Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONFERENCE „Klimatické změny – na cestě ke Kodani“ 23.listopadu 2009, Bratislava Mgr. Barbora Nelibová odbor udržitelné energetiky a dopravy MŽP Obnovitelné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONFERENCE „Klimatické změny – na cestě ke Kodani“ 23.listopadu 2009, Bratislava Mgr. Barbora Nelibová odbor udržitelné energetiky a dopravy MŽP Obnovitelné."— Transkript prezentace:

1

2

3 KONFERENCE „Klimatické změny – na cestě ke Kodani“ 23.listopadu 2009, Bratislava Mgr. Barbora Nelibová odbor udržitelné energetiky a dopravy MŽP Obnovitelné zdroje energie v ČR - současný stav a aktivity MŽP -

4 Obsah prezentace 1.OZE v ČR – vývoj a cíle 2.Výroba a spotřeba elektrické energie v ČR 3.Energetický mix OZE 4.Vývoj OZE v ČR 5.Osvětová kampaň pro úředníky státní správy 6.Dotační podpora OZE

5 Přínosy OZE Aspekty využívání OZE: •snižování koncentrace skleníkových plynů v atmosféře •snižování koncentrace znečišťujících látek v ovzduší •decentralizace využívání energetických zařízení •příležitost pro rozvoj energetiky v komunální sféře •využívání místních zdrojů

6 PRIORITY MŽP V OBLASTI ENERGETIKY - Úspory energie a energetická efektivita - - Rozvoj obnovitelných zdrojů - - Decentralizace energetiky - Vazba na cíle EU k roku 2020 -20% redukce emisí GHG oproti roku 1990 (30 % v případě mezinárodní dohody) -20% podíl OZE na konečné spotřebě energie (+ 10% podíl biopaliv v dopravě) -20 % úspor energie oproti předpokladu pro rok 2020 (pokud by byl splněn cíl 20% úspory, spotřebovala by EU o 16 700 PJ primární energie méně a emise CO2 by se snížily o přibližně 860 Mt oproti scénáři BAU) Vazba na národní cíle -13% podíl energie z OZE na konečné spotřebě energie k roku 2020 -snížení roční průměrné spotřeby z let 2002 až 2006 o 9 % v období 2008 – 2016 (71,43 PJ)

7 Vývoj podílu hrubé výroby elektřiny z OZE na hrubé spotřebě Zdroj: statistika MPO * - data pro rok 2008 dle dopočtu MŽP

8 ENERGETICKÝ MIX ČR Zdroj: ERÚ

9 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - I Zdroj: ERÚ

10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - II Zdroj: ERÚ

11

12 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - III Potenciál MVE – omezený (možno realizovat cca 100 MW) VTE – rozvoj silně ovlivněn střety s ochranou přírody a krajiny, případně negativním vnímáním veřejnosti (různé scénáře 1 000 – 2 500 MW) BIOMASA A BIOPLYN – ideální zdroj pro místní využití v komunální energetice, nutnost podpory cíleně pěstovaných energetických plodin a rychle rostoucích dřevin SOLÁRNÍ ENERGIE – doplňkový zdroj v komunální energetice GEOTERMÁLNÍ ENERGIE – vysoká investiční náročnost Další rozvoj využití OZE bude závislý také na legislativní podpoře výroby tepla z OZE (viz. požadavek nové evropské směrnice 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů)

13 Meziroční srovnání vývoje OZE 2007 - 2008 •Fotovoltaické elektrárny – 7 násobný nárůst výroby elektřiny a 654 % nárůst instalovaného výkonu •Větrné elektrárny - 100% nárůst výroby elektřiny a 32 % nárůst instalovaného výkonu •Biomasa – 25 % nárůst ve výrobě elektřiny, instalovaný výkon stagnoval •Bioplyn a skládkový plyn – výroba elektřiny zůstala téměř na stejné úrovni, ale došlo k 40 % nárůstu instalovaného výkonu •Vodní elektrárny - 3 % pokles výroby elektřiny

14 Zdroj: ERÚ

15

16

17

18 Pozn: Data zahrnují i spoluspalování v elektrárnách ČEZ (EPO, TDK, EHO, ETI + dříve ELE)

19 Osvětová kampaň pro úředníky státní správy v krajích a obcích s rozšířenou působností - I Cíl: poskytnout státní správě dostatek informací o obnovitelných zdrojích energie a umožnit tak kvalitní rozhodování při povolování těchto projektů Cílová skupina: úředníci orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů, vodoprávních úřadů a odborů EIA v obcích a na krajských úřadech Některé aktivity budou též dosahovat krajskou a místní samosprávu Doba trvání: listopad 2009 - prosinec 2011.

