Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní fond životního prostředí ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní fond životního prostředí ČR"— Transkript prezentace:

1 Státní fond životního prostředí ČR
pondělí, 3. dubna 2017 Státní fond životního prostředí ČR Kaplanova 1931 Praha 11 - Chodov 148 00

2 Státní fond životního prostředí ČR
pondělí, 3. dubna 2017 Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště České Budějovice Mánesova 3 Č. Budějovice Ing. Pavel Houška

3 Státní fond životního prostředí ČR
pondělí, 3. dubna 2017 Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Jihlava Masarykovo nám. 14 Jihlava Jan Pavlas

4 Základní informace o SFŽP ČR
Fond je zdrojem finančních prostředků k ochraně životního prostředí činnost Fondu je upravena zákonem č. 388/1991 Sb. a navazujícími předpisy – Statutem a Směrnicí Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků z Fondu. prioritní činnosti Fondu jsou Směrnicemi MŽP a jejich přílohami

5 Formy podpory ze SFŽP ČR
Fond poskytuje finanční podporu formou: dotace, půjčky, příspěvku na částečnou úhradu úroků z úvěru, kombinací výše zmíněných způsobů.

6 Finanční podpora SFŽP ČR
V současnosti Fond poskytuje finanční prostředky v rámci: „Národních programů“, Operačního programu infrastruktura EU, Fondu soudržnosti EU.

7 OP Infrastruktura pondělí, 3. dubna 2017 Slouží k financování opatření regionálního významu (do 10 mil. € ) Zdroje financování Evropský fond pro regionální rozvoj ( ERDF ) Podpora z ERDF až do výše 75% způsobilých výdajů Státní fond životního prostředí ČR Dotace až do výše 10%, půjčka až do výše 45 % způsobilých výdajů (v případě investic do firem)

8 Předkládání žádostí o podporu
pondělí, 3. dubna 2017 Žádosti se předkládají na základě výzvy Výzvy jsou zveřejňovány v celostátním tisku a na internetu Žádosti v rámci 1. výzvy se přijímaly od do Žádosti v rámci 2. výzvy se přijímaly od do Výzvy v rámci 3. výzvy se přijímají od do

9 OP Infrastruktura – podpora OZE
pondělí, 3. dubna 2017 Priorita 3: Zlepšování evironmentální infrastruktury Opatření 3.3.: Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší (Minimální výše způsobilých výdajů je 0,5 mil. Kč)

10 Opatření 3.3 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší
pondělí, 3. dubna 2017 A. Využívání šetrných technologií při spalování zavádění environmentálně šetrných technologií ve spalovnách nebezpečného odpadu snižování emisí z velkých a středních veřejných spalovacích zařízení B. Snižování emisí těkavých organických látek podpora zavádění technologií umožňujících účinné zachycování emisí a zavádění technologií s nízkoemisními technikami

11 Opatření 3.3 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší
pondělí, 3. dubna 2017 C. Využívání obnovitelných zdrojů energie rekonstrukce a stavba elektráren využívajících k výrobě el. energie biomasu nebo jiné OZE změna stávajících systémů na systémy využívající OZE (tepelná čerpadla) využití OZE pro dodávky tepla z obecních kotelen výstavba kombinovaných zdrojů el. a tepelné energie využívající biomasu nebo bioplyn

12 Na co lze získat podporu
pondělí, 3. dubna 2017 Podpora na zpracování dokumentace: 50% nákladů, max 3% ze základu pro výpočet podpory; nejvýše 3 mil Kč Podpora na vlastní realizaci: max. 90% způsobilých výdajů, podíl dotace a půjčky se liší dle charakteru projektu a typu žadatele

13 Způsobilé výdaje Podpora na zpracování dokumentace:
pondělí, 3. dubna 2017 Podpora na zpracování dokumentace: projektová dokumentace Podpora na vlastní realizaci: náklady spojené s vlastní realizací opatření, DPH pouze u těch, kteří nemají nárok na vrácení DPH, náklady na informační tabuli, „naléhavé“ vícepráce do výše započítání méněprací.

