Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dědické právo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dědické právo."— Transkript prezentace:

1 Dědické právo

2 Dědické právo Majetkové právo
Zůstavitel – FO, pro dědění je důležitý okamžik její smrti Dědic – osoba, které svědčí dědické právo x nabyla něco z dědictví nedostatek prostoru pro autonomii vůle zůstavitele princip delace – § 460 Obč. zák. dědictví se nabývá okamžikem smrti zůstavitele (žádné konstitutivní rozhodnutí) ,,Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele“ princip univerzální sukcese – povaha majetku spadajícího do dědictví, aktiva, pasiva, nerozlučný celek zánik společného jmění manželů

3 Dědické právo smrtí zůstavitele zaniká: právo na výživné
náhrada bolestného, náhrada za ztížení společenského uplatnění věcné břemeno in personam předkupní právo právo dárce žádat vrácení daru povinnost splnit dluh, vázáno na osobu dlužníka závazek ručitele splnit za dlužníka dluh, pokud za života ručitele nevznikla povinnost dluh splnit povinnost příkazce z příkazní smlouvy, pokud nebyla jiná dohoda

4 Předpoklady dědění smrt zůstavitele existence dědictví způsobilý dědic
dědický titul smrt zůstavitele – prokázání smrti předepsaným způsobem (lékař), řízení o prohlášení za mrtvého existence dědictví – žádný majetek nebo majetek nepatrné hodnoty – osoba, která vypravila pohřeb, zastavení řízení způsobilý dědic – fyzická osoba, právnická osoba, stát, nasciturus,

5 Předpoklady dědění dědická nezpůsobilost - § 469 Obč. zák. ,,Nedědí, kdo se dopustil úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho manželu, dětem nebo rodičům anebo zavrženíhodného jednání proti projevu poslední vůle zůstavitelovy. Může však dědit, jestliže mu zůstavitel tento čin odpustil.“ úmyslný trestný čin proti stanoveným osobám zavrženíhodné jednání proti projevu poslední vůle zůstavitele pro odpuštění není předepsána forma

6 Vydědění formální právní úkon zůstavitele, kterým zbavuje svého potomka práva na dědictví, a to ze zákonem stanovených důvodů Důvody vydědění potomka § 469a Obč. zák. v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech (skutečná potřeba zůstavitele, odmítnutí poskytnout bez vážného důvodu) o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl (nezájem o rodiče, nenavštěvování) byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku (pravomocné odsouzení) trvale vede nezřízený život (alkoholik, gambler, narkoman) lze vydědit pouze potomka (manželka – nelze)

7 Vydědění neopominutelní potomci – zvýšená ochrana
§ 479 Obč. zák.: ,,Nezletilým potomkům se musí dostat aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, a zletilým potomkům aspoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona. Pokud závěť tomu odporuje, je v této části neplatná, nedošlo-li k vydědění uvedených potomků.“ relativní neplatnost

8 Vydědění lze vztáhnout i na potomky potomků
obligatorně – kauzální právní úkon Odmítnutí dědictví jednostranný právní úkon dědice adresovaný soudu (ústně, písemně) nelze odmítnout, pokud již dal svým počínáním najevo, že dědictví nechce odmítnout (prodej majetku, užívání nemovitosti) nelze ani část dědictví

9 Dědický titul ze zákona ze závěti
smlouva s právními účinky pro případ smrti – neplatná Zákon chybějící, neplatná závěť kumulovaně s děděním ze závěti (část majetek, některý ze závětních dědiců nedědí) 4 dědické skupiny, postupně jednotliví dědici odúmrť - stát

10 Dědění ze zákona Dědické skupiny
1. dědická skupina – manžel, partner, děti – rovný díl manžel sám dědit nemůže, nedědí manžel – podíl děti, nedědí děti – dědí jejich potomky (děti, vnuci, pravnuci) 2. dědická skupina - nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí v druhé skupině manžel nebo partner, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele, dědí rovným dílem, pokud nedědí některý z potomků – zvětšuje se podíl ostatních dědiců, manžel, partner musí nabýt alespoň jednu polovinu majetku

11 Dědění ze zákona 3.dědická skupina
nedědí-li manžel, partner ani žádný z rodičů, dědí stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti

12 Dědění ze zákona 4.dědická skupina
nedědí-li žádný dědic ve třetí skupině, ve čtvrté skupině dědí stejným dílem prarodiče (dědeček, babička) zůstavitele a nedědí-li žádný z nich, dědí stejným dílem jejich děti

13 Dědění ze závěti pořízení závěti o celém svém majetku
jednostranný, neadresovaný, kdykoliv odvolatelný právní úkon, povolání pro případ smrti k dědění dědice osobní povahy, zastoupení je vyloučeno Formy závěti: vlastnoruční – písemný právní úkon, napsán vlastní rukou, podepsán zůstavitelem, jinak je neplatný

14 Dědění ze závěti obecná alografní závěť – není sepsána vlastní rukou, podepsána před dvěma současně přítomnými svědky, výslovný projev zůstavitele, že listina obsahuje projev jeho vůle, podpis svědků – nesmí být osoba, která bude dědit zvláštní alografní závěť – zůstavitel, který nemůže číst nebo psát, před třemi současně přítomnými svědky, závěť musí být přečtena, osoba, která je pisatelem zároveň nemůže být předčitatelem (mohou být svědci), potvrdit, že listina obsahuje jeho vůli, podpis všech svědků notářský zápis – osoby nezletilé starší 15 -let