20 Osvětová kampaň pro úředníky státní správy v krajích a obcích s rozšířenou působností - II Náplň kampaně: -Příprava sady publikací a letáků v oblasti OZE -Semináře a školení pro zaměstnance státní správy (semináře na krajích, školení na obcích) -Reklamní kampaň -Bílá linka a webové stránky

21 PODPORA ÚSPOR ENERGIE - I Operační program Životní prostředí 2007 - 2013 Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie -Financováno z fondů EU – na úspory energie 310,4 mil. EUR -Státní fond životního prostředí -Určeno pro nekomerční subjekty Oblast podpory 3.2 podoblast 3.2.1 Realizace úspor energie -zateplení plášťú a střešních konstrukcí, výměna oken, zavedení měřící a regulační techniky v systémech vytápění a chlazení -85 %, 5% SFŽP + st. rozpočet, min 10 % spolufinancování podoblast 3.2.2 Využití odpadního tepla -rekuperace, výměníky odpadního tepla -85 %, 5% SFŽP + st. rozpočet, min 10 % spolufinancování

22 PODPORA ÚSPOR ENERGIE - II Dotační program Zelená úsporám •trvání programu: od 04/2009 do 12/2012 •komplexní nebo dílčí zateplení bytových a rodinných domů (nyní také panelových domů) •výstavba domů v pasivním energetickém standardu •příjemci podpory - vlastníci rodinných a bytových domů (fyzické i právnické osoby) •možnost podání žádosti před realizací investice i po realizaci •žádosti přijímá SFŽP a spolupracující banky •proplacení dotace po ukončení •seznam podporovaných výrobků a seznam odborných dodavatelů -u výrobků v seznamu – garance splnění podmínek požadovaných v programu -u dodavatelů v seznamu – garance odborného provedení montáže

23 PODPORA OZE - I Operační program Životní prostředí 2007 - 2013 Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie -Financováno z fondů EU – na OZE 362,6 mil. EUR Oblast podpory 3.1 3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE -centrální a blokové kotelny využívající OZE 85 %, 5% SFŽP+st. rozpočet, min 10 % spolufinancování 3.1.2 Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE -PV, MVE, elektrárny na biomasu, VTE, GTE -20 % max. 50 mil., MVE a FVE na fasádě nebo střeše – 40 % max. do výše de minimis 3.1.3 Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro KVET z OZE -bioplyn, kalový plyn, skládkový plyn -pevná biomasa – parní cyklus, ORC, zplyňování -40 %, maximálně do výše 100 mil.

24 Dotační program Zelená úsporám •trvání programu: od 04/2009 do 12/2012 •podpora výměny zdrojů tepla za nízkoemisní kotle na biomasu, instalace solárních panelů na ohřev vody a instalace tepelných čerpadel s požadovanými parametry •příjemci podpory - vlastníci rodinných a bytových domů (fyzické i právnické osoby) •možnost podání žádosti před realizací investice i po realizaci •žádosti přijímá SFŽP a spolupracující banky •proplacení dotace po ukončení •seznam podporovaných výrobků a seznam odborných dodavatelů -u výrobků v seznamu – garance splnění podmínek požadovaných v programu -u dodavatelů v seznamu – garance odborného provedení montáže PODPORA OZE - II

25 PODPORA ÚSPOR ENERGIE A OZE Operační program Životní prostředí 2007 - 2013 Ukončené výzvy: 1. výzva – zdroje tepla, úspory, odpadní teplo (uzavřena 26.9. 2007) 3. výzva – úspory energie ve školách - zateplení (21.12. 2007 – 31.1. 2008) Probíhající výzvy: 4. Výzva - tzv. velké projekty (celkové náklady nad 25 mil. EUR včetně DPH) v rámci opatření 3.1. žádosti jsou přijímány kontinuálně od 1. srpna 2008 do 18.prosince 2009. 10. Výzva – pro individuální projekty (od 4.5. 2009 do 30.6. 2009) 3.1 – zařízení pro výrobu tepla, elektřiny a kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 3.2 úspory energie – pouze v kombinaci s podoblastí 3.1.1, Plánované výzvy pro rok 2009: 3.1.1 - výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE pouze v kombinaci s podoblastí 3.2.1; 3.2 – úspory energie (bez kombinace) •Vyhlášení – červenec 2009 •Přijímání žádostí – srpen-září 2009

26 Přínosy dotačních programů MŽP Realizací opatření v rámci OPŽP dojde k cílovému roku 2013 : -k navýšení výroby energie z OZE o 1 500 TJ/rok -ke zvýšení instalovaného výkonu na výrobu energie z OZE o 600 MW -k roční úspoře energie 430 TJ Realizací opatření v rámci programu Zelená úsporám dojde k cílovému roku 2012 : -k podpoře cca 250 000 domácností -k vytvoření či zachování na 30 000 pracovních míst a to především v menších a středních firmách přímo v regionech -k úspoře emisí CO2 o 1 100 000 tun -k poklesu emisí prachu 2 200 000 kg -k úspoře cca 6 370 000 GJ tepelné energie -k úspoře až 140 mil EUR na účtech domácností a municipalit za energii

27 Děkuji za pozornost Barbora Nelibová odbor udržitelné energetiky a dopravy Ministerstvo životního prostředí tel: 267 122 636 email: Barbora.Nelibova@mzp.cz www.env.cz, www.mzp.cz

28

29


Stáhnout ppt "KONFERENCE „Klimatické změny – na cestě ke Kodani“ 23.listopadu 2009, Bratislava Mgr. Barbora Nelibová odbor udržitelné energetiky a dopravy MŽP Obnovitelné."

Podobné prezentace


Reklamy Google