Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová."— Transkript prezentace:

1 PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2011

2 TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ Definuje podmínky trestněprávní odpovědnosti subjektů. Subjektem trestněprávní odpovědnosti může být pouze fyzická osoba. Definuje, co je trestný čin. Určuje jaký trest (druh a rozpětí) za něj může a má být uložen. +

3 ROZLIŠUJEME Trestní právo hmotné (materiální)
stanoví, co je trestným činem a jaký trest lze za něj uložit. Trestní právo nehmotné/procesní (formální) upravuje trestní řízení= procedurální postup trestních orgánů v trestních věcech. +

4 TRESTNÍ PRÁVO NEHMOTNÉ
Právo na obhájce Právo nevypovídat Obžaloba Soudní jednání (veřejné, ústní) +

5 Ústavní právo formuluje základní principy trestního práva:
Trestní právo v demokratickém státě slouží jedině ochraně před kriminalitou. Ústavní právo formuluje základní principy trestního práva: zásada zákonnosti, zákaz zpětné působnosti trestního zákona, nepřípustnost trestu smrti, zákaz krutých, nelidských a ponižujících trestů. +

6 FUNKCE TRESTNÍHO PRÁVA
Ochranná – krajní prostředek ochrany společnosti před nebezpečnými činy fyzických osob. Regulativní – spočívá ve stanovení podmínek trestní odpovědnosti a stanovení vzájemných poměrů ukládaných trestů. Preventivní – předcházení trestné činnosti. Represivní – opírá se o donucovací formy a jejich působení na pachatele. +

7 PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ - DĚLENÍ PODLE STUPNĚ NEBEZPEČNOSTI
Trestné činy: jednání s větším stupněm nebezpečnosti, je jako trestné popsáno v zákoně, projednávají, řeší a trestají soudy na základě trestního zákona. Přestupky: nižší stupeň nebezpečnosti, Projednávají, řeší a trestají obce, orgány státní správy, policie, podniky a ostatní organizace na základě jiných právních norem než trestního zákona, hranicí je škoda 5000,- Kč, možnost kumulace a klasifikace jako trestný čin. +

8 ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA I.
Zásada zákonnosti – jako platné právo může být uplatněna v trestním procesu pouze Ústava, ústavní zákony, zákony a obecně závazné předpisy (za trestný čin nelze ad hoc prohlásit „cokoliv“). Zásada pouze pomocné úlohy trestní represe – v zájmu efektivity musí být používána pouze v míře nezbytně nutné. Odpovědnost pouze fyzických osob . +

9 ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA II.
Odpovědnost za zavinění – trestat lze pouze za jednání, které fyzická osoba provedla zaviněně, a to úmyslně nebo z nedbalosti. Přiměřenost trestu – pouze přiměřený trest je účinný. Nelze používat tresty exemplární a tresty kolektivní. Trest působí výchovně pouze z ruky autority, kterou pachatel uznává. +

10 fyzická/fyzické osoby
PACHATEL fyzická/fyzické osoby Jedinec, který splňuje podmínky trestní odpovědnosti (naplnil skutkovou podstatu a je vinný) Př. vražda Skutková podstata: úmyslné zbavení života/úmyslné usmrcení člověka Vina: pachatelův psychický vztah k trestnému činu - úmysl (vražda), nedbalost (zabití). Vedle pachatele je trestán i návodce, pomocník, organizátor činu. +

11 TRESTNÝ ČIN Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v zákoně. +

12 TRESTNÝ ČIN Má 2 znaky: a) je zvlášť nebezpečné pro společnost
b) jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně Trestné činy jsou předem známé, jsou charakterizované v trestním zákoně. Každý stát si stanoví své trestné činy podle toho, co chce chránit. +

13 PRVKY A OBLIGATORNÍ ZNAKY TR. ČINU
Objekt – objektem je určitá hodnota, vztah nebo zájem, který je pod ochranou společnosti. Subjekt – subjektem je pachatel, který je charakterizován věkem a příčetností. Objektivní stránka – jednání, následek a příčinný vztah mezi jednáním a následkem. Subjektivní stránka – zavinění, vnitřní psychický vztah člověka k trestnému činu (úmysl nebo nedbalost). +

