Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kaplanova 1931 Praha 11 - Chodov 148 00  267 994 300 Státní fond životního prostředí ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kaplanova 1931 Praha 11 - Chodov 148 00  267 994 300 Státní fond životního prostředí ČR."— Transkript prezentace:

1 www.sfzp.cz Kaplanova 1931 Praha 11 - Chodov 148 00  267 994 300 e-mail: kancelar@sfzp.cz Státní fond životního prostředí ČR

2 www.sfzp.cz Krajské pracoviště České Budějovice Mánesova 3 371 03 Č. Budějovice Ing. Pavel Houška  386 351 995 e-mail: phouska@sfzp.cz Státní fond životního prostředí ČR

3 www.sfzp.cz Krajské pracoviště Jihlava Masarykovo nám. 14 586 01 Jihlava Jan Pavlas  723 010 065 e-mail: jpavlas@sfzp.cz Státní fond životního prostředí ČR

4 Základní informace o SFŽP ČR • Fond je zdrojem finančních prostředků k ochraně životního prostředí  činnost Fondu je upravena zákonem č. 388/1991 Sb. a navazujícími předpisy – Statutem a Směrnicí Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků z Fondu.  prioritní činnosti Fondu jsou Směrnicemi MŽP a jejich přílohami

5 Formy podpory ze SFŽP ČR Fond poskytuje finanční podporu formou:  dotace,  půjčky,  příspěvku na částečnou úhradu úroků z úvěru,  kombinací výše zmíněných způsobů.

6 Finanční podpora SFŽP ČR V současnosti Fond poskytuje finanční prostředky v rámci:  „Národních programů“,  Operačního programu infrastruktura EU,  Fondu soudržnosti EU.

7 OP Infrastruktura Slouží k financování opatření regionálního významu (do 10 mil. € ) Zdroje financování  Evropský fond pro regionální rozvoj ( ERDF ) Podpora z ERDF až do výše 75% způsobilých výdajů  Státní fond životního prostředí ČR Dotace až do výše 10%, půjčka až do výše 45 % způsobilých výdajů (v případě investic do firem)

8 Předkládání žádostí o podporu Žádosti se předkládají na základě výzvy  Výzvy jsou zveřejňovány v celostátním tisku a na internetu  Žádosti v rámci 1. výzvy se přijímaly od 26.5.2004 do 30.7.2004  Žádosti v rámci 2. výzvy se přijímaly od 3.1.2005 do 15.3.2005  Výzvy v rámci 3. výzvy se přijímají od 1.9.2005 do 31.10.2005

9 OP Infrastruktura – podpora OZE Priorita 3: Zlepšování evironmentální infrastruktury Opatření 3.3.: Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší (Minimální výše způsobilých výdajů je 0,5 mil. Kč)

10 Opatření 3.3 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší A. Využívání šetrných technologií při spalování  zavádění environmentálně šetrných technologií ve spalovnách nebezpečného odpadu  snižování emisí z velkých a středních veřejných spalovacích zařízení B. Snižování emisí těkavých organických látek  podpora zavádění technologií umožňujících účinné zachycování emisí a zavádění technologií s nízkoemisními technikami

11 Opatření 3.3 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší C. Využívání obnovitelných zdrojů energie  rekonstrukce a stavba elektráren využívajících k výrobě el. energie biomasu nebo jiné OZE  změna stávajících systémů na systémy využívající OZE (tepelná čerpadla)  využití OZE pro dodávky tepla z obecních kotelen  výstavba kombinovaných zdrojů el. a tepelné energie využívající biomasu nebo bioplyn

12 Na co lze získat podporu Podpora na zpracování dokumentace: 50% nákladů, max 3% ze základu pro výpočet podpory; nejvýše 3 mil Kč Podpora na vlastní realizaci: max. 90% způsobilých výdajů, podíl dotace a půjčky se liší dle charakteru projektu a typu žadatele

13 Způsobilé výdaje Podpora na zpracování dokumentace: •projektová dokumentace Podpora na vlastní realizaci: •náklady spojené s vlastní realizací opatření, •DPH pouze u těch, kteří nemají nárok na vrácení DPH, •náklady na informační tabuli, •„naléhavé“ vícepráce do výše započítání méněprací.