14 Nezpůsobilé výdaje Podpora na zpracování dokumentace:
pondělí, 3. dubna 2017 Podpora na zpracování dokumentace: zadávací dokumentace, studie proveditelnosti, průzkumy, dokumentace k ohlášení stavby, Poplatky, penále, náhrady škod, pojistné, pokuty, atd., náklady na část projektové dokumentace, které nemají věcnou a faktickou souvislost s daným projektem – např. generel města, a.p., dokumenty, které nejsou ve vlastnictví příjemce podpory.

15 Nezpůsobilé výdaje Podpora na vlastní realizaci:
pondělí, 3. dubna 2017 Podpora na vlastní realizaci: spolufinancování pomocí rizikového kapitálu, záručních fondů, leasing, výdaje, které nejsou součástí smlouvy o dílo, výdaje na soutěže, poptávkové řízení, technickou pomoc …, stavební – technický dozor, výkup nemovitostí, příspěvek jiným investorům na vyvolané investice, práce spojené se zastavením stavby, vybavení zásobami surovin, materiálu, paliv a náhradních dílů, poplatky za přípravu a zabezpečení výstavby, penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty apod., náklady na provoz a údržbu zařízení, stroje a zařízení nezabudované do stavby, odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, rekonstrukce rozvodů tepla v objektech a otopných těles.

16 Žádost o poskytnutí podpory
pondělí, 3. dubna 2017 Žádosti se předkládají na předepsaných formulářích v elektronické a listinné podobě BENE-FILL ( ) Přílohy k žádosti o podporu - doklady uvedeny v přílohách č. 4 a č. 8 Směrnice MŽP č. 11/2005 o poskytování finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura (ekonomické doklady dle typu subjektu) Pro dotazy v rámci OPI byla zřízena adresa:

17 OP Infrastruktura Kde získat informace Programový dokument
pondělí, 3. dubna 2017 Kde získat informace Programový dokument Programový dodatek Směrnice MŽP č. 11/2005 o poskytování finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura – Priorita 3, včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a její přílohy

18 Oblasti finanční podpory ze SFŽP ČR
1. Ochrana vod (Přílohy I) 2. Ochrana ovzduší (Přílohy I) 3. Péče o přírodní prostředí, ochrana a využívání přírodních zdrojů (Přílohy I) 4. Nakládání s odpady (Přílohy I) 5. Technologie a výroba (Přílohy I) 6. Obnovitelné zdroje energie (Přílohy II)

19 Typy žadatelů o podporu
A - obecně prospěšné organizace - nadace a nadační fondy - obce a samosprávné celky ( kraje ) - občanská sdružení a církve - svazky obcí - další organizace, které budou postaveny na stejnou úroveň obecně závazným právním předpisem - právnické osoby založené nebo zřízené obcemi nebo kraji ( příspěvkové organizace ) P - podnikatelské subjekty, bytová družstva, státní podniky E - fyzické osoby, včetně fyzických osob podnikajících, pokud předmět podpory nevyužívají při podnikatelské činnosti MK - nepodnikající bytová družstva a sdružení vlastníků

20 2.A Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a částech obcí.
Instalace systému využívajících biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel. Pro výstavbu nových systémů i pro přestavbu stávajících systémů z fosilních paliv na obnovitelné zdroje. V komunální sféře se podpora vztahuje i na výstavbu soustavy rozvodů od zdroje do zásobovaných objektů. Podpora se vztahuje i na systémy s kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie, slouží-li tento systém pro centrální zásobování teplem, příp. teplou vodou. Program není určen pro „fyzické osoby“.

