Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biomedicínské inženýrství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biomedicínské inženýrství"— Transkript prezentace:

1 Biomedicínské inženýrství
Ing. Martin Mayer, Odd. biomedicínského inženýrství, Nemocnice Na Homolce; SAK.

2 Obsah Nemocnice Na Homolce a kvalita péče Biomedicínské inženýrství
Klinické inženýrství Respirační terapie Problémy při správě a pořizování zdravotnické techniky – způsob řešení v NNH Závěry

3 Nemocnice Na Homolce Akreditace JCI 2005, 2008 1 763 zaměstnanců
357 lůžek operací za rok hospitalizací za rok 8581 kusů zdravotnické techniky

4 Mimořádné události dle JCI
Více než 83% všech mimořádných událostí ve zdravotnictví se stane v nemocnicích

5 Mimořádné události dle JCI

6 Nežádoucí příhody v NNH
Elektronické hlášení (intranet) – bezsankční ředitel, 3x náměstci, vedoucí kvality, vedoucí farmaceut, vedoucí OBMI Rozbor příčin Nápravné opatření Statistiky na intranetu

7 Zákon 123/2000 Sb. a akreditace JCI nebo SAK ČR
Standardy JCI, SAK a zákon 123/2000Sb. jsou v péči o zdravotnické prostředky velice přísné uživatel musí zajistit: kontrolu, údržbu a dokumentaci zdravotnické techniky uživatel shromažďuje data k plánování potřeb modernizace či obměny přístrojů

8 Čím složitější ZP tím náročnější prevence a servis

9 Podmínky nutné k plnění akreditačních standardů a zákona 123/2000 Sb.
kvalitní personální obsazení oddělení biomedicínského inženýrství kvalifikovanými zaměstnanci vybavení měřícím zařízením pro testování přístrojů zdravotnické techniky možnost rychlé a jednoduché dokumentace o přístrojích nejen pro techniky, ale i pro ostatní pověřený personál

10 Co je biomedicínské inženýrství
Biomedicínské inženýrství je interdisciplinární profesní a vědecký obor, který využívá a spojuje inženýrské, fyzikální, matematické i biologické zkušenosti a dovednosti pro řešení praktických otázek medicíny a různých dalších odvětví biologie, jako je ekologie, genetika, apod.

11 Důvody vzniku biomedicínského inženýrství
Potřeba úzké spolupráce zdravotnických pracovníků s techniky a inženýry roste se stále se zvětšující závislostí lékařské, zdravotní a sociální péče na nutnosti získávat, zpracovávat a uchovávat čím dál tím podrobnější informace o zdravotním stavu pacientů, hledat specifičtější způsoby jak tento jejich stav příznivě ovlivnit, případně poskytovat osobám s trvalým zdravotním postižením vhodné technické prostředky, které jim usnadní zapojení do běžného života na co nejvyšší úrovni.

12 Biomedicínské inženýrství se uplatňuje při:
vývoj, konstrukce, ale i použití přístrojové diagnostické, terapeutické a laboratorní techniky; vývoj i aplikace umělých náhrad nefunkčních částí lidského těla (kloubů, některých žláz a orgánů, atd.); vývoj biokompatibilních materiálů, tj. materiálů, které při kontaktu s živým organismem minimalizují nežádoucí reakce jak organismu, tak materiálu samotného; vývoj a použití informačních technologií, které usnadňují péči o pacienty (telemedicína, zdravotnické informační systémy, …); vývoj rehabilitačních pomůcek, zlepšujících kvalitu života zdravotně postižených osob vytváření výzkumných prostředků a nástrojů pro zkoumání struktury a funkce živých organismů na všech úrovních složitosti (od molekulární až po systémovou).

13 Kvalifikace biomedicínských techniků a inženýrů
Akreditovaný bakalářský obor pro biomedicínské techniky ( v případě neakreditovaného nutný kurz na IPVZ ukončený státní zkouškou ) Akreditovaný magisterský nebo inženýrský obor pro biomedicínské inženýry ( v případě neakreditovaného nutný kurz na IPVZ ukončený státní zkouškou ) zdravotnický pracovník se specializovanou působností tedy klinický technik a klinický inženýr musí absolvovat specializační vzdělávání na IPVZ ukončené atestací.

14 Specializace pro biomedicínské techniky a inženýry
Terapeutické zdravotnické přístroje Analýza a zpracování biosignálů Diagnostické zdravotnické přístroje Diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje Laboratorní zdravotnické přístroje Perfuzologie

15 Uspořádání biomedicínského inženýrství v NNH
Biomedicínské inženýrství Preventivně servisní inženýrství zdravotnické techniky Klinické inženýrství Metrologie Plně kompatibilní uspořádání biomedicínského oddělení nemocnice s předními pracovišti v medicínsky rozvinutých zemích Fakulty biomedicínského inženýrství jsou dnes při všech významných světových univerzitách a to stále více i při medicínských. Význam klinického inženýrství stoupá i v České republice. Naše cesta má podporu MZ i IPVZ a byla konzultována se spolutvůrcem zákona 96/2004 Sb.

