chápe pojmy jako stejný tvar, velikost, utřídí předměty na základě dvou kritérii, např. podle barvy a tvaru, z různých předmětů vybere ty, které mají jeden společný rys (lodě, zvířata,…), chápe pojmy jako nejmenší, nejkratší, vyrovná předměty od nejmenšího po největší, označí předměty, které jsou první v řadě, poslední…, umí počítat do dvaceti, rozumí vztahu mezi časem, má samozřejmě nespočet otázek, je zvídavé, slovní zásoba činí zhruba 1500 a více slov. Dokáže převyprávět příběh v knize, pozná barvy,…

11 Na čem stavět? DÍLČÍ OBLASTI  MOTORIKA – jemná motorika, grafomotorika  SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ (diferenciace, paměť, analýza, syntéza, vnímání a reprodukce rytmu, melodie řeči)  ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ  POČETNÍ PŘEDSTAVY  PRAVOLEVÁ A PROSTOROVÁ ORIENTACE, ORIENTACE V ČASE  ŘEČ, MYŠLENÍ, PAMĚŤ

12 Zásady  Začít pomalu  Od jednoduchého ke složitému  Střídání činností  Vizualizace (obrázky,piktogramy), gesta, mimika  Povzbuzení a pochvala  Idividuální přístup střídat se skupinovou činností  Plán práce, vedení záznamů  Pasivní nad aktivní složkou řeči = nenutit mluvit, komentovat

13 Globální čtení POSTUP při procvičování:  stejné na stejné  obrázek s popisem → chápe, že mezi předmětem a jeho označením je vztah  1 obrázek + 1 slovo  více obrázků + 1 slovo → chápe, že modré, žluté,… tričko je pořád tričko

14 Skupinová aktivita ÚKOL: Vymyslet výukový blok se zapojením co nejvíce dílčích oblastí:  MOTORIKA  SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ reprodukce rytmu  ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ  POČETNÍ PŘEDSTAVY  PRAVOLEVÁ A PROSTOROVÁ ORIENTACE, ORIENTACE V ČASE  ŘEČ, MYŠLENÍ, PAMĚŤ

15 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Vzdělávání dětí cizinců v předškolním věku Mgr. Blanka Piorecká."

Podobné prezentace


Reklamy Google