15 Dědění ze závěti Závěť musí obsahovat:
den, měsíc, rok podpisu závěti (neplatnost) ustanovení dědice (postačí můj syn) podpis Zrušení závěti: pořízení jiné závěti, přičemž stará nemůže vedle nové obstát fyzické zničení závěti

16 Dědické právo dědictví může nabýt jeden nebo více dědiců
dohoda dědiců, schválení soudem – neodporuje zákonu nebo dobrým mravům není dohoda, potvrzení nabytí dědictví podle zákonných podílů Započtení darů § 484 Obč. zák. ,,Při dědění ze zákona se dědici na jeho podíl započte to, co za života zůstavitele od něho bezplatně obdržel, pokud nejde o obvyklá darování; jde-li o dědice uvedeného v ustanovení ů 473 odst. 2, započte se kromě toho i to, co od zůstavitele bezplatně obdržel dědicův předek. Při dědění ze závěti je třeba toto započtení provést, jestliže k němu dal zůstavitel příkaz anebo jestliže by jinak obdarovaný dědic byl proti dědici uvedenému v ustanovení § 479 neodůvodněně zvýhodněn“

17 Dědické právo obvyklé dary – (narozeniny, Vánoce)
dědění ze zákona – započte se automaticky, potomek zůstavitele – i to co obdržel jeho předek dědění ze závěti – příkaz zůstavitele, neodůvodněné zvýhodnění obdarovaného dědice proti potomku zůstavitele správce dědictví- posílení ochrany dědiců FO, PO způsobilá k p.ú., která má za úkol spravovat a hospodařit s dědictvím tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení nebo zničení, souhlas správce ustanovení soudem ustanovení zůstavitelem v listině ve formě notářského zápisu - jméno správce, rozsah spravovaného jmění, souhlas

18 Odpovědnost v občanském právu
sekundární právní povinnost vzniklá porušením primární právní povinnosti stanovené zákonem, smlouvou či soudním rozhodnutím Odpovědnost za škodu Odpovědnost za bezdůvodné obohacení Odpovědnost za vady – objektivní odpovědnost Odpovědnost za prodlení – změna závazků, nové povinnosti (úrok z prodlení, přechod nebezpečí nahodilé zkázy věci)

19 Odpovědnost za škodu § 415 Obč. zák. ,,Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“ generální prevenční povinnost Předpoklady vzniku odpovědnosti: porušení právní povinnosti x kvalifikovaná škodná událost škoda příčinná souvislost zavinění (subjektivní odpovědnost za škodu)

20 Předpoklady odpovědnosti za škodu
Protiprávní úkon rozpor s objektivním právem ohrožení, porušení, obcházení Zákonem kvalifikovaná škodná událost objektivní odpovědnost za škodu činnosti, se kterými je spojeno vyšší riziko

21 Okolnosti vylučující protiprávnost
zákonem upravená situace, kdy z důvodu ochrany majetku, života, zdraví zákon umožňuje, aby se subjekt zachoval určitým způsobem, který by byl jinak protiprávní Plnění zákonné povinnosti Výkon subjektivního práva Svépomoc Jednání v krajní nouzi Jednání v nutné obraně Svolení poškozeného

22 Okolnosti vylučující protiprávnost
Plnění zákonné povinnosti výkon vazby, povinnosti exekutora Výkon subjektivního práva oprávněné použití zbraně zákonná licence vědecká, zpravodajská, umělecká zákaz zneužití práva výkon práva s úmyslem škodit, výkon práva s rozporu s dobrými mravy (exces, šikana) Svépomoc bezprostředně hrozící zásah do majetkového nebo osobního práva oprávnění ohroženého přiměřeným způsobem tento zásah sám odvrátit

23 Okolnosti vylučující protiprávnost
Jednání v nutné obraně § 418 odst. 2 Obč. zák. bezprostředně hrozící nebo trvající útok Obrana, která není zjevně nepřiměřená povaze útoku (proporcionalita) Jednání v krajní nouzi § 418 odst. 1 Obč. zák. bezprostředně hrozící nebezpečí životu, zdraví, hodnotám osobnosti nebo majetku způsobený následek nesmí stejně závažný nebo závažnější než ten, který hrozil

24 Okolnosti vylučující protiprávnost
Svolení poškozeného souhlas poškozeného se zásahem ovšem do takových subjektivních práv, o nichž může rozhodovat

25 Předpoklady odpovědnosti
Škoda majetková újma vyjádřitelná v penězích Škoda skutečná ztráta, zmenšení, znehodnocení existujícího majetku, majetková hodnota, kterou je nutné vynaložit na uvedení do původního stavu Ušlý zisk majetková újma vyjadřující, o jakou hodnotu nedošlo k zvětšení majetku poškozeného v důsledku škodné události Škoda na majetku x škoda osobní (satisfakční funkce-zmírnění následků, nelze sanovat úplně)

