Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání regionalistů z obcí z rozšířenou působností 29.11.-30.11.2007 Dispoziční fond Vysočiny 2007-2013 (Fond malých projektů)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání regionalistů z obcí z rozšířenou působností 29.11.-30.11.2007 Dispoziční fond Vysočiny 2007-2013 (Fond malých projektů)"— Transkript prezentace:

1 Setkání regionalistů z obcí z rozšířenou působností 29.11.-30.11.2007 Dispoziční fond Vysočiny 2007-2013 (Fond malých projektů)

2 Správce DF Administrátor Správce DF = Sdružení obcí Vysočiny Administrátor = RRA Vysočina

3  Součást Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko 2007 - 2013  Slouží k financování projektů neinvestičního charakteru s prokazatelným přeshraničním dopadem v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu, hospodářského rozvoje, životního prostředí a lidských zdrojů  Nově budou zařazeny i „malé infrastrukturní projekty“ (ochrana přírody, vybavení turistických stezek, nákup vybavení pro vzdělávací, kulturní, sportovní a jiná centra)  Je závazný pro česko - rakouskou hranici  Musí být v souladu s Českou i Evropskou legislativou  Je nástupcem předvstupního programu PHARE CBC a INTERREG  Je využitelný pro subjekty, které mají sídlo a místo realizace v kraji Vysočina CO TO JE – DISPOZIČNÍ FOND 2007 -2013 ?

4 Hlavní změny v DF 2007-2013  Rozpočet a vyúčtování bude v EUR  Kurzovní rozdíly ponese konečný příjemce  Projekty budou posuzovány na společném zasedání ŘV (zástupci ČR i Rakouska)  Velký důraz na aktivní zapojení rakouského partnera

5 Partnerství  Podmínkou účasti je, že každý žadatel musí mít přeshraničního partnera v příslušném příhraničním území (shodné povahy jako je žadatel nebo aspoň takového, aby byl logickým partnerem pro projekt).

6 DF podporuje aktivity, které:  přispívají k ekonomickému rozvoji prostřednictvím obchodní spolupráce, rozvojem podnikání a spolupráce mezi institucemi zastupující podnikatelskou sféru  napomáhají k rozvoji turismu, jako důležitého faktoru pro rozvoj místního/regionálního hospodářství a zaměstnanosti v oblastech česko- rakouského příhraničí  umožňují rozvoj a zvýšení spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranice s výhledem na společné zlepšení kulturního, vzdělávacího a společensko-hospodářského rozvoje, životních podmínek a pokračujících kontaktů  povzbudí aktivitu regionu při zapojení do OP přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko a podpoří lokální činnosti malého rozsahu, které mohou vytvořit základnu pro větší projekty přeshraniční spolupráce  pomohou rozvíjet místní a regionální instituce specializující se v oblastech regionálního rozvoje, přípravy a implementace přeshraničních projektů v souladu se systémem používaným v EU

7 Typy projektů  Kulturní výměny (mládeže, uměleckých a sportovních činností, folklorní slavnosti, atd.)  Místní demokracie (školící kurzy s výměnnými návštěvami, příprava dlouhodobějších projektů)  Lidské zdroje (vzdělávání, odborný výcvik, propagace přeshraničních pracovních příležitostí, školení, kurzy)  Plánovací a rozvojové studie  Hospodářský rozvoj (plánování přeshraničních průmyslových zón, marketingových iniciativ, trhů, výstav, propagačních akcí, rozvoj podnikání)  Životní prostředí (vypracování studií, vyhodnocování problémů, ekologické školení, akce zaměřené na zvyšování ekologického povědomí)  Cestovní ruch (studie, posílení institucí, rozvoj přírodě neškodící turistiky, návrhy na zavedení nových turistických produktů)  Komunikace (prostředky pro zlepšení toku informací a spojení mezi příhraničními regiony)

8 Upřednostňované projekty  společně financované oběma přeshraničními partnery (společné nebo zrcadlové)  s výrazným přeshraničním dopadem  připravené k realizaci  finančně reálné a transparentní  přispívající k rozvoji a posílení institucionálních kapacit  vycházející z rozvojových strategií měst, obcí, regionu  s jasně definovanými cílovými skupinami a měřitelnými reálnými výstupy  s inovačním přístupem (pilotní projekty)

9 Nepodporuje se  individuální sponzorství pro účast na soustředěních, seminářích, konferencích, kongresech  individuální stipendia pro studia nebo školící kurzy,  činnosti bez skutečného přeshraničního dopadu nebo bez aktivního přeshraničního partnera,  nákladné tiskoviny s úzkým okruhem příjemců (representativní knihy), projekty investičního charakteru;  jednorázové společenské a kulturní akce, u nichž není předpoklad kontinuálního pokračování

10 Vhodnost žadatelů  města, obce a svazky obcí  kraje  organizace zřízené nebo založené kraji či obcemi (100% vlastnictví)  nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy),  zájmová sdružení  hospodářské a agrární komory  organizace zřízené nebo založené státem (100% vlastnictví)

11 Územní vymezení  Na české straně: kraj Vysočina - okresy Jihlava, Třebíč, Pelhřimov,Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou  Na rakouské straně: regiony NUTS III Weinviertel, Waldvieretl, Mühlviertel, město Vídeň a Wiener Umland Nordteil

12

13 Finanční alokace  V Dispozičním fondu 2007 - 2013 bude alokováno celkem 1 112 000 EUR pro kraj Vysočina, z toho bude 15% na administraci programu a na projekty bude rozděleno 945 200 EUR  Zřízení fondu se předpokládá v I. čtvrtetí 2008  Vyhlášení I. výzvy pro žadatele nejdříve květen/červen 2008  Maximální výše podpory neinvestičních projektů bude 50 % z celkových uznatelných nákladů projektu (min. 2 000 EUR, max. 20 000 EUR)  Maximální výše podpory malých investičních projektů bude 85 % z celkových uznatelných nákladů projektu (max. 20 000 EUR)  Program neumožňuje zálohové platby, žadatel garantuje předfinancování celého projektu z vlastních zdrojů. Slíbenou dotaci obdrží po jeho realizaci na základě předložení dokladů k vyúčtování

14 Typy malých infrastrukturních projektů 2007-2013  Malé projekty ochrany přírody (hrazení bystřin apod.)  Vybavení turistických stezek, cyklostezek  Nákup vybavení pro vzdělávací, kulturní, sportovní a jiná centra  Propagační tabule, výstavní panely, software, menší nábytek  Nelze financovat komunikace a kanalizace

15 Informace  www.rda-vysocina.cz (www.rrav.cz/dfond)  Ing. Zdeňka Škarková 567 578 507, skarkova@rda-vysocina.cz  Ilona Táborská BA 567 578 500, taborska@rda-vysocina.cz

16 Děkuji za pozornost Ing. Zdeňka Škarková skarkova@rrav.cz 567578507


Stáhnout ppt "Setkání regionalistů z obcí z rozšířenou působností 29.11.-30.11.2007 Dispoziční fond Vysočiny 2007-2013 (Fond malých projektů)"

Podobné prezentace


Reklamy Google