Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Systém hodnocení učitelů jako výstup projektu ŠANCE Informace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Systém hodnocení učitelů jako výstup projektu ŠANCE Informace."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Systém hodnocení učitelů jako výstup projektu ŠANCE Informace ke kulatému stolu SKAV Praha 18. prosince 2008

2 Projekt Šance: Realizátor: KVIC Nový Jičín Partneři: ZŠ Janovice ZŠ Hlučín – Rovniny ZŠ Mendelova, Karviná ZŠ Příbor, ulice Jičínská ZŠ T. G. Masaryka, Studénka ZŠ Štramberk ZŠ Veřovice Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

3 Projekt Šance: 3. kolo výzvy OPRLZ (finanční podpora ESF, státní rozpočet ČR) Doba projektu: 1.1.2007 – 31.7.2008 Zaměření projektu Šance: Ovlivnit realizaci ŠVP na zúčastněných školách prostřednictvím promyšleného systému DVPP Vyvinout nástroje rozvoje klíčových kompetencí žáků 6. ročníku a ověřit je v praxi zúčastněných škol Více o projektu: www.kvic.cz Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

4 Systém hodnocení pedagogických pracovníků Jeden z „vedlejších“ výstupů projektu Šance Byl ihned ověřován v praxi zúčastněných škol Je zaměřen na hodnocení pedagogické práce Neobsahuje v sobě hodnocení podpůrných činností (správcovství kabinetů) ani dalších aktivit, které nemají charakter pedagogické činnosti (estetizace školy, péče o květiny apod.) Než o roztřídění pedagogů na výborné, dobré … apod. v něm jde spíše o nástroj k rozvoji jejich pedagogických kompetencí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

5 tzv. Charakteristika mistrovské práce učitele (= definice oblastí pedagogické práce a ukazatelů jejího mistrovského zvládnutí) POMĚŘUJEME S NÍ SMĚŘUJEME K NÍ skutečnou pedagogickou činnost(í) učitelů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

6 Oblasti Charakteristiky mistrovské práce učitele 1.Výuka podporující učení 1.1. Plánování výuky pro maximální učení a porozumění 1.2. Realizace efektivní výuky 1.3. Vytváření podnětného, bezpečného (a zároveň náročného) prostředí při výuce 1.4. Hodnocení žáka jako prostředek k učení a porozumění 2.Zapojení se do aktivit školy a života školního společenství 2.1. Zapojení se do školního týmu 2.2. Zapojení se do aktivit na škole Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7 Ukázka ukazatelů mistrovské práce: 1.1. Plánování výuky pro maximální učení a porozumění Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Učitel cílevědomě volí vhodné cíle vyučovacích jednotek i vyšších celků směřující k očekávaným výstupům a oborovým kompetencím vymezeným ve školním vzdělávacím programu a zároveň umožňující nacvičovat a procvičovat dovednosti, z nichž se skládají klíčové kompetence. Tyto cíle dokáže srozumitelně formulovat.

8 Ukázka ukazatelů mistrovské práce: 1.1. Plánování výuky pro maximální učení a porozumění Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Při plánování vyučování vychází učitel ze schopností a již osvojených dovedností a znalostí žáků a míry jejich porozumění učivu. Učitel již předem zvažuje, jak bude zjišťovat dosažení cílů výuky (co bude důkazem jejich dosažení), a v souladu s tím plánuje aktivity pro vyučovací jednotky a celky. Do výuky učitel navrhuje a zařazuje činnostní aktivity (co nejvíce aktuální a vycházející ze života žáků), které efektivně vedou k porozumění učivu i k rozvoji klíčových kompetencí.

9 Ukázka ukazatelů mistrovské práce: 1.2. Realizace efektivní výuky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Učitel v souladu s cíli výuky a s ohledem na úroveň celé třídy i jednotlivých žáků využívá vhodných strategií a metod práce tak, aby se všichni žáci zapojili do učení. Učitel pružně reaguje na aktuální stav a případné změny atmosféry ve třídě, aby stále žákům usnadňoval proces učení. Tím, jak vyučuje, pomáhá učitel žákům propojit to, co už vědí a umí, s novými informacemi a dovednostmi. Pomáhá jim propojovat vše nové i s jejich životními zkušenostmi.