26 Odpovědnost za škodu na zdraví
Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti peněžitý důchod, jednorázová částka rozdíl mezi průměrným výdělkem před poškozením a nemocenským Náhrada za ztrátu na výdělku po pracovní neschopnosti rozdíl mezi průměrným výdělkem před poškozením a po poškození s připočtením invalidního důchodu výsledná částka nesmí převyšovat částku stanovenou předpisy pracovního práva pro náhradu škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání, neplatí – úmyslně hrubá nedbalost – zvýšení

27 Odpovědnost za škodu na zdraví
Náhrada za ztrátu na výdělku hradí se rozdíl mezi výší důchodu, na který by poškozenému vznikl nárok nebýt škodné události a výší důchodu, na který by mu vznikl nárok, jestliže by do průměrného měsíčního výdělku, z něhož byl vyměřen důchod, byla zahrnuta ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kterou občan pobíral v období rozhodném pro vyměření důchodu

28 Odpovědnost za škodu na zdraví
Náhrada nákladů účelně vynaložených na léčení přiměřené náklady na léčení, nikoli pouze bezprostřední (rehabilitace, ošetřovatel, dieta) hradí se i v případě smrti poškozeného, tomu, kdo je vynaložil Náhrada za bolest vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.440/2001 bod – 120,-Kč soud – zvýšení – zvlášť závažný případ osobní nárok nespadá do SJM

29 Odpovědnost za škodu na zdraví
Náhrada za ztížení společenského uplatnění omezení uplatnění ve společnosti Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 440/2001 Sb. viditelné zohyzdění, omezení ve volbě povolání ryze osobní nárok Náhrada nákladů pohřbu přiměřené náklady stanoví § 3 nařízení vlády č.258/1995 Sb. demonstrativní výčet (náklady účtované pohřebním ústavem, smuteční ošacení, cestovní výlohy, hřbitovní poplatky, pohřební hostina) hradí se tomu, kdo je skutečně vynaložil

30 Odpovědnost za škodu na zdraví
Náhrada nákladů na výživu pozůstalým peněžitý důchod všichni pozůstalí, kterým fakticky výživu poskytoval výše poskytované částky je omezena částkou, do které by poškozenému náležela náhrada za ztrátu na výdělku dle § 447 odst. 2 jednorázové odškodné pozůstalým usmrcení poškozeného manžel, manželka, partner, každé dítě, každý rodič – ,-Kč každý rodič při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte – ,-Kč každému sourozenci – ,-Kč každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době vzniku události, která byla příčinou vzniku škody na zdraví s následkem smrti – ,-Kč

31

32 Odpovědnost za škodu Rozsah náhrady škody
škoda na majetku – skutečná hodnota věci v době poškození ušlý zisk - částka, která by poškozenému náležela nebýt škodné události škoda na zdraví a ztížení společenského uplatnění – bodové ohodnocení moderační právo soudu – důvody hodné zvláštního zřetele, přiměřené snížení

33 Odpovědnost za škodu příčinná souvislost – mezi protiprávním jednáním a vzniklou škodou zavinění – vnitřní psychický vztah škůdce k jeho jednání a k následkům tohoto jednání dvě složky intelektuální volní Formy zavinění úmysl přímý – věděl a chtěl úmysl nepřímý – věděl a případně byl srozuměn, že škodu způsobí nedbalost vědomá – nechtěl ani nebyl srozuměn, věděl, že ji způsobit může, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že jí nezpůsobí nedbalost nevědomá – nechtěl, vzhledem k okolnostem a k osobním poměrům o tom vědět měl a mohl

34 Odpovědnost za škodu presumuje se zavinění ve formě nedbalosti nevědomé objektivní odpovědnost – bez ohledu na zavinění význam pro promlčecí dobu, moderační právo soudu dosažením zletilosti

35 Obecná občanskoprávní odpovědnost za škodu
§ 420 Obč. zák. – obecné ustanovení odpovědnost subjektivní předpoklady: protiprávní úkon (aktivní, pasivní úkon) škoda příčinná souvislost zavinění

36 Škoda způsobená provozní činností
§ 420a Obč. zák. ,,Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil jinému provozní činností.“ taxativní výčet odpovědnost objektivní zproštění – prokázáním, že škoda byla prokázána neodvratitelnou událostí (požár, povodeň), která nemá původ v provozu nebo vlastním jednáním poškozeného

37 Odpovědnost za škodu způsobenou na převzaté věci
§ 421 Obč. zák. ,,Každý, kdo od jiného převzal věc, jež má být předmětem jeho závazku, odpovídá za její poškození, ztrátu nebo zničení. Odpovědnosti se zprostí tehdy, pokud by ke škodě došlo i jinak,, osoba, která věc předala, nemusí být jejím vlastníkem

38 Škoda způsobená okolnostmi
§ 421a Obč. zák. ,,Každý odpovídá za škodu, která je způsobena okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo použito při plnění závazku“ absolutní odpovědnost zdravotnické, veterinární, sociální nebo jiné biologické služby vyvinění – spoluzavinění, zavinění poškozeného

39 Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání
odpovědnost nezletilých a osob stižených duševních poruchou – jsou –li schopni své jednání ovládnout a posoudit jeho následky, společná odpovědnost těch, kteří jsou povinni nad nimi vykonávat dohled zproštění – nezanedbali dohled

