Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYŽIVOVANÉ DĚTI 2 0 1 3 9. 12. 2012 Podmínky pro přiznání daňového zvýhodnění na děti a slevy na dani poplatníka na vlastní studium se řídí režimem zákona.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYŽIVOVANÉ DĚTI 2 0 1 3 9. 12. 2012 Podmínky pro přiznání daňového zvýhodnění na děti a slevy na dani poplatníka na vlastní studium se řídí režimem zákona."— Transkript prezentace:

1 VYŽIVOVANÉ DĚTI 2 0 1 3 9. 12. 2012 Podmínky pro přiznání daňového zvýhodnění na děti a slevy na dani poplatníka na vlastní studium se řídí režimem zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (dále jen „ZSSP“)

2 Podmínky Existence společné domácnosti (§ 115 občanského zákoníku). Pokud jde o zletilé dítě, nemůže pobírat ID 3. stupně. Do dovršení věku 26 let. U slevy na studium (§ 35ba odst. 1 písm. f) u prezenčního doktorského studia až do dovršení věku 28 let.

3 Výše daňových úlev Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c a 35d) 13 404 Kč za rok 1 117 Kč za měsíc Zvýšení „Sazbovým zákonem o DPH“ Dvojnásobek u průkazu ZTP/P

4 Způsoby poskytnutí daňového zvýhodnění v závislosti na výši příjmu Základní sleva poplatníka a 1 vyživované dítě: BONUS SLEVA A BONUS SLEVA Superhrubá mzda 13 000 17 000 25 000 Vypočtená záloha 1 950 2 250 3 750 Sleva na dani zákl. -2 070 - 2 070 - 2 070 Záloha po slevě 0 180 1 780 Daň.zvýhod.- nárok 1 117 1 117 1 117 Z toho: Sleva na dani 0 180 1 117 Daňový bonus 1 117 937 0

5 Daňový bonus - podmínky Měsíční daňový bonus lze vyplatit, činí-li jeho výše alespoň 50 Kč, max. do 5 025 (2011 4350) Kč. Podmínkou je, že úhrn příjmů ze ZČ (bez osvobozených příjmů a příjmů podrobených srážkové dani) dosahuje poloviny minimální mzdy (4 000 Kč pro rok 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012). Roční daňový bonus (min. 100 Kč a max. do 60 300 Kč 2011 52200 ) může uplatnit jen poplatník mající příjmy podle § 6, 7, 8, 9 v úhrnu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné ke dni 1. 1. (48 000 Kč za 2012).

6 Daňový bonus § 35d/6, § 35c/12 Jestliže poplatník po skončení roku není povinen nebo nepodá daňové přiznání a jeho úhrn příjmů ze ZČ nedosáhl šestinásobku minimální mzdy – na vyplacené daňové bonusy v měsících, ve kterých mu bonusy oprávněně byly vyplaceny, již nárok neztrácí. Pokud úhrn měsíčních daňových bonusů u poplatníka podávajícího DaP přesahuje roční daňový bonus, považuje se vzniklý rozdíl za daňový nedoplatek. Pokud poplatník neuplatní nárok na daňové zvýhodnění v DaP vůbec, vyplacené měsíční daňové bonusy se považují za nedoplatek v plné výši.

7 Uplatnění vyplacených daňových bonusů § 35d/5 O vyplacený měsíční daňový bonus sníží plátce odvod záloh za měsíc. Nelze-li nárok uspokojit ze záloh, plátce vyplatí bonus z vlastních prostředků a sníží zálohy v následujících měsících, nejdéle však do konce roku, pokud nepožádá správce daně o poukázání chybějící částky na tiskopise MF. Žádost podléhá režimu vracení přeplatku podle daňového řádu a jsou-li splněny podmínky, správce daně poukáže přeplatek do 30 dnů od doručení žádosti (§ 155 DŘ).

8 Daňové zvýhodnění na děti § 35c, § 35d Uzavře-li dítě, splňující kritéria vyživovaného dítěte (studium), manželství, může jeho manžel (manželka) uplatnit slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b). Pokud manžel (manželka) nemá příjmy, z nichž by mohl slevu podle § 35ba uplatnit, může rodič dítěte uplatnit na vnuka (vnučku) daňové zvýhodnění, pokud s ním dítě žije v domácnosti.

9 Daňové zvýhodnění na děti § 35c, § 35d Daňové zvýhodnění na dítě lze uplatnit již v kalendářním měsíci, v němž se narodilo, anebo ve kterém bylo osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů, nebo v měsíci, v němž zahájilo soustavnou přípravu na budoucí povolání. Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění.