14 PRVKY A FAKULTATIVNÍ ZNAKY TR.ČINU
Objekt – bezprostřední předmět útoku. Subjekt – fakultativní znaky charakterizují jen některé pachatele, konkrétně zákonem specifikované (voják, veřejný činitel, matka novorozeného dítěte). Objektivní stránka – místo, čas a způsob spáchání, blíže charakterizující jednání i účinek. Subjektivní stránka – motiv, cíl, záměr pachatelova jednání. +

15 = odpovědnost za trestný čin
TRESTNÍ ODPOVĚDNOST = odpovědnost za trestný čin Dva typy pachatelů: a) trestně odpovědní – stanoví se hranice věku (u nás 15 let, od let), b) nejsou trestně odpovědní – tento pachatel není souzen, proces stíhání se odloží. +

16 FÁZE TRESTNÉHO ČINU Příprava: Pokus o trestný čin Dokonaný trestný čin
fáze, kdy se pachatelé materiálně, technicky a personálně vybavují, ještě nedošlo k útoku na objekt. Pokus o trestný čin příprava dokončena, jde se útočit, útok však nebyl vykonán, z nějakých důvodů k němu nemohlo dojít. Dokonaný trestný čin trestný čin byl dokonán. +

17 PODMÍNKY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI
dovršení určitého věku, příčetnost – soud nařídí ústavní přezkum, nařídí přezkoumat pachatele, který se odvolává na svoji nepříčetnost v době, kdy páchal trestný čin. Za nepříčetnost se nepovažuje trestný čin pod vlivem alkoholu nebo drog. Jedná se spíše o přitěžující okolnost. Za nepříčetnost se považuje např. afekt. Jedná se o polehčující okolnost. +

18 PRÁVNÍ NÁSLEDKY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI
Účelem trestu je: ochrana společnosti před pachateli TČ, zabránění odsouzenému v dalším páchání, výchovné působení na pachatele, ochranná opatření – rovněž směřují k nápravě pachatele a ochraně společnosti. +

19 VÝJIMKY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI
Ve všech následujících případech vypadá výsledek jednání jako trestný čin, ale my potrestáni nebudeme. Jedná se o tyto případy: jednání v nutné obraně, jednání v krajní nouzi, nedostatečný věk (hranice 15 let věku), nepříčetnost, oprávněné použití zbraně přípustné riziko. +

20 Musí být splněny podmínky nutné obrany:
Nutná obrana Přestože způsobím nějakou újmu, za kterou bych měl být potrestán, potrestán nejsem, protože jednám v nutné obraně. Musí být splněny podmínky nutné obrany: obrana bránícího člověka proti útočícímu (člověk x člověk), prostředky obrany musí být přiměřené vůči útoku, útok musí trvat. +

21 Za tyto škody však není potrestán, neboť jednal v krajní nouzi.
2) Krajní nouze Jedná se o nepříznivý stav, který člověk, jednající v krajní nouzi, eliminuje. Při takové eliminaci se dopustí určitých škod (na zdraví, na majetku,…). Za tyto škody však není potrestán, neboť jednal v krajní nouzi. Člověk jednající v krajní nouzi nesmí způsobit větší škody, než by vznikly, kdyby se bývalo nezasahovalo. +

22 3) Oprávněné užití zbraně
Trestný čin nespáchá ten, kdo použije zbraň v zákonem stanovených případech (např. policista, voják,..). +

23 4) Přípustné riziko Trestný čin nespáchá ten, kdo poruší zájem chráněný zákonem, neboť vykoná společensky prospěšnou činnost. použití drog na řešení určitého zdravotního stavu (např. lékař podá morfiium), např. lékař amputuje nohu postiženému. +

24 ZAVINĚNÍ Úmysl přímý - věděl a chtěl.
Úmysl nepřímý – věděl že může nastat a byl s tím srozuměn. Nedbalost vědomá – věděl že může nastat, ale bez přiměřených důvodů spoléhal že nenastane. Nedbalost nevědomá – nevěděl že může nastat, ač o tom vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl. +