10 Ukázka ukazatelů mistrovské práce: 1.2. Realizace efektivní výuky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Učitel cíleně vytváří učební situace, v nichž žáci musí kriticky myslet, řešit problémy, komunikovat a spolupracovat s ostatními. Učitel vede žáky k systematickému reflektování svého procesu učení, k myšlení o jejich vlastním poznávání, učení a myšlení.

11 Ukázka ukazatelů mistrovské práce: 1.4. Hodnocení žáka jako prostředek k učení a porozumění Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Učitel před započetím práce informuje žáky o cílových pojmech, vědomostech a dovednostech a také o způsobu zjišťování výsledků jejich práce. Učitel poskytuje žákům správně načasovanou, výstižnou a přesnou zpětnou vazbu. Žákům umožňuje demonstrovat porozumění učivu prostřednictvím různých typů úloh (včetně úloh praktických). Učitel hodnotí individuální pokrok žáků.

12 Ukázka ukazatelů mistrovské práce: 1.4. Hodnocení žáka jako prostředek k učení a porozumění Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Učitel učí žáky hodnotit své vlastní výkony, výsledky práce a proces učení. Umožňuje jim spolupodílet se na formulaci hodnotících kritérií a indikátorů. Zároveň jim poskytuje možnost hodnotit práci ostatních žáků. Učitel využívá výsledků hodnocení k adaptaci výukového procesu, metod, strategií i obsahu výuky a k pomoci žákům při stanovování jejich individuálních cílů.

13 Ukázka ukazatelů mistrovské práce: 2.2. Zapojení se do aktivit na škole Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Učitel se aktivně zúčastňuje společných mezitřídních či celoškolních projektů pro žáky, sám se spolupodílí na jejich přípravě, realizaci a vyhodnocení. Učitel připravuje pro žáky své třídy zajímavé aktivity (rozvíjející jak jednotlivce, tak vztahy v žákovském kolektivu), s žáky své třídy připravuje i aktivity vyžadující spolupráci s jinými třídami (školami).

14 Ukázka ukazatelů mistrovské práce: 2.2. Zapojení se do aktivit na škole Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Učitel se zúčastňuje akcí pro rodiče (pro žáky a rodiče), sám tyto akce ve spolupráci s ostatními připravuje, realizuje a vyhodnocuje.

15 tzv. Charakteristika mistrovské práce učitele (= definice oblastí pedagogické práce a ukazatelů jejího mistrovského zvládnutí) POMĚŘUJEME S NÍ SMĚŘUJEME K NÍ skutečnou pedagogickou činnost(í) učitelů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

16 Svou práci učitelé dokladují pozváním na náslechovou hodinu (v souladu s předem stanovenými požadavky) doklady ve svém učitelském portfoliu 1. v pohospitačním rozhovoru 2. při společném sdílení s ostatními kolegy 3. v hodnotícím rozhovoru Sebereflexe, rozbor, inspirace

17 Každý učitel ve školním roce 2007/2008 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1. Připraví minimálně jednu hodinu, 2. Povede si své učitelské portfolio, na niž pozve ředitele školy ŘŠ + minimálně 5 kolegů ŘŠ + učitele z jiných škol které bude používáno při rozhovorech s vedením školy, včetně všech pohospitačních rozhovorů = pracovní povinnost odměna až 700,- Kč odměna až 1500,- Kč Tato hodina bude (volba ze tří možností): a) vystavěna na třífázovém modelu učení (E – U – R) b) efektivně využívat interaktivní tabuli, internet a notebooky c) propojí požadavky a) + b)

