Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obnovitelné zdroje energie v ČR - současný stav a aktivity MŽP - KONFERENCE „Klimatické změny – na cestě ke Kodani“ 23.listopadu 2009, Bratislava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obnovitelné zdroje energie v ČR - současný stav a aktivity MŽP - KONFERENCE „Klimatické změny – na cestě ke Kodani“ 23.listopadu 2009, Bratislava."— Transkript prezentace:

1

2

3 Obnovitelné zdroje energie v ČR - současný stav a aktivity MŽP -
KONFERENCE „Klimatické změny – na cestě ke Kodani“ 23.listopadu 2009, Bratislava Mgr. Barbora Nelibová odbor udržitelné energetiky a dopravy MŽP

4 Obsah prezentace OZE v ČR – vývoj a cíle
Výroba a spotřeba elektrické energie v ČR Energetický mix OZE Vývoj OZE v ČR Osvětová kampaň pro úředníky státní správy Dotační podpora OZE

5 Přínosy OZE Aspekty využívání OZE: snižování koncentrace skleníkových plynů v atmosféře snižování koncentrace znečišťujících látek v ovzduší decentralizace využívání energetických zařízení příležitost pro rozvoj energetiky v komunální sféře využívání místních zdrojů

6 PRIORITY MŽP V OBLASTI ENERGETIKY
- Úspory energie a energetická efektivita - - Rozvoj obnovitelných zdrojů - - Decentralizace energetiky - Vazba na cíle EU k roku 2020 20% redukce emisí GHG oproti roku 1990 (30 % v případě mezinárodní dohody) 20% podíl OZE na konečné spotřebě energie (+ 10% podíl biopaliv v dopravě) 20 % úspor energie oproti předpokladu pro rok 2020 (pokud by byl splněn cíl 20% úspory, spotřebovala by EU o PJ primární energie méně a emise CO2 by se snížily o přibližně 860 Mt oproti scénáři BAU) Vazba na národní cíle 13% podíl energie z OZE na konečné spotřebě energie k roku 2020 snížení roční průměrné spotřeby z let 2002 až 2006 o 9 % v období – 2016 (71,43 PJ)

7 Vývoj podílu hrubé výroby elektřiny z OZE na hrubé spotřebě
* - data pro rok 2008 dle dopočtu MŽP Zdroj: statistika MPO

8 ENERGETICKÝ MIX ČR Zdroj: ERÚ

9 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - I
Zdroj: ERÚ

10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - II
Zdroj: ERÚ

11 Zdroj: ERÚ

12 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - III
Potenciál MVE – omezený (možno realizovat cca 100 MW) VTE – rozvoj silně ovlivněn střety s ochranou přírody a krajiny, případně negativním vnímáním veřejnosti (různé scénáře – MW) BIOMASA A BIOPLYN – ideální zdroj pro místní využití v komunální energetice, nutnost podpory cíleně pěstovaných energetických plodin a rychle rostoucích dřevin SOLÁRNÍ ENERGIE – doplňkový zdroj v komunální energetice GEOTERMÁLNÍ ENERGIE – vysoká investiční náročnost Další rozvoj využití OZE bude závislý také na legislativní podpoře výroby tepla z OZE (viz. požadavek nové evropské směrnice 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů)

13 Meziroční srovnání vývoje OZE 2007 - 2008
Fotovoltaické elektrárny – 7 násobný nárůst výroby elektřiny a 654 % nárůst instalovaného výkonu Větrné elektrárny - 100% nárůst výroby elektřiny a 32 % nárůst instalovaného výkonu Biomasa – 25 % nárůst ve výrobě elektřiny, instalovaný výkon stagnoval Bioplyn a skládkový plyn – výroba elektřiny zůstala téměř na stejné úrovni, ale došlo k 40 % nárůstu instalovaného výkonu Vodní elektrárny - 3 % pokles výroby elektřiny

14 Zdroj: ERÚ

15 Zdroj: ERÚ

16 Zdroj: ERÚ

17 Zdroj: ERÚ

18 Pozn: Data zahrnují i spoluspalování v elektrárnách ČEZ (EPO, TDK, EHO, ETI + dříve ELE)
Zdroj: ERÚ

19 Osvětová kampaň pro úředníky státní správy v krajích a obcích s rozšířenou působností - I
Cíl: poskytnout státní správě dostatek informací o obnovitelných zdrojích energie a umožnit tak kvalitní rozhodování při povolování těchto projektů Cílová skupina: úředníci orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů, vodoprávních úřadů a odborů EIA v obcích a na krajských úřadech Některé aktivity budou též dosahovat krajskou a místní samosprávu Doba trvání: listopad prosinec 2011.