40 Odpovědnost za škodu způsobenou tím, kdo se uvedl vlastní vinou do takového stavu, v němž není schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky uvedení se vlastní vinou do stavu, v němž není deliktně způsobilý – odpovědnost za škodu společně a nerozdílně bude odpovídat ten, kdo jej do takového stavu úmyslně uvedl

41 Škoda způsobená úmyslným jednáním proti dobrým mravům
vyžadována úmyslná forma zavinění Předpoklady: jednání proti dobrým mravům škoda příčinná souvislost úmyslné zavinění

42 Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků
odpovědnost za škodu vyvolanou zvláštní povahou provozu odpovědnost objektivní Liberace – škoda byla způsobena okolnostmi, které nemají původ v povaze provozu, škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat kumulativně

43 Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvláště nebezpečným
§ 432 Obč. zák. ,,Za škodu způsobenou zvlášť nebezpečným provozem odpovídají provozovatelé stejně jako provozovatelé dopravních prostředků.“ opakující se činnost, která je lidmi organizovaná a jsou při ní využívány technické prostředky nebo přírodní síly, u nichž není možné ani při vynaložení veškerého úsilí vyloučit relativně vysokou pravděpodobnost rizika a vzniku škodlivých následků (radioaktivní, chemické látky)

44 Odpovědnost za škodu způsobenou na věcech vznesených nebo odložených
§ 433 Obč. zák. ,,Každý, kdo provozuje ubytovací služby, odpovídá za škodu na věcech, které ubytovaná fyzická osoba vnesla nebo byly pro ni vneseny.“ odpovídají i jiní provozovatelé činnosti, s níž je zpravidla spojeno odkládání věcí objektivní odpovědnost Liberace – ke škodě došlo i jinak provozovatelé garáží uplatnit do 15 dnů ode dne, kdy se poškozený o škodě dověděl – prekluzivní lhůta Klenoty, peníze, cennosti – do 5.000,-Kč

45 Škoda způsobená více škůdci
odpovědnost společná a nerozdílná Odůvodněné případy – soud rozhodne, že škůdci odpovídají podle své účasti na způsobené škodě

46 Bezdůvodné obohacení právní důvod vzniku závazků
ochrana majetkových vztahů povinnost vydat neoprávněně získaný majetkový prospěch Majetkový prospěch získaný: plněním bez právního důvodu (např. plnění nedluhu, právní důvod od počátku neexistoval) NS ČR 25 Cdo 2616/99 ,,Podílovému spoluvlastníku, který užívá společnou věc nad rozsah svého spoluvlastnického podílu, vzniká bezdůvodné obohacení. Protože není schopen spotřebované plnění v podobě výkonu práva nájmu vrátit, musí ostatním spoluvlastníkům poskytnout peněžitou náhradu jako ekonomickou protihodnotu toho, co nemůže být vydáno“

47 Bezdůvodné obohacení plněním z neplatného právního úkonu
plněním z právního úkonu, který odpadl (např. přijetí zálohy na smlouvu, která se nerealizovala) NS ČR 33 Odo 871/2005 ,,Peněžité plnění přijaté na základě pravomocného rozsudku o vypořádání společného jmění manželů se okamžikem zrušení tohoto rozsudku v důsledku mimořádného opravného prostředku stává bezdůvodným obohacením vzniklým plněním z právního důvodu, který odpadl.“ získaný z nepoctivých zdrojů (trestná činnost, nedovolené podnikání, černé jízdy…)

48 Bezdůvodné obohacení plnění za jiného, který byl k plnění povinen NS ČR, 33 Odo 2014/2002 ,,Nevyužil – li společný nájemce bytu svého práva byt užívat, nezbavuje ho tato skutečnost povinnosti, platit za byt nájemné, je povinen vydat bezdůvodné obohacení dalšímu společnému nájemci, který zaplatil pronajímateli nájemné sám.“ není bezdůvodným obohacením: přijetí promlčeného dluhu dluhu neplatného jen pro nedostatek formy přijetí plnění ze hry nebo sázky uzavřené mezi fyzickými osobami a vrácení peněz do hry nebo sázky půjčených – naturální obligace, nelze se domáhat u soudu

49 Bezdůvodné obohacení vydání tomu, na jehož úkor bylo získáno, nelze –li ho zjistit státu § 457 Obč. ,,Je – li smlouva neplatná nebo byla – li zrušena, je každý z účastníků povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal.“ vzájemné plnění (např. kupní smlouva) rozsah vydání – vše, co bylo nabyto, jinak poskytnutí peněžité náhrady, vydání užitků, pokud nebylo jednáno v dobré víře (přesvědčení obohaceného, že nejedná bezprávně (subjektivní hledisko) a toto přesvědčení musí být s ohledem na okolnosti případu důvodné (objektivní hledisko), právo na náhradu nutných nákladů NS ČR sp. zn. 33 Odo 477/2003 ,,Bezdůvodné obohacení v případě investic vynaložených na cizí nemovitost, nepředstavuje hodnota vynaložených prostředků, nýbrž rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před investicemi a po nich. Tento závěr se týká i nedokončené stavby.“

50 Kupní smlouva závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět koupě a závazek kupujícího předmět koupě převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu pojmové znaky: předmět koupě – věc, koupě naděje kupní cena – peněžitá úplata za předmět koupě, musí být vyjádřena v penězích x směna dohoda, respektování cenově závazných předpisů splatnost kupní ceny – při předání a převzetí věci (obchod) po předání a převzetí – fakturace před předáním a převzetím věci obecné pravidlo – kupující je povinen uhradit cenu prvního dne poté, co byl o ni prodávajícím požádán