18 Portfolio učitele: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky je dokladem toho, jak učitel při své pedagogické činnosti směřuje k cílům školy je používáno při průběžných pohospitačních rozhovorech a při hodnotícím rozhovoru na konci školního roku je zdrojem zkušeností z práce s portfoliem, kterou budeme v našem ŠVP chtít po všech žácích je zdrojem poučení a inspirace pro ostatní pedagogy školy stává se základem reprezentačního portfolia, které může učiteli sloužit pro prezentaci své pedagogické práce

19 Portfolio učitele bude na konci školního roku obsahovat: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky dokumentaci nejméně tří vyučovacích jednotek (přípravu, písemné výstupy žáků, stručnou reflexi učitele) dokumentaci nejméně jedné větší akce (např. poznámky k jeho přípravě, vyhodnocení a návrhy na zkvalitnění, celkovou reflexi…), kterou učitel v roce zorganizoval nebo se na ní spolupodílel záznamy z akcí DVPP, jichž se učitel zúčastnil stručné záznamy z jedné publikace pedagogického nebo psychologického charakteru vyplněný záznamový arch z postřehů ze zajímavých článků z pedagogického tisku

20 Na konci školního roku hodnotící rozhovory : Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Cíle hodnotícího rozhovoru: provést stručnou reflexi a sebehodnocení učitelovy práce za školní rok doladit shodu v chápání materiálu „Charakteristika mistrovské práce učitele“ vytýčit dva (až tři) zcela konkrétní cíle pro pedagogický růst učitele v příštím roce

21 Pro formulaci cíle dána struktura a příklady : Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Struktura cíle: na kterou oblast „Charakteristiky…“ je zaměřen konkrétní formulace konkrétního = doložitelného a měřitelného cíle nepovinně: cesta (prostředky) k dosažení cíle způsob dokladování v portfoliu (včetně možnosti pozvání na náslech do výuky

22 Příklad cíle : Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Chci se zaměřit na lepší využívání kriteriálního hodnocení žákovské práce – na vytváření vhodných kritérií a indikátorů dobré práce žáků Konkrétní formulace měřitelného a doložitelného cíle: vytvořím kritéria hodnocení práce žáků ve třech častých činnostech jednoho předmětu (kterém) pro jeden určitý ročník (který), tato kritéria budou doplněna i o indikátory mistrovsky splněné práce (případně i ve třech úrovních – mistrovská, průměrná, nedostačující práce) a tyto nástroje hodnocení vyzkouším ve své výuce

23 Příklad cíle : Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Cesta: Před samotnou činností prostuduji příslušnou literaturu Tyto příklady mohli učitelé převzít doslova, resp. je upravit… Způsob sledování v portfoliu: přehledná tabulka kritérií a indikátorů pro tyto tři vybrané činnosti doklady o práci s kritérii – přehledně strukturovaná písemná příprava tří hodin, ukázka prací různě podle těchto nástrojů hodnocených, stručná písemná reflexe všech těchto hodin (na jednu z nich pozvu ŘŠ) stručná reflexe použití kritérií a indikátorů

24 Jaké cíle si dali učitelé ZŠ, Mendelova na tento rok: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Cíle týkající se hodnocení 28,3% (kriteriální hodnocení, práce s portfolii, slovní hodnocení, systém sebehodnocení) Cíle týkající se moderních metod a forem práce 19,6% (zavádění dílny čtení a psaní, kooperativní učení, metody KM, projektový den, centra aktivity) Cíle týkající se utužování kolektivu třídy 19,6% (aktivity pro třídu i její rodiče, činnostní adaptační pobyt) Cíle týkající se zavádění PT do výuky (zejména OSV) 15,2% (nejvíce OSV, ale také VDO a VkMvGaES)

25 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Děkuji za pozornost Mgr. Bohumil Zmrzlík ředitel ZŠ Mendelova, Karviná – Hranice www.mendelova.cz


Stáhnout ppt "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Systém hodnocení učitelů jako výstup projektu ŠANCE Informace."

Podobné prezentace


Reklamy Google