21 Možnosti podpory 2.A Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a částech obcí

22 3.A Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody nebo výroby elektřiny ve školství, zdravotnictví a objektech sociální péče Pro výstavbu nových systémů i pro přestavbu stávajících systémů z fosilních paliv na obnovitelné zdroje. Vytápění, ohřev vody anebo výroby elektřiny zařízeními na využívání obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární a fotovoltaické systémy).

23 Možnosti podpory 3.A Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody nebo výroby elektřiny ve školství, zdravotnictví a v objektech sociální péče

24 podpora se vztahuje na výstavbu a rekonstrukce elektráren do 10 MW instalovaného výkonu. Podmínkou získání podpory je splnění kriterií uvedených v osnově energetického auditu. 5.A Investiční podpora výstavby malých vodních elektráren A Investiční podpora výstavby větrných elektráren. podpora se vztahuje na výstavbu větrných elektráren. Podmínkou získání podpory je splnění kriterií uvedených v osnově energetického auditu.

25 Možnosti podpory 5.A Investiční podpora výstavby malých vodních elektráren.
6.A Investiční podpora výstavby větrných elektráren. Typ žadatele Max. limit podpory Max. limit příspěvku Běžná výše půjčky Úrok úvěru v % Doba splatnosti Odklad půjčky A 60 % 30 % 1,5 12 2 P 60 % 6) 0 % 4 V případě žadatelů typu P se pro zařízení o instalovaném výkonu do 15 kW uvedený maximální limit podpory mění na 30/30 %.

26 7.A Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z  biomasy a z bioplynu Výstavba kogeneračních jednotek na biomasu, resp. bioplyn pocházející z: - zemědělských odpadů, - biologicky rozložitelných (tříděných) odpadů. Výstavba systémů s termickým zplyňováním dřeva, parním kotlem, parní turbínou atd. Výstavba systémů využívajících cíleně pěstovaných energetických rostlin jako paliva.

27 Možnosti podpory 7.A Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z  biomasy a z bioplynu

28 8.A Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody v účelových zařízeních Instalace systémů využívajících OZE nebo odpadní teplo z chladících zařízení odpadních vod, kanalizací k vytápění anebo přípravě teplé vody. Vhodné např. pro veřejné bazény, koupaliště, zařízení sportovišť, objekty zemědělské výroby. Není pro „fyzické osoby, školy, zdravotnictví a sociální zařízení.

29 Možnosti podpory 8.A Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody v účelových zařízeních

30 9.A Investiční podpora environmentálně šetrné výroby elektrické energie ze sluneční energie
Instalace fotovoltaických zařízení připojených k síti (on grid) o výkonech do 5 kWp pro fyzické osoby a o výkonech do 100 kWp v případě integrace do nově stavěné nebo rekonstruované budovy pro ostatní žadatele.

31 Možnosti podpory 9.A Investiční podpora environmentálně šetrné výroby elektrické energie ze sluneční energie

32 Žádost o poskytnutí podpory
Žádosti se předkládají před uvedením zařízení do trvalého provozu do příslušného roku úplné se všemi požadovanými přílohami

33 Podpora SFŽP ČR v rámci OZE
Kde získat informace Směrnice MŽP č. 2/2005 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR Přílohy II „Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR“ platné pro rok 2005

34 Podpora SFŽP ČR „fyzickým osobám“
O podporu lze požádat nejdříve po uvedení zařízení do trvalého provozu nejpozději 9 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu pokud byla akce zahájena vloni nebo předloni pokud je objekt určen výhradně k bydlení a nepodniká se v něm Na podporu není právní nárok

35 Podpora SFŽP ČR „fyzickým osobám“
1.A.a Kotle na biomasu 1.A.b Solární systémy na celoroční ohřev vody 1.A.c Solární systémy na přitápění a na celoroční ohřev vody 4.A. Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby

36 1.A.a Kotle na biomasu Jde výhradně o lokální systémy s minimální účinností 80 %, které využívají jako palivo výhradně biomasu Systém zajišťují dodávku teplé vody a tepla v objektech pro fyzické osoby, které neslouží k podnikání Podpořit lze nákup topného systému a jeho uvedení do provozu Fond nepodporuje instalaci krbových kamen a krbových vložek. Původního zařízení pro vytápění musí být prokazatelně zlikvidováno Povinnost provozovat zařízení minimálně po dobu 5 let