51 Kupní smlouva písemná forma – nemovitosti
výhrada vlastnictví – prodej movité věci, písemná forma, vlastnické právo nabývá až úplným zaplacením kupní ceny předkupní právo – povinnost v případě zcizení věci (ze zákona jen prodejem), přednostně ji nabídnout dřívějšímu vlastníku, písemná forma, vyplacení movitosti do osmi dnů, nemovitosti do dvou měsíců po nabídce právo zpětné koupě – právo prodávajícího požadovat vrácení prodané věci po určité době zpět do svého vlastnictví, jeden rok po prodeji věci,

52 Kupní smlouva Práva a povinnosti:
Kupující – povinnost řádně a včas předmět koupě převzít x možnost prodávajícího uložit na jeho náklad ve veřejném skladišti nebo u schovatele, prodat po jeho upozornění – věc podléhající rychlé zkáze Prodávající – řádně a včas plnit, bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, odepřít, není – li včas zaplacena kupní cena Odpovědnost za vady povinnost prodávajícího upozornit kupujícího na vady věci, které věc má a o kterých ví právo žádat slevu z kupní ceny právo od smlouvy odstoupit, jde – li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou

53 Kupní smlouva právo odstoupit od smlouvy i v tom případě, že věc nemá vlastnosti kupujícím výslovně vymíněné nebo prodávající kupujícího ujistil, že věc nemá vady, i když nejde o vadu, která činí věc neupotřebitelnou povinnost uplatnit vady bez zbytečného odkladu, jinak zaniká právo domáhat se odpovědnosti u soudu vytknout nejpozději do šesti měsíců, vady krmiv do tří týdnů, vady zvířat do šesti týdnů od jejich převzetí právo na náhradu nákladů vzniklých s uplatněním vady (znalecký posudek) právo na náhradu škody

54 Prodej zboží v obchodě prodej zboží podnikatelem v rámci jeho podnikatelské činnosti ochrana kupujícího prodej věci na objednávku – povinnost opatřit věc v dohodnuté lhůtě, jinak ve lhůtě přiměřené okolnostem x právo odstoupit, právo na náhradu škody zásilkový prodej – nabytí vlastnického práva převzetím věci na místě dodání jím určeném samoobslužný prodej – nabytí vlastnického práva okamžikem zaplacení ceny, odpovědnost za škodu – poškození, zničení

55 Prodej zboží v obchodě Odpovědnost za vady
zákonná odpovědnost – vady, která má věc při jejím převzetí, nevztahuje se na věci použité, jestliže se týká vady, vzniklé jejich použitím nebo opotřebením, nebo na věci prodávané za nižší cenu, jestliže jde o vadu, pro kterou byla sleva poskytnuta záruční odpovědnost – vady, které se vyskytnou po převzetí věci, zákonná x smluvní záruka zákonná záruka – prodej zboží, nejde-li o prodej věcí, které se rychle kazí nebo o věci použité Spotřební zboží – 24 měsíců Potravinářské zboží – 8 dní Krmivo – 3 týdny Zvířata – 6 týdnů Záruční doba neskončí před uplynutím expirační lhůty (lhůta, do které musí být věc použita)

56 Prodej zboží v obchodě záruční doba běží od převzetí věci nebo ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl součinnost uplatnit u prodávajícího, u podnikatele určeného k opravě při výměně zboží běží nová záruční doba Vada odstranitelná – odstranění vady, a to bezplatně, řádně a včas, jinak požadovat výměnu věci nebo součástky, není – li možné právo požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit

57 Prodej zboží v obchodě Vada neodstranitelná – vada brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, výměna věci x právo odstoupení, opětovný výskyt vady (vada se vyskytne potřetí) nebo větší počet vad (tři různé odstranitelné vady) za neodstranitelnou se považuje i odstranitelná vada, jejíž reklamace nebyla vyřízena do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se nedohodli na delší lhůtě Vada neodstranitelná – nebrání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, právo na výměnu věci x právo na přiměřenou slevu z ceny x odstoupení od smlouvy

58 Půjčka věřitel přenechává dlužníkovi věci určené podle druhu, dlužník se je zavazuje po sjednané době vrátit přenechání věci druhově určené věci (zpravidla peníze) dočasnost vztahu povinnost vrátit věci stejného druhu povinnost platit při peněžité půjčce úroky musí být sjednána při nepeněžité půjčce – možnost místo úroků plnění přiměřeného většího množství nebo věcí lepší jakosti, zpravidla téhož druhu

59 Výpůjčka právo vypůjčitele věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat
přenechání užívání věci dočasnost bezúplatnost/odlišení od nájmu věc individuálně určená/odlišení od půjčky povinnost užívat věc řádně, v souladu s účelem, který byl dohodnut nebo kterému věc obvykle slouží povinnost vrátit, jakmile ji nebo nepotřebuje, nejpozději do konce sjednané doby

