Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunitní rozpočtování Mgr. Olga Sedláčková, MBA odborná konzultantka projektu Komunitní rozpočtování Setkání komunálních a krajských zastupitelek v Poděbradech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunitní rozpočtování Mgr. Olga Sedláčková, MBA odborná konzultantka projektu Komunitní rozpočtování Setkání komunálních a krajských zastupitelek v Poděbradech."— Transkript prezentace:

1 Komunitní rozpočtování Mgr. Olga Sedláčková, MBA odborná konzultantka projektu Komunitní rozpočtování Setkání komunálních a krajských zastupitelek v Poděbradech 12. 9. 2008

2 Copyright Forum 50% a OAS2 Komunitní rozpočtování - úvod Co je „komunitní rozpočtování“: „Komunitní rozpočtování“ je nový přístup, nová teorie a praxe rozdělování veřejných financí, která má následující charakteristiky: - úroveň územní samosprávy: města a obce - obecní rozpočet: strana výdajová - potřebné informace: dostupnost údajů o počtu a demografickém složení obyvatel v příslušném městě či obci, pohlaví, věk, národnost.. - východiska a existující zkušenosti: navazuje na zkušenosti a praktické poznatky z aktivit OSN /UNIFEM a EU, především na „gender budgeting“

3 Copyright Forum 50% a OAS3 Komunitní rozpočtování - trochu historie Kdy se koncept komunitní rozpočtování a genderové rozpočtování objevil poprvé? v Nairobi už roku 1985!! –Třetí konference Spojených národů o ženách, Peking, 1995!!! –Čtvrtá konference Spojených národů o ženách - Akční platforma prosadila –uplatnění genderového principu na centrální, regionální i místní vládní úrovni –První země, která tuto koncepci aplikovala, byla Austrálie. –Uplatňováno v mnoha zemích světa, včetně rozvojových a zemí třetího světa.

4 Copyright Forum 50% a OAS4 Komunitní rozpočtování - jak to vidí OSN/UNIFEM OSN plně respektuje pojem genderové rozpočtování, ale vidí genderové rozpočtování jako širší pojem, zastřešuje potřeby žen, mužů, menšin, a všech věkových skupin, muži a ženy nemají vlastní rozpočty, rozpočty nejsou slepě rozdělovány rovnoměrně, GR je o tom, že zjišťujeme, zda potřeby žen a mužů jsou nebo nejsou stejné a kde se případně liší Kde se potřeby liší, tam musí být i odlišné přidělování veřejných zdrojů. "

5 Copyright Forum 50% a OAS5 Komunitní rozpočtování - jak to vidí Evropa/EU Rada Evropy: podporuje uplatnění genderového pohledu ve veřejných rozpočtech (RE sdružuje 49 evropských států, tedy i státy, které nejsou v EU) Rada evropských samospráv a regionů CEMR/CCRE: podporuje rovnost mezi muži a ženami Dokument: EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH O Chartě budete podrobně informováni/y v následující prezentaci.

6 Copyright Forum 50% a OAS6 Komunitní rozpočtování - jak na to u nás doma v ČR Jak na to v ČR? Projekt „Komunitní rozpočtování“ Vedoucí projektu : Fórum 50% Projekt financuje: OSF Hlavní cíle a výstupy projektu: - Revize zahraničních zkušeností - Revize možnosti uplatnění principů komunitního rozpočtování v ČR na úrovní samosprávy, města a obce - Tištěný a webový manuál pro města a obce - Učební předmět pro portál „Otevřená Univerzita“ - Školení „Komunitní rozpočtování“ Projekt je realizován v roce 2008.

7 Copyright Forum 50% a OAS7 Komunitní rozpočtování - jak na to u nás doma v ČR Projekt: oblasti, které považujeme za klíčové z hlediska možnosti praktické aplikace principů komunitního rozpočtování ve městech a obcích ČR. Oblast A: Dostupnost odborné literatury/zahraniční zkušenosti odborná literatura je dostupná, ale pouze v anglickém jazyce (guru: Debbie Budlender) hlavní poznatky z této literatury budou převedeny do čj a obsaženy v tištěných a webových dokumentech, které jsou výstupem projektu potvrzení strategie: spolupráce NNO a volených představitelů je optimální pro prosazení této politiky Oblast B: Dostupnost statistických a demografických údajů o složení obyvatel měst a obcí Požadované údaje jsou dostupné na web stránkách ČSU, www.czso.cz až na úroveň jednotlivých měst a obcíwww.czso.cz Požadované údaje jsou dostatečně detailní a dá se s nimi dobře pracovat, příklad: „http://vdb.czso.cz/xml/mos.html?lov_pro=V%FDb%ECr+obce“http://vdb.czso.cz/xml/mos.html?lov_pro=V%FDb%ECr+obce Dostupnost statistických a demografických údajů je tedy dostatečná a netvoří žádnou barieru pro zavedení principů komunitního rozpočtování na úrovni měst a obcí

