Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ NÁSTROJE PRÁVA Mgr. Michal Oblouk. ZÁKONY  obecně závazné právní předpisy přijaté zákonodárným sborem (parlamentem)  mají psanou podobu  obsahují.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ NÁSTROJE PRÁVA Mgr. Michal Oblouk. ZÁKONY  obecně závazné právní předpisy přijaté zákonodárným sborem (parlamentem)  mají psanou podobu  obsahují."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ NÁSTROJE PRÁVA Mgr. Michal Oblouk

2 ZÁKONY  obecně závazné právní předpisy přijaté zákonodárným sborem (parlamentem)  mají psanou podobu  obsahují právní normy  vytváří je stát, který kontroluje jejich dodržování a postihuje jejich porušování  jsou nadřazeny podzákonným předpisům (vyhláškám a nařízením), avšak podřízeny Ústavě a ústavním zákonům a jim naroveň postaveným mezinárodním smlouvám  dělí se na ústavní a tzv. běžné  uveřejňují se ve Sbírce zákonů : obsah každého právního předpisu je rozdělen do odstavců, označených číslovanými paragrafy

3 SMLOUVA  kontrakt, dohoda, konvence  dvoustranný či vícestranný právní úkon spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran, směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují  jeden ze základních pilířů soukromého práva  druhy smluv: kupní, darovací, nájemní, pracovní, pojistná, přepravní, mezinárodní, autorská, smlouva o dílo, smlouva o půjčce a výpůjčce

4 SANKCE  uvalení nějakého omezení, újmy, ztráty nebo bolesti, jímž oprávněná osoba vymáhá dodržování mravních, společenských nebo právních pravidel daného společenství  určitý zákonem stanovený záporný důsledek protiprávního jednání  smyslem trestu může být náprava, odstrašení, ochrana společnosti nebo obnovení narušeného řádu  druhy: a)přestupek b)trestný čin

5 PŘESTUPEK  méně nebezpečný případ porušení zákona  nejčastější postih – pokuta

6 TRESTNÝ ČIN  jednání, kterým pachatel zásadním způsobem poškozuje nebo ohrožuje státní mocí chráněné zájmy a které proto stát trestá zpravidla vězením nebo jiným způsobem  nebezpečný případ porušení zákona, uvedený v trestním zákoně a postihovaný soudy  nejčastější postih – odnětí svobody  druhy: a)přečiny - všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné, za něž hrozí trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do 5 let b) zločiny - všechny úmyslné trestné činy, za něž hrozí trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nad 5 let

7 ZNAKY TRESTNÝCH ČINŮ  zavinění - k trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti  trestní odpovědnost z hlediska věku a příčetnosti pachatele  vyloučení trestnosti za podmínek krajní nouze, nutné obrany a oprávněného použití zbraně  územní a personální omezení působnosti zákona  trestnost pokusu, přípravy i podílnictví na činu  podmínky zániku trestnosti a promlčení trestního stíhání  společenská škodlivost

8 TRESTNÍ ZÁKONÍK  uceleným způsobem upravuje trestní právo  vymezuje, která společensky závadná jednání jsou trestnými činy, jaké jsou podmínky trestní odpovědnosti a jaké tresty či jiné sankce lze za jejich spáchání uložit  trestní zákoník č. 40/2009 Sb. (v platném a účinném znění) se člení na obecnou a zvláštní část: a)obecná část obsahuje ustanovení, která jsou společná všem či více trestným činům, vymezuje základy trestní odpovědnosti, ukládání trestů a ochranných opatření, výklad používaných pojmů b)zvláštní část obsahuje katalog trestných činů, které jsou podle příbuznosti rozděleny do 13 hlav

9 TRESTNÉ ČINY  Trestné činy proti životu a zdraví – např. vražda, ublížení na zdraví,…  Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství – např. loupež, poškození cizích práv,…  Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti – např. znásilnění,…  Trestné činy proti rodině a dětem – např. únos, týrání svěřené osoby,…  Trestné činy proti majetku – např. krádež, podvod,…  Trestné činy hospodářské – např. padělání peněz, porušování autorského práva,…  Trestné činy obecně nebezpečné – např. obecné ohrožení, nedovolená výroba a držení omamných látek,…  Trestné činy proti životnímu prostředí – např. poškození životního prostředí,…  Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci – např. vlastizrada, sabotáž,…  Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných – např. pytláctví, útok na veřejného činitele, podplácení,…  Trestné činy proti branné povinnosti – např. neplnění odvodní povinnosti,…  Trestné činy vojenské – např. neuposlechnutí rozkazu,…  Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy – např. genocida, válečná krutost,…

10 ZDROJE   kz kz   ensk%C3%BD ensk%C3%BD   html html    judikaturou-k judikaturou-k


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ NÁSTROJE PRÁVA Mgr. Michal Oblouk. ZÁKONY  obecně závazné právní předpisy přijaté zákonodárným sborem (parlamentem)  mají psanou podobu  obsahují."

Podobné prezentace


Reklamy Google