20 Osvětová kampaň pro úředníky státní správy v krajích a obcích s rozšířenou působností - II
Náplň kampaně: Příprava sady publikací a letáků v oblasti OZE Semináře a školení pro zaměstnance státní správy (semináře na krajích, školení na obcích) Reklamní kampaň -Bílá linka a webové stránky

21 PODPORA ÚSPOR ENERGIE - I
Operační program Životní prostředí Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie Financováno z fondů EU – na úspory energie 310,4 mil. EUR Státní fond životního prostředí Určeno pro nekomerční subjekty Oblast podpory 3.2 podoblast Realizace úspor energie zateplení plášťú a střešních konstrukcí, výměna oken, zavedení měřící a regulační techniky v systémech vytápění a chlazení 85 %, 5% SFŽP + st. rozpočet, min 10 % spolufinancování podoblast Využití odpadního tepla rekuperace, výměníky odpadního tepla

22 PODPORA ÚSPOR ENERGIE - II
Dotační program Zelená úsporám trvání programu: od 04/2009 do 12/2012 komplexní nebo dílčí zateplení bytových a rodinných domů (nyní také panelových domů) výstavba domů v pasivním energetickém standardu příjemci podpory - vlastníci rodinných a bytových domů (fyzické i právnické osoby) možnost podání žádosti před realizací investice i po realizaci žádosti přijímá SFŽP a spolupracující banky proplacení dotace po ukončení seznam podporovaných výrobků a seznam odborných dodavatelů u výrobků v seznamu – garance splnění podmínek požadovaných v programu u dodavatelů v seznamu – garance odborného provedení montáže

23 PODPORA OZE - I Operační program Životní prostředí 2007 - 2013
Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie Financováno z fondů EU – na OZE 362,6 mil. EUR Oblast podpory 3.1 3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE centrální a blokové kotelny využívající OZE 85 %, 5% SFŽP+st. rozpočet, min 10 % spolufinancování 3.1.2 Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE PV, MVE, elektrárny na biomasu, VTE, GTE 20 % max. 50 mil., MVE a FVE na fasádě nebo střeše – 40 % max. do výše de minimis 3.1.3 Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro KVET z OZE bioplyn, kalový plyn, skládkový plyn pevná biomasa – parní cyklus, ORC, zplyňování 40 %, maximálně do výše 100 mil.

24 PODPORA OZE - II Dotační program Zelená úsporám
trvání programu: od 04/2009 do 12/2012 podpora výměny zdrojů tepla za nízkoemisní kotle na biomasu, instalace solárních panelů na ohřev vody a instalace tepelných čerpadel s požadovanými parametry příjemci podpory - vlastníci rodinných a bytových domů (fyzické i právnické osoby) možnost podání žádosti před realizací investice i po realizaci žádosti přijímá SFŽP a spolupracující banky proplacení dotace po ukončení seznam podporovaných výrobků a seznam odborných dodavatelů u výrobků v seznamu – garance splnění podmínek požadovaných v programu u dodavatelů v seznamu – garance odborného provedení montáže

25 PODPORA ÚSPOR ENERGIE A OZE
Operační program Životní prostředí Ukončené výzvy: 1. výzva – zdroje tepla, úspory, odpadní teplo (uzavřena ) 3. výzva – úspory energie ve školách - zateplení ( – ) Probíhající výzvy: 4. Výzva - tzv. velké projekty (celkové náklady nad 25 mil. EUR včetně DPH) v rámci opatření 3.1. žádosti jsou přijímány kontinuálně od 1. srpna 2008 do 18.prosince 2009. 10. Výzva – pro individuální projekty (od do ) 3.1 – zařízení pro výrobu tepla, elektřiny a kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 3.2 úspory energie – pouze v kombinaci s podoblastí 3.1.1, Plánované výzvy pro rok 2009: výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE pouze v kombinaci s podoblastí 3.2.1; 3.2 – úspory energie (bez kombinace) Vyhlášení – červenec 2009 Přijímání žádostí – srpen-září 2009

26 Přínosy dotačních programů MŽP
Realizací opatření v rámci OPŽP dojde k cílovému roku 2013 : k navýšení výroby energie z OZE o TJ/rok ke zvýšení instalovaného výkonu na výrobu energie z OZE o 600 MW k roční úspoře energie 430 TJ Realizací opatření v rámci programu Zelená úsporám dojde k cílovému roku 2012 : k podpoře cca domácností k vytvoření či zachování na pracovních míst a to především v menších a středních firmách přímo v regionech k úspoře emisí CO2 o tun k poklesu emisí prachu kg k úspoře cca GJ tepelné energie k úspoře až 140 mil EUR na účtech domácností a municipalit za energii

27 Děkuji za pozornost Barbora Nelibová
odbor udržitelné energetiky a dopravy Ministerstvo životního prostředí tel:

28

29


Stáhnout ppt "Obnovitelné zdroje energie v ČR - současný stav a aktivity MŽP - KONFERENCE „Klimatické změny – na cestě ke Kodani“ 23.listopadu 2009, Bratislava."

Podobné prezentace


Reklamy Google