60 Darovací smlouva dárce přenechává nebo slibuje přenechat něco bezplatně obdarovanému obdarovaný dar nebo slib daru přijímá dvoustranný právní úkon bezúplatnost, dobrovolnost písemná forma – nemovitosti, nedojde k odevzdání a převzetí věci již při darování neplatnost darovací smlouvy pro případ smrti k darování může dojít jen mezi živými povinnost dárce upozornit na vady věci, o kterých ví x právo obdarovaného dar vrátit právo dárce požadovat vrácení daru, jestliže se k němu nebo k členům jeho rodiny obdarovaný chová tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy – jednostranný právní úkon, zánik smlouvy okamžikem, kdy projev vůle dojde obdarovanému

61 Nájemní smlouva přenechání užívání věci
určitost věci – věc v právním smyslu dočasnost úplatnost Podstatné náležitosti: vymezení předmětu nájmu, nájemné nevyžaduje se písemná forma Práva a povinnosti Pronajímatel: povinnost přenechat věc ve stavu způsobilém užívání udržovat věc ve stavu způsobilém smluvenému nebo obvyklému užívání

62 Nájemní smlouva právo požadovat přístup k věci za účelem kontroly
odstoupit od smlouvy, pokud nájemce dá věc do podnájmu v rozporu se smlouvou, hrozí pronajímateli škoda v důsledku změn na věci ze strany nájemce odstoupit od smlouvy, pokud přes písemnou výstrahu nájemce věc užívá takovým způsobem, že pronajímateli vzniká škoda nájemce přes písemnou upomínku nezaplatil nájemné ani do splatnosti dalšího nájemného

63 Nájemní smlouva Nájemce:
právo užívat věc způsobem stanoveným ve smlouvě dát pronajatou věc do podnájmu právo na přiměřenou slevu z ceny, může –li věc užívat jen omezeně odstoupit od smlouvy, byla –li věc předána ve stavu nezpůsobilém smluvenému nebo obvyklému užívání, věc se stala později nezpůsobilou, věc se stala neupotřebitelnou povinnost platit nájemné pečovat o věc, aby na ní nevznikla škoda, dát věc pojistit, stanoví-li tak smlouva oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu oprav vyžádat si souhlas ke změnám, po skončení nájmu odstranit změny provedené bez souhlasu

64 Nájemní smlouva vrátit věc ve stavu odpovídajícímu sjednanému užívání s přihlédnutím k obvyklému opotřebení není povinen platit nájemné, pokud pro vady věci, které nezpůsobil, není oprávněn věc užívat dohodnutým způsobem Obnovení nájmu, pokud po uplynutí sjednané doby, nájemce užívá předmět nájmu dál a pronajímatel nepodá do 30 dnů návrh na vydání věci nebo vyklizení nemovitosti (na dobu jednoho roku, kratší na tuto kratší dobu)

65 Nájem bytu předmětem pouze byt (kolaudační rozhodnutí)
účelové určení místností k trvalému bydlení písemná forma podstatné náležitosti: označení smluvních stran označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši na dobu určitou, neurčitou, po dobu výkonu prací pro pronajímatele

66 Nájem bytu výše nájemného – dohoda nájemce a pronajímatele
pronajímatel nemůže jednostranně nájemné zvyšovat, ale musí se na výši nájemného s nájemcem dohodnout. k dohodě nedojde, rozhodne o nájemném soud kauce – při sjednání nájemní smlouvy, zvláštní účet pro všechny nájemce výše kauce nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu úhrada pohledávek na nájemném, za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu nebo k úhradě jiných závazků nájemce v souvislosti s nájmem, přiznaných vykonatelným rozhodnutím soudu nájemcem písemně uznaných, od – možná dohoda o použití, povinnost doplnit do jednoho měsíce, vrácení spolu s příslušenstvím do jednoho měsíce po skončení nájmu V praxi to znamená, že pronajímatel musí nejprve zaslat písemný návrh na změnu nájemného. Na vyjádření souhlasu či nesouhlasu je stanovena lhůta dvou měsíců. Pokud v této době nájemce neakceptuje pronajímatelův návrh, nezbývá pronajímateli, než se obrátit ve lhůtě tří měsíců na soud v podobě podání žaloby. Soud pak k datu podání určí výši nájemného, které bude v místě a čase obvyklé. Pokud soud nájemné zvýší, bude takto určené nájemné nutné zaplatit i zpětně.

67 Nájem bytu neplatí ustanovení o prodlužování nájmu Práva a povinnosti:
Pronajímatel: povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu právo požadovat, aby v bytě žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny osoby mohly řádně užívat byt a žít v hygienicky vyhovujících podmínkách právo vyhradit si v nájemní smlouvě souhlas s přijetím další osoby do bytu. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo o další případy zvláštního zřetele hodné. je oprávněn provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem nájemce/lze odepřít pouze z vážných důvodů právo na poplatek z prodlení, pokud nájemce neuhradil nájemné do pěti dnů po splatnosti Právo požadovat odstranění stavebních úprav, které provedl nájemce bez souhlasu pronajímatele

68 Nájem bytu Nájemce: právo užívat byt, společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno – povinnost jejich řádného užívání písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu, jménech, příjmeních a datech narození osob v bytě, v případě, že lze mít za to, že tato změna potrvá déle než 2 měsíce; uzavření manželství nebo přechod nájmu. Neučiní-li to nájemce ani do 2 měsíců ode dne, kdy změna nastala, má se za to, že hrubě porušil svoji povinnost nesplní-li pronajímatel svoji povinnost odstranit závady bránící řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen, má nájemce právo po předchozím upozornění pronajímatele závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něj náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad.