14 Nezpůsobilé výdaje Podpora na zpracování dokumentace: •zadávací dokumentace, •studie proveditelnosti, •průzkumy, •dokumentace k ohlášení stavby, •Poplatky, penále, náhrady škod, pojistné, pokuty, atd., •náklady na část projektové dokumentace, které nemají věcnou a faktickou souvislost s daným projektem – např. generel města, a.p., •dokumenty, které nejsou ve vlastnictví příjemce podpory.

15 Nezpůsobilé výdaje Podpora na vlastní realizaci: •spolufinancování pomocí rizikového kapitálu, záručních fondů, •leasing, •výdaje, které nejsou součástí smlouvy o dílo, •výdaje na soutěže, poptávkové řízení, technickou pomoc …, •stavební – technický dozor, •výkup nemovitostí, •příspěvek jiným investorům na vyvolané investice, práce spojené se zastavením stavby, •vybavení zásobami surovin, materiálu, paliv a náhradních dílů, •poplatky za přípravu a zabezpečení výstavby, penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty apod., •náklady na provoz a údržbu zařízení, •stroje a zařízení nezabudované do stavby, •odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, •rekonstrukce rozvodů tepla v objektech a otopných těles.

16 Žádost o poskytnutí podpory  Žádosti se předkládají na předepsaných formulářích v elektronické a listinné podobě  BENE-FILL ( http://zadosti.sfzp.cz )http://zadosti.sfzp.cz  Přílohy k žádosti o podporu - doklady uvedeny v přílohách č. 4 a č. 8 Směrnice MŽP č. 11/2005 o poskytování finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura (ekonomické doklady dle typu subjektu)  Pro dotazy v rámci OPI byla zřízena adresa: opinfra@sfzp.cz opinfra@sfzp.cz

17 OP Infrastruktura Kde získat informace •Programový dokument •Programový dodatek •Směrnice MŽP č. 11/2005 o poskytování finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura – Priorita 3, včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a její přílohy •www.sfzp.cz  www.strukturalni-fondy.cz

18 Oblasti finanční podpory ze SFŽP ČR 1. Ochrana vod (Přílohy I) 2. Ochrana ovzduší (Přílohy I) 3. Péče o přírodní prostředí, ochrana a využívání přírodních zdrojů (Přílohy I) 4. Nakládání s odpady (Přílohy I) 5. Technologie a výroba (Přílohy I) 6. Obnovitelné zdroje energie (Přílohy II)

19 Typy žadatelů o podporu A - obecně prospěšné organizace - nadace a nadační fondy - obce a samosprávné celky ( kraje ) - občanská sdružení a církve - svazky obcí - další organizace, které budou postaveny na stejnou úroveň obecně závazným právním předpisem - právnické osoby založené nebo zřízené obcemi nebo kraji ( příspěvkové organizace ) P - podnikatelské subjekty, bytová družstva, státní podniky E - fyzické osoby, včetně fyzických osob podnikajících, pokud předmět podpory nevyužívají při podnikatelské činnosti MK - nepodnikající bytová družstva a sdružení vlastníků

20 2.A Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a částech obcí. •Instalace systému využívajících biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel. •Pro výstavbu nových systémů i pro přestavbu stávajících systémů z fosilních paliv na obnovitelné zdroje. •V komunální sféře se podpora vztahuje i na výstavbu soustavy rozvodů od zdroje do zásobovaných objektů. •Podpora se vztahuje i na systémy s kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie, slouží-li tento systém pro centrální zásobování teplem, příp. teplou vodou. •Program není určen pro „fyzické osoby“.

21 Možnosti podpory 2.A Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a částech obcí

22 3.A Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody nebo výroby elektřiny ve školství, zdravotnictví a objektech sociální péče •Pro výstavbu nových systémů i pro přestavbu stávajících systémů z fosilních paliv na obnovitelné zdroje. •Vytápění, ohřev vody anebo výroby elektřiny zařízeními na využívání obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární a fotovoltaické systémy).