25 POTRESTÁNÍ závisí na tom, zda účast určité osoby byla nebezpečná pro společnost, spoluúčastník může někdy dostat větší trest než pachatel, způsob potrestání a výši trestu určuje soud. +

26 Trestní zákon vymezuje výši trestu (roky, peníze) od – do.
Při rozhodování o výši trestu se přihlíží k tzv. polehčujícím a přitěžujícím okolnostem. Polehčující okolností je např. dobrovolné přiznání, dosud čistý rejstřík trestů, lítost, atd. Přitěžující je naopak např. opakovaná trestná činnost. +

27 SYSTÉM TRESTŮ Tresty : Peněžitý trest Odnětí svobody do 20 let
Vyhoštění Zákaz pobytu Domácí vězení Obecně prospěšné práce Tresty výjimečné: Odnětí svobody na 20 – 30 let Ztráta titulů a vyznamenání Odnětí svobody na doživotí Zákaz činnosti Propadnutí majetku,věci +

28 ALTERNATIVNÍ TRESTY Alternativní trest je každý trest, při kterém nedochází k omezení osobní svobody odsouzeného. Ukládá se pachatelům, kteří spáchali trestní čin, ale nejsou tolik nebezpeční pro společnost. V širším pojetí jsou to všechny tresty nespojené s odnětím svobody. +

29 PŘÍNOS ALTERNATIVNÍCH TRESTŮ
menší narušení společenských vazeb, trestaný se nedostává do výrazných finančních obtíží, pracovní uplatnění, je sníženo riziko psych. narušení osobnosti a příklonu k trestné činnosti, představují menší společenskou zátěž. +

30 MEZI ALTERNATIVNÍ TRESTY ŘADÍME NAPŘ.:
obecně prospěšné práce, zákaz činnosti na určitou dobu, peněžitý trest, vyhoštění ze země, ztráta čestných titulů, ….. +

31 PROCESNÍ DĚLENÍ TRESTNÝCH ČINŮ
Přečiny do 2 let odnětí svobody – obviněného nelze vzít do vazby. Přečiny do 3 let odnětí svobody – nelze do vazby a možno zkrátit přípravné řízení. Přečiny do 5 let s přípravným řízením dle § 158. Zločiny s dolní hranicí 5 let odnětí svobody. +

32 TČ PROTI REPUBLICE Ohrožení její bezpečnosti, obranyschopnosti.
Jde např. o trestné činy vlastizrady, rozvracení republiky,teroru, záškodnictví, sabotáže, vyzvědačství či válečné zrady. +

33 TČ HOSPODÁŘSKÉ Činy proti hospodářské soustavě a kázni, proti měně, daňové soustavě, autorským a průmyslovým právům. Je zde např. trestný čin neoprávněného podnikání, poškozování spotřebitele, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, krácení daně, padělání peněz, zneužívání informací v obchodním styku, pletichy při veřejné soutěži a dražbě, počítačová kriminalita. +

34 TČ PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH
TČ proti řádnému fungování státních orgánů a veřejných činitelů. Trestné činy zneužívání pravomoci veřejného činitele, úplatkářství, neoznámení nebo nepřekážení trestnému činu, zasahování do nezávislosti soudu, křivé obvinění, křivá výpověď svědka nebo znalce, vzpoura vězňů, pytláctví atd. +

35 TČ OBECNĚ NEBEZPEČNÉ Činy, s nimiž je spojeno nebezpečí pro život nebo zdraví lidí nebo nebezpečí škody velkého rozsahu pro cizí majetek. Trestné činy obecného ohrožení, ohrožení životního prostředí, nedovoleného ozbrojování, nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek atd. +

36 TČ HRUBĚ NARUŠUJÍCÍ OBČANSKÉ SOUŽITÍ
Chráněnou hodnotou jsou vztahy mezi občany. TČ násilí proti jednotlivci a násilí proti skupině obyvatel, šíření poplašné zprávy, opilství, výtržnictví, kuplířství, pomluva, neposkytnutí pomoci, týrání zvířat. +

37 TČ PROTI RODINĚ A MLÁDEŽI
Zvlášť závažná porušení rodinných vztahů, např. bigamie, opuštění dítěte, zanedbání povinné výživy, týrání svěřené osoby, únos, ohrožování mravní výchovy mládeže atp. +

