Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

24. ZÁKONY ZACHOVÁNÍ. Ráz těles - zákon zachování hybnosti Izolovaná soustava těles – 2 tělesa, která na sebe působí silami akce a reakce a přitom na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "24. ZÁKONY ZACHOVÁNÍ. Ráz těles - zákon zachování hybnosti Izolovaná soustava těles – 2 tělesa, která na sebe působí silami akce a reakce a přitom na."— Transkript prezentace:

1 24. ZÁKONY ZACHOVÁNÍ

2 Ráz těles - zákon zachování hybnosti Izolovaná soustava těles – 2 tělesa, která na sebe působí silami akce a reakce a přitom na ně nepůsobí žádná jiná tělesa Zák. zach. hybnosti: – celková hybnost izolované soustavy těles se vzájemným silovým působením nemění. – matematicky: p 01 + p 02 = p 1 + p 2 Zák. zach. hmotnosti: – celková hmotnost izolované soustavy těles je konstantní

3 Zákony zachování energie Mechanická energie – definice (Součet E k a E p tvoří celkovou mechanickou energii tělesa) Zákon zachování mechanické energie – Při všech mech. dějích se může měnit E k v E p a naopak, celková mech. energie soustavy E je však konst. Zákon zachování energie – Při všech dějích v izolované soustavě těles se mění jedna forma energie v jinou, nebo přechází energie z jednoho tělesa na druhé, celková energie soustavy se však nemění.

4 Proudění ideální kapaliny Ideální kapalina – definice – proudnice (myšlená čára, jejíž tečna v bodě má směr rychlosti pohybující se částice) – objemový průtok – definice, vzorce, jednotka Rovnice kontinuity – znění, rovnice Bernoulliho rovnice – zák. zachování mech. energie pro proudění ideální kapaliny

5 E k - kinetická energie jednotkového objemu kapaliny. Kinetická (pohybová) energie

6 Z nádoby vychází tlaková trubice, v níž je píst. Na píst působí tlaková síla F... S - obsah průřezu pístu p - tlak v kapalině

7 Působením tlakové síly se píst posune...... a vykoná mechanickou práci W rovnou tlakové E p.

8 Hydrostatický tlak p v trubici určuje hodnotu potenci- ální tlakové energie E p jednotkového objemu (E p = p). Potenciální tlaková energie E p

9 Součet tlakové pot. energie E p a kinetické energie E k v jednotkovém objemu kapaliny je stálý. Celková energie jednotkového objemu proudící kapaliny

10 Zákon zachování mechanické energie proudící ideální kapaliny ve vodorovné trubici. Bernoulliho rovnice

11 Zúžení trubice, kterou protéká kapalina, vyvolá snížení tlaku v kapalině. Hydrodynamický paradox

12 Mechanický oscilátor Mechanický oscilátor – zařízení, které bez vnějšího působení kmitá (závaží na pružině, kyvadlo) – druhy energií (E p pružnosti, E p polohy )

13 E c - celková energie kmitání oscilátoru E p - potenciální energie pružnosti oscilátoru E k - kinetická energie oscilátoru Přeměny energie v kmitajícím oscilátoru RP A A v =0 m.s -1 E k =0 J Ep=EcEp=Ec Ek=EcEk=Ec E p =0 J v =0 m.s -1 E k =0 J Ep=EcEp=Ec E p =0 J Ek=EcEk=Ec v =0 m.s -1 E k =0 J Ep=EcEp=Ec

14 Při harmonickém kmitání se periodicky mění potenciální energie na kinetickou energii a naopak. Nepůsobí-li na os- cilátor vnější síly, je E c = konst., y m = konst. Přeměny energie v kmitajícím oscilátoru RP A A v =0 m.s -1 E k =0 J E p =E c E k =E c E p =0 J v =0 m.s -1 E k =0 J E p =E c E p =0 J E k =E c v =0 m.s -1 E k =0 J E p =E c

15 Zákon zachování mechanické energie oscilátoru E c - celková energie oscilátoru RP A A

16 t Ep,Ek,yEp,Ek,y Grafická závislost E p a E k v průběhu periody Při pohybu z rovnovážné polohy do amplitudy E k klesá a E p stoupá. Při pohybu z amplitudy do rovnovážné polohy E k stoupá a E p klesá.

17 t Ep,Ek,y,EcEp,Ek,y,Ec Grafická závislost E p, E k a E c v průběhu periody E C = E p + E k Celková energie oscilátoru je konstantní a v každém oka- mžiku se rovná součtu potenciální a kinetické energie. EcEc

18 Elektromagnetický oscilátor Oscilační obvod (LC obvod ) – tvořen cívkou a kondenzátorem – parametry indukčnost L kapacita C Kondenzátor se nabíjí ze zdroje stejnosměrného napětí. Mezi jeho deskami je elektrické pole s počáteční hodnotou energie oscilátoru. Přepínačem spojíme kondenzátor s cívkou, kondenzátor se vybíjí a obvodem prochází proud. Energie elektrického pole E e = ½. C. U 2 se zmenšuje. Proud v cívce se zvětšuje a kolem ní se vytváří magnet. pole s energií E m = ½. L. I 2

19 Zdroj elektromagnetického vlnění - je kmitající elektromagnetický oscilátor. + - Energie elektrického pole nabitého kondenzátoru se mění na energii magnetického pole cívky a naopak. + -

20 Přeměny energie v LC obvodu Kondenzátor se vybije za ¼ periody kmitání – nyní je největší proud a celková energie kmitání je v podobě energie magnetického pole. V cívce se pak indukuje napětí a obvodem prochází s opačnou polaritou ndukovaný proud, kterým se kondenzátor opět nabíjí. V ½ periody se přemění energie magnetického pole na energii elektrického pole. Ve druhé polovině periody se děj opakuje opačným směrem.

21 Jaderné reakce Jaderné reakce – jaderná přeměna vyvolaná vzájemným působením (srážkou) s jinými jádry Druhy jaderných reakcí: – slučování (syntéza) jader – štěpení jader U jaderných reakcí musí platit zákony zachování: energie hybnosti elektrického náboje počtu nukleonů


Stáhnout ppt "24. ZÁKONY ZACHOVÁNÍ. Ráz těles - zákon zachování hybnosti Izolovaná soustava těles – 2 tělesa, která na sebe působí silami akce a reakce a přitom na."

Podobné prezentace


Reklamy Google