23 Možnosti podpory 3.A Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody nebo výroby elektřiny ve školství, zdravotnictví a v objektech sociální péče

24 5.A Investiční podpora výstavby malých vodních elektráren. 6.A Investiční podpora výstavby větrných elektráren. •podpora se vztahuje na výstavbu a rekonstrukce elektráren do 10 MW instalovaného výkonu. Podmínkou získání podpory je splnění kriterií uvedených v osnově energetického auditu. • podpora se vztahuje na výstavbu větrných elektráren. Podmínkou získání podpory je splnění kriterií uvedených v osnově energetického auditu.

25 Možnosti podpory 5.A Investiční podpora výstavby malých vodních elektráren. Typ žadatele Max. limit podpory Max. limit příspěvku Běžná výše půjčky Úrok úvěru v % Doba splatnosti Odklad půjčky A60 %30 % 1,5122 P60 % 6) 0 %60 %4122 V případě žadatelů typu P se pro zařízení o instalovaném výkonu do 15 kW uvedený maximální limit podpory mění na 30/30 %. 6.A Investiční podpora výstavby větrných elektráren.

26 7.A Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy a z bioplynu Výstavba kogeneračních jednotek na biomasu, resp. bioplyn pocházející z: - zemědělských odpadů, - biologicky rozložitelných (tříděných) odpadů. Výstavba systémů s termickým zplyňováním dřeva, parním kotlem, parní turbínou atd. Výstavba systémů využívajících cíleně pěstovaných energetických rostlin jako paliva.

27 Možnosti podpory 7.A Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy a z bioplynu

28 8.A Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody v účelových zařízeních •Instalace systémů využívajících OZE nebo odpadní teplo z chladících zařízení odpadních vod, kanalizací k vytápění anebo přípravě teplé vody. •Vhodné např. pro veřejné bazény, koupaliště, zařízení sportovišť, objekty zemědělské výroby. •Není pro „fyzické osoby, školy, zdravotnictví a sociální zařízení.

29 Možnosti podpory 8.A Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody v účelových zařízeních

30 9.A Investiční podpora environmentálně šetrné výroby elektrické energie ze sluneční energie •Instalace fotovoltaických zařízení připojených k síti (on grid) o výkonech do 5 kWp pro fyzické osoby a o výkonech do 100 kWp v případě integrace do nově stavěné nebo rekonstruované budovy pro ostatní žadatele.

31 Možnosti podpory 9.A Investiční podpora environmentálně šetrné výroby elektrické energie ze sluneční energie

32 Žádost o poskytnutí podpory Žádosti se předkládají •před uvedením zařízení do trvalého provozu •do 30.9. příslušného roku •úplné se všemi požadovanými přílohami

33 Podpora SFŽP ČR v rámci OZE Kde získat informace •Směrnice MŽP č. 2/2005 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR •Přílohy II „Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR“ platné pro rok 2005 •www.sfzp.cz

34 Podpora SFŽP ČR „fyzickým osobám“ O podporu lze požádat •nejdříve po uvedení zařízení do trvalého provozu •nejpozději 9 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu •pokud byla akce zahájena vloni nebo předloni •pokud je objekt určen výhradně k bydlení a nepodniká se v něm Na podporu není právní nárok

35 Podpora SFŽP ČR „fyzickým osobám“ 1.A.a Kotle na biomasu 1.A.b Solární systémy na celoroční ohřev vody 1.A.c Solární systémy na přitápění a na celoroční ohřev vody 4.A. Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby

36 1.A.a Kotle na biomasu •Jde výhradně o lokální systémy s minimální účinností 80 %, které využívají jako palivo výhradně biomasu •Systém zajišťují dodávku teplé vody a tepla v objektech pro fyzické osoby, které neslouží k podnikání •Podpořit lze nákup topného systému a jeho uvedení do provozu •Fond nepodporuje instalaci krbových kamen a krbových vložek. •Původního zařízení pro vytápění musí být prokazatelně zlikvidováno •Povinnost provozovat zařízení minimálně po dobu 5 let

