Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv energetiky na životní prostředí … (XVI. Seminář energetiků)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv energetiky na životní prostředí … (XVI. Seminář energetiků)"— Transkript prezentace:

1 Vliv energetiky na životní prostředí … (XVI. Seminář energetiků)
Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10 Tel.: Fax: Internet:

2 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie
Státní fond životního prostředí České republiky Operační program infrastruktura Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (180/2005 Sb.) (cenové rozhodnutí ERÚ č. 10/2005 ze dne listopadu 2005) obchodování se skleníkovými plyny energetický zákon (kogenerace)

3 Státní fond životního prostředí České republiky
Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci tzv. Příloh II Směrnice SFŽP ČR Součást Státního programu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie Od roku 2006 nebude podporována výroba elektřiny z OZE Podpory budou v letošním roce zaměřeny pravděpodobně především na podporu domácností (kotle na biomasu, solární systémy na celoroční ohřev vody, tepelná čerpadla)

4

5 Vyhodnocení podpor ze SFŽP ČR za rok 2004

6 Operační program infrastruktura
v rámci přípravy cenového rozhodnutí ERÚ bylo uvažováno s existencí podpory z OPI Mezi prioritní oblasti ochrany životního prostředí, financované z OP Infrastruktura, patří zejména: vybudování a modernizace čistíren odpadních vod a rozšíření kanalizačních systémů, budování zařízení na využití a odstraňování kalů z čistíren odpadních vod, modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů, výstavba a modernizace silnic I. třídy, nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží, zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší.

7 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší
Využívání šetrných technologií při spalování Snižování emisí těkavých organických látek Využívání obnovitelných zdrojů energie Rekonstrukce a stavba elektráren Změna systémů na využívající OZE Využití OZE pro dodávky tepla z obecních kotelen Výstavba kombinovaných zdrojů elektrické a tepelné energie využívající biomasu a bioplyn

8 Žadatelé Obce a jejich svazky Kraje Státní podniky
Státní příspěvkové organizace Nestátní neziskové organizace Organizační složky státu

9 Možnosti podpor z OPI pro Opatření 3
Možnosti podpor z OPI pro Opatření Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší Možná dotace ERDF max. 75% (Evropský fond regionálního rozvoje) Kofinancování ze SFŽP max. 15% Možnost podpory projektové dokumentace do 50% max. 3% ze základu nejvýše 3 mil. Kč

10

11

12

13 Operační program Infrastruktura – 1. výzva

14 Operační program Infrastruktura – 2. výzva

15 Registrované žádosti v rámci 3. výzvy OPI
Obnovitelné zdroje energie Počet registrovaných žádostí 9 (Sa 321) Celkové náklady 188,5 mil. Kč (Sa ,1 mil. Kč) Dotace 134,8 mil. Kč (Sa 7 596,4 mil. Kč) Zaměření – tepelná čerpadla v kombinaci se solárním systémem (4), kotle na biomasu (4), kogenerace – skládkový plyn (1)

16 Vzhledem k tomu, že prostředky jsou po třech výzvách vyčerpány, další výzva v roce 2006 již nebude.

17 OPŽP 2007 - 2013 V současné době se připravuje
Spojení Kohezního fondu a strukturálních fondů Bude zaměřen zejména na teplo z OZE Bude doplněn o podporu úspor energie Výrazně více finančních prostředků OP MŽP a MPO by měl pokrýt celé spektrum typů subjektů

18 Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (180/2005 Sb.)
§ Základní pojmy (1) Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu. (2) Pro účely tohoto zákona se rozumí a) biomasou biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků z provozování zemědělství a hospodaření v lesích a souvisejících průmyslových odvětví, zemědělské produkty pěstované pro energetické účely a rovněž biologicky rozložitelná část vytříděného průmyslového a komunálního odpadu,

19 Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (180/2005 Sb.)
§ Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů (1) Ministerstvo životního prostředí vydá prováděcí právní předpis k provedení § 3 odst. 1 a 2. § Předmět podpory (1) Podpora podle tohoto zákona (dále jen "podpora") se vztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů vyrobenou v zařízeních v České republice využívajících obnovitelné zdroje, s výjimkou větrných elektráren umístěných na rozloze 1 km2 o celkovém instalovaném výkonu nad 20 MWe. V případě výroby elektřiny z biomasy se podpora vztahuje na druhy a způsoby využití biomasy, které z hlediska ochrany životního prostředí stanoví prováděcí právní předpis. (2) Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů je stanovena odlišně s ohledem na druh obnovitelného zdroje a velikost instalovaného výkonu výrobny a v případě elektřiny vyrobené z biomasy i podle parametrů biomasy stanovených prováděcím právním předpisem.