38 TČ PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ
TČ vraždy, úmyslného ublížení na zdraví, nedovolené přerušení těhotenství, účast na sebevraždě (euthanasie). +

39 TČ PROTI SVOBODĚ A LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI
Nejzávažnějším trestným činem v této skupině je loupež, dále jsou zde obsaženy trestné činy, zasahující do oblasti mravních názorů společnosti na sexuální vztahy – znásilnění, pohlavní zneužívání, obchod se ženami. +

40 TČ PROTI MAJETKU Ochrana je poskytována veškerému majetku, bez ohledu na druh a formu vlastnictví. Jsou to trestné činy, spočívající v neoprávněném obohacení (krádež, zpronevěra, podvod), dále činy spočívající v poškozování něčího majetku (poškozování cizí věci, poškozování věřitele, zneužívání vlastnictví) a trestné činy spočívající v kořistění z trestné činnosti třetí osoby (podílnictví). +

41 TČ PROTI BRANNOSTI A TČ VOJENSKÉ
Trestné činy proti brannosti Trestné činy vojenské – pachatelem těchto činů může být jen voják – neuposlechnutí rozkazu, urážka mezi vojáky, svémocné odloučení. Některé lze spáchat pouze za bojové situace – nesplnění bojového úkolu. +

42 ÚČASTNÍCI TRESTNÍHO ŘÍZENÍ
Orgány činné v trestním řízení: policejní orgán činný v trestním řízení – nikoli obecní či městská policie státní zástupce soud +

43 ÚČASTNÍCI TRESTNÍHO ŘÍZENÍ
Další účastníci trestního řízení: Obviněný (osoba, proti níž se vede trestní řízení) Obhájce (v trestním řízení jen advokát) Poškozený (komu bylo trestným činem ublíženo) Zúčastněná osoba + další osoby. +

44 STRANY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ
státní zástupce, poškozený, zúčastněná osoba – uplatňují žalobu Státní zástupce – jako jediný je oprávněn k podání žaloby (či návrhu na potrestání). 2) obviněný, obhájce – obhajují se proti žalobě +

45 Podezřelý – je zadržena osoba až do sdělení obvinění.
V PRŮBĚHU TRESTNÍHO ŘÍZENÍ SE MĚNÍ OZNAČENÍ OSOBY, KTERÁ JE PODEZŘELÁ ZE SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU. Podezřelý – je zadržena osoba až do sdělení obvinění. Obviněný – je ten, proti komu bylo vzneseno obvinění, je zahájeno trestní stíhání. Obžalovaný - byla vznesena obžaloba. Odsouzený – ten, proti němuž byl vydán odsuzující rozsudek a tento rozsudek nabyl právní moci. +

46 VAZBA A VAZEBNÍ VĚZNICE
Členění vazeb: útěková – proti skrývání podezřelých, koluzní – proti maření vyšetřování, ovlivňování svědků či spolupachatelů, předstižná – proti pokračování další trestné činnosti. +

47 FUNKCE VAZBY Být k dispozici orgánům činným v trestním řízení, platí zde presumpce neviny, Zde je obviněný poučen o svých právech a povinnostech, provedena prohlídka těla a osobních věcí, kontrola hygienická a protiepidemická a zdravotní. +

48 VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY (VTOS)
Účelem trestu je: ochrana společnosti před pachateli trestných činů, zabránění odsouzenému v páchání další trestné činnosti, výchovné působení na pachatele i ostatní členy společnosti. +

49 TYPY VĚZNIC 4 typy věznic: s dohledem s dozorem s ostrahou
se zvýšenou ostrahou +

50 TRESTNÍ PRÁVO Použity následující materiály : www.wikipedie.cz
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity následující materiály : Právo pro střední školy, Ryska R., Fortuna Praha1994 Základy práva, Tomancová J., Albert Boskovice 2007 Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, Šíma, Suk, C. H. Beck Praha 2006 4pclass.gvn.cz/download/pravo/Trestni_pravo.ppt


Stáhnout ppt "PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová."

Podobné prezentace


Reklamy Google