37 1.A.b Solární systémy na celoroční přípravu teplé vody •Systém zajišťují dodávku teplé vody a tepla v objektech pro fyzické osoby, které neslouží k podnikání •Podpořit lze nákup topného systému a jeho uvedení do provozu •Systém bude schopen pro celoroční provoz •Budou použity certifikované komponentů systému splňujících platné normy a předpisy •Povinnost provozovat zařízení minimálně po dobu 5 let

38 1.A.c Solární systémy s celoročním přitápěním a přípravou teplé vody •Systém zajišťují dodávku teplé vody a tepla v objektech pro fyzické osoby, které neslouží k podnikání •Podpořit lze nákup topného systému a jeho uvedení do provozu •Systém bude schopen pro celoroční provoz •Budou použity certifikované komponentů systému splňujících platné normy a předpisy •Povinnost provozovat zařízení minimálně po dobu 5 let •Podpora se vztahuje i na systémy kombinující různé obnovitelné zdroje v rámci tohoto programu (kombinace solárního systému a kotle na biomasu apod.)

39 4.A Tepelná čerpadla •Jde výhradně o lokální tepelná čerpadla. Podporována jsou tepelná čerpadla systému země/voda, voda/voda, vzduch/voda. •Systém zajišťují dodávku tepla a teplé vody v objektech pro fyzické osoby, které neslouží k podnikání •Podpořit lze nákup systému a jeho uvedení do provozu. Hrazeny jsou výhradně náklady na vlastní tepelné čerpadlo a jeho instalaci položení zemních kolektorů •Povinnost provozovat zařízení minimálně po dobu 5 let •Tepelná ztráta budova, v níž bude tepelné čerpadlo instalováno, splňuje následující požadavky (bude doloženo v odborném posudku): - max. 100% příslušné hodnoty měrné spotřeby tepla u objektu zkolaudovaného do 30.června 2003, - max. 80% příslušné hodnoty měrné spotřeby tepla u objektu zkolaudovaného po 1.červenci 2003.

40 4.A Tepelná čerpadla Minimální topný faktor tepelného čerpadla: Vstupní teplota Výstupní teplota Minimální požadovaný topný faktor typ TČ: země / voda 0353,7 0502,7 typ TČ: voda / voda 10355 10503,5 typ TČ: vzduch / voda 7353,5 -7501,8

41 Výše finanční podpory program dotace (%) max. dotace (Kč) 1.A.a Kotle na biomasu 50%70 000,- 1.A.b Solární systémy na celoroční přípravu teplé vody 50%70 000,- 1.A.c Solární systémy s celoročním přitápěním a přípravou teplé vody 50%100 000,- 4.A Tepelná čerpadla 30%100 000,- Úhrada odborného posudku 50%5 000,-

42 Žádost o poskytnutí podpory O podporu lze požádat •nejdříve po uvedení zařízení do trvalého provozu •nejpozději 9 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu •pokud byla akce zahájena vloni nebo předloni •pokud je objekt určen výhradně k bydlení a nepodniká se v něm Na podporu není právní nárok

43 Žádost o poskytnutí podpory Žádosti se předkládají •na místně příslušném krajském pracovišti SFŽP ČR •do 30.9. příslušného roku •Úplné se všemi požadovanými přílohami

44 Podpora SFŽP ČR v rámci OZE Kde získat informace •Směrnice MŽP č. 2/2005 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR •Přílohy II „Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR“ platné pro rok 2005 •www.sfzp.cz

45 www.sfzp.cz www.env.cz Kaplanova 1931 Praha 11 - Chodov 148 00  267 994 300 e-mail: kancelar@sfzp.cz Státní fond životního prostředí ČR


Stáhnout ppt "Kaplanova 1931 Praha 11 - Chodov 148 00  267 994 300 Státní fond životního prostředí ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google