20 Vyhláška č. 482/2005 Sb., kterou se stanoví druhy, způsoby využití a parametry biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy Zabezpečit soulad norem ochrany životního prostředí při procesech výroby elektřiny z biomasy prostřednictvím interakce mezi požadavky na biologická paliva na jedné straně a příslušnými procesními technologiemi v souladu s ostatními předpisy na ochranu životního prostředí na straně druhé.

21 Vyhláška, kterou se stanoví druhy, způsoby využití a parametry biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy (§ 2) Vymezeny pojmy biologicky rozložitelný materiál, biologicky rozložitelná část vytříděného průmyslového a komunálního odpadu, biopalivo, způsoby využití biomasy, vysokoteplotní zplyňování, nízkoteplotní zplyňování, společné spalování a mechanicko-biologická úprava.

22 Vyhláška, kterou se stanoví druhy, způsoby využití a parametry biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy (§ 3) V příloze 1 vyhlášky je uveden přehled biomasy, který je nutno chápat jako pokud možno úplný v rámci v současné době dostupných znalostí. Biomasou jsou přitom jak samotné rostlinné a živočišné materiály tak i paliva z nich vyrobená. Příloha 2 vymezuje potenciálně rizikové rostliny z hlediska ochrany přírody a krajiny a vylučuje je proto z podpory. Vymezení biomasy, která není předmětem podpory (rašelina, dřevo ošetření konzervačními prostř. apod.)

23 Vyhláška, kterou se stanoví druhy, způsoby využití a parametry biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy (§ 4) Parametry biomasy, podle kterých se stanovuje odlišná podpora: Výhřevnost vztažená k vázané vlhkosti Ekonomicky oprávněné náklady na výrobu a zpracování Přínos způsobu využití k udržitelnému rozvoji (doplňkový parametr)

24 Kategorie biomasy s odlišnou podporou (Příloha č. 1)
a) kategorie pro termické procesy přímého využití spalováním a nízkoteplotním zplyňováním 1. kategorie 1, která zahrnuje zejména byliny nebo dřeviny cíleně pěstované pro energetické využití a biopaliva z nich vyrobená, 2. kategorie 2, která zahrnuje zejména biomasu včetně zbytkové biomasy, kterou nelze materiálově využít, především z těžby dřeva, z procesů zpracování dřeva, ze zemědělství a z průmyslových výrob a biopaliva z ní vyrobená, a biopaliva vyrobená z jinak nevyužitelných kalů z čistíren odpadních vod, 3. kategorie 3, která zahrnuje materiálově využitelnou biomasu, biopaliva z ní vyrobená a ostatní biomasu nezařazenou do kategorií 1 nebo 2, není-li z podpory vyloučena, b) kategorie pro biochemický proces anaerobní digesce (kategorie AD), c) kategorie pro termický proces vysokoteplotního zplyňování (kategorie VZ),

25 Vyhláška, kterou se stanoví druhy, způsoby využití a parametry biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy (§ 5) Vymezeny technologie, jejichž použití pro výrobu elektřiny z biomasy je předmětem podpory dle zákona. Jde v podstatě o všechny základní technologie použitelné pro výrobu elektřiny z biomasy, protože při bližším zkoumání nebyl objeven žádný způsob výroby elektřiny z biomasy, který by z hlediska ochrany životního prostředí neměl být předmětem podpory. Za biomasu ve smyslu zákona nelze považovat směsi spalované ve specializovaných zařízeních, jako jsou spalovny odpadů. Spalovny odpadů jsou z podpory dle zákona zcela vyloučeny.

26

27 Metodické pokyny k využívání OZE
Malé vodní elektrárny Cíleně pěstované energetické byliny a dřeviny. Větrné elektrárny. Poslední metodický pokyn který se v současné době připravuje k vydání – společný MŽP a MMR ke koordinaci řešení vysokých větrných elektráren v územně plánovací dokumentaci a v územně plánovacích podkladech

28


Stáhnout ppt "Vliv energetiky na životní prostředí … (XVI. Seminář energetiků)"

Podobné prezentace


Reklamy Google