8 Copyright Forum 50% a OAS8 Komunitní rozpočtování - jak na to u nás doma v ČR Oblast C: Legislativa, zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení): Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů a spravuje své záležitosti samostatně Obec ve své samostatné působnosti v rámci svého územního obvodu v souladu s místními předpoklady pečuje o uspokojování potřeb svých občanů Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Zastupitelstvu obce je vyhrazeno, kromě jiného: „Schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce“ Určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni Zřizovat a rušit výbory zastupitelstva, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce Zastupitelstvo obce vydává jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce Rada obce může zřídit komise Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání Z hlediska platné legislativy ČR tedy nic nebrání tomu, aby byly principy komunitního rozpočtování navrženy, projednány v zastupitelstvu obce, schváleny a prakticky uplatňovány. Legislativa ČR není žádnou barierou pro možnost uplatnění principů komunálního rozpočtování

9 Copyright Forum 50% a OAS9 Komunitní rozpočtování-jak na to u nás doma v ČR Oblast D: Organizační opatření na úrovni měst a obcí: Podnět a návrh na projednání agendy uplatnění komunitního rozpočtování ve městech a obcích předložený zastupitelstvu, tisk k projednání Schválení návrhu v zastupitelstvu Ustanovení Výboru zastupitelstva nebo komise Rady pro sledování výdajové stránky rozpočtu z hlediska naplňování principů komunitního rozpočtování, Obvyklý název je „výbor/komise pro rovné příležitosti Volba orgánů Výboru či komise a zahájení práce Platná legislativa ČR na úrovni měst a obcí není žádnou barierou pro provedení potřebných organizačních opatření. Oblast E: Rozpočty měst a obcí, trocha teorie V České republice žije dle údajů ČSÚ 48,5 % mužů a 51,5 % žen. To platí v průměru i pro obce a města, samozřejmě s místními odchylkami. Na straně příjmů obce či města je z hlediska rozpočtového určení daní „rovnost“ ve výši dotace na obyvatele V matematickém vyjádření „za ženy“ přichází do města či obce větší objem financí než „za muže“. Odráží se tento matematický fakt i na straně výdajů???

10 Copyright Forum 50% a OAS10 Komunitní rozpočtování - jak na to u nás doma v ČR Analýza reálných rozpočtů měst a obcí, metodika: Proběhla analýza struktury výdajů 13ti reálných rozpočtů měst a obcí ČR různých velikostních kategorií z různých krajů. Velikost obce/města: 0 až 1000 obyvatel – 3 rozpočty 1001 až 5000 obyvatel – 3 rozpočty 5001 až 10000 obyvatel – 3 rozpočty 10000 až 30000 obyvatel – 4 rozpočty V analyzovaných rozpočtech byly vyhodnoceny jednotlivé finanční položky a určeno, zda financují převážně mužské či ženské potřeby a aktivity. Dále byl zvolen „pomocný srovnávací ukazatel“ kdy bylo čistě matematicky vypočteno, na jaký objem výdajů by měly nárok ženy a muži na základě skutečného počtu žen a mužů v obci. Bylo kvantifikováno kolik finančních prostředků je alokováno na „na muže“, kolik „na ženy“.

11 Copyright Forum 50% a OAS11

12 Copyright Forum 50% a OAS12 Komunitní rozpočtování - jak na to u nás doma v ČR Analýza reálných rozpočtů měst a obcí, výsledky: V několika městech byly výdaje na muže a ženy více méně vyrovnané, ale především díky tomu, že většina finančních prostředků byla použita na projekty/aktivity, které slouží všem. Ve větším počtu měst byly výdaje na muže a ženy nevyrovnané, větší výdaje připadly vždy na projekty a aktivity, které slouží především mužům. Výrazná převaha výdajů na muže je ve městech, na jejichž území je podporován hokej a fotbal, i ragby, atd. Tyto výrazně vyšší výdaje na muže nejsou žádným způsobem kompenzovány ve prospěch žen a tak vzniká ještě výrazně vyšší schodek mezi výdaji na muže a ženy. Ve městech, která podporují sport typu hokej a fotbal, je financováno významně méně dalších jiných typů projektů a aktivit. Výdaje na hokej a fotbal „škrtí“ výdaje tak, že na jiné aktivity už takřka nezbývá. Ve městech, která se více orientují na podporu aktivit typu „cestovní ruch“, „kultura“ apod. je výrazně větší diverzifikace financovaných projektů a aktivit a menší nepoměr mezi výdaji na muže a na ženy, ale i tam jsou navíc financovány aktivity pro muže. V žádném z analyzovaných rozpočtů nebyla nalezena výdajová položka, kde je možné stanovit, že je to výdaj pouze na ženy. Je to náhoda, malý vzorek rozpočtů, nebo podnět k zamyšlení??? Všechna výše uvedená zjištění jsou důvod, proč se města a obce v ČR musí aktivně zabývat uplatněním principů komunitního.

13 Copyright Forum 50% a OAS13 Komunitní rozpočtování - Jaká je situace ve vašem městě či obci??? DISKUSE Děkuji za pozornost. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Otevřené Univerzity. www.otevrena-univerzita.cz


Stáhnout ppt "Komunitní rozpočtování Mgr. Olga Sedláčková, MBA odborná konzultantka projektu Komunitní rozpočtování Setkání komunálních a krajských zastupitelek v Poděbradech."

Podobné prezentace


Reklamy Google