37 1.A.b Solární systémy na celoroční přípravu teplé vody
Systém zajišťují dodávku teplé vody a tepla v objektech pro fyzické osoby, které neslouží k podnikání Podpořit lze nákup topného systému a jeho uvedení do provozu Systém bude schopen pro celoroční provoz Budou použity certifikované komponentů systému splňujících platné normy a předpisy Povinnost provozovat zařízení minimálně po dobu 5 let

38 1.A.c Solární systémy s celoročním přitápěním a přípravou teplé vody
Systém zajišťují dodávku teplé vody a tepla v objektech pro fyzické osoby, které neslouží k podnikání Podpořit lze nákup topného systému a jeho uvedení do provozu Systém bude schopen pro celoroční provoz Budou použity certifikované komponentů systému splňujících platné normy a předpisy Povinnost provozovat zařízení minimálně po dobu 5 let Podpora se vztahuje i na systémy kombinující různé obnovitelné zdroje v rámci tohoto programu (kombinace solárního systému a kotle na biomasu apod.)

39 4.A Tepelná čerpadla Jde výhradně o lokální tepelná čerpadla. Podporována jsou tepelná čerpadla systému země/voda, voda/voda, vzduch/voda. Systém zajišťují dodávku tepla a teplé vody v objektech pro fyzické osoby, které neslouží k podnikání Podpořit lze nákup systému a jeho uvedení do provozu. Hrazeny jsou výhradně náklady na vlastní tepelné čerpadlo a jeho instalaci položení zemních kolektorů Povinnost provozovat zařízení minimálně po dobu 5 let Tepelná ztráta budova, v níž bude tepelné čerpadlo instalováno, splňuje následující požadavky (bude doloženo v odborném posudku): - max. 100% příslušné hodnoty měrné spotřeby tepla u objektu zkolaudovaného do 30.června 2003, - max. 80% příslušné hodnoty měrné spotřeby tepla u objektu zkolaudovaného po 1.červenci 2003.

40 Minimální požadovaný topný faktor
4.A Tepelná čerpadla Minimální topný faktor tepelného čerpadla: Vstupní teplota Výstupní teplota Minimální požadovaný topný faktor typ TČ: země / voda 35 3,7 50 2,7 typ TČ: voda / voda 10 5 3,5 typ TČ: vzduch / voda 7 -7 1,8

41 Výše finanční podpory program dotace (%) max. dotace (Kč) 1.A.a
dotace (%) max. dotace (Kč) 1.A.a Kotle na biomasu 50% 70 000,- 1.A.b Solární systémy na celoroční přípravu teplé vody 1.A.c Solární systémy s celoročním přitápěním a přípravou teplé vody ,- 4.A Tepelná čerpadla 30% Úhrada odborného posudku 5 000,-

42 Žádost o poskytnutí podpory
O podporu lze požádat nejdříve po uvedení zařízení do trvalého provozu nejpozději 9 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu pokud byla akce zahájena vloni nebo předloni pokud je objekt určen výhradně k bydlení a nepodniká se v něm Na podporu není právní nárok

43 Žádost o poskytnutí podpory
Žádosti se předkládají na místně příslušném krajském pracovišti SFŽP ČR do příslušného roku Úplné se všemi požadovanými přílohami

44 Podpora SFŽP ČR v rámci OZE
Kde získat informace Směrnice MŽP č. 2/2005 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR Přílohy II „Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR“ platné pro rok 2005

45 Státní fond životního prostředí ČR
pondělí, 3. dubna 2017 Státní fond životního prostředí ČR Kaplanova 1931 Praha 11 - Chodov 148 00


Stáhnout ppt "Státní fond životního prostředí ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google