69 Nájem bytu povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj náklad právo na přiměřenou slevu z nájemného, dokud pronajímatel přes jeho upozornění neodstraní v bytě nebo v domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání, jestliže nebyla poskytována plnění spojená s užíváním bytu, nebo byla poskytována vadně, a jestliže se v důsledku toho užívání bytu zhoršilo, stavebními úpravami v domě se podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu, uplatnit bez zbytečného odkladu, do šesti měsíců od odstranění závady, jinak zanikne

70 Nájem bytu Výpověď Nájemce – písemná výpověď bez specifikace důvodů, výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce, ke konci kalendářního měsíce Pronajímatel – písemná výpověď, specifikace důvodů v zákoně uvedených, výpověď musí být nájemci doručena Výpověď musí obsahovat: lhůtu, kdy má nájem skončit, výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi, důvod výpovědi, poučení nájemce o možnosti podat do 60 dnů žalobu, závazek zajistit nájemci bytovou náhradu

71 Nájem bytu Výpověď bez přivolení soudu:
jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě; jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil peněžní prostředky na účtu má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů nebo byt bez vážných důvodů užívá jen občas; jde-li o byt zvláštního určení nebo o byt v domě zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba, toto ustanovení se nepoužije, pokud nájemce dovršil 70 let věku.

72 Nájem bytu Výpověď s přivolením soudu:
potřebuje-li pronajímatel byt pro sebe, manžela, pro své děti, vnuky, zetě nebo snachu, své rodiče nebo sourozence; nezbytné stěhovací náklady, náhradní byt je-li potřebné z důvodu veřejného zájmu s bytem nebo s domem naložit tak, že byt nelze užívat nebo vyžaduje-li byt nebo dům opravy, při jejichž provádění nelze byt nebo dům delší dobu užívat; nezbytné stěhovací náklady, náhradní byt jde-li o byt, který souvisí stavebně s prostory určenými k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových prostorů chce tento byt užívat, nezbytné stěhovací náklady, náhradní byt

73 Nájem bytu IV. ÚS 524/03 ,,Za přiměřený náhradní byt musí být považován v případě vyklizení s regulovaným nájemným náhradní byt s neregulovaným nájemným, pokud jinak splňuje náležitosti přiměřeného náhradního bytu.“

74 Nájem bytu Přechod bytu
zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem bytu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na osobu, která žila v bytě s nájemcem ke dni jeho smrti ve společné domácnosti a nemá vlastní byt je-li touto osobou někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, přejdou na ni práva a povinnosti z nájmu, jen pokud pronajímatel s jejím bydlením v bytě písemně souhlasil. nájem bytu po jeho přechodu skončí nejpozději uplynutím 2 let od okamžiku přechodu nájmu neplatí v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, dosáhla k okamžiku přechodu nájmu věku 70 let, nedosáhla k okamžiku přechodu nájmu věku 18 let; v takovém případě skončí nájem nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku 20 let, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může do jednoho měsíce od smrti nájemce písemně oznámit pronajímateli, že v nájmu nechce pokračovat; dnem oznámení její nájem zaniká

75 Smlouva o dílo závazek zhotovitele provést na své nebezpečí za sjednanou odměnu pro objednatele dílo dílo – výsledek určité činnosti, obvykle hmotná povaha, podstatné náležitosti: vymezení díla odměna provedení díla na nebezpečí zhotovitele povinnost vydat písemné potvrzení o převzetí objednávky, pokud nedojde k zhotovení díla na počkání (předmět díla, rozsah, jakost, cenu, dobu zhotovení)

76 Smlouva o dílo odměna zhotovitele – cena díla
stanoví : smlouva, zvláštní předpisy (zákon o cenách), nebo obč. zák. (cena přiměřená – cena obvyklá v daném místě a čase) určení ceny – pevná částka (celková cena, po částech) x odhad sjednání ceny podle rozpočtu – nesmí být bez souhlasu objednatele zvýšena změna cenového předpisu – povinnost zhotovitele neprodleně písemně upozornit objednatele a oznámit novou cenu, právo objednatele od smlouvy odstoupit, a to bez zbytečného odkladu, povinnost zaplatit částku připadající na vykonanou práci a vzniklé náklady podle původně dohodnuté ceny, je pokud měl z částečného plnění majetkový prospěch

77 Smlouva o dílo určení ceny podle rozpočtu – vícepráce lze účtovat jen v případě schválení písemného schválení objednatelem, dodatečného písemného objednání – písemná forma!!! nelze – li cenu určit pevnou částkou –určení odhadem, závazná pro obě strany, možné nepodstatné překročení, v případě podstatného překročení právo objednatele od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit podstatné překročení o 10 – 20% závazek zhotovitele provést dílo na své nebezpečí: nebezpečí, že provedení díla bude zmařeno riziko zmaření hotového ještě neodevzdaného díla

78 Smlouva o dílo Práva a povinnosti: Zhotovitel:
povinnost provést dílo podle smlouvy řádně a včas, v souladu s technickou normou, pokud je stanovena, na obsahu smlouvy záleží, zda-li osobně povinnost upozornit objednatele na nevhodnost dodaného materiálu nebo nevhodnost pokynů Odstoupení od smlouvy – neposkytnutí součinnosti objednatele ani v přiměřené lhůtě po upozornění

79 Smlouva o dílo Objednatel:
Povinnost uhradit sjednanou odměnu v místě určeném, jinak v bydlišti nebo v sídle objednatele splatnost – po skončení díla možnost přiměřených záloh právo odstoupit od smlouvy je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a není sjednána náprava ani v dodatečně poskytnuté lhůtě Náhradu nutných nákladů v případě poskytnutí součinnosti, kterou zhotovitel nevyužil – uplatnit do jednoho měsíce od převzetí věci (prekluzivní lhůta)

80 Zhotovení věci na zakázku
závazek zhotovitele zhotovit věc podle objednávky objednatele povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu za zhotovení věci zhotovení nového výrobku, dle individuálně určených požadavků objednatele odpovědnost zhotovitele za vady věci, které má věc při převzetí, v záruční době, vlastnosti objednatelem vymíněné, nevhodnost pokynů objednatele, vadnost materiálu dodaného objednatelem, pokud ho neupozornil záruční doba šest měsíců, záruční list stavba – tři roky povinnost objednatele převzít věc do jednoho měsíce, kdy věc měla být zhotovena x (poplatek za uskladnění, nebezpečí ztráty, poškození, zničení věci) po uplynutí šesti měsíců může zhotovitel s věcí volně nakládat

81 Zhotovení věci na zakázku
speciální odpovědnost za škodu při zhotovení stavby – odpovědnost zhotovitele za poškození nebo zničení stavby až do převzetí stavby zhotovené stavby, ledaže by ke škodě došlo i jinak (živelní pohromy) vlastníkem stavby je stavebník

82 Příkazní smlouva závazek příkazníka obstarat pro příkazce nějakou věc nebo vykonat jinou činnost (advokáti, notáři, patentoví zástupci) výsledek není rozhodující Práva a povinnosti: příkazce – poskytnout předem příkazníkovi na jeho žádost přiměřené prostředky nezbytné ke splnění příkazu nahradit potřebné a užitečné náklady bez ohledu na výsledek nahradit škodu poskytnout odměnu, byla – li sjednána nebo je obvyklá, i když se výsledek nedostavil příkazník – obstarat věc, vykonat činnost podle svých znalostí a schopností dbát pokynů příkazce, odchýlit se může, jen když je to nezbytně nutné a nemůže – li včas obdržet jeho souhlas

83 Příkazní smlouva provést příkaz osobně
povinnost podat příkazci na jeho žádost všechny zprávy o postupu plnění příkazu převést na příkazce všechen užitek povinnost předložit vyúčtování zánik – provedením úkonu, odvoláním příkazce, výpovědí příkazníka, smrtí příkazníka

84 Obstaravatelské smlouvy
Smlouva o obstarání věci závazek obstaratele obstarat určitou věc povinnost objednatele uhradit odměnu povinnost obstaratele vydat objednateli písemné potvrzení (předmět, cena, doba) možnost odstoupení až do okamžiku obstarání věci, povinnost nahradit účelně vynaložené náklady a újmu NS ČR sp. zn. ,,33 Odo 533/2005 ,,Předmětem závazku ze smlouvy o obstarání věci může být obstarání určité záležitosti objednatele, nikoliv pouze věci v hmotném slova smyslu. Může jít např. o zajištění svatby, pohřbu, nákupu určitých věcí apod. Předmětem závazku obstaratele nemůže být ovšem obstarání uzavření smlouvy za odměnu, neboť to je předmětem smlouvy zprostředkovatelské.“

85 Obstaravatelské smlouvy
Smlouva o obstarání prodeje věci závazek obstaratele převzít věc od objednatele a učinit opatření k jejímu prodeji písemná forma pod sankcí absolutní neplatností musí obsahovat zejména ujednání o předmětu prodeje, ceně, odměnu obstaratele a poplatek za odstoupení od smlouvy po třech měsících – zrušení smlouvy, pokud nebyla věc prodána a nebylo dohodnuto jinak odpovědnost za vady věci leží na obstarateli nárok na odměnu vzniká pouze v případě prodeje věci

86 Jednatelství bez příkazu
obstarání cizí záležitosti bez příkazu nebo jiného oprávnění obstarání cizí záležitosti nedostatek příkazu nebo jiného oprávnění obstarání záležitosti v cizím zájmu kdy je možné obstarat cizí záležitost? (souhlas, zákon) jednatelství nutné - v případě hrozící škody, jednatelství užitečné - jinak zpravit a vyčkat na jeho souhlas jednatelství nutné – náhrada nutného nákladu, i když se výsledek bez zavinění jednajícího nedostavil jednatelství užitečné – náhrada nákladů, kterými byl ten, v jehož zájmu jednal, v době skončení obohacen, odpovědnost za vzniklou škodu, za náhodu, ledaže by vznikla i bez jeho zásahu – objektivní odpovědnost jednání zmocněnce, jehož plná moc zanikla


Stáhnout ppt "Dědické právo."

Podobné prezentace


Reklamy Google