10 Vyživované dítě Vlastní Osvojené V péči nahrazující péči rodičů Dítě druhého z manželů Vnuk (vnučka), pokud rodiče nemají příjmy z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit Nezletilé Zletilé do věku 26 let (nepobírá ID 3.stupně) - Studuje (soustavně se připravuje na budoucí povolání (zákon 117/1995 Sb. a státní sociální podpoře) - Nestuduje nebo nepracuje pro nemoc nebo úraz - Nepracuje z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu

11 Pokyn GFŘ D-6 k § 35c odst. 6 Za dítě v péči nahrazující péči rodičů se považuje dítě osvojené, dítě převzaté do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu (pěstounská péče, poručenská péče, cizí péče) dítě, jehož rodič zemřel a dítě manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině

12 Formy péče nahrazující péči rodičů (Z 94/1963 o rodině) Osvojení (§ 63 až 77) Od PM rozhodnutí (zpravidla MěÚ) o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů. Pěstounská péče (§ 45a až 50) Od PM rozhodnutí (zpravidla MěÚ) o svěření dítěte do péče budoucího pěstouna. Poručenství (§ 78 až 82) Od PM rozhodnutí soudu o svěření dítěte do poručenské péče. Cizí péče Od PM rozhodnutí soudu o svěření dítěte do osobní péče.

13 Střídavá péče o dítě Porozvodový stereotypní model (dítě je v péči matky, u otce každý druhý víkend) je jen pozvolna vytlačován „střídavou péčí“ : RokMatceOtciStřídavá 200888 %7 %3 % 201187 %6 %5 %

14 Střídavá péče o dítě (pokyn GFŘ D-6 k § 38l/3) I v případě svěření dítěte do střídavé péče je rozhodující, se kterým z rodičů nezletilé dítě žije v domácnosti. Nerozhoduje, jakým způsobem se oba rodiče v pravidelných intervalech střídají. Rozhodnutím soudu o střídavé péči není rozhodnuto o tom, se kterým z rodičů bude dítě trvale žít.

15 Střídavá péče o dítě (pokyn GFŘ D-6 k § 38l/3) Institut domácnosti je upraven občanským zákoníkem a příslušnost dítěte stanoví dohoda rodičů, jinak by musel rozhodnout soud. U střídavé péče nelze ani vyloučit dohodu rodičů, že dítě bude žít jen s jedním z nich. V případě střídavého uplatňování daňového zvýhodnění musí mezi rodiči existovat shoda, aby nedocházelo ke dvojímu uplatňování úlevy.

16 Střídavá péče o dítě (pokyn GFŘ D-6 k § 38l/3) Jestliže se rodiče nedohodnou, lze jen doporučit, aby si dítě uplatnili po skončení roku v daňových přiznáních u správce daně. Úlevu nárokuje zaměstnanec Prohlášením. U střídavé péče při absenci podrobnější úpravy zákoně lze doporučit, aby zaměstnanec doložil například čestné prohlášení druhého z rodičů, a je-li druhý z rodičů zaměstnán, lze předložit potvrzení jeho zaměstnavatele.

17 Statut nezaopatřeného dítěte pro zdravotní důvody (ZSSP) (nutné potvrzení finančního úřadu) Nestuduje pro nemoc nebo úraz (o nezpůsobilosti rozhoduje ošetřující lékař). Nepracuje pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (trvající déle, než 1 rok). Zdravotní postižení (stupně) V 207/95 Sb.: - dlouhodobá nemoc, - dlouhodobé zdravotní postižení, - dlouhodobé těžké zdravotní postižení.

18 Nezaopatřené dítě Do skončení povinné školní docházky, která je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne věku 17 let (zákon č. 561/04 Sb., školský zákon, dále jen „ŠZ“).

19 Povinná školní docházka (školský zákon) Začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne věku 6 let, pokud mu není povolen odklad. Školní rok se člení na: - Dobu školního vyučování (1.9. – 31.8.) - Dobu školních prázdnin (1.7. – 31.8.)

20 Skončení povinné školní docházky Podle ŠZ uplynutím období školního vyučování (30. 6.), v němž dokončí poslední rok povinné školní docházky. Podle ZSSP i ŠZ rovněž období školních prázdnin bezprostředně navazujících na povinnou školní docházku, pokud byl žák přijat ke studiu na SŠ.