16 Preventivně servisní inženýrství zdravotnické techniky
Preventivní kontroly zdravotnické techniky dané zákonem 123/2000 Sb a standardy JCI realizované vlastními silami Odborné provedení interních servisních zásahů Zajištění preventivních a servisních zásahu externích organizací Vedení dokumentace o zdravotnické technice

17 Pracoviště příjmu oprav

18 Servisní dílna

19 Laboratoř měření monitorů, defibrilátorů, pulzních oxymetrů a elektrochirurgických generátorů

20 Klinické inženýrství Použití a příprava k použití přístrojové diagnostické, terapeutické a laboratorní techniky Odborná pomoc při zavádění nové zdravotnické techniky Sledování pokroku ve zdravotnické technice Příprava veřejných zakázek Další způsoby financování

21 Klinické inženýrství současný stav
Kardiologická elektrofyziologie Perfuzologie Navigační systém v neurochirurgii Autotransfuze pro cévní a kardiochirurgické oddělení Kalibrace přístrojů pro anestézii

22 Klinické inženýrství budoucí stav
Možné rozšíření spektra činností zejména: Respirační terapeuti Navigační systémy v dalších oborech Robotické systémy Rehabilitační technika a pomůcky Laboratorní asistenti Technici zobrazovacích metod

23 Respirační terapie v USA
Počet respiračních terapeutů (RT) (počet registrovaných sester 2,4 milionu a lékařů) Zaměstnání vyžadující registraci Předpoklad 21% růstu zaměstnanců do roku 2018 což je mnohem více než průměr ostatních zaměstnání Velmi dobře placeni Zdroj: U.S. Department of Labor -

24 Možnosti využití respiračních terapeutů
Jednotky intenzivní péče Zaměření záchranáře Home care Ambulantní specialisté (spirometrie, plicní rehabilitace, prevence nemocí, spánkové laboratoře…)

25 Respirační terapie v ČR
V současné době existuje Ministerstvem zdravotnictví ČR certifikovaný postgraduální kurz, který poskytuje ucelené vzdělání v oblasti respirační terapie, která zahrnuje zhodnocení stavu pacienta, léčbu a péči při umělé plicní ventilaci u poruch respiračního a kardiovaskulárního systému v Nemocnici Na Homolce.

26 Hlavní náplň kurzu zopakovat popř. prohloubit znalosti anatomie, fyziologie, patologie, patofyziologie, mikrobiologie a farmakologie respiračního a kardiovaskulárního systému zopakovat znalosti z fyziky, chemie a matematiky v souvislosti s problematikou dýchacích plynů, plicní mechanikou apod. poskytnout znalosti, praktické dovednosti a návyky v oblasti kardiopulmonální resuscitace, kardiopulmonální rehabilitace, diagnostických a terapeutických procedur, v prevenci, v péči a edukaci pacienta poskytnout znalosti a praktické dovednosti v oblasti testování a oprav přístrojů pro podporu či náhradu plicních funkcí, v oblasti medicinálních plynů a bezpečnosti práce seznámit se specifiky vedení zdravotnické dokumentace

27 Certifikát O úspěšném absolvování certifikovaného kurzu „Respirační terapeut“ získá úspěšný účastník certifikát, který má platnost pro Českou republiku. V certifikátu jsou uvedeny činnosti, ke kterým absolvent získal způsobilost.

28 Shrnutí respirační terapie
Počet RT roste mnohem rychleji než ostatní zdravotnická povolání, důvodem je zlepšující se zdravotní péče, sofistikované přístroje a stoupající průměrný věk Potřebu RT nemůže uspokojit jen postgraduální kurz je tedy jen otázka času, kdy se respirační terapie začne vyučovat na vysokých školách

29 Klinické inženýrství v praxi

30 Ukázky hi-tech používané v medicíně

31

32 Problémy ZZ s přístrojovou technikou
Evidence přístrojů Bezpečnostně-technické prohlídky Pořizování přístrojů Nežádoucí příhody Používání přístrojů, zaškolení, kvalifikace obsluhy, způsob použití… Vyřazování přístrojů

33 Identifikace zdravotnické techniky v NNH
Zavedli jsme identifikaci zdravotnické techniky pomocí čárových kódů na odolné plastové štítky. Na základě našich zahraničních zkušeností jsme vyvinuli SW, který nám pomáhá zákon 123/2000 Sb. a další legislativu v praxi realizovat.

34 Výpis z databáze - metrologie

35 Uživatelské a technické kontroly

36 Deník kontrol

37 Historie přístroje

38 Databáze OBMI Za více než 6 let provozu bylo provedeno záznamů do databáze což je v přepočtu více než 90 denně. každý technik má na starosti cca přístrojů v 3-6 odd., které důkladně zná Obsahuje 291 návodů k přístrojům Přístup má 1149 uživatelů Serverová multilicenční aplikace s možností přístupu z více než 200 počítačů

39 Pořizování ZT v NNH Dary Zápůjčky Dotace Vlastní nákupy
-Vnitřní výběrové řízení -Výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách 137/2006Sb Veškeré nákupy jsou centralizované a soutěžené na úrovni nemocnice ve spolupráci primariátu a OBMI

40 Vnitřní výběrové řízení
Zpracování zadávací dokumentace Oslovení potenciálních dodavatelů Shromáždění nabídek Hodnotící komise: primář, uživatel, biomedicínský inženýr příslušného oddělení, vedoucí OBMI Medicínsko - ekonomicko – technické zhodnocení nabídek v bodově ohodnocené tabulce Výsledek

41 Vnitřní výběrové řízení
Soutěží se i dodávky v řádech stovek i tisíců Kč Obrovské úspory financí např: monitorovací systém vitálních funkcí ARO na 9 postelí s centrálním monitorem v ceně 8,5 milionu Kč - zakoupeno pod 2 miliony. ( podobně vysoutěženo i na dalších dvou JIPech ). MR kompatibilní narkotizační ventilátor 1,5M/0,5M Kč ….

42 Výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách 137/2006Sb
Zpracování nediskriminující zadávací dokumentace, OBMI spolupracuje s lékaři, sestrami, techniky i ekonomy. Zapracování všech možných budoucích problému- servis, spotřební materiál… Tímto způsobem lze ušetřit na jedné zakázce i desítky milionů ( např. MR, CT..)

43 Gama nůž Výrobce Elekta nemá povolení SÚJB
Transkontakt – Medical jediný možný dodavatel se všemi povoleními včetně SÚJB Gama nůž zakoupen zároveň se systémem Extent a příslušenství v ceně 25 milionu Kč ( v době zakoupení jen dva na světě takto špičkově vybavené )

44 Další možnosti úspor týkající se zdravotnické techniky
Rozumně nakupovat – vždy v souhlasu všech spolupracujících stran Díky interní prevenci, servisu a školení udržovat přístroje v „lepší“ kondici. Pokud možno unifikovat zdravotnickou techniku Využití Ehealth Využívat klinické protokoly a standardy

45 Klinický Protokol je popisem všech činností, které jsou prováděny v souvislosti s péčí o pacienta v určitém časovém úseku (např. od přijetí do propuštění z nemocnice): Patří sem všechna vyšetření, zákroky, ošetřovatelská péče, medikace, nefarmakologická léčba, rehabilitace, nutrice, vizity, konzilia, poučení pacienta, informování rodiny... Všechny činnosti směřují k předem stanovenému cíli, kterým je soběstačný pacient s dobře se hojící operační ránou…bez bolestí a srozumitelně poučený

46 Národní sada standardů
Národní sada standardů odborných zdravotních služeb je vyvíjena s cílem vytvořit celonárodní, standardizovaný nástroj pro zvyšování kvality péče založený na vědecky prokázaných klinických doporučeních, jejichž účinek lze měřit s využitím specifických ukazatelů kvality. Její vývoj probíhá s využitím vzorů podobných velkých zahraničních systémů (například AHRQ, SIGN atd.). Jsou v ní shromažďovány veškeré informace o klinických standardech, navrhovaných a vyvíjených Národním referenčním centrem v rámci životního cyklu, jehož hlavními fázemi jsou: Standardy, které projdou tímto cyklem, splňují požadavky na vědecký průkaz vydaných doporučení (EBM), jsou měřitelné, testované, odborně posuzované a přijaté v konsensu hlavních odborných autorit českého zdravotnictví.

47 Závěry I. S rostoucí technizací zdravotnictví bude stále více třeba biomedicínských techniků V medicínsky vyspělých zemích počet biomedicínských techniků a inženýrů roste geometrickou řadou Klinická část práce biomedicínských techniků a inženýrů brzy i v naší republice převýší část práce preventivně servisní

48 Závěry II. Využívání špičkových testovacích přístrojů pro zdravotnickou techniku kvalifikovanými techniky je v rámci zvyšování kvality péče a bezpečí pacienta dnes již nutnost. Biomedicínské inženýrství v nemocnici je navíc velice ziskové, protože jen na ze zákona 123/2000 Sb.povinných bezpečnostně - technických kontrolách zdravotnických přístrojů dělaných vlastními silami je možno ročně ušetřit až desítky milionů korun.

49 Závěry III. Biomedicínský ( klinický ) inženýr se v brzké době musí stát nedílnou součástí multidisciplinárního týmu a to nejen proto, že to technická vyspělost medicínské technologie vyžaduje, ale i proto, že kvalitní péče o pacienta se bez těchto odborníků prostě neobejde.


Stáhnout ppt "Biomedicínské inženýrství"

Podobné prezentace


Reklamy Google