21 Povinná školní docházka (zákon o státní sociální podpoře) Pokračování žáků v základním vzdělání (které nezískali po splnění povinné školní docházky). Desátý ročník základního vzdělávání ve speciální základní škole. Pokračování žáků se zdravotním postižením v základním vzdělávání. Kurz pro získání základního vzdělání (organizovaný ZŠ nebo SŠ) navštěvovaný v denní výuce osobami mladšími 26 let bez základního vzdělání.

22 Soustavná příprava na budoucí povolání Studium na středních školách Studium na vysokých školách

23 Studium 1. Studium na SŠ a VŠ s výjimkou: Studia za trvání služebního poměru. Dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na SŠ, je- li dítě výdělečně činné, nebo má-li nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci.

24 Studium 2. Teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby se zdravotním postižením prováděná podle předpisů o zaměstnanosti. 3. Studium na SŠ nebo VŠ v cizině, které MŠMT postavilo na roveň tuzemského studia.

25 Rozhodnutí MŠMT o studiu v cizině Podmínky (zveřejněné na www stránkách)(zveřejněné na www stránkách - Podání žádosti v předepsané formě a s úředními překlady zahraničních dokumentů (kromě jazyka slovenského, německého nebo anglického). - MŠMT rozhodne do 30 dnů (složité případy do 60 dnů).

26 Studium na středních školách SŠ a konzervatoře zapsané do rejstříku škol a školských zařízení SŠ zřizované ministerstvy obrany, vnitra a spravedlnosti VOŠ zapsané do rejstříku škol a školských zařízení 3 typy vzdělávání Střední vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Střední vzdělání s maturitou

27 Studium na středních školách Začíná nejdříve od počátku školního roku prvního ročníku školy. Jestliže žák začal plnit studijní povinnosti dříve, začíná jeho studium dnem, kdy začal plnit studijní povinnosti.

28 Studium na středních školách Za studium na SŠ se považuje také: 1. Doba prázdnin mezi jednotlivými školními roky, pokračuje-li bez přerušení v dalším studiu. 2. Doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, popř. absolutoria (konaného v 5 nebo 6) do konce období školního vyučování, tj. do konce června. 3. Školní prázdniny bezprostředně navazující na skončení studia nebo na dobu úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky.

29 Maturitní zkoušky Jednotné zkušební maturitní schéma 2012 Jarní zkušební období 2. 4. – 28. 5. 2012 Podzimní zkušební období 3. 9. – 7. 9. 2012

30 Prázdniny po ukončení SŠ Nejsou považovány za studium, pokud: - Dítě vykonávalo po celý měsíc výdělečnou činnost. - Dítě mělo po celý měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. - Výdělečná činnost a podpora na sebe navazovaly tak, že trvaly celý kalendářní měsíc. - Poslední rok studia probíhal po dobu trvání služebního poměru.

31 Vyšší odborné školy VOŠ Podle ZSSP jde o studium na SŠ. VOŠ musí být zapsána v rejstříku škol a školských zařízení. Studium začíná nejdříve od počátku školního roku prvního ročníku. Přijímají se uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitou.

32 Vyšší odborné školy VOŠ Podle ŠZ školní rok začíná 1.9. a končí 31.8. A člení se na zimní období (1.9.- 31.1) a letní období (1.2.-31.8.). Uchazeč se stává studentem dnem zápisu ke studiu (nejpozději do 30.9.). Studium může být přerušeno (nejvýše na 2 roky). Studium je ukončeno absolutoriem.

33 Vyšší odborné školy VOŠ Student může studia zanechat, studentem přestává být den po doručení sdělení škole, popř. pozdějším dnem uvedeným ve sdělení. Nevykonal-li student úspěšně absolutorium 3 r. studia v řádném termínu, přestává být studentem dnem 30.6., u studia 3,5 r. dnem 31.1.

34 Vyšší odborné školy VOŠ Období prázdnin navazujících na ukončení studia se posuzuje stejně, jako u absolventů SŠ. Tato okolnost nevyplývá ze ŠZ, ale ze ZSSP, které staví oba typy studia (Š a VOŠ) na roveň.

35 Studium na vysokých školách Studijní programy: - Bakalářský - Magisterský - Doktorský Studijní programy: - Akreditovaný - Celoživotní vzdělávání (nejde o daňově uznatelné studium) Formy studia: - Prezenční - Distanční - Kombinovaná Forma studia není pro posuzování vyživovaného dítěte rozhodující

36 Vysoké školy Univerzitní Neuniverzitní Pokud student studuje akreditovaný studijní program, je nerozhodné, jde-li o univerzitní, či neuniverzitní VŠ, ani jde-li o veřejnou, soukromou či státní VŠ Veřejné Soukromé Státní Státní vysoká škola: Vojenská Policejní

37 Organizace studia na VŠ Členění studia na: Semestry Ročníky Bloky Členění akademického roku – období: Výuky Zkoušek Prázdnin

38 Zahájení studia na VŠ Uchazeč se stává studentem dnem zápisu ke studiu. Student s přerušeným studiem se stává studentem dnem opětovného zápisu ke studiu. Po dobu přerušení studia není dítě považováno za studenta (§ 54).

39 Ukončení studia na VŠ Řádně, tj. absolvováním - dnem vykonání státní závěrečné zkoušky. Zanecháním - dnem doručení oznámení. Nesplněním požadavků – dnem stanoveným studijním nebo zkušebním řádem. Odnětím akreditace – dnem uvedeným v rozhodnutí MŠMT. Zánikem akreditace – dnem, ke kterému VŠ oznámila zrušení studijního programu. Vyloučením ze studia – dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o vyloučení ze studia.

40 Za studium na VŠ se považuje také Doba od skončení studia na SŠ do dne, kdy se dítě stalo studentem VŠ, pokračuje-li ve studiu bez přerušení. Kalendářní měsíc následující po měsíci, v němž bylo řádně ukončeno studium, pokud dítě nevykonávalo po celý měsíc výdělečnou činnost, nebo nemělo nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, nebo na sebe tyto dvě situace nenavazovaly tak, aby trvaly celý měsíc. Doba od ukončení studia na VŠ do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné VŠ, pokud studium bezprostředně navazuje, nejdéle však doba 3 měsíců po měsíci, v němž bylo ukončeno studium na VŠ.

41 Vyhláška o dalším studiu nebyla novelizována pro rok 2012 a v roce 2012 byla zrušena Vyhláška MŠMT č. 322/05 Sb. stanovovala, které další formy studia jsou uznatelné jako příprava na budoucí povolání: Jednoletý kurz cizích jazyků. Příprava za člena řádu, náboženské společnosti nebo církve. Vzdělávání v diagnostických třídách. Studium podle zahraničních vzdělávacích programů.

42 Jednoletý jazykový kurs s denní výukou Pro absolventy SŠ a konzervatoří, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium v kalendářním roce, ve kterém zahajují studium v tomto kurzu. V příloze č. 1 V 322/05 Sb., je uveden seznam škol (více než 200), každoročně aktualizován.

43 Jednoletý jazykový kurs s denní výukou V 322/2005 Sb. byla zrušena a nahrazena V 28/2012 Sb. § 2 Přechodných ustanovení: Výuka v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou zahájená ve školním roce 2012/2013 se ještě považuje za studium. Studium v zahraničních VŠ působících v ČR (Příloha č. 3 vyhl. 322/05) zahájená do 1. 9. 2012 se považuje za studium.

44 Příprava za člena řádu Příprava k přijetí za člena řádu nebo obdobného společenství církve nebo náboženské společnosti registrované podle zákona o církvích a náboženských společnostech. Má charakter internátního denního studia a trvá nejméně 1 rok a nevýše 2 roky.

45 Diagnostické třídy Vzdělávání v diagnostických třídách diagnostických ústavů je pokud jde o charakter výuky srovnatelná s výukou na SŠ. Z 109/02 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních.

46 Studium podle zahraničních vzdělávacích programů Tak, jako MŠMT rozhoduje o postavení zahraničních studií na roveň tuzemským, tak i zahraniční studium schválených zahraničních středoškolských a vysokoškolských vzdělávacích institucí působících v ČR bylo uvedeno v příloze č. 2 a č. 3 V 322/05 Sb. (celkem 7 středních škol a 12 vysokých škol).

47 Příklady posuzování studujícího vyživovaného dítěte Maturita18. 5. Nástup do pracovního poměru1. 9. Nemělo nárok na podporu v nezaměstnanosti Za studenta je považováno až do 31. 8. – platí pravidlo „posledních prázdnin“

48 Příklady posuzování studujícího vyživovaného dítěte Maturita18. 5. Nástup do pracovního poměru23. 5. Nemělo nárok na podporu v nezaměstnanosti Za studenta je považováno jen do 30. 6. – do konce školního roku. O prázdninách již po oba celé měsíce trvala výdělečná činnost

49 Příklady posuzování studujícího vyživovaného dítěte Maturita18. 5. Nástup do pracovního poměru4. 7. Nemělo nárok na podporu v nezaměstnanosti Za studenta je považováno až do 31. 7. – pravidlo „posledních prázdnin“ platí jen v měsíci červenci, kdy po celý měsíc netrvala výdělečná činnost

50 Příklady posuzování studujícího vyživovaného dítěte Maturita18. 5. Nástup do pracovního poměru2. 8. Nemělo nárok na podporu v nezaměstnanosti Za studenta je považováno až do 31. 8. – pravidlo „posledních prázdnin“ platí v měsíci červenci i srpnu, kdy po oba celé měsíce netrvala výdělečná činnost

51 Příklady posuzování studujícího vyživovaného dítěte Maturita18. 5. Dohoda o provedení práce od 1. 6. do 31. 8. Nástup do pracovního poměru1. 9. Nemělo nárok na podporu v nezaměstnanosti Za studenta je považováno až do 31. 8. červen (do konce školního roku) a dále platí pravidlo „posledních prázdnin“ – dohoda o provedení práce nezakládá účast na pojistném

52 Příklady posuzování studujícího vyživovaného dítěte Maturita18. 5. Dohoda o pracovní činnosti od 1. 7. do 31. 8. Nástup do pracovního poměru1. 9. Nemělo nárok na podporu v nezaměstnanosti Za studenta je považováno jen do 30. 6. – neplatí pravidlo „posledních prázdnin“ – dohoda o pracovní činnosti zakládá účast na pojistném

53 Příklady posuzování studujícího vyživovaného dítěte Maturita18. 5. Nástup do pracovního poměru 1. 9. Dohoda o provedení práce od 1. 6. do 30. 6. Mělo nárok na podporu v nezaměstnanosti od 4. 7. do 31. 8. Za studenta je považováno až do 31. 7. – platí pravidlo „posledních prázdnin“ - dohoda o provedení práce nezakládá účast na pojistném a podpora nebyla za celý měsíc červenec

54 Příklady posuzování studujícího vyživovaného dítěte Vyloučení ze studia18. 5. Nástup do pracovního poměru1. 9. Nemělo nárok na podporu v nezaměstnanosti Za studenta je považováno naposledy za měsíc květen

55 Příklady posuzování studujícího vyživovaného dítěte Ukončení studia na VŠ 16. 3. Zahájení studia na jiné VŠ15. 6. Nemělo nárok na podporu v nezaměstnanosti Za studenta je považováno nepřetržitě, protože od konce kalendářního měsíce, v němž ukončilo studium na jedné VŠ do bezprostředně navazujícího studia na jiné VŠ neuplynuly více, než 3 kalendářní měsíce

56 Příklady posuzování studujícího vyživovaného dítěte Ukončení studia na VŠ 16. 3. Zahájení studia na jiné VŠ2.7. Nemělo nárok na podporu v nezaměstnanosti Za studenta je považováno naposledy za měsíc březen, protože po celý měsíc březen nebyl výdělečně činný, a od konce kalendářního měsíce, v němž ukončilo studium na jedné VŠ do bezprostředně navazujícího studia na jiné VŠ uplynuly více, než 3 kalendářní měsíce

57 Příklady posuzování studujícího vyživovaného dítěte Ukončení studia na VŠ 15. 9. Dohoda o provedení práce 16. 9. - 31. 12. Nemělo nárok na podporu v nezaměstnanosti Za studenta je považováno do 31. 10., protože dohoda o provedení práce nezakládá účast na pojistném, a pokud by v průběhu prosince zahájilo studium na téže nebo jiné VŠ, za studenta bude považováno nepřetržitě, protože od konce kalendářního měsíce, v němž ukončilo studium na jedné VŠ do bezprostředně navazujícího studia na jiné VŠ neuplynuly více, než 3 kalendářní měsíce

58 Příklady posuzování studujícího vyživovaného dítěte Maturita18. 5. Zahájení studia na VŠ15. 9. Zanechání studia na VŠ31. 10. Zahájení studia v jednoletém jazykovém kurzu7. 11. Za studenta je považováno nepřetržitě, protože úspěšně vykonalo první maturitu v kalendářním roce, ve kterém zahájilo studium v jednoletém denním jazykovém kurzu

59 Příklady posuzování studujícího vyživovaného dítěte Student VŠ nevykonal státní závěrečnou zkoušku v řádném termínu 18. 5. a byl mu povolen odklad o jeden rok při zachování práv i povinností po dobu odkladu. Student je po celou dobu považován za studenta.


Stáhnout ppt "VYŽIVOVANÉ DĚTI 2 0 1 3 9. 12. 2012 Podmínky pro přiznání daňového zvýhodnění na děti a slevy na dani poplatníka na vlastní studium se řídí režimem zákona."

Podobné